JUOZAS BAUŽYS

JUOZO BAUŽIO ARCHYVAS
REG. NR. 14113

1. Dokumentai iš Hanau (Vokietija) DP stovyklos:
a. Laikraštis DP Courier 1948 10 26. vok. Ir anglų k.
b. Hanau Lietuivų tremtinių bendruomenės komiteto informacijos biuletenis 1948 Nr. 786
c. Atlantic wave 1948 10 30. (Laivo laikraštis)
d. Lietuvos pasiuntinybės laiškas Juozui Baužinskui 1947 09 23 dėl Darmstadt lietuvių studentų atsišaukimų.
e. Darmstadt lietuvių studentų atsišaukimo pavyzdys (anglų kalba)
f. Displaced Persons Commision laiškas įsikuriantiems JAV
g. Darmstadt lietuvių studentų kvietimas į koncertą ir koncerto programa (vok. K.) 1946 06 27

2. Nuotraukos iš Jaunimo centro atidarymo, Čiurlionio galerijos atidarymo ir dail Jonyno parodos atidarymo. 18 vnt. Foto V. Noreika. 1957-1959(?)
3. Ateitininkų nuotraukos:
a. Clevelando giedrininkių susirinkimas
b. 1985 m. Sendraugių sąjungos centro valdyba
c. Vašingtono Ateitininkų sendraugių valdyba
d. Vysk. P. Baltakis su Adelaidės ateitininkų sendraugių valdyba 1985 m.
e. Moksleivių ateitininkų įžodis 1984 m. Bad Woerishofene
f. 1984 m. MAS centro valdyba
g. 1985 m. Vokietijos ateitininkų jubiliejinis suvažiavimas
h. Vokietijos ateitininkų valdyba
i. D. Polikaitytė
j. G. Pemkutė 1984
k. SAS centro valdyba 1985
l. MAS centro valdyba Brooklyn, NY 1950
m. Rochesterio NY Ateitininkai sendraugiai
n. 1956 m. “Ateities” redakcija
o. 1956 m. “Ateities” redakcija
p. Hot Springs ateitininkų valdyba
q. Dr. V. Vygantas
4. Laiškai J. Baužiui ir straipsniai
a. V. Varnagirio (Lietuva) 1996 05 31 (su V. V. eilėraščiais)
b. O. Būdienė “Nepasakyti žodžiai” 1995 m.
c. J .Savickienė “Trispalvės sniego pusnyne” 1995 (tikriausiai panaudota “Drauge”)
d. Kun. V. Dabušio laiškas 1958 04 23. Pridėta 12 nuotr. (1950 m. ir anksčiau)
5. Įvairios partizanų nuotraukos, naudotos spaudoje.
6. Įvairios Baltijos kelio, Sausio 13-osios, partizanų perlaidojimo, Aukščiausios tarybos, kt. Lietuvos gyvenimo aktualijų nuotraukos.
7. Lietuvių Fronto bičiulių veiklos aprašymo spaudoje iškarpos
8. Įvairios iškarpos
9. J. Baužys. “Pirmuoju DP laivu į Ameriką”. Mašinraštis “Draugui”. 10 Studijų savaičių Europoje – laikraštis-programa.
10. Įvairūs dokumentai:
a. Lietuvių sąjungos įstatai
b. J. Baužinsko asmens dokumentas (vok. K.) Hanau 1946 m.
c. Ateitininkų federacijos ekskursijos reinu dalyvio pažymėjimas 1947 05 21-23
d. Ateitininko pažymėjimas 1949 02 22.
e. Lietuivų tremtinių draugijos NY kortelė 1949-1950
f. Bagažo kvitai iš laivo “general Black’ iš Bremerhaven į NY 1948 10 20 (2 vnt.)
g. PAX Romana studijų savaitė dalyvio pažymėjimas 1947 07 16-24
h. Resettlement Center Butzbach, Vokietija kortelė 1949 m.
i. Lietuvių kišeninis kalendorius 1947 m.
11. Įvairūs atvirukai ir vokai, Lietuvos istorijos įvykiams paminėti.
12. Lietuvos krikščionybės jubiliejus 1987 m.. Iškarpos iš spaudos svetimomis kalbomis.
13. Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 1987 m. knygos rengimo korespondencija.
14. Lietuvos krikščionybės jubiliejus 1987 m.. nuotraukos
a. Lietuvos krikščionybės jubiliejaus rengimo komiteto posėdžiai 1985-1987 m.
b. 1987 11 26 parodos atidarymas JC
c. Vaišes JC po mišių Katedroje 1987 11 29
d. Literatūros vakaras 1987 11 27 marijos aukšt. Mokykloje Marquette Parke
e. Mišios katedroje 1987 11 29
f. Mišios Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje 1987 11 28

15. Kun. Pugevičiaus archyvinė medžiaga apie 1987 m. Krikšto jubiliejų: korespondencija, straipsniai, informaciniai biuleteniai, programos ir kt.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.