JAV LB: ALGIMANTO GURECKO FONDAS

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ARCHYVAS
ALGIMANTAS GURECKAS
REG. NR. 14238

1. JAV LB veikla 1986 m. Laiškai: National Human Right Comittee, Voice of America, Prez. R. Reiganui, Secretary of State, ; JAV LB Tarybos sesijų protokolai; Radio Liberty pranešimai; Susirašinėjimas su KV pirmininku A. Gečiu, ir kt.
2. JAV LB veikla 1985 m. Laiškai: Voice of America, Prez. R. Reiganui, Secretary of State, ; JAV LB Tarybos sesijų protokolai; Spaudos pranešimai;
Susirašinėjimas su JAV LB karšto valdyba ir taryba.
3. JAV LB veikla 1985 m. dėl Jaltos konferencijos pasmerkimo ir nepripažinimo. Laiškai Kongreso nariams.
4. JAV LB veikla 1984 m. Spaudos iškarpos.
5. JAV LB veikla 1983 m. Spaudos iškarpos, JAV LB informacijos, žiniaraščiai.
6. JAV LB veikla 1982 m. Spaudos iškarpos, JAV LB informacijos, žiniaraščiai. Susirašinėjimas su JAV LB krašto valdyba ir taryba.
7. JAV LB veikla 1981 m. Spaudos iškarpos, JAV LB informacijos, žiniaraščiai. Susirašinėjimas su JAV LB krašto valdyba ir taryba; JAV LB Krašto valdybos ir tarybos posėdžių protokolai; korespondencija.
8. JAV LB veikla 1980 m. JAV LB informacijos, žiniaraščiai. Susirašinėjimas su JAV LB krašto valdyba ir taryba; JAV LB Krašto valdybos ir tarybos posėdžių protokolai; kreipimaisi į Kongreso narius.
9. JAV LB veikla 1979 m. JAV LB informacijos. Susirašinėjimas su JAV LB krašto valdyba ir taryba; Kreipimaisi į Senato ir Kongreso narius.
10. JAV LB veikla 1978 m. Spaudos iškarpos, JAV LB informacijos, žiniaraščiai. Susirašinėjimas su JAV LB krašto valdyba ir taryba; JAV LB Krašto
valdybos ir tarybos posėdžių protokolai; A. Gurecko pranešimas PLB Seimui Toronte „Išeivijos uždaviniai Lietuvos išsilaisvinimo kovoje“; korespondencija.
11. JAV LB veikla 1977 m. Spaudos iškarpos apie Lietuvą. JAV LB informacijos, žiniaraščiai. Susirašinėjimas su JAV LB krašto valdyba ir taryba; JAV
LB Krašto valdybos ir tarybos posėdžių protokolai; kreipimaisi į Kongreso narius. Kreipimasis į Kinijos atstovą Vašingtone dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo .
12. JAV LB veikla 1976 m. Spaudos iškarpos apie Lietuvą, JAV LB
informacijos, pranešimai spaudai. Susirašinėjimas su JAV LB krašto valdyba ir
taryba bei PLB valdyba; kita korespondencija.
13. JAV LB veikla 1975 m. Spaudos iškarpos apie Lietuvą, JAV LB informacijos, aplinkraščiai. Susirašinėjimas su JAV LB krašto valdyba ir taryba bei
PLB valdyba, VLIKu, kita korespondencija.
14. JAV LB veikla 1974 m. Spaudos iškarpos apie Lietuvą. Susirašinėjimas su JAV LB krašto valdyba ir taryba bei PLB valdyba; Susirašinėjimas su JAV kongreso nariais dėl Lietuvos nepriklausomybės ir Simo Kudirkos reikalu.
15. JAV LB veikla 1973 m. Spaudos iškarpos apie lietuvių bendruomenę. JAV LB įstatai. Susirašinėjimas su JAV LB krašto valdyba ir taryba bei PLB valdyba; Susirašinėjimas su JAV kongreso nariais dėl Lietuvos nepriklausomybės. Pranešimas Bostono Kultūros klube „Dabartinė Lietuvos klausimo padėtis Washingtone“. Įvairus susirašinėjimas.
16. JAV LB veikla 1972 m. Spaudos iškarpos. Susirašinėjimas su JAV kongreso nariais dėl Lietuvos nepriklausomybės. Susirašinėjimas su VLIKu.
17. JAV LB veikla 1961-1971 m. Susirašinėjimas su A.Gečiu, V. Volertu; Dr. T. Remeikio „ALT informacinio darbo organizavimo klausimu“; Aprašymas JAV LB delegacijos susitikimo su Valstybės Departamento pareigūnais 1971 03 31; JAV LB pranešimai spaudai, Taybos sesijų protokolai, ir kt.
18. Memorandumai ir susirašinėjimai 1980-1981 m. Dėl karinių nusikaltėlių tyrimo JAV; spaudos iškarpos; laiškas W.F.Smith, Attoraney General; Laiškai L. Brežnevui ir kongreso nariams dėl Vytauto Skuodžio; V .Skuodžio laiško prez. Karteriui nuorašas; Pokalbis „Margučio radijuje“ su R. Česoniu iš Madrido Konferencijos; ir kt.
19. White planes konferencija 1974 m. Laikraščių iškarpos; A. Gurecko pranešimai-straipsniai spaudai. Susirašinėjimas su J.Valaičiu; konferencijos
išvados; dalyvių sąrašas, darbotvarkės projektai; organizacinė korespondencija
20. Iškarpos iš spaudos ir leidinių kopijos tema „Amerika Baltijos ir sovietų atžvilgiu 1945-1978“
21. Iškarpos iš spaudos ir leidinių kopijos anglų kalba tema „Lietuva į NATO ir ES“
22. Įvairi korespondencija ir laikraščių iškarpos, susijusios su disidentais Lietuvoje: Viktoru Petkumi, Vladu Česiūnu, ir kt.
23. JAV LB veikla 1987-1988 m. Korespondencija, protokolai, iškarpos iš spaudos.
24. JAV LB kreipimasis į William French Smith 1982 01 13. (Su priedais dėl Laikinosios vyriausybės, šaulių organizacijos, lietuvių-žydų santykių, ir kt. Klausimų)
25. JAV LB susirašinėjimų byla 1969-1974 m.
26. JAV LB ir ALT santykiai; spaudos iškarpos, korespondencija
27. Spaudos iškarpos 1993-2012; proklamacijos, skelbiančios Lietuvos nepriokausomybės ir Baltijos šalių laisvės dienas 1991 , 1988-1985, 1983-1982;
bei Pavergtųjų tautų savaitę 1979 m.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.