JAV LB: BIRUTĖS VINDAŠIENĖS ARCHYVAS

BIRUTĖS VINDAŠIENĖS ARCHYVAS
Reg. Nr. 14068

I dėžė

1. VVA metinių suvažiavimų dokumentai (1994-2007): darbotvarkės, kvietimai, pranešimai, finansinės ataskaitos, protokolai, nutarimai, dalyvių sąrašai. JAV LB Vidurio Vakarų apygardos metiniųsuvažiavimo 1995 m. balandžio 30 d. dokumentai: darbotvarkė, protokolas, pranešimai, finansinė ataskaita. VVA suvažiavimo 1996 m. balandžio 21 d. dokumentai: darbotvarkė, protokolas, pranešimai. VVA suvažiavimo 1997 m. gegužės 17 d. dokumentai: darbotvarkė, protokolas, pranešimai, rezoliucijų siūlymai. VVA suvažiavimo 1996 m. balandžio 21 d. dokumentai: darbotvarkė, protokolas, pranešimai, suvažiavimo finansinė apyskaita
2. VVA valdybos posėdžių dokumentai nuo 1989 m. iki 2007 m.: darbotvarkės, protokolai, pranešimai, dalyvių sąrašai, apylinkių sąrašai.
3. VVA įvairūs dokumentai: anketos, sąrašai, padėkos raštai.
4. JAV LB VVA organizuoto ėjimo ,,Baltic Mercy Lift Walk a Thon“ (1991-05-05) dokumentai: susirinkimų protokolai, žemėlapiai, kvietimai, leidimai.
5. JAV LB VVA apylinkių (Lemonto, Brighton Parko, Waukegan/Lake County, Marquette Parko, Wisconsin) dokumentai.
6. JAV LB VVA finansiniai dokumentai.
7. JAV LB XIV tarybos I sesijos, vykusios 1994 m. rugsėjo 17-18 d. Washington, DC, dokumentai: JAV LB KV finansinė atsakaita, darbotvarkė,
pranešimai, protokolas, priimti nutarimai, komisijų siūlymai, prezidiumo pranešimai, susirašinėjimas sesijos reikalais.
8. JAV LB XIV tarybos II sesijos, vykusios 1995 m. spalio 14-15 d. St. Pete Beach, FL, dokumentai: JAV LB KV veiklos ir finansinė ataskaita, darbotvarkė, pranešimai, PLB pranešimas, LR Seimo ir JAV LB komisijos veiklos nuostatų projektas, JAV LB tarybos kandidatų į LR Seimo ir JAV LB komisiją biografijos, Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) valdybos pareiškimai įvairiais politiniais, socialiniais klausimais, Lietuvos savivaldybių asociacijos steigiamojo suvažiavimo rezoliucijos, protokolas, priimti nutarimai, komisijų siūlymai, susirašinėjimas sesijos reikalais.
9. JAV LB XIV tarybos III sesijos, vykusios 1996 m. lapkričio 2-3 d. Chicagoje, IL, dokumentai: darbotvarkė, pranešimai, protokolas, priimti nutarimai, komisijų siūlymai, susirašinėjimas sesijos reikalais, tarybos prezidiumo aplinkraščiai.
10. JAV LB XV tarybos I sesijos, vykusios 1997 m. rugsėjo 27-28 d. Philadelphia, PA, dokumentai: JAV LB KV veiklos ir finansinė ataskaita,
darbotvarkė, sveikinimai, pranešimai, PLB pranešimas, PLB Konstitucija, LR Seimo ir JAV atstovų komisijos rezoliucijos, protokolas, priimti nutarimai, komisijų siūlymai, susirašinėjimas sesijos reikalais, balsavimo kortelė.
11. JAV LB XV tarybos II sesijos, vykusios 1998 m. splaio 10-11 d. Cleveland, OH, dokumentai: JAV LB KV veiklos ir finansinė ataskaita, protokolas, priimti nutarimai, komisijų siūlymai, prezidiumo pranešimas, laiško Kongreso nariams pavyzdys, susirašinėjimas sesijos reikalais.
12. JAV LB XV tarybos III sesijos, vykusios 1999 m. spalio 8-10 d. Milwaukee, WI, dokumentai: JAV LB KV veiklos ir finansinė ataskaita, darbotvarkė, sveikinimai, pranešimai, PLB pranešimas, PLB Konstitucija, LR Seimo ir JAV atstovų komisijos rezoliucijos, protokolas, priimti nutarimai, komisijų siūlymai, susirašinėjimas sesijos reikalais, balsavimo kortelė.

II DĖŽĖ

13. JAV LB XVI tarybos I sesijos, vykusios 2000 m. rugsėjo 30-spalio 1 d. Hartford, CT, dokumentai: darbotvarkė, sveikinimai, pranešimai, protokolas, priimti nutarimai, komisijų siūlymai, susirašinėjimas sesijos reikalais.
14. JAV LB XVI tarybos II sesijos, vykusios 2001 m. spalio 13-14 d. Alsip (Chicago), IL, dokumentai: darbotvarkė, pranešimai, protokolas, KV ataskaita, KV aplinkra6tis, priimti nutarimai, komisijų siūlymai, susirašinėjimas sesijos reikalais, sesijos sąmata.
15. JAV LB XVI tarybos III sesijos, vykusios 2002 m. rugsėjo 21-22 d. Washington, DC, dokumentai: darbotvarkė, pranešimai, protokolas, priimti
nutarimai, komisijų siūlymai, susirašinėjimas sesijos reikalais, LR Seimo ir JAV LB atstovų komisijos pranešimas. JAV LB XVI tarybos prezidiumo posėdžių protokolai (2002-2003).
16. JAV LB XVII tarybos I sesijos, vykusios 2003 m. rugsėjo 12-14 d. Omaha, Nebraska, dokumentai: darbotvarkė, tarybos narių sąrašas, priimti nutarimai, KV ataskaita ir finansinė ataskaita, KV aplinkraštis, LR Seimo ir LB atstovų komisijos pranešimas, įstatų pakeitimai, komisijų siūlymai, susirašinėjimas sesijos reikalais, prezidiumo posėdžių protokolai, Krašto valdybos narių biografijos, LR Seimo ir JAV LB komisijos rezoliucijos, protokolas, leidinukas apie Omahos lietuvius, sesijos leidinys, balsavimo kortelė.
17. JAV LB XVII tarybos II sesijos, vykusios 2004 m. rugsėjo 24-26 d. Phoenix, Arizona, dokumentai: darbotvarkė, tarybos narių sąrašas, komisijų sąrašas, priimti nutarimai, KV ataskaita ir finansinė ataskaita, kontrolės komisijos revizijos aktai, KV aplinkraštis, PLB pranešimas, LR Seimo ir LB atstovų komisijos pranešimas, įstatų pakeitimai, komisijų siūlymai, Įstatų pakeitimai, susirašinėjimas sesijos reikalais, susirašinėjimas organizacinių reikalų komisijos veiklos klausimais, prezidiumo posėdžių protokolai, Krašto valdybos narių biografijos, LR Seimo ir JAV LB komisijos rezoliucijos, protokolas, sesijos leidinys, balsavimo kortelė, tarybos nario anketa.
18. JAV LB XVII tarybos III sesijos, vykusios 2006 m. rugsėjo 23-25 d. Novi, Michigan , dokumentai: darbotvarkė, tarybos narių sąrašas, komisijų sąrašas, priimti nutarimai, KV ataskaita ir finansinė ataskaita, kontrolės komisijos rezvizijos aktai, KV aplinkraštis, PLB pranešimas, LR Seimo ir LB atstovų komisijos pranešimas, įstatų pakeitimai, komisijų siūlymai, susirašinėjimas sesijos reikalais, prezidiumo posėdžių protokolai, LR Seimo ir JAV LB komisijos rezoliucijos, protokolas.
19. JAV LB XIII ir XVII tarybų sesijų atskiri dokumentai.
20. Rinkimai Vidurio Vakarų apygardoje į JAV XVI tarybą ir PLB Seimą: kandidatų sąrašai, balsavimo kortelės, susirašinėjimas, rinkimų taisyklių ištraukos. 2000 m. gegužės mėn. 13/14 ir 20/21 d.
21. Rinkimai Vidurio Vakarų apygardoje į JAV XVII tarybą: kandidatų sąrašai, balsavimo kortelės, susirašinėjimas. 2003 m. gegužės mėn. 3/4 ir 10/11 d.
22. Rinkimai Vidurio Vakarų apygardoje į JAV XVI tarybą ir į XII PLB Seimą: kandidatų sąrašai, JAV LB įstatų ir taisyklių pakeitimai, balsavimo kortelės, rinkimų komisijos pranešimai, susirašinėjimas. 2006 m. gegužės mėn. 6/7 ir 13/14 d.
23. Kristijono Donelaičio pradinės ir aukštesniosios lituanistinės mokyklos dokumentai: biuleteniai, registracijos anketos, laiškai lituanistinių mokyklų programos, JAV LB KV švietimo tarybos susirinkimo protokolas dėl K. Donelaičio lituanistinės, Dariau ir Girėno pradinės bei Čikagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos sujungimo.
24. VII lietuvių tautinių šokių šventė 1984 m. liepos 1 d.: aukų lapas, susirašinėjimas
25. X lietuvių tautinių dainų šventės (1996 m. liepos 6 d. Čikagoje): organizacinio komiteto sąrašas, posėdžių protokolai, žiniaraštis, repeticijų
tvarkaraštis, finansiniai dokumentai, ,,Kvieslys“, programėlė, vokai, susirašinėjimas, kvietimai, iškarpos iš laikraščių.
26. XII mokslo ir kūrybos simpoziumas (Lemonte, IL, 2003 m gegužės 21-25 d.): dienotvarkė, organizacinio komiteto posėdžių dokumentai, registracija, pranešėjų sąrašai, finansinės apyskaitos, viešbutis, laiškai, susirašinėjimas el. paštu su Leonu Narbučiu.

III DĖŽĖ

27. JAV LB KV dokumentai: posėdžių darbotvarkės, protokolai, sąrašai, aplinkraščiai, JAV LB ir JAV Lietuvių jaunimo sąjungos įstatai, kultūros tarybos dokumentai.
28. JAV LB KV socialinių reikalų tarybos dokumentai: posėdžių dokumentai, Lietuvos našlaičių globos komiteto, Lietuvių sodybos, Lietuvos vaikų viltis, klausimų lapai, finansiniai dokumentai. 1986-1993 m.
29. JAV LB KV korespondencija (1)
30. JAV LB KV korespondencija (2)
31. Įvairių renginių programos, pranešimai, scenarijai: JAV LB Socialinių reikalų tarybos konferencija ,,Pagalba lietuvai“ 1995-05-13-14, JAV LB VVA ,,Laisvės puota“ 1998 -03-22, Amerikos lietuvių XII kongresas ir ALT 59-asis suvažiavimas 1999-10-23-24, JAV LB 50 metų veiklos minėjimas 2001-10-8-11.
32. Įvairūs dokumentai: renginių programos, Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio minėjimo Sioux City Convention centre dokumentai: programa, B.
Vindašienės kalba, lankstinukai, susirašinėjimas, iškarpos iš laikraščių, organizacijų brošiūros, straipsniai įvairiomis temomis, B. Vindašienės nuotr.
33. Dokumentai anglų kalba, susiję su Lietuvos vidaus ir užsienio politikos klausimais.
34. Dokumentai, susiję su Lietuvių Fondo veikla (1981-2006 m.): įstatai ir siūlymai dėl įstatų keitimo, suvažiavimų dokumentai, finansiniai dokumentai, JAV LB dokumentai, susiję su LF. B. Vindašienės korespondencija LF reikalais. (1)
35. Dokumentai, susiję su Lietuvių Fondo veikla (1981-2006 m.): įstatai ir siūlymai dėl įstatų keitimo, suvažiavimų dokumentai, finansiniai dokumentai, JAV LB dokumentai, susiję su LF. B. Vindašienės korespondencija LF reikalais. (2)

IV DĖŽĖ

36. PLB VIII Seimo (1992/06/30-07/04 Lemonte) dokumentai: registracijos, finansiniai dokumentai, korespondencija pilietybės ir kitais klausimais, Vytauto Bieliausko ir pirmininko Broniaus Nainio raštai, nutarimai, sveikinimai, padėkos, iškarpos iš spaudos, žinutės ,,Draugui“. 1-10.
37. PLB Seimų (IX-XII) dokumentai.
38. PLB bendraraščiai. Nr. 17, 19-22, 24, 25.
39. PLB Konstitucija, įstatų pakeitimai, LR Seimo ir JAV LB komisijos dokumentai, korespondencija, PLB Fondo dokumentai, su įstatymu dėl Lietuvos pilietybės susiję doumentai (1).
40. Vytauto Didžiojo universiteto socialinės rūpybos profesinių studijų centro dokumentai, ,,Saulutės‘ dokumentai, su Valdovų rūmų atsatymu susiję dokumentai. (2)
41. Pasaulio Lietuvių Centro dokumentai.
42. LSS ,,Sietuvos“ draugijos dokumentai 1991-2004: susirinkimų protokolai, narių sąrašai, iškarpos iš laikraščių, stovyklų medžiaga, biuleteniai, 70-mečiui skirtas leidinukas, nuotrauka pas Kunstmanus Gražinos įžodis (1992/08/20).
43. B. Vindašienės korespondencija – asmenų ir organizacijų laiškai B. Vindašienei 1984-2005 m.
44. B. Vindašienės korespondencija – B. Vindašienės laiškai asmenims ir organizacijoms, kvietimai, sveikinimai, atvirukai. 1984-2005 m.
45. B. Vindašienės korespondencija – B. Vindašienės laiškai asmenims ir organizacijoms, kvietimai, sveikinimai, atvirukai. 1984-2005 m.
46. Iškarpos iš laikraščių straipsnių apie JAV LB, PLB ir LF.

Birutės Vidašienės archyvo garso įrašų kasetės

1. JAV LB 16 Tarybos 2 sesija 10/12/01 9 vienetai.
2. JAV LB 16 Tarybos 2 sesija 10/12/01 5 vienetai.
3. V.V. apygardos metinis 2002-4-13 suvažiavimas 3 vienetai
4. 2000 m. informacinis susirinkimas 2 LB perklausyti
5. Juozo Blažio atsiminimas 1995m. vasario 7 d.
6. Pasikalbėjimas su prof. Regina Kuliene
7. Kun. Jauniaus Cicero rekolekcijos 3/18/01
8. 3-15-03 Vincas Kolyčius 2 vienetai
9. 3/25/01 Diskusijos su kun. Kelpšu Lemonte 3 vienetai
10. Kun. Jauniaus Marquette p. Bažnyčios rekolekcijos 3/23/01 ir 3/24
11. 7/1-7/2 1-a pusė Liepos 1d. Seimo dalyvių ir atstovų pasisakymai už 4 kraštų (St. Petersburgo, Maskvos, Sibiro ir Ukrainos) priėmimą į PLB 0000-182 Liepos 2d. rytmetinis posėdis 185- Iždo pranešimas- Eceo Čiceplinskas 212-1230 Klausimai ir tvirtinimas 231-332 LB pirm.. prof. Bieliausko paskaita 333- nieko neirašyta
12. 7/2/92 Bieliausko kalba tęsinys 000-329 Klausimai 336-375 Pasaulio LB praeitis, dabartis ir ateitis 410-617 Dr. Bieliauskas moderatorius V.Kamantas 432-576 R. Kurienė 579-617.
13. 7/2/92 Diskusijų tęsinys 000-16 Moderatorė M. Lenkauskienė 560-594 R. Kučienė 596-616
14. 7/2/92 A. Šmitas (tesinys) 000-159 D. Kuolys (ministras) 195-562 Klausimai 563-620
15. 7/2 000-108 Danutė Bindokienė Elena Aglinskienė 128-397 D. Kuolys 402-574 Bendros diskusijos 584-617
16. 7/2/92 Kandidatų į PLB valdybą supažindinimas 000-060 Diskusijos 104-587 7/3/92 Visuomeninių reikalų komisija Gureckas 610-617
17. 7/3/92 E. Čuplinskas 000-305 Ryšių su tautiečiais tarnybos viršininkas Audrius Antanaitis 313-450 Edmundas Kielėkauskas L.A. 474-558 Klausimai 569-617
18. 7/3/92 ministras Gediminas Vagnorius pristatymas 000-019 Petrauskienė 080-121 G. Vagnorius 127-617
19. 7/3/92 Jaunimo komisija 000-617 Kalbėtoja(?) Pietų Amerika 000-103 Brazilija Darius Sužiedėlis
20. 7/3/92 Rinkimai tęsinys 000-617
21. 7/4/92 diskusijos prie apvalaus stalo švietimo-kultūros ministras D.Kuolys 000-038 Nelsienė 040-408 H. Žibas 416-517 V. Mačiūnas diskusijos 519-617
22. 7/4/92 diskusijos 000-058 G. Vagnoriaus nėra(nedalyvaus) A. Gežas 066-357 V. Martišius 364-425 Br. Nainys 431-617
23. 7/4 Diskusijos prie apvalaus stalo: H. Žibas 000-033 V. Mačiūnas 042-104 diskusijos koordinuoja dr.V.Bieliauskas 110-617

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.