PHILADELPHIA, PA APYLINKĖ

JAV LB: PHILADELPHIA, PA APYLINKĖ

Reg. Nr. 14390

Dėžė Nr. 1
1. JAV LB Philadelphia apylinkės byla: korespondencija 1979-1980 m.
2. JAV LB Philadelphia apylinkės byla: korespondencija 1981 m.
3. JAV LB Philadelphia apylinkės byla: korespondencija 1982 m.
4. JAV LB Philadelphia apylinkės byla: korespondencija 1983 m.
5. JAV LB Philadelphia apylinkės byla: korespondencija 1984 m.
6. JAV LB Philadelphia apylinkės byla: korespondencija 1985 m.
7. JAV LB Philadelphia apylinkės byla: korespondencija 1987 m.
8. JAV LB Philadelphia apylinkės byla: korespondencija 1989 m.
9. JAV LB Philadelphia apylinkės byla: korespondencija 1990-1994 m.
10. JAV LB Philadelphia apylinkės 1990 metų veiklos byla
11. JAV LB Philadelphia apylinkės 1991 metų veiklos byla
12. JAV LB Philadelphia apylinkės (dalinė) renginių byla
a. Lietuvos min. pirm. Alekandro Abišalos vizitas 1992 m.
b. Lietuvos smuikininko Raimundo Katiliaus koncertas 1992 m.
c. Lietuvos Nepriklausomybės 75-tos sukakties minėjimas 1993 m.
d. Lietuvos Aukščiausios tarybos pirm. Vytauto Landsbergio vizitas 1994 m.
e. ,,Gintaro” ansamblio iš Toronto koncertas 1994 m.
f. LR prezidento A. M. Brazausko vizitas 1994 m.
g. Mažvydo ,,Katekizmo” 450 metų sukakties minėjimas University of Pennsylvania 1997 m.
h. LR Seimo narių vizitas 1998 m.
i. Lietuvos ansamblio ,,Kamertonas” koncertas 1999 m.

Dėžė Nr. 2

13. JAV LB Philadelphia apylinkės veiklos byla 2000-2003 m.
14. JAV LB Philadelphia apylinkės valdybos byla 2004-2005 m.
15. JAV LB Philadelphia apylinkės valdybos byla 2006 m.
16. JAV LB Philadelphia valdybos veiklos byla 2007 m.
17. JAV LB Philadelphia apylinkės (dalinė) finansų byla 1980-1990 m.
18. JAV LB Philadelphia apylinkės finansinė byla: 2004-2007 m.
19. PLB Seimo ir JAV LB Tarybos rinkimų Philadelphijoje byla: kandidatų sąrašai, jų biografijos, rinkėjų sąrašai, JAV LB tarybos rinkimų taisyklės,
rinkimų komisijos protokolai 1985, 1988, 1997, 1994 m.
20. PLB Seimo ir JAV LB Tarybos rinkimų Philadelphijoje byla 2000 m.: kandidatų sąrašai, jų biografijos, rinkėjų sąrašai, PLB Seimo ir JAV LB
tarybos rinkimų taisyklės
21. Philadelphia LB apylinkės ruoštos Maldos dienos už Lietuvą ir 50 m. trėmimų į Sibirą sukakčių byla 1991 m.
22. JAV LB Philadelpia apylinkės dalyvavimas “Poetry Week” 1988, 1989 m.
23. Philadelphia LB apylinkės ruošto 600 m. Lietuvos krikšto jubiliejaus byla 1987 m.
24. Vasario 16-sios minėjimai Philadelphijoje 1987, 1988, 1999 m.
25. JAV LB Komunikacijos centro Philadelphijoje, PA amerikietiškos spaudos iškarpų Lietuvos reikalais byla 1990 m.

Dėžė Nr. 3

26. JAV LB Philadelphia apylinkės valdybos biuletenis ,,Labas” 1989-1999 m.
27. Philadelpijos LB apylinkės 1986 m. veiklos byla
28. Philadelphijos LB apylinkės 1988 m. veiklos byla
29. JAV LB Philadelphijos apylinkės bendrinė veiklos byla (liečia “Bendruomenės balsą” ir ekologinį amerikiečių mokyklų bendradarbiavimą
su Panevėžio gimnazija )
30. JAV LB Philadelphijos apylinkės bendruomeninės veiklos spaudos iškarpų byla (lietuvių ir anglų kalbomis) (1968-2008)
31. JAV LB Philadelphijos apylinkės įvairių minėjimų, pobūvių, ,,Bendruomenės balso“, vaidinimų bukletai

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.