DAYTONA BEACH, FL

JAV LB DAYTONA BEACH, FL ARCHYVAS
(Iš Birutės V.Kožica )
Reg. Nr. 14154

1 dėžė

1. JAV Lietuvių Bendruomenės, Daytona Beach Skyriaus, 1998-1999 metų Iždo Apyskaita. Solidarumo mok., LB aukos, banko record., sąskaitos, parengimai, balansas/paj.-išlaidos.
2. Aplankas- JAV Liet.Bendr., Daytona Beach Apyl. 1997m. pajamų ir išlaidų dokumentai. Čekiai, sąskaitos, išlaidų sąrašai.
3. Aplankas-išlaidų sarašai.
4. JAV LB Daytona Beach birželio išvežimų minėjimas ir bendruomenės susirinkimo protokolas. Čekių sarašai, raštines išlaidos, pirmininko užrašai,”16-tos Vasario surinkti pinigai”-vokas.
5. Apyskaita, solidarumo mokestis.
6. Aplankas- Laikraštis, knygelė- buvusių Hanau lietuvių suvažiavimas, laiškai.
7. 1995 metų Aplinkraščiai. Vasario mėn. darbotvarke.Minėtinų datų kalendorius- “Draugo” dienraščiui.Aplinkraščiai- Spalio 18 ir 1., Rugsėjo 9 ir 27.,
Rugpjūčio 18, 14, 7,6. Birželio 30,7, gegužės 8,10,1,1,13-14, kovo 20,7, Vasario 17,16,2,1.Sausio 27,23,23.
8. Krašto valdybos, veiklos ataskaita paruošta JAV LB XV Tarybos I- Sesijai. Pranešimai- Pirmininkė R. Narušienė.1. Vykdomasis vicepirmininkas dr. V. Bieliauskas…15. Vicepirmininkas Mokslo reikalams dr. V. Vengris…16.V.P. finansiniams reikalams ir iždininko R. Pliūros raportas yra priskirtas prie finasines ataskaitos. Tarybos: Ekonominiams reikalams: A.Rimas, pirmininkas…18.Kultūros reikalams: A.Keželienė, pirmininkė…20 Žodinės istorijas projektas: L.VanderStoep, vadovė…24. Religiniams reikalams: B.Jasaitienė, pirmininkė…37. Visuomeniniams reikalams: dr. K.P.Žygas, pirmininkas…40. Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas Mike Mikolaitis…46.
9. Laiškai, valdybos sarašas,dienotvarkė.
10. Aplankas- Celeste Siulte. Bendruomenės narių solidarumo mokesčiai už 1996 metus.(čekiai)
11. JAV L.B. 13-tosios Tarybos Suvažiavimo I-mos sesijos Philadelphijoje Pranešimai. Lietuvių bendruomenės įstatai ir taisyklės. Laikraščių skiautelės,
laiškas ir pranešimai.
12. Narių sarašai.Lietuvių fondo laiškas.”Bendruomenės balsas”.Aplinkraščiai.
13. JAV Lietuvių Bendruomes, Daytona Beach Skyriaus, 2001 metų Vasario 16-osios minėjimo apyskaita. Solidarumo mok., JAV LB padalinių įstatai, apyrašai.
14. LB Daytona Beach apylinkės posėdžių protokolai 1994 02 27 – 1995 12 02
15. LB Daytona Beach apylinkės korespondencija 1997 m.
16. LB Daytona Beach apylinkės 2000-2001 m. dokumentacija – korespondencija, pajamų-išlaidų dokumentai, aplinkraščiai, įstatai ir kt.
17. LB Daytona Beach apylinkės 1996 m. dokumentacija – korespondencija, pajamų-išlaidų dokumentai, aplinkraščiai, įstatai ir kt.
18. LB Daytona Beach apylinkės 1986-1988 m. dokumentacija – korespondencija, pajamų-išlaidų dokumentai, aplinkraščiai, įstatai, peticijos ir
laikraščių iškarpos, ir kt.
19. LB Daytona Beach apylinkės 1989-1992 m. dokumentacija – korespondencija, pajamų-išlaidų dokumentai, aplinkraščiai, įstatai, peticijos ir
laikraščių iškarpos, ir kt.
20. Visuomeninė-politinė veikla Lietuvos reikalais – laiškai JAV kongreso nariams, susirašinėjimas su JAV LB. 1994-1996 m.
21. Laiškų ir rezoliucijų Lietuvos ir lietuvių reikalais pavyzdžiai, kopijos, gauti laiškai, medžiaga laiškams ir t.t. 1987-1993

2 dėžė

22. LB Daytona Beach apylinkės Vasarios 16-osios aukų laišką, aukotojų sąrašai, korespondencija 1985-1988 m.
23. LB Daytona Beach apylinkės valdybos posėdžiū protokolai 1989 05 20 – 1994 01 05.
24. LB Daytona Beach apylinkės korespondencija 1994-1997
25. LB Floridos apygardos suvažiavimų medžiaga – protokolai, apyskaitos, dienotvarkės, ataskaitos, iškarpos iš spaudos. 1992-1995.
26. LB aplinkraščiai 1992-1996 m.
27. LB Daytona Beach apylinkės 2002 m. dokumentacija – korespondencija, pajamų-išlaidų dokumentai, aplinkraščiai, įstatai, peticijos ir laikraščių iškarpos, ir kt. JAV LB Floridos apygardos suvažiavimo dokumetnacija
28. LB Daytona Beach apylinkės 2003 m. dokumentacija – korespondencija, pajamų-išlaidų dokumentai, aplinkraščiai, įstatai, peticijos ir laikraščių iškarpos, ir kt.
29. Solistės Stasės Pautienės koncerto, bei kitų renginių dokumentai – pajamų-išlaidų apyskaitos, rezervacijų patviritinimai,meniu,ir pan.
30. LB Daytona Beach apylinkės lietuvių adresai
31. 1997 m. JAV LB XV tos tarybos LB Daytona Beach apylinkės rinkimų komisijos raštai.
32. LSS patyrimų laipsnių ir specialybių programos, Tėvynės sąjungos Daytona Beach seniūnijos veiklos aprašas (rankr.), studenčių skaučių draugovės statutas.
33. JAV LB KV finansinė ataskaita 1996 m. , 1997 m.
34. Aukų kvitai, pateisinamieji dokumentai.
35. Straipsnių kopijos ir rankraščiai (B. Kožica ir kt.)
36. Ansamblio “Kanklės” koncerto programa ir nuotraukos (4 vnt.)
37. Lietuvos dukterų draugijos įstatai; JAV LB įstatai ir taisyklės 1988; JAV LB įstatai 1961; PLB lankstinukai; Susitikimo su V. Ušacku nuotraukos (nenurodyta data); JAV LB nario knygelė (V. Kožica)
38. Tuščios čekių knygelės,
39. JAV LB Daytona Beach antspaudai (4 vnt.)
40. Kasetės. 3 vnt.: LB susirinkimas 2001 05 05; JAV LB Daytona Beach susirinkimas 2001 01 07; LB susirinkimas 2000 01 19.

 

Daytona Beach Lietuviškos organizacijos

Reg. Nr. 14694

1. Dokumentai (4 vnt.):
1.1. Lietuvių moterų konfederacijos įstatai (New York, N. Y., 1965 m. gegužės mėn. 1 d.)
1.2. Apie lietuvių moterų konfederaciją (Brooklyn, N. Y., 1968, paruošė Irena Banaitienė ir Marija Noreikienė)
1.3. Lithuanian Heritage Committee (1978)
1.4. Resolution Calling Upon President Gorbachev to Refrain from Further Use of Force in Lithuania, Latvia and Estonia (pasirašo Douglas Merriman, Chairman ir kt., January 22, 1991, anlg. k., mašinr.)
2. Oficialūs laiškai (5 vnt.):
2.1. Tėvui Puglevičiui nuo Joseph L. Bernrdin (1976 October 20, angl. k., mašinr.)
2.2. Vyteniui ir Sigitai Ramanauskams nuo Anatolijaus Milūno (1980 liepos 26, liet. k., mašinr.)
2.3. Nuo kun. K. Kuzmiso ir sekretoriaus A. Bagdono (1982 m. sausio mėn. 17 d., liet. k., mašinr.)
2.4. Mrs. Sigitai Ramanauskas nuo kun. K. Kuzminsko ir sekretoriaus A. P. Bagdono (1982 m. birželio 10 d., liet. k., mašinr.)
2.5. Nuo Bishop Vincent Brizgys (February, 1984, angl. k., mašinr.)
3. Straipsniai (4 vnt.):
3.1. Kaip gelbėjau žydus (Juozas Dilys, 1977.02.16)
3.2. Knights of Lithuania. Lithuanian Affirs Bulletin (September, 1977, Fr. Casimir Pugevičius, Chairman & Marian Skabeikis, Editor)
3.3. 20 Collective Memories in the United States and Lithuania (Howard Schuman, Cheryl Rieger and Vladas Gaidys, 1994)
3.4. CEELI’s Activities in Lithuania.
4. Skelbimas-kvietimas: Skaitykime, Remkime ir platinkime L.K.B kronikos knygas.
5. Įvairūs straipsniai iš užsienio spaudos (laikraščių ir žurnalų). Tematika įvairi.
6. Tėvynės Sąjungos-Lietuvos konservatorių rėmėjų veikla:
6.1. 4 laiškai partijos nariams ir rėmėjams Floridoje: 2 nuo Gedimino Vagnoriaus (vienas bendruomenei, vienas Sigitai Ramanauskas su voku), 1 nuo Laimos Andrikienės, 1 be parašo.
6.2. Kvietimas į partijos suvažiavimą Floridoje.
6.3. Lankstinukas (1993.05.01-1998.05.01)
6.4. Skelbimai (2 vnt.)
6.5. Aukojimo anketa.
7. Įvairios spontaniškai įsteigtos aktyvistų grupės – Palm Beach, FL, Philadelphia PA, NT, Seattle ir t.t. Įvairūs jų dokumentai, laiškai, susitikimų protokolai ir kt.
8. Lithuanian Network, Daytona Beach, FL veikla. Įvairūs dokumentai: laiškai, dokumentai, raštai ir kt.
9. ELLA of Connecticut, Central FL. Įvairūs dokumentai: oficialūs laiškai, kelios laikr. išakarpos ir kt.
10. Josepas Arlausko, aktyvisto iš Gloucester, VA veikla. Įvairūs laiškai, straipsniai ir kiti dokumentai.
11. Laiškai Kongreso nariams bei kitiems ir atsakymai.
12. Daytona Beach Lietuvių bendruomenės archyvų medžiaga. Įvairūs lankstinukai, straipsniai, laiškai, posėdžių protokolai ir kt.
13. JAV LB Floridos apygarda.
13.1. JAV LB Floridos apygardos suvažiavimo 1993 m. gegužės 1 d. dienotvarkė.
13.2. JAV L.B. Floridos apygardos suvažiavimas 1994 m. balandžio 23 d. darbotvarkė.
13.3. Laišks ambasadoriui nuo Dr. Birutės Preikštienės. Lithuanian-American Community of the U.S.A., Inc. Dayton Beach Chapter 1994 m. birželio 5 d. (mašinr.)
13.4. Laiškas JAV LB Floridos apygardos apylinkių pirmininkams nuo L. A. Siemaškos, JAV LB Floridos apygardos pirminiko (1994 m. birželio mėn. 30 d.) ir korespondencija iš G. Čepo dėl organizacinių reikalų (June 10, 1994, angl. k., mašinr.)
13.5. Laiškas dr S. Ramanauskienei nuo L. A. Siemaškos, JAV LB Floridos apygardos pirmininko (1995 m. sausio mėn. 8 d.) ir priedas JAV LB Floridos apygardos suvažiavimo nutarimų komisijos protokolo kopija (mašinr.)
14. Lietuvių klubas, kuris yvavo ir po to, kai įsteigėm Lietuvių Bendruomenę.
14.1. Nuotraukos spalvota kopija. Daytona Beach, Fl, Lietuvių klubo steigėjai (1975 m. vasario 16 d. pas Sandargus)
14.2. Lietuvių klubo informacijos.
14.3. Daytona Beach Lietuvių klubo įstatai.
14.4. Prince of Peace naujos bažnyčios statybai remti komiteto nariai.
14.5. Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šventė (Daytona Beach, 1992 kovo 8 d.)
14.6. Lietuvos Nepriklausomybės 75 metų sukakties iškilmingas minėjimas (Daytona Beach, 1993 vasario 14 d.)
14.7. Daytona Beach „Sietyno“ koncerto programa (1992 m. gruodžio 13 d.)
14.8. Daytona Beach, Florida, „Sietyno“ koncerto programa (1997 m. vasario 1 d.)
14.9. Straipsnis. Florida, Daytona Beach.
14.10. Penki straipsniai iš „Lietuvių biuletenis“:
a) Linsmų ir ramių Šv. Kalėdų, sveikatingų ir laimingų 1998-jų! (1997.12.16, Nr. 166)
b) Prisimintina – 1923.01.15 sukilėliai grąžino Klaipėdą Lietuvai, 1991.01.13 didvyrių aukos apgynė Lietuvos laisvę (1998.01.20, Nr, 167)
c) Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse! (1998.02.17, Nr. 168)
d) „Lietuvių biuleteniui“ 20 metų! (2005.06.21, Nr. 241)
e) Pavykęs Vytauto Babravičiaus koncertas (2007.05.22, Nr. 260)

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.