Istorija

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) įkūrimo idėja gimė, kai 1975 m. pasirodžius pirmajam Adomo Kantauto lietuvių išeivijos literatūros bibliografijos žinynui nebuvo net užsiminta apie Pasaulio lietuvių archyvą (PLA) bei jo rinkinius. Prof. dr. Jonas Račkauskas pradėjo galvoti, kaip išsaugoti ir sutvarkyti turimą turtą, kad jis būtų pasiekiamas žmonėms ir tyrinėtojams. Tik 1979 m. A. Kantauto bibliografijos papildymuose pirmą kartą minimas PLA ir jo rinkiniai, nes tuo metu jau pradėjo dirbti LTSC bendradarbiai ir bendraminčiai, vadovaujami prof. dr. J. Račkausko ir dr. Roberto Vito.

1980 m. šie bendradarbiai ir jų bendraminčiai nutaria visas lietuvių mokslo ir švietimo organizacijas, esančias Jaunimo centre, Čikagoje, sujungti į bendrą vienetą. Tas bendras vienetas – tai Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, įsteigtas 1981 m. Tarp jo steigėjų buvo dr.  Adolfas Damušis, istorikas Jonas Dainauskas, Pasaulio lietuvių archyvo direktorius Česlovas Grincevičius, kunigas Vaclovas Gutauskas, SJ, Bronius Kviklys, dr. Arūnas Liulevičius, prof. dr. Jonas Račkauskas, dr. Robertas Vitas ir kiti.

LTSC bendradarbiauja su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru, Lietuvos archyvų departamentu, universitetais ir kitomis mokslo bei kultūros įstaigomis. LTSC paslaugomis ne kartą pasinaudojo mokslininkai iš Lietuvos, JAV, Japonijos, Kanados, Italijos, Švedijos, Danijos, Anglijos bei kitų šalių. Centras ruošia straipsnius apie Lietuvą ir lietuvius įvairioms JAV enciklopedijoms, nuolat propaguoja Lietuvos kultūros, meno ir mokslo pasiekimus.

1

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.