RYTINĖS CONNECTICUT APYLINKĖ

JAV LB RYTINĖS CONNECTICUT APYLINKĖS ARCHYVAS
Reg. Nr. 14314
1 dėžė
1-7
1. Apylinkės finansiniai dokumentai už 1981-1985 metus.
2. Apylinkės finansiniai dokumentai už 1986-1996 metus.
3. Apylinkės finansiniai dokumentai už 1996-2006 metus.
4. Apylinkės finansiniai buhalterijos dokumentai už 1999-2012 metus.
5. Apylinkės mokesčių solidarumo kvitai, knygelės (13 vnt.), nuorašai už 1987-2008 m. The Citizen National Bank taupymo sąskaitos už 1982-2002 metus.
6. Veiklos dokumentai/susirašinėjimas už 2004-2012 metus.
7. Balsavimo biuleteniai ir asmens balso kortelės į JAV LB XIX ir XX tarybas.

 

JAV LB Niujorko apygardos ir Rytinės Connecticut apylinkės archyvas
Reg. Nr. 14699

I dėžė
1. 2 nuotraukos. Ant vienos užrašyta: JAV LB Putnam apylinkės valdyba, 1997 m.
2. Įvairūs dokumentai: raštai, laiškai, ataskaitos, protokolai ir kt. (1996-1999)
3. Įvairūs dokumentai: raštai, laiškai, ataskaitos, protokolai ir kt. (2000-2003)
4. JAV LB Ct. Apygardos iždo dokumentai 1997-2002: finansinės ataskaitos, kvitai, oficialūs laiškai, čekių knygelės, transaction receipts, laiškai, protokolai, banko kort.
5. JAV LB Garbės Teismas. Įvairūs dokumentai: susirašinėjimai, laiškai, raštai ir kt.
6. JAV LB Putnam apylinkė 1995-1996. P. Kriaučiūnas, J. Rygelis, V. Alksninis. Įv. dokumentai, raštai ir kt.
7. JAV LB Putnam. Įvairūs dokumentai.
8. JAV LB rinkimai 2003.
9. JAV LB Ryt. Ct. apylinkė.
9.1. JAV lietuvių bendruomenės Putnam apylinkės ir New London skyriaus narių sąrašas (3 vnt., mašinr.)
9.2. Lithuanian-American community, Inc. Putnam, CT. Chapter. JAV LB Connecticut apygardos suvažiavimui (komp.)
9.3. JAV LB narių sąrašas (rankr.)
9.4. JAV LB Rytinio Connecticut apylinkė (mašinr.)
9.5. JAV LB trys dešimtmečiai. 1982 Lietuviškų parapijų metai (kop.)
9.6. Straipsniai iš laikr.:
a) JAV Lieuvių bendruomenės Krašto valdyba sveikina lietuviškąją visuomenę Lietuvos nepriklausomybės šventės proga (1998)
b) Dr. J. Kriaučiūno ordino įteikimo šventė (Draugas, 1998 m. gruodžio 19 d., šeštadienis)
c) Nuotaikinga vasario 16-oji Putname (Draugas, 1999 m. kovo 17 d., trečiadienis)
d) Vasario 16-toji Putname (Darbininkas, 1999 kovo 19 d., Nr. 12)
e) Connecticut lietuvių veikla (Draugas, 1999 kovo 23 d., antradienis)
10. JAV LB Ryt. Ct. apylinkė. Laiškai. 1997-1999 m.
11. JAV LB Ryt. Ct. posėdžių darbotvarkės:
11.1. 1997-1999
11.2. 2000-2006

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.