BRONĖ IR VIKTORAS MOTUŠIAI

BRONĖS IR VIKTORO MOTUŠIŲ ARCHYVAS
Reg. Nr. 14278

Dėžė Nr. 1.
ALT
1. Centrinė ALT. Statutas. Suvažiavimų rezoliucijos.
Helsinkio ir Belgrado, Madrido konferencijos ir kiti tarptautiniai forumai.
2. Veiklos gairės ir metodika.
3. ALT info.
4. ALT skyriai.
5. ALT Cicero skyriaus protokolai. 1972-1983.
6. ALT Cicero skyriaus protokolai. 1984-1990.
7. ALT Cicero skyriaus protokolai. 1991-2006.
8. ALT Cicero skyrius. Vasario 16, tautos naikinimo ir tautos šventės minėjimai
1974-1995.
9. ALT Cicero skyrius. Vasario 16, tautos naikinimo ir tautos šventės minėjimai
1996-2008.
10. ALT Cicero skyrius. 1982-1984 m. atsakymai į Vasario 16 rezoliuciją ir
tolimesni susirašinėjimai.
11. ALT Cicero skyrius. Rezoliucijos, peticijos, laiškai, atsišaukimai. ALT
Cicero pirmininkui atsakymai į rezoliucijas. Originalai ir kopijos.
12. ALT Cicero skyrius. Pasiūlymai, pareiškimai, pageidavimai, spaudos
pranešimai.
13. ALT Cicero skyrius. Medžiaga raštams.
14. ALT Cicero skyrius. Susirašinėjimas. Atsakymai iš JAV Kongreso.
15. ALT Cicero skyrius. Žinios apie narius.
16. ALT Cicero skyrius. Išlaidų dokumentai, raštinės reikmenys. Oficialaus
rašto ir voko originalai.
17. ALT Cicero skyrius. Kasininko ir finansų sekretoriaus byla.
18. ALT Cicero skyrius. Sekretoriaus byla.
19. ALT Cicero skyrius. Iškarpos. Iškarpos: sovietinių rusų įvykdytas
genocidas Karaliaučiaus krašte (Mažojoje Lietuvoje), Annemarie Kiuzauskas:
Išsigelbėjimas buvo Lietuva. Vacė Petrusevičiūtė-Gečiauskienė: Sibiro tremties
prisiminimai.
20. ALT Cicero skyrius. Dr. Petro Atkočiūno pagerbimas.
21. ALT Cicero skyrius. JBANC.

Dėžė Nr. 2.
Kitos organizacijos
22. Informacija.
23. Baltijiečių pastangos dėl laisvės. ABN+Captive Nations+CEEN.
24. JAV LB Cicero apylinkė/PLB. Cicero ALT ir LB bendra veikla.
25. JAV reorganizacinė LB. 1976-1981 m.
26. Lietuvių tremtinių invalidų sąjunga. Protokolai, susirašinėjimas, iškarpos.
1951-1953 m.
27. Amerikos Romos katalikių moterų sąjungos dokumentai: korespondencija,
renginių programos.
28. Laisvanorių sąjungos (Council of Freedom Seekers) dokumentai.
Atsišaukimai įv. kalbomis ir konstitucija, sekretoriato dokumentai, protokolai,
korespondencija, knygelių pavyzdžiai, fotonegatyvai ir klišės. Rusijos pavergtųjų
tautų išsilaisvinimo startegija.
29. Cicero lietuvių respublikonų partijos gaunamų raštų byla Nr. 1. 1972- 1984.
30. CLRP siunčiamų raštų byla Nr. 1. 1972- 1985.
31. CLRP protokolai 1971-1978
32. Spaudai, radijui ir televizijai.
33. CLRP iškarpos, biuletenis.
34. CLRP įvairūs raštai: susirinkimų dokumentai, pranešimai, rinkimų sąrašai,
oficialaus rašto pavyzdys, statutas (projektas), kandidatų info
35. Siunčiami ir gaunami raštai.
36. CLRP nuotraukos, iškarpos. 1973-2012.
37. Midwest Baltic Coalition.
38. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga. Biuleteniai, aplinkraščiai. 1957-
1995.
39. LVLS Cicero skyrius. Sekretoriato byla. III. 1975-2005.
40. LVLS Chicago skyrius. Valdybos posėdžių protokolai 1956-1993.
Sekretoriato byla 1956-2003. Gaunami raštai 1956-1993. Informacinis biuletenis
1964. Iždininko aplankalas 1979-2010. Prezidiumo finansiniai dokumentai 1994-
1998. Protokolų knyga 1959-1975. Iškarpos. Nuotraukos.
41. LVLS žurnalas ,,Sėja“. 1964-1973.
42. LVLS surengtos dr. K. Griniaus mirties 10 metinės. 1960 m.
43. Varpininkų filisterių draugija (VFD). 1962-2003. Įvairūs dokumentai,
protokolai, korespondencija, iškarpos.
44. Varpininkų-liaudininkų bendri susirinkimai ir pasitarimai. Rašiniai spaudoje.
1982-1996. Įvairios žinios apie varpininkus ir liaudininkus. Iškarpos. Mirties
pranešimai, įvairios žinios apie narius. 1973-2009.
45. Varpininkų leidinių fondas. Dr. K. Griniaus fondas. 1958-1999.
46. Inž. Antano Masionio varpininkų stipendijų fondas.
47. Žurnalas ,,Varpas“. 100 metų jubiliejaus dokumentai.
48. Kudirkaičiai.
49. Amerikos lietuvių tautinė sandara. 1976-2006. Laikraštis ,,Sandara“ ir
talkininkai (skaitytojai-nariai). Susirašinėjimas. Nuotrauka iš European Union
International Conference 2002 m. – G. Lazauskas (Sandara). Tėvynės mylėtojų
draugija (TMD).
Dėžė Nr. 3.
BALF
1. BALF dokumentai.
2. BALF Cicero (14) skyrius. Įvairūs dokumentai. 1944-1996.
3. BALF Cicero valdybos posėdžiai, susirašinėjimas, metiniai susirinkimai,
skyriaus narių/aukotojų sąrašai. 1954-2003 m.
4. BALF Cicero sk. narių sąrašai. 1968-1969, 1989-1976.
5. BALF Cicero sk. rinkliavos sąrašai 1954-2007.
6. BALF Cicero sk. rinkliavos dokumentai 1972-2006.
7. BALF Cicero skyriaus korespondencija, iškarpos, pranešimai radijo
valandėlėms. Laiškai iš siuntinių gavėjų. 1953-2004.
8. Town of Cicero Republican Organization. Iškarpos.
9. BALF Rosland (57) skyrius.
10. Iškarpos apie BALF.

Dėžė Nr. 4.
ĮVAIRIOS TEMOS. RINKINYS.
1. Lietuvos Respublika/Dviguba pilietybė.
2. Info dėl LR paso išdavimo/keitimo vaikui.
3. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.
4. Lietuvos užsienio politika.
5. Lietuvos vidaus politika.
6. LR visuomeninės organizacijos ir partijos.
7. LPKTŠ/LPKTB: Lietuvių politinių kalinių ir tremtinių sąjunga/bendrija.
8. Lietuvos ūkis.
9. Pučo Maskvoje 1991 m. išgyvenimas Lietuvos.
10. Pasipriešinimas. 1941 m. sukilimas.
11. Padėtis išeivijoje. Lietuviai išeivijoje. Studentų dienų Austrijoje programa
1946 m. Laiškas apie DP stovyklą Innsbruck 1953 m.
12. Lietuvių studentų organizacijos.
13. Baltijiečiai.
14. The Baltic Republics 1945-1990, 2000.
15. Baltijos vienybė.
16. JAV užsienio ir vidaus politika.
17. Bendra ALT ir LB veikla.
18. Pasireiškimai prieš Lietuvą ir lietuvius.
19. Žydai.
20. Afganistanas.
21. Čečėnija ir kitos pavergtos, neatstovaujamos tautos.
22. Lietuvos istorija.
23. Palanga. Nuotraukos (1957-2007), Augustino Griciaus komedija ,,Palanga
‘‘ anglų k.
24. Švėkšna – NĖRA, pasiųsta Liucijai S. į L.
25. Marijos ir Antano Rudžių stipendija.
26. Lietuvių tautos ir valstybės likimas.
27. LR pilietybė.
28. Kova dėl laisvės. Lietuvos nepriklausomybės siekių istorija. 1-2
29. Rusija. 1-2.
30. Komunizmo aukų pagerbimas.
31. KGB, NKVD, stribai.
32. Vilius Bražėnas.
33. Komunizmo nusikaltimų įvertinimo kongresas.
34. Bendravimas su okupuota Lietuva.
35. Geopolitika.
36. Lietuvių spauda JAV.
37. JAV-Lietuva-Rusija.
38. Lietuva-ES-Rusija.
39. Padėtis Lietuvoje.
40. Lietuvos padėtis.
41. Graikų-lietuvių giminystė ir praeitis.
42. Okupacijos žalos atlyginimas.
43. Tremtiniai.
44. Genocidas.
45. Iškarpos iš laikraščių apie prezidentą V. Adamkų. 1997-2012.
46. Lietuviai Vokietijoje. Lietuvių tremtinių bendruomenė.
47. Užsienio lietuvių partijos ir visuomeninės organizacijos.
48. JAV lietuvijos veiksnių konferencija.
49. Politiniai kaliniai, disidentai, partizanai. Iškarpos, bylų išrašai. 1-2.
50. Lietuvos atstovai Europarlamente.
51. Okupuotos Lietuvos spauda.
52. Amerikos lietuvių bendruomenė. JAV LB, PLB. Susirinkimų protokolai,
iškarpos, susirašinėjimas.
53. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika
54. Lietuva ir NATO.
55. Lietuviai JAV politikoje.

DĖŽĖ NR. 5.
BRONĖS MOTUŠIENĖS ARCHYVAS
1. B. Balšaitytės-Motušienės dokumentai: asmens ir mokslo baigimo,
konsulato pažymos dėl vardo ir pavardės pakeitimo kopija, prašymo dėl pilietybės
2 kopijos. Istorinė informacija. Biografinės žinios.
2. Laiškai.
3. Laiškai romanui.
4. Eilės, užrašai, Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjų susirinkimo protokolas.
5. Kalbos.
6. Paskaitos.
7. Rašiniai.
8. Rašiniai dėl lietuvių kalbos.
9. Lietuvių kalbos gelbėjimas.
10. Lietuvių k. ir kt. Svetimžodžiai ir lietuvių kalba. Spaudos iškarpos apie
lietuvių k.
11. Lietuvių kalbos gelbėjimas.
12. Rašiniai dėl svetimžodžių rašybos.
13. Periodinės spaudos iškarpų turinys. 1949-1950.
14. Lituanistinės mokyklos. Cicero ir Roseland: sieninis laikraštis, meninės
programos, skaučių byla. Alf. Šešplaukio pranešimas ,,Lituanistinės medžiagos
europos bibliotekose beieškant“
15. Ištraukos iš Cicero mokyklos protokolų ir kiti reikalai. Nuotraukos Roseland
(Chicago), Cicero, K. Donelaičio lit. mokyklos.
16. Innsbruck universiteto (Austrija) lietuviai studentai. Adresai, nuotraukos ir
kt.
17. Kazio Blažio reikalai. Susirašinėjimas su seserimi, dokumentai ir
informacija.
18. Jurgis ir Irvis Breivės. Susirašinėjimas, mirties liudijimas, nuotraukos.
19. Antano Petkausko eilėraščiai ir asmens žinios (info.)
20. Telesforas Valius (dailininkas). Reportažas ,,Moters‘‘ žurnalui.
21. Prisiminimai apie mirusius. Mirties pranešimai, iškarpos. Leono Gineikio
pažymėjimai iš Lubeko 1946 m. ir iš Wentorf, 1950 m.
22. Adresai.
23. Disertacija ir pažymėjimas vokiečių k. 1947 m.
24. Diplominis darbas ,,Grūdų malimo produktai. Miltai ir kruopos“. 1944 m.
Vilnius.

DĖŽĖ NR. 6.
1. Lietuvių meno ansamblio ,,Dainava‘‘ nuotraukų albumas.
2. Nuotraukos: B. Ir V. Motušių; Roseland (Chicago) pradžios ir Cicero
aukštesnioji lituanistinės mokyklos; BALF Cicero ir Chicago skyrių; istoriniai
atvirukai ir nuotraukos.
3. ALT nuotraukos.
4. B. Balšaitytės doktorato pažyma, lituanistinės mokyklos pažyma.
5. BALF Cicero sk. Iškarpos ir nuotraukos.
6. Įvairūs leidiniai.
7. Švėkšna, Šilutės raj.: V. Motušio archyvo dovanojimo Šilutės muziejaus
Švėkšnos filialui aktas, Liucijos Serapinaitės susirašinėjimas su Lietuvos valdžios
atstovais, malonės prašymai dėl žymių žmonių kapaviečių sutvarkymo ir priežiūros,
informacija apie Švėkšną

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.