BRIGHTON PARK APYLINKĖ

JAV LB: BRIGHTON PARK APYLINKĖ

Reg. Nr. 14299

I dėžė

Finansiniai dokumentai
1. Apylinkės išlaidos ir pajamos 1985—1986 m.
2. Apylinkės išlaidos 1987-1988 m.
3. Pajamų pateisinamieji dokumentai 1987-1993 m.
4. Apylinkės valdybos išlaidų pateisinamieji dokumentai 1989 m.
5. Apylinkės valdybos išlaidų pateisinamieji dokumentai 1990-1992 m.
6. Apylinkės valdybos išlaidų pateisinamieji dokumentai 1993 m.
7. Pajamų dokumentai 1994-1997 m.
8. Išlaidų dokumentai 1994-1997 m.
9. Apylinkės išlaidos ir pajamos 1998-1999 m.
10. Išlaidų ataskaitos 2000-2003 m.
11. Pajamos ir išlaidos 2009-2012 m.

II dėžė

12. Pajamų-aukų kvitai 1991-2004 m.
13. Čekių ir čekių registrų knygelės 1984-2012 m., solidarumo įnašų kvitai 2010-2012 m. ir kortelės 1963-1988 m.

III dėžė

14. Standart Federal Bank finansinės ataskaitos už 1987-1997 m.
15. Fondo ,,Dovana Lietuvai“ dokumentai, laiškai, nuotraukos. 1991-1998 Korespondencija
16. Apylinkės valdybos korespondencija – gauti raštai. 1984 m.
17. Apylinkės valdybos korespondencija – gauti raštai 1985 m.
18. Apylinkės valdybos korespondencija – gauti raštai 1986 m.
19. Apylinkės valdybos korespondencija, gauti raštai 1987 m.
20. Apylinkės valdybos korespondencija 1988 m.
21. Apylinkės valdybos korespondencija 1989 m.
22. Apylinkės valdybos korespondencija 1990 m.
23. Apylinkės valdybos korespondencija 1991 m.
24. Apylinkės valdybos korespondencija 1992 m.
25. Apylinkės valdybos korespondencija 1993 m.

IV dėžė

26. Apylinkės valdybos korespondencija 1994 m.
27. Apylinkės valdybos korespondencija 1995 m.
28. Apylinkės valdybos korespondencija 1996 m.
29. Apylinkės valdybos korespondencija 1997 m.
30. Apylinkės valdybos korespondencija 1998 m.
31. Apylinkės valdybos korespondencija 1999 m.
32. Apylinkės valdybos korespondencija 2000 m.
33. Apylinkės valdybos korespondencija 2001 m.
34. Apylinkės valdybos korespondencija 2002-2004 m.

V dėžė

35. Valdybos posėdžių protokolai 1979-1987. Valdybos posėdžių protokolai 1987-1999. Metiniai susirinkimai ir Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimai. 1987-2011.
36. Rinkimų į JAV LB tarybą dokumentai: 1972, 1976, 1979, 1982, 1985, 1991, 1994, 2009, 2012. PLB Seimo rinkimų dokumentai 1976, 1982.
LR prezidento rinkimų apylinkės balsuotojų sąrašai. Prezidentūros konstitucijos projektas.
37. Vasario 16-ios minėjimai ir kiti renginiai: programėlės, nuotraukos, aprašymai.
38. Laiškai politikams ir jų atsiliepimai Lietuvos laisvinimo reikalu.
39. Iškarpos iš laikraščių apie apylinkę 1989-1992. Iškarpos iš laikraščių apie 1988 m. įvykius Lietuvoje. Apylinkės skelbimai spaudai ir ,,Margučiui“.
40. Lietuviško kryžiaus Brighton Park parapijoje fondas ir šventė 1987 m.
41. Apylinkės narių sąrašai. 1975 m. 613 asmenų. Apylinkės valdybos pajamų pateisinamieji dokumentai 1986 m. Apylinkės narių tautinio solidarumo įnašų sąrašai 1979-1986 m. Metinės apyskaitos 1991-2011 m.
42. LB narių solidarumo įnašai (gatvėmis) 1975-2010. 11 segtuvų.
43. Kasos knyga 1967-1988 m.
44. Kasos knyga 1989-2005 m
45. Kasos knyga 2006-2012 m.
46. Pajamos 2006-2008 m. Išlaidos 2008-2009 m.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.