VIDURIO VAKARŲ APYGARDA

JAV LB: VIDURIO VAKARŲ APYGARDOS FONDAS

Reg. Nr. 13808

1 dėžė

1. JAV LB Vidurio Vakarų apygardos korespondencija 1991-1994 m.
2. JAV LB Vidurio Vakarų apygardos finansiniai dokumentai:1994-1997 m., metų finansinės apyskaitos; 1994-1996 m. iždo perdavimo aktai;
1995-2000 m. kontrolės komisijos revizijos aktai; apygardos pirmininkų suvažiavimo Philadelphia, PA 1992 m. finansinė apžvalga.
3. JAV LB Vidurio Vakarų apygardos dokumentai 1993-1998 m.: metinių suvažiavimų darbotvarkės, pranešimai, kreipimaisi, protokolai.
4. JAV LB Čikagos apygardos apylinkių atstovų metinio suvažiavimo 1968 m. kovo 24 d. dienotvarkė.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.