APIE PLA      Į PRADŽIĄ      ENGLISH      

PAIEŠKA ELEKTRONINIAME PERIODIKOS KATALOGE

Įveskite leidinio pavadinimą arba jo dalį ir spauskite mygtuką "ieškoti ("Enter" klavišo
nespauskite). Jei rezultatų ir rezultatų skaičiaus nėra - paieškos žodis suteikia per daug rezultatų.
Pabandykite sukonkretinti paiešką.
Jei nematote lietuviškų raidžių rezultatuose, Internet Explorer
spauskite "View" meniu, išsirinkite punktą "Encoding", paspauskite "Baltic (Windows)".

Rasta rezultatų: 9
Nauja paieška


DAINAVOS DRAUGAS. Sendraugiø stovyklos leidinys, iðleistas 1978 m. Redagavo red. kolektyvas. Dainava, Manchester, MI, JAV. DAINAVOS DRAUGAS. 1978.


DRAUGAS. DRAUGAS. Ðakiø rajono laikraðtis, leidþiamas nuo 1945 IV 06 triskart per savaitæ. Red. A. Zavistauskienë ( nuo 1994). Ðakiai, Lietuva 1967 Nr. 81; 1979 Nr. 111 - 112; 1994 Nr. 60; 1995 Nr. 60, 71; 1998 Nr. 10 - 11, 45 - 46, 49, 55 - 56; 2003 Nr. 40.


DRAUGAS. JAV lietuviø katalikiðkas laikraðtis, leidþiamas nuo 1909 VII 12 Wilkes Barre, nuo 1912 VII 04 Chicago. Iki 1916 leistas kas savaitæ, nuo 1916 IV 01 - kiekvienà dienà. Kurá laikà dar ëjo ir savaitinis draugas. 1909 - 1916 leido kunigø sàjunga, 1916 - 1918 ,,Draugo" spaudos bendrovë. Nuo 1920 m. leidþia vienuoliai marijonai. Nuo 1996 m. liepos mën. buvo bandyta leisti laidà anglø kalba (red. D.BIndokienë), taèiau dël nepakankamo prenumeratoriø skaièiaus ðios idëjos 1997 m. sausio 25 d. atsisakyta. Red.: A. Civinskas, K. Urbonavièius, A. Kaupas, K. Vasys, F. Kemëðis, A. Maliauskis, P. Buèys, I. Èesaitis, V. Kulikauskas, K. Matulaitis, K. Pakðtas, L. Ðimutis, V. Bagdanavièius, V. Rimðelis, P. Garðva, D. Bindokienë, D.Cidzikait?. Wilkes Barre, Chicago, IL, JAV. DRAUGAS. 1909; 1911 Nr. 27 - 36, 38 - 39, 41 - 47, 49 - 56; 1912 Nr. 1 - 13, 15 - 27, 29 - 40, 42 - 52; 1913 Nr. 1 - 29, 31 - 34, 36 - 49, 51 - 52; 1914 - 1916; 1917 Nr. 1 - 131, 133, 151, 153 - 178, 180 - 183, 186 - 188, 190 - 202, 205 - 251, 253, 255 - 260, 262 - 273, 275 - 278, 280 - 289, 297 - 307; 1919 Nr. 1 - 182, 184 - 306; 1921 Nr. 66; 1922 Nr. 41 - 42, 74; 1923 Nr. 15, 26 - 27, 30 - 32, 41 - 42, 47, 53; 1924 Nr. 253; 1925 Nr. 37; 1927 Nr. 212; 1928 Nr. 180, 193, 202, 221, 267, 272, 287, 288, 295, 306; 1929 Nr. 2, 5, 33, 40, 90, 107; 1930 Nr. 160, 164; 1931 Nr. 226, 229, 230; 1932 Nr. 7, 14, 15, 29, 30, 62; 1934 Nr. 306; 1935 Nr. 1 - 2, 5 - 11, 13, 15 - 29, 31 - 48, 50 - 59, 61 - 63, 65 - 113, 115 - 135, 137 - 184, 186 - 219, 221 - 254, 256 - 277, 279 - 307; 1936 Nr. 1 - 31, 33 - 37, 39 - 82, 84 - 105, 107 - 185, 187 - 197, 199 - 204, 206 - 211, 213 - 221, 223 - 225, 227, 231 - 249, 251 - 259, 261 - 272, 274 - 297, 300 - 309; 1937 Nr. 165, 244, 294; 1938 Nr. 42, 207; 1939 Nr. 48, 239, 293; 1940 Nr. 27, 39 - 53, 55, 57 - 61, 64, 67 - 68, 71 - 72, 77, 84, 89, 106, 107, 123, 125, 129, 144, 173, 244, 251 - 252, 264 - 265, 274, 276 - 278, 284, 286, 290 - 293, 295; 1941 Nr. 1 - 4, 6 - 9, 11 - 17, 19 - 41, 44 - 47, 49 - 101, 107 - 108, 111 - 115, 117 - 156, 158 - 196, 198 - 224, 226 - 237, 242, 249, 251 - 286, 292 - 293, 299 - 300, 302 - 304; 1942 Nr. 1 - 3, 5 - 6, 8, 10 - 23, 25, 27 - 34, 38, 49, 51 -54, 57, 61, 64, 66, 68 - 78, 86 - 95, 97 - 104, 106, 121, 128 - 129, 159 - 169, 172, 174 - 175, 179, 181 - 188, 191 - 195, 197 - 206, 208 - 212, 214 - 217, 219 - 220, 222 - 228, 230 - 233, 235 - 237, 240 - 242, 246, 248, 260, 294, 301 - 303, 305 - 309, 311, 313 - 316, 318 - 324, 327 - 330, 332 - 335; 1943 Nr. 1 - 2, 4 - 22, 24 - 29, 31 - 32, 34 - 36, 38 - 43, 45, 47 - 63, 65 - 73, 75 - 79, 81 - 107, 109 - 134, 136 - 139; 1944 Nr. 25, 84, 88 - 91, 93, 109, 11 - 112, 114, 116, 118 - 119, 122, 125 - 129, 131 - 132, 134 - 139, 141, 148, 153, 154, 169 - 170, 178 - 182, 189, 197, 199 - 201, 203, 205, 206, 229 - 230, 242, 249 - 251, 255 - 265, 270 - 273, 275 - 288, 291 - 292, 294, 297; 1946 Nr. 165, 167 - 169, 171; 1947 Nr. 80; 1948 Nr. 38, 166, 169, 215, 269 - 271, 273 - 274, 276, 302, 305; 1949 Nr. 27, 37 - 41, 76, 78 - 83, 85, 87, 91, 94, 96 - 100, 106, 118, 125 - 126, 135 - 136, 139, 143 - 144, 149, 165 - 166, 168 - 171, 175, 178 - 184, 186 - 188, 190, 192 - 193, 195 - 196, 198, 204 - 206, 208 - 212, 215, 219, 223, 230 - 231, 241, 243, 245 - 247, 253 - 256, 265 - 268, 270 - 272, 274 - 276; 1950 Nr. 7 - 301; 1951 Nr. 1 - 71, 73 - 304; 1952 Nr. 1 - 93, 96 - 97, 99 - 305; 1953 - 2002. (1999 m. tr?ksta Nr. 99); 2003-2006; 2007 Nr. 1-30, 32-40, 41-305; 2008 Nr. 2-32, 46, 48- 58, 60-21, 83-87, 89-100, 102-132, 134-145, 147-180, 182-189, 191-218, 220-248, 250-304; 2009 Nr. 1-64, 67-69, 70; 2010 Nr. 1-11, 13-49, 51-98, 100-117, 119-171, 174-224, 226-247; 2011 Nr. 1-25. LCCN: sn 83045087; OCLC 9929541. Holdings: LC: ( Newspaper Microfilm 1700; Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service; Older Receipts: 1940:Sept.4-1994:Dec.31 (incomplete) NYPL: (*ZY-Q131; *ZZAN-5578; MF LIB. HAS s=<1963:10:16-11:6,8-12:14-17-1964:1:29><1964:1:31-2:19,22-3:25,27-4:20,23-6:18,20-7:20,22-8:25,27-10:27,29-1966:5:10><1966:5:12-8:25,27-1968:5:18><1968:5:21-9:17,19-1982:2:13,16-6:13,15- MN LIB. HAS m=<1963:10:16-11:6,8-12:14,17-1964:1:29> <1964:1:31-2:19,22-3:25,27-4:20,23-6:18,20-7:20,22-8:25,27-10:27,29-1966:5:10> <1966:5:12-8:25,27-1968:5:18> <1968:5:21-9:17,19-12:31> Kent State University: MF: 1909 VII - XII, 1910 IV - XI, 1914-1916, 1917 V-1925 XI 14, 1926-1928 VII, 1938-1939, 1955 VII-1957 X; CPL CRL: OCLC: 25209113; Summary Holdings: July 12-Dec. 30, 1909; Negative: Yes; Film Positive: July 12-Dec. 30, 1909; Film Negative: July 12-Dec. 30, 1909; Holdings: MF-7134 (1 reel) July 12-Dec. 30, 1909; Neg. Mf-at lab ; OCLC: 9426502; Summary Holdings: [Nov. 21, 1917-; Hard Copy: 1941-June 1946, 1956-1970 Negative: Yes; Film Positive: [Nov. 17, 1917-1955], 1971-; Film Negative: [July 1909-1955],; Holdings: MF-5274 (28 reels) Nov. 21, 1917-July 17, 1929; LACKS: Dec. 2, 1917; June 10, 1918; Oct. 22, 24, 1921; Aug. 2, 1926; MF-7127 Jan.-Apr. 15, 1931 (reel 1); 1936 (reels 2-4); 1940 (reels; 5-8); LACKS: Jan. 7, 13, 24, Feb. 14, 29, Mar. 28-Apr. 3, Apr. 10, 18, May 4, 11, 18, 22, Sept. 17, Oct. 3, 16, Nov. 13-17, 24-27, Dec. 16, 18, 23, 28, 1936; Jan. 3, 4, 9, May 25, 30, June 3, Aug. 13, 24, Sept. 9, 19, 22, 1940; 7V12-7V13 1941-June 1946; MF-7127 July 1946-1955 (reels 9-43); LACKS: June 22, 1947; Nov. 29, 1949; Dec. 26, 1950; Mar. 25, 1951. 7V12-7V13 1956-1966; 7U5 1967-1968; 7V12-7V13 1969; 7U5 1970; MF-2812 (15 reels) 1971-1975; MF-4397 (18 reels) 1976-June 1983; MF-5680 (11 reels) July 1983-1988; MF-7131 (10 reels) Jan. 4, 1989-; Neg. MF-at lab July-Dec. 1909; Nov. 21, 1917-July 17, 1929; Jan.-Apr. 15, 1931; 1936; 1940; July 1945-1955; LACKS: Jan. 7, 13, 24, Feb. 14, 29, Mar. 28-Apr. 3, Apr. 10, 18, May 4, 11, 18, 22, Sept. 17, Oct. 3, 16, Nov. 13-17, 24-27, Dec. 16, 18, 23, 28, 1936; Jan. 3, 4, 9, May 25, 30, June 3, Aug. 13, 24, Sept. 9, 19, 22, 1940; June 22, 1947; Nov. 29, 1949; Dec. 26, 1950; Mar. 25, 1951.


DRAUGAS. Tilþëje 1904-1905 m. leistas nelegalus Socialdemokratø partijos organas, atsiskyræs nuo ,,Darbininkø balso". Virðelyje leidimo vieta nurodoma ,,Þeneva". Leistas kas mënesá. Tilþë, Lietuva. DRAUGAS. 1904 - 1905.


GAMTOS DRAUGAS. Mënesinis gamtos mokslø þurnalas, leistas 1929 - 1937. Þurnalø ,,Kosmos" ir ,,Ateitis" priedas. Red. P. Dovydaitis. Kaunas, Lietuva. GAMTOS DRAUGAS. 1929 - 1936.


GAMTOS DRAUGAS. IV tautinës stovyklos skautø pastovyklës leidinys, leistas 1958 VIII 15-30 d. Paruoðë A. Saulaitis. Milford, MI, JAV. GAMTOS DRAUGAS. 1958 VIII 15-30.


IÐEIVIØ DRAUGAS (ISEIVIU DRAUGAS). Didþiosios Britanijos lietuviø katalikiðkos krypties savaitraðtis, leistas 1914 I 01 - 1982. Ásteigë, leido ir redagavo kun. J. Norbutas. Nuo 1916 III 01 leidimà perëmë D. Britanijos lietuviø Romos katalikø darbininkø Ðv. Juozapo sàjunga, kuri nuo 1916 VII 08 pradëjo spausdinti laikraðtá nuosavoje spaustuvëje. Red. kun. J. Petrauskas, L. Vitkauskas, A. Petrauskas, J. Butkevièius, nuo 1934 - kun. J. Gutauskas. Bellshill, Ðkotija. IÐEIVIØ DRAUGAS. 1949 Nr. 31; 1956 - 1977.


JAUNIMO DRAUGAS. Vilniaus kraðto lietuviø jaunimo katalikiðkos krypties laikraðtis, leistas 1926 I - 1937 III 19 (ið tiesø iki 1939 IX) Vilniuje. Ásteigë kun. K. Èibiras ir A. Juknevièius. Ið pradþiø ëjo kartà per mënesá, vëliau - kas dvi savaites. Red. A. Juknevièius, A. Burokas. Vilnius, Lietuva. JAUNIMO DRAUGAS. 1934 Nr. 1.


MAÞØJØ DRAUGAS ( MAZUJU DRAUGAS). Lietuviø pradþios mokyklø mokytojams ir moksleiviams skirtas þurnalas, leistas 1934 m. Red. P. Biskis. Marianapolis, JAV. . MAÞØJØ DRAUGAS. 1934 Nr. 1 - 20; Marianapolis, JAV.


Įveskite paieškos žodį: