JAV LB: ALGIMANTO GEČIO FONDAS

JAV LB: ALGIMANTO GEČIO FONDAS
REG. NR. 14380

Dėžė Nr. 1
JAV LB VISUOMENINIŲ REIKALŲ TARYBA

1. JAV LB VRT byla liečianti nacių Vokietijos pastangas Lietuvoje įsteigti SS legionus 1943-1944 m.
2. JAV LB VRT byla ALTos reikalais (dalinė) (1971-1988)
3. JAV LB VRT byla VLIKo reikalais (dalinė) (1971-1988)
4. JAV LB VRT byla Lietuvos Diplomatinės tarnybos klausimu (1973-1984)
5. JAV LB VRT byla (dalinė) liečianti Holokausto klausimus (1977-2011)
6. JAV LB VRT byla Molotovo-Ribbentropo pakto klauimu (1986-1988)
7. JAV LB VRT byla paramos Lietuvai klausimu (1991-1993)
8. JAV LB VRT byla paramos Lietuvai klausimu (1993-1994)

Dėžė Nr. 2
JAV LB VISUOMENINIŲ REIKALŲ TARYBA

9. JAV LB VRT byla lietuvių – lenkų santykių klausimu (1984-1989)
10. JAV LB VRT byla (1991-1992)
11. JAV LB VRT-bos byla (1991-1994)
12. JAV LB VRT-bos byla (1991-1995)
13. JAV LB VRT byla liečianti 1992 m. JAV prezidento rinkimus
14. JAV LB VRT byla: referendumas Lietuvoje, LR Seimo rinkimai, LR Prezidento rinkimai, Lietuvos konstituciniai klausimai (1992-1993)
15. JAV LB VRT byla liečianti įvairias veiklos sritis (1993-1999)
16. JAV LB VRT byla XIV-sios Tarybos laikotarpyje (1994-1997)
17. JAV LB VRT-bos (dalinė) byla (1996-2002)
18. JAV LB VRT byla liečianti įvairias veiklos sritis (2000)

Dėžė Nr. 3
JAV LB VISUOMENINĖS VEIKLOS BYLOS

19. JAV LB visuomeninės veiklos dalinė byla (1956-1989)
20. JAV LB visuomeninės veiklos dalinė byla (1968-1977)
21. JAV LB visuomeninės veiklos dalinė byla (1970-1989)
22. JAV LB visuomeninės veiklos byla (1977-1979)
23. JAV LB visuomeninės veiklos byla (1980-1982)
24. JAV LB visuomeninės veiklos byla (1982-1983)
25. JAV LB visuomeninės veiklos byla (1993-1995)
26. JAV LB visuomeninės veiklos byla (1992-1994)
27. JAV LB visuomeninės veiklos byla (dalinė) (2001)
28. JAV LB visuomeninės veiklos byla (dalinė) (2002-2006)

Dėžė Nr. 4
JAV LB VISUOMENINIŲ REIKALŲ BYLOS

29. JAV LB visuomeninių reikalų byla (dalinė) (1970-1993)
30. JAV LB visuomeninių reikalų byla (dalinė) (1990-1992)
31. JAV LB visuomeninių reikalų byla (dalinė) (1993-1995)
32. JAV LB visuomeninių reikalų byla (1994)
33. JAV LB visuomeninių reikalų byla (dalinė) (1996-1997)
34. JAV LB visuomeninių reikalų byla (dalinė) (1998-1999)
35. JAV LB visuomeninės reikalų byla (dalinė) (2000-2001)
36. JAV LB visuomeninių reikalų byla (dalinė) (2002)
37. JAV LB visuomeninių reikalų byla (dalinė) (2003)

Dėžė Nr. 5
JAV LB KRAŠTO VALDYBA

38. JAV LB KV byla pilietybės ir nuosavybės Lietuvoje klausimais (1991-1996)
39. JAV LB KV aplinkraščiai (1980-1981)
40. JAV LB KV aplinkraščiai (1986-1988)
41. JAV LB KV aplinkraščiai (2001-2003)
42. JAV LB KV byla (dalinė) Lietuvių Fondo reikalais (1965-2009)
43. JAV LB KV byla Lietuvių Fondo reikalais (2004)
44. JAV LB KV byla Lietuvių Fondo reikalais (2005)
45. JAV LB KV pirm. ryšių / sveikinimų byla (2001-2003)
46. JAV LB KV atsišaukimai Vasario 16- Kovo 11 sukakčių proga

Dėžė Nr. 6
JAV LB TARYBA

50. JAV LB XI-sios Tarybos byla (1983-1985)
51. JAV LB XI-sios Tarybos byla (1985-1987)
52. JAV LB XII-sios Tarybos (dalinė) byla (1988-1991)
53. JAV LB įstatai ir taisyklės, paruošė JAV LB XIII Tarybos prezidiumas 1994 m.
54. LR Seimo ir JAV LB atstovų komisijos posėdžių protokolai:
a. 2001 m. spalio mėn. 8-11 d. Nr. 6, 7, 8, 9
b. 2002 m. kovo mėn. 22-27 d. Nr. 1, 2, 3, 4
c. 2002 m. lapkričio mėn. 18-21 d. Nr. 5, 6, 7, 8
d. 2003 m. birželio 23-26 d. Nr. 1, 2, 3, 4
55. LR Seimo ir JAV LB atstovų komisijos pranešimai:
a. XVI Tarybos sesijai 2000 m.
b. XVII Tarybos pirmajai sesijai 2003 m.
56. LR Seimo ir JAV LB atsovų komisijos posėdžių stenogramos:
a. Penktasis posėdis 2000 m. kovo 10 d.
b. Pirmasis posėdis 2001 m. birželio 4 d.
c. Antrasis posėdis 2001 m. birželio 5 d.
d. Trečiasis pasėdis 2001 m. birželio 6 d.
e. Ketvirtasis posėdis 2001 m. birželio 7 d.
f. Penktasis posėdis 2001 m. birželio 8 d.
g. Pirmasis posėdis 2002 m. lapkričio 18 d.
h. Antrasis posėdis 2002 m. lapkričio 19 d.
i. Trečiasis pasėdis 2002 m. lapkričio 20 d.
j. Ketvirtasis posėdis 2002 m. lapkričio 21 d.
57. JAV LB bendrinės veiklos byla (1991-1993)
58. JAV LB bendrinės veiklos byla (1994)

Dėžė Nr. 7
JAV LB ĮVAIRIOS BYLOS

59. JAV LB byla liečianti sovietinės kariuomenės atitraukimą iš Lietuvos Respublikos (1992-1993)
60. JAV LB Tarptautinio Juodojo Kaspino minėjimo byla (1986-1988)
61. JAV LB byla žmogaus teisių reikalu (1972-1979)
62. JAV LB byla tikėjimo / bažnyčių reikalu (1985-2007)
63. JAV LB Politinės konferencijos Southfield, MI byla (1993)
64. JAV LB ir LR ambasados JAV konferencija efektingos pagalbos Lietuvai klausimais (1992)
65. JAV LB ir LR ambasados JAV konferencija verslo ir investicijų Lietuvoje klausimu (1992)
66. Finansinė ataskaita – Jaunimo demonstracija Washington, D.C. (1977)
67. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos pranešimas V-jo Kongreso atstovų suvažiavimui (1983)
68. JAV Vyriausybių pareiškimai Vasario 16-sios proga (1953-2000)
69. JAV LB ir JAV Lietuvių Fondo reikalu dalinė spaudos iškarpų byla (1997-2007)

Dėžė Nr. 8
JAV LB ĮVAIRIOS BYLOS

70. JAV LB Socialinių reikalų tarybos veiklos santrauka (1986-1987)
71. JAV LB dalinė byla Socialinių reikalų tarybai darbuojantis Clevelando “Sodybos” reikalais (1981-2000)
72. JAV LB Kultūrinės srities veiklos byla (1986-1989)
73. JAV LB Kultūrinės srities veiklos byla (dalinė) (1999-2004)
74. JAV LB Kultūros tarybos skola PLB fondui (1998-2002)
75. JAV LB dalinė byla švietimo reikalais (1998-2004)
76. VLIK-o – PLB byla Lietuvos laisvinimo klausimais (1979-1987)
77. JAV LB byla PLB reikalais (dalinė) (1983-1989)
78. JAV LB byla Lietuvos ambasados Washingtone reikalais (1992-2000)
79. Byla liečianti JAV LB Garbės teismą ( Krašto valdybos pirm. A. Gečio skundą prieš JAV LB Tarybos narį V. Kamantą 2003-2004 metai)
80. PLB Garbės teismas (D.Udrio ir Z.Tetradovienės skundai (1997 ir 2010)

Dėžė Nr. 9
JAV LB ĮVAIRIOS BYLOS

81. JAV LB visuomeninio bendradarbiavimo su Lietuvos Diplomatine Tarnyba byla (1979-2009)
82. Dr. S. Sužiedėlis. Lietuva ir II Pasaulinis karas (1987-1989)
83. JAV LB byla liečianti Lietuvos pakvietimą į NATO (1990-2003)
84. JAV LB ir Lietuvių Fondo korespondencija 2003-2005 m.
85. Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB (vėliau PLB) komisijos (dalinė) veiklos byla (1994-1999)
86. Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB (vėliau PLB) komisijos (dalinė) veiklos byla (2000-2007)
87. JAV esančių lietuviškų organizacijų sąrašas
88. LR Seimo nutarimas ,,Dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos” 2002 m.
89. LR Seimo ir JAV LB komisija, 2011 m.

Dėžė Nr 10
ŽYDŲ KLAUSIMU

90. JAV LB byla žydų klausimu (1974-1984)
91. JAV LB byla žydų klausimu (1981-1984)
92. JAV LB byla žydų klausimu (1985) (2 aplankai)
93. JAV LB byla žydų klausimu (1986)
94. JAV LB byla žydų klausimu (1987)
95. JAV LB byla žydų klausimu (1985-1988)
96. JAV LB byla žydų klausimu (1987-1994)
97. JAV LB byla žydų klausimu (1990-2008)

Dėžė Nr. 11
JAV LB spaudos iškarpos (lietuvių k.)

98. JAV LB Visuomeninės veiklos spaudos iškarpų byla (lietuvių kalba) 1970-1979. 2 aplankai
99. JAV LB Visuomneninės veiklos spaudos iškarpų (lietuvių kalba) 1980-1989 byla. 2 aplankai

Dėžė Nr. 12
JAV LB spaudos iškarpos (lietuvių k.)

100. JAV LB Visuomeninės veiklos spaudos iškarpų (lietuvių kalba) byla (1991-1994)
101. JAV LB Visuomeninės veiklos spaudos iškarpų (lietuvių kalba) byla (2000-2012)
102. Įvairi dokumentinė medžiaga Holokausto / pavergtų tautų klausimais

Dėžė Nr. 13
JAV LB spaudos iškarpos (anglų k.)

103. JAV LB Visuomeninės veiklos spaudos iškarpų byla (anglų kalba) (1970-1979) 2 aplankai
104. JAV LB VRT-bos veiklos spaudos iškarpų byla (anglų kalba) (1980-1989) 2 aplankai
105. JAV LB VRT-bos veiklos spaudos iškarpų 1970- 1979 ir 1990-2005 byla (anglų kalba)

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.