GRAND RAPIDS APYLINKĖ

Grand Rapids apylinkės Šv.Petro ir Povilo parapijos reikalai
(1972-2000m.)
Reg. Nr. 14321

1. Šv.Petro ir Povilo parapijos dokumentai dėl mišių lietuvių kalba atnaujinimo, komiteto protokolas 1973 11 08; Peticijos parašų kopijos. Aukotojų sąrašai. Aukų kvitai.
2. Laiškai dėl kunigo skyrimo bei mišių reikalais: parapijos komiteto laiškai Vysk. J.Breitenbeck (1977), kun. A. Bernott; Stasio Railos, kun. Stasio Balio, prel .Balkūnui, susirašiėjimas su Kazimieru Pugevičium (1973-1977)
3. Iškarpos iš periodinių leidinių, straipsnių kopijos dėl parapijos. 1973-2000

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.