BRONĖ VARIAKOJIENĖ

Bronės Variakojienės muzikos archyvas
Iš Tėviškės parapijos
1 Dėžė
1-41
Magnetinės garso įrašų juostelės
1. Surinkimas. Blyžų namai. 1959-02-14.
2. Tėviškės parapijos bažnyčios pamaldos. 1959-02-22.
3. Surinkimas Lekauzų namuose. 1959-03-08.
4. Sekminių pamaldos. 1959-05-17.
5. Konfirmacijos pamaldos. 1959-05-31.
6. Gieda evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos Sekmadienio mokykla.
Pamaldos Tėviškės bažnyčioje. 1959-08-16. Lietuviška liaudies muzika.
7. Reformacijos pamaldos. 1959-11-01.
Kretingiškiai gieda. 1959-11-15.
8. Motinos dienos minėjimas. 1959. Surinkimas: Blyža.
9. Bažnyčios 2 metų įšventinimo pamaldos. 1959 m.
10. Giesmių vakaras Tėviškės bažnyčioje. 1959 m.
11. Heinrich Schütz. Matthäus-Passion. Kretingiškių pasikalbėjimas. 1959 m.
12. Verbų sekmadienis Tėviškės parapijos bažnyčioje. 1959 m.
13. Konfirmacija. 1960-05-29. Alg. Žilinsko pamokslas 1960-04.
14. Kun. A. Trakio 20 m. kunigystės sukaktuvių proga vykusios pamaldos.
1960-07-31.

15. Giesmių vakaras Tėviškės parapijoje. 1962 m.
16. Martyno Mažvydo 400 metų mirimo metinėms skirto giesmių vakaro
programos įrašas ir vakaro programa. 1963 m.
17. Lietuvių evangelikų liuiteronų Tėviškės bažnyčioje Verbų sekmadienis.
1964-03-22. Mozarti. Die Entführung aus dem Serail.
18. Jaunimo suvažiavimas. 1964 m.
19. Kretingiškių giedamos mirties giesmės (tik vienoje pusėje ir ,,Adyna atėjo”
paskutinė giesmė). Jono Mozūro laidotuvės
20. Algimantas Kleinaitis. Reformacijos minėjimas su vaizdeliu (M. Mažvydas).
Vokiškos kalėdinės giesmės iš plokštelių.
21. Kun. Stanaičio kunigavimo 30 metų sukakties minėjimas.
22. Jaunimo šventės įrašas. Giesmių šventė.
23. Tėviškės jaunimo pavasario ir rudens šventė.
24. Kun. Antano Gelžiniaus pamokslas.
25. Tęsinys. Bendiko pamokslas su sak. Kubiliaus malda. Angliškos Kalėdų
giesmės.
26. Pamaldos. Kun. Jurėnas.
27. Surinkimas. Tuščia, tik 1 giesmė ,,Eik, dūšel”.
28. Adolf Pliess ir Lydia Bendik vestuvės Ziono lietuvių evangelikų bažnyčioje.
Mamos gimtadienis. Gieda Jonas ir Anė Mozūrai.
29. 10 metų Tėviškės parapijai.
30. Tuščia.
31. Vargonų muzika.
32. Rūtos ir Artūro Noetzel vestuvės. 1960-06-04 Tėviškės lietuvių ev.
Liuteronų bažnyčioke Čikagoje.
33. Paulių pasikalbėjimas. Vargonų muzika. Jandžimienės pasakojimas.
34. Alma Šaltenis, laima Kvietkauskaitė, Stasys Čepas, M. Šaltinienė, Ieva
Kraftienė, Greta Babarskienė, Gliožeriai.

Kasetinės įrašų juostelės

35. Giesmės iš senųjų giesmių knygų ir kitos.
36. Giesmės. Kun. Anso Trakio kalba apie pavergtus brolius ir seseris
Lietuvoje. Kalba sakyta 1983 m. lietuvių ev. liut. išeivijos bažnyčios sinode.
37. Įvairios velykinės giesmės. Vokiškas pamokslas iš Aalen, Vokietijoje.
38. Kretingos ev. liut. parapijos jaunimo 1997 m. įgiedotos modernios giesmės.
39. Sekminių pamaldos. 1996-06-26. Vysk. Hanso Dumpio pamokslas.
40. Geistliche Versamlung bei Wilhelm Kawohl. 1980-01-29.
41. Ludwig von Beethoven; Leonore Ouverture #3 and 9th Symphony.
Westminster Symphony chorus and New Jersey Symphony Orchestra.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.