Į PRADŽIĄ      ENGLISH      
LIETUVIŲ MUZIEJUS

Muziejus atidarytas 1989 m. balandžio 23 d.
Ekspozicijoje, susidarančioje iš 26 stendų, pateikta
įdomi, atspindinti Lietuvos praeitį medžiaga:

Staklės.  Miniatiūrinis, veikiantis, Tėvo Jono Duobos,
MIC atstatytas lietuvių audimo staklių modelis.
Modelio elementai – šeiva, nytys, šaudyklė, skietas,
mintuvai ir karštuvai.  

Žemdirbystė, gamyba ir prekyba.  Eksponuojami Marijos ir
Stasio Kontrimų daryti ir muziejui paaukoti žemdirbystės įrankių,
priemonių modeliai – plūgas, akėčios, šulinys, arklas, volas ir
linamynė. Taip pat pateikiama 1939 m. Pasaulinės parodos
Niujorke lietuvių stendo eksponatų rinkinys.  Pastebėtina –
maisto konservai bei sūriai, tuo metu eksportuojami iš Lietuvos
į JAV.  Tuo pačiu pastebėtini kiti prieškarinės Lietuvos gaminiai
– muilas, degtukai, kortos, svaigalai, netgi įžymaus dailininko
M.Dobužinskio sukurta ,,Birutės’’ mineralinio vandens butelio
etiketė.

Elena Juciūtė – partizanė, Sibiro tremtinė.  Šis stendas
skiriamas lietuviams Sibiro tremtiniams.  A.A. Elena Juciūtė
už antikomunistinę veiklą buvo 15 metų ištremta į Sibirą.  Po
ilgų tremties metų ji sugebėjo į Lietuvą parsivežti įvairių,
tremtį primenančių daiktų.  Eksponuojami jos rankų darbo
pavyzdžiai – nėriniai (vietoj vašelio buvo naudojamas
degtukas), iš duonos nulipdytas rožančius, sudėtingi
mozaikiniai medžio paveikslėliai, nuotraukos, kalinio numeriai.
Eksponato pavadinimai parašyti Elenos Juciūtės ranka.

Lietuvių parapijų vėliavos.  Amerikos lietuvių parapijų vėliavos buvo labai įvairios,
sudėtingos. Muziejuje eksponuojamos dvi iš Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
rinkinio –1905 m. įsteigtos katalikių moterų draugijos “Friendship of St. M.P. Rosary
Bacheloretttes and Women” ir 1914 m. įsteigtos šv. Kazimiero draugijos “Society of
St. Casimir the Prince’s Brotherly Aide”.  Lietuvės moters darbštumą bei miklumą
rankų darbams atspindi detalus ir sudėtingas vėliavų išsiuvinėjimas.

Lietuvių muzika.  Eksponuojami daiktai iš turtingos Žilevičiaus
- Kreivėno Muzikologijos archyvo kolekcijos – 1890 m. Tilžėje
daryta armonika, skudučiai, praėjusių, daugelio dirigentų
naudota Lietuvių dainų švenčių batuta ir kt.

Vydūnas.  Vydūno Jaunimo Fondo paruoštame stende
eksponuojami vieno svarbiausių lietuvių filosofų Viliaus
Storostos-Vydūno daiktų rinkinys – jo mirties kaukė, plunksna,
rašalinė, kamertonas, jo tėvo laikrodis, J.Pautienio tapytas
portretas, nuotraukų rinkinys ir tikrai retas, jo darbų pilnas
rinkinys.

Lietuvos kariuomenė.  Eksponuojami įvairūs asmens dokumentai, emblemos,
ordinai, medaliai, nuotraukos, Lietuvos karininko uniformą ir paltas, prof. dr. Kazio
Pakšto medaliai, prof. Augustino Voldemaro karininko diplomas. Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro Pasaulio lietuvių archyvo rinkiniuose taip pat yra nemažai Lietuvos
kariuomenės relikvijų. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro kariuomenės rinkinių
patarėjai yra Vytenis Statkus ir Henry Gaidis.

M.K. Čiurlionis.  Stendo, skirto bene žymiausiam lietuviui dailininkui ir kompozitoriui,
pasididžiavimas tai retas pavyzdys Čiurlionio ranka parašytos Tautos himno
variacijos.  Daugelis kitų M.K. Čiurlionio daiktų saugomi Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyve.

Tikyba Lietuvoje.  Eksponuojami unikalūs 1886 m. Pensilvanijoje daryti Jurgio
Pociaus drožinėtas kryžius ir monstrancija – medžio gabalėliai be vinių ar klijų
sudėtingai sujungti.  Taip pat – daugiau kaip šimto metų senumo medinė Kristaus
statula iš Akmenės ir 1810 m. drožinėto medžio rožančius.  Eksponuojamos Tėvų
Marijonų paskolintos virš 200 šimtų metų senumo statulos “šv. Kazimieras” ir “šv.
Jurgis” ir retos, senos maldaknygės iš Pasaulio lietuvių archyvo rinkinio, tarp kurių –
1816 m. vyskupo Merkelio Giedraičio biblija ir 1824 m. Tilžėje spausdinta biblija.

Saulutės.  Eksponuojamos įvairios nuo 1850 m. senumo geležinės saulutės-
koplytėlių viršūnės, iki 1989 m. buvusios Tėvų Marijonų bibliotekoje Connecticut
valstijoje ir retas Adomo Varno lietuviškų koplytėlių nuotraukų albumas.

Retos lietuviškos knygos.  Reti leidiniai iš Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
Pasaulio lietuvių archyvo rinkinio, susidarančio iš 113,000 knygų ir 2,300 periodikos
pavadinimų.  Eksponuojamos Lietuvoje, Prūsijoje ir JAV  aštuonioliktajame šimtmetyje
išleistos knygos ir periodika.  Pastebėtina --  nepaprastai retas, 1786 metais išleistas
Lietuvos statuto egzempliorius.

Reta lietuvių tautodailės grafika.  1989 metais Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras įsigijo septynis retus, įvairiomis spalvomis iš keturių lentų atspaustus ant
skudurinio popieriaus grafikos darbus. Vienas jų, darytas 1710 m. yra seniausias
žinomas atspaustas lietuviškas paveikslas. Rinkinyje – “šv. Kazimieras”, “Mariazelis
Madona”, šv. Ona”, “Adomas ir Ieva”, “Paskutinis teismas”, “šv. Jurgis” ir “Pieta”.

Pranas Domšaitis.  Lietuvis dailininkas Pranas Domšaitis dirbo Prūsijoje, Vokietijoje
ir Pietų Afrikoje.  Su savo darbais dalyvavo įvairiose meno parodose – netgi su Marc
Chagall. Lietuvių dailiojo meno institutas turi rinkinį Pr. Domšaičio darbų (tik dalis jų
eksponuojama Lietuvių muziejuje), turi ir Viktoro Petravičiaus, M. Dobužinskio
rinkinius, bei pilną K.Baltramaičio meno archyvą.

Plakatai.  Iš LTSC Pasaulio lietuvių archyvo eksponuojami
lietuvių visuomeninę, kultūrinę, politinę veiklą atspindintys
plakatai.  Tarp jų – BALF’o, Lietuvių operos, Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos, Dainavos ansamblio, ir kt.
Daugelis Pasaulio lietuvių archyve saugomų plakatų yra labai
seni, reti.

Nuotraukos.  Eksponuojamas pavyzdinis S.Budrio foto archyvo
rinkinys.  Nuotraukose – ,,Margučio’’ radijo programa, Alice
Stephens choras, DP ansamblis ,,Aušra’’, Clevelando lietuvių
choras, šv. Jurgio parapijos mokyklos orkestras, Lietuvos
generalinis konsulas Petras Daužvardis ir kt.

                           Prelatas Mykolas Krupavičius.
                           Žymus dvasininkas ir diplomatas, veikęs
                           lietuviškoje politikoje daugiau kaip 50
                           metų.  Eksponuojami jo asmeniniai daiktai
                           susiję su dvasininko, diplomato gyvenimu
                           – bažnytinė taurė, kryžius, diplomato
                          pasas, kunigo pakėlimo dokumentai
                          pasirašyti Giovanni Baptista Montini
                          (vėliau Popiežius Paulius VI), nacių
                          kalinio puodukas, skrybėlė, lazda ir kt.

Atminimo vokai.  Lietuvių filatelistų draugijos ,,Lietuva’’ paruoštame stende
eksponuojami įvairūs Lietuvos atminimo vokai, paminintys svarbesnius Lietuvos
istorijos įvykius.

Lietuvos valiuta ir monetos.  Kun. Vaclovo Gutausko,
S.J. ir prof. dr. Jono Račkausko surinktoje ekspozicijoje
– prieškarinėje Lietuvoje kalti, caro laikais naudojami
bei nacių ir sovietų okupacijos metų pinigai.

Lietuvos pašto ženklai.  Eksponuojama Lietuvių
filatelistų draugijos ,,Lietuva’’ rinkinio dalis.  Pastebėtina – retos Vytauto Didžiojo,
Lietuvos prezidentų, Maironio, Basanavičiaus, Dariaus ir Girėno, Varno pašto ženklų
laidos.  Muziejaus rinkinio projektui vadovavo Lietuvių filatelistų draugijos steigėjas
Ignas Sakalas.

Prezidentas Aleksandras Stulginskis.  Lietuvos Nepriklausomybės akto
signataras, antrasis ir jauniausiasis Lietuvos Respublikos prezidentas (1920-1926),
Sibiro tremtinys – A.Stulginskio biografijoje atsispindi per trumpas Lietuvos “auksinis
amžius” nuo 1918 m. iki 1940 m. sovietų okupacijos.  Eksponuojami oficialūs ir
asmeniniai jo daiktai – korespondencija, oficialūs dokumentai, nuotraukos (viena jų
Sibire daryta) ir laiškas A.Stulginskio parašytas dieną prieš mirtį.  Rinkinį padovanojo
prezidento duktė dr. Aldona Juozevičienė.

Varpas 1889-1906 m.  Šį dr. Vinco Kudirkos įsteigtą politinį, literatūrinį, informatyvų
laikraštį pradėta leisti pogrindyje, liet. spaudos draudimo metais.  Spausdintas Tilžėje
ir Ragainėje, Prūsijoje jį išnešiojo legendiniai knygnešiai.  Prie “Varpo” išleidimo
prisidėjo apie 450 rašytojai.  Eksponuojami labai reti 1889-1894 metų numeriai.

Lietuvių organizacijų ženklai.  Eksponuojami iš Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro Pasaulio lietuvių archyvo rinkinio 1900-1950 m. išleisti įvairių Amerikos lietuvių
organizacijų emblemos, atminimo ženklai.  Jų tarpe – visuomeninių, politinių, religinių
organizacijų ženklai:  Lietuvos vyčių, Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos ir
kt.  Pastebėtina – Jurgio Matulaičio (dabar palaiminto) viešnagės atminimo ženklas,
Dariaus ir Girėno skrydžiui paremti vajaus ženklas.

Lietuvių parapijų organizacijų kaspinai.  Šių puošnių antikvarinių kaspinų
rinkinys primena pirmųjų Amerikos lietuvių imigrantų gyvenimą, glaudžius ryšius su
savom parapijom.  Rinkinyje – 1888-1915 m. lietuvių kolonijų West Pullmane,
Čikagoje, Baltimorėje ir Pensilvanijos valstijoje esančių parapijų dvipusiai kaspinai –
juodoji pusė gedului pažymėti.

Kazys Bartašius.  Audėjo meistro Kazio Bartašiaus audinių rinkinys parodo išeivijos
lietuvių tautodailės viršūnę.  Šiame 1988 metais p.p. Bartašių padovanotame
rinkinyje atsispindi 50 metų K.Bartašiaus darbo.  Eksponuojamas pavyzdinis jo darbų
rinkinys – juostos, takeliai ir kt.  Jo austi knygos žymekliai buvo platinami per JAV
Kongreso bibliotekos tautodailės skyrių.  Žurnalas “American Folk Life Center News”  
paskyrė vieną ištisą savo numerį K. Bartašiaus menui parodyti.

Lietuvių tautiniai drabužiai.  Eksponuojamas kapsų tautinis kostiumas 1941
metais dail. Magdalenos Stankūnienės nupirktas krautuvėje “Marginiai” Kaune o
karūna ir palaidinė išaustos po karo Anglijoje.  Stendo akcentai – lietuvių tautodailės
keramikinė vaza, Adomo Vaitkevičiaus padarytas staliukas ir tradicinė verba iš
Vilniaus.

Į VIRŠŲ