Manuscripts – S, Š

RANKRAŠČIŲ BYLOS PAGAL PAVARDES. RAIDĖS ,,S” ir ,,Š”.

 

S

 • Sabalis A. Ar taip jau ir neteisingi tie priekaištai (mašinr.)
 • Sadūnaitė D. (mašinr.)
 • Sadūnaitė N. (mašinr.)
 • Saja K. (mašinr.)
 • Sakalas Ign. (rankr., mašinr.)
 • Sakalas J. ,,Naujasis skrydis” (mašinr.)
 • Saldukienė-Tijūnaitytė B. (rankr., mašinr.)
 • Salys A.  (mašinr.)
 • Santvaras S. (mašinr.)
 • Sasna A. (mašinr.)
 • Saudargienė A. (mašinr.)
 • Saulaitytė M. (mašinr.)
 • Savickis J. (rankr., mašinr.)
 • Schmalstieg W.R. (mašinr.)
 • Sealey Raphael
 • Seda A. J.
 • Sėlis A. (mašinr.)
 • Seni rankraščiai (Vaižganto)
 • Senn Alfred, Erich (mašinr.)
 • Semėnienė St. (rankr.)
 • Sibirietis D. ,,Amžių dialogas” (mašinr.)
 • Simanavičiūtė Daiva. Lietuvių repatriacija iš DP stovyklų Vokietijoje (1945-1950). Istorijos bakalauro darbas. VDU, Kaunas. 2002.
 • Skairis (mašinr.)
 • Skardžius Pr. (mašinr.)
 • Prof. Skardžius Pranas. LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS (RANKRAŠTIS, ORIG.)
 • Skinkis J. (mašinr.)
 • Skirius J. ,,The Policy…” (mašinr.)
 • Skirius Juozas ,,Amerikos lietuvių tarybos veikla 1945-19848 m.”
 • Skuodžio, Iešmanto, Pečeliūno teismo procesas (mašinr.)
 • Slavočinskio giesmynas (1941 m. perrašyt.)
 • Slavočinskio giesm. Dovydo psalm. (rankr.)
 • Smilgaitė M. (mašinr.)
 • Spalis R. Str. (mašinr.)
 • Spalis R. ,,Gatvės berniuko nuotykiai” (mašinr.)
 • Spudas A. (rankr.)
 • Srubas A. (rankr.)
 • Kan. Stankevičius J. (mašinr.)
 • Stankevičius K.
 • Kan. dr. Stankevičius S. (mašinr.)
 • Starevičius Petras. Trumpa autobiografija. ,,Saulės“ draugija. ,,Saulės“ kursai Kaune. 2005.
 • Stasiškio A. Atsiminimai (mašinr.)
 • Statkevičius A. (rankr.)
 • Statkus A. Gyd. psich. (mašinr.)
 • Steiblys E. (rankr.)
 • Stiklienė-Gruinytė Marijona Kur nuneši tu mane (eilėr., rankr.)
 • Stiklytė A. (rankr.)
 • Stiklius Kostas (slapyvardis Skatikas). Lietuviai-ūkininkai Mogilevo gubernijoje. Į ,,Žinyčią“.
 • Stonys M. (rankr., mašinr.)
 • Stravinskas P. (rankr.)
 • Paruošė Vytautas Strolia. Maironis lietuvių gramofono plokštelėse.
 • Stulginskis A. ,,Atsiminimai” (mašinr.)
 • Rev. B. Sugintas 1971 (rankr.)
 • Rev. B. Sugintas 1954 m. (rankr.)
 • Sušinskas A. (rankr.)
 • Sužiedėlis S. ,,Lietuvos istorija”

 

Š

 • Šalčiūnas V. (mašinr.)
 • Šalčius A. (mašinr.)
 • Šarka J. ,,Punskas” (mašinr.)
 • Šarūnas A. (mašinr.)
 • Šatrijos Raganos rankr.?
 • Šeikis A. (mašinr.)
 • Dr. Šerkšnas A. (rankr.)
 • Šeškevičius J. (mašinr.)
 • Šešplaukis A. ,,Linkuva” (mašinr.)
 • Šiaudinis, Valentas (mašinr. – Paringio parapija)
 • Dr. Šidlauskas K. (rankr.)
 • Šilbajoris R. (rankr.)
 • Šilkaitis M. (rankr.)
 • Šimaitienė-Parockaitė K. (mašinr.)
 • Šimaitis J. (mašinr.)
 • Šimkūnaitė E. (mašinr.)
 • Šimkus M. Str. (mašinr.)
 • Širmickas Ona
 • Širvydas J. O. (mašinr.)
 • Širvydas Vyt. (mašinr.)
 • Škirpa K. (mašinr.)
 • Škudzinskaitė D. (rankr.)
 • Šlaitas Vl. (Rankr.)
 • Šleivys K. ,,K. Olšauskas” (mašinr.)
 • Šlinskis A. ,,Apie kun. St. Rimkų” (mašinr.)
 • Arvydas Šliogeris ,,Lietuvos kelias į laisvę: sunkumai ir problemos”, ,,Blyksniai Greimo horizonte”
 • Šliogeris J. (rankr.)
 • Šliūpas J. (mašinr.)
 • Šoliūnas J. (rankr.)
 • Šova A. ,,Apie K. Ališauską” (rankr.)
 • Štaras J. (vertėjas) Mesnieckio J. (mašinr.)
 • Šukelytė D. (mašinr.)
 • Šukys A. (mašinr.)
 • Šulskytė A. (mašinr.)
 • Švabaitė-Gylienė J. (mašinr.)
 • Švirmickas O. (mašinr.)
 • Švoba J. (rankr.)

 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.