J.Bielskio surinkta medžiaga 1917-1919 m. Lietuvos nepriklausomybės reikalu

J. BIELSKIO FONDAS (3 psl.)

J.Bielskio surinkta medžiaga 1917-1919 m. Lietuvos nepriklausomybės reikalu.

ALT Informacinis biuras. Pranešimas iš Washingtono. Lietuvos valstija jau pilnai susitvarkė. 2.
ALT. IB. Circular of the Confederation of the Grand Duchy of Lithuania. 2 l.
ALT IB. The resolution passed by the White Russian assembly.  4 l.
ALT. IB. ALT laiškas JAV valstybės departamentui dėl M.Lietuvos.  2 l. (anglų k.)
Steigiamasis seimas [informacija apie jį]. 1 l.
Penkios iškarpos iš JAV lietuvių spaudos (liet. ir anglų k.).
Official bulletin. 1917, geg. 7; 1918, bal. 17 ir 22.

Sveikinimai J.J.Bielskui.

Rinkinys: Lietuvos generalinio konsulo dr. Juliaus-Jono Bielskio 50 m. visuomeninės veiklos ir konsularinės tarnybos sukakties minėjimo įvykusio 1967 m. balandžio 30 d. Los Angeles, Calif. Lietuvių organizacijų sveikinimai”.
A.Simučio. 1966, saus. 11. 1 l. su prisegtu J.J.Bielsko laišku. 1966, saus. 5. 1 l.
A.Simučio. 1966, saus. 19. 1 l.
A.Simutis. 1966, geg. 29. 1 l.
A.Simutis. Be datos. 1 l.
V.Pikturnos laiškas, 1966, kov. 26. 1 l.
J.J.Bielskio laiškas V.Pikturnai. 1966, kov. 5. 1 l.
V.Pikturnos laiškas J.J.Bielskui. 1966, saus. 7. 1 l.
V.Pikturnos laiškas J.J.Bielskui. 1966, saus. 16. 2 l.
J.Jurkūno (ALTS) laiškas. 1966, saus. 11. 1 l.
K.Liaudansko (JAV LB vakarų apygarda) laiškas. 1966, vas. 2. 1 l.
K.Liaudansko (“Ramovės” L.A. skyrius) laiškas. 1966, vas. 2.  1 l.
J.J.Bielskio laiškas V.Sidzikauskui. 1966, vas. 28. 1 l. su prisegtu V.Sidzikausko
sveikinimu. 1966, saus. 12. 1 l.
J.J.Bielskio laiškas S.Dirmantui. 1966, vas. 28. 1 l. su prisegtu “Ramovės” sveikinimu. 1966, saus. 30. 1 l.
J.J.Bielskio laiškas J.Vitėnui. 1966, kov. 5. 1 l. su prisegtu J.Vitėno laišku. 1966, saus. 6. 1 l.
J.J.Bielskio laiškas J.Žmuidzinui. 1966, kov. 5. 1 l. su prisegtu J.Žmuidzino laišku. 1966, gruod. 6.
J.J.Bielskio laiškas O. Žadvydui. 1966, kov. 5. 1 l. su prisegtu O.Žadvydo laišku. 1 l.
J.Kajecko laiškas J.J.Bielskiui dėl jo pripažinimo Lietuvos generaliniu garbės
konsulu. Vašingtonas. 1966, saus. 3. 1 l.
J.Kajecko laiškas. Vašingtonas. 1965, gruod. 21. 1 l.
J.J.Bielskio laiškas J.Kajeckui. 1966, saus. 18. 1 l.

Sveikinimai J.J.Bielskio 80 m. proga.

J.Žmuidzino. 1971, saus. 22. 1 l.
J.Kajecko. 1971, saus. 4. 1 l.; 2 egz.
S.Lozoraičio. Roma. 1971, saus. 7. 1 l.; 2 egz. Ir J.J.Bielskio atsakymas. 1971,
saus. 30. 1 l.

Lietuvos konsulo dr. Juliaus Bielskio asmeniniai dokumentai.

Ausweiskarte zum  Grezubengang Nr. 43. Išduota Memelyje 1926, liep. 26.
Leidimas – Zulassungsbescheinigung. Klaipėdos kraštas. 1926.
Leidimas – Fuhrerschein. Klaipėdos kraštas.
JAV užsienio pasas.
Vilniaus pasas.
Pistol Permit. 1929.
Teisės. 1926.
Traveling card (2 egz.)
Meniu(Paris, hotel Continental).
Application for individual liquor permit.
Hotel Cosmopolite (Kopenhaga) sąskaita.
Siūvėjo sąskaita. Londonas, 1919, gruod. 10.
Užrašų knygutė.

J.J.Bielskio surinkta medžiaga

Sutartis su firma “Oler and Groos contractors”. 1919, liep. 1. 1 l.
Fourth of July peace pageant. 14 l.
Kortelės: Kalėdų ir Naujų metų 1954; kvietimo į 1956 m. Vasario 16 minėjimą ir
Daužvardžių padėkos už užuojautas.
American friends of Lithuania nario kortelė.
American friends of Lithuania. Draft of Constitution and by-laws. 4 l.
Universal postal union. 3 l.
Lietuvių žurnalistų sąjungos kvietimas į Bendruomenės – spaudos – radijo dienas 1972 m. rugsėjo 16-17 d. 1 l.
Vokietijos LB valdybos informacijos. 1973, vas. 16. Nr. 1. Ir Nr. 16, 1960, lapkr. 15.
Lithuania (tekstas). 2 l. anglų k.
Lietuvos kariuomenės pradžia. 3 l.
Atvirutė: Rosenberg Library, Galveston, Texas.

J.J.Bielskio radijo pasisakymų, kalbų tekstai, įvairūs fragmentiški užrašai.

J.J.Bielskio kalbos:
Žodis į Lietuvos vyčius. 1919, spal. 3. 1 l.
Kalba Vasario 16 d. minėjime Los Angeles City Hall. 1974, vas. 15. 2 l. anglų k.; 2 egz.
Kalba Vasario 16 d. minėjime Los Angeles City Hall. 1974, vas. 15. 1 l. anglų k.
Kalba ryšium su 25 Lietuvos okupacijos metinėm. 2 l., anglų k.
Kalba Vasario 16 d. minėjime Los Angeles City Hall. 1973. 1 l. anglų k.
The tides of history are with us: radio address over station KOWL, Santa Monica, February 14, 1953. 3 l.
Kalba Naujųjų metų proga. 1973, gruod. 29. 2 l.; 2 egz. Su prisegtu S.Pautienės laišku. 1973, gruod. 18. 1 l.
Kalba Lietuvių fondo vajaus proga. 1971, spal. 30. 3 l.
Kalba Naujųjų metų proga. 1972, saus. 1. 2 l.
Kalba vasario 16 d. minėjimo proga. 1974. 2 l.
Kalba Jaunimo šventėje ir ansamblio 20 m. sukaktį minint. 1969, birž. 28. 1 l.
Kalba 1972, vas. 20. 1 l.
Kalba Vasario 16 d. minėjime 1973, vas. 11. 2 l.; 2 egz. Su prisegtu V.Čekanausko laišku. 1973, saus. 30. 1 l.
Kalba Jaunimo ansamblio 25 m. minėjime. 1974, birž. 30. 1 l.
Kalba Vasario 16 d. minėjime 1972, vas. 20. 2 l.
Kalba, minint Kariuomenės 53 metines. 1972, lapkr. 21. 1 l.
Kalba Tautos šventės proga. 1974, rugs. 22. 1 l.
Kalba Vasario 16 d. minėjime, 1974, vas. 15. 2 l. anglų k.
Kalba per radiją Vasario 16 d. proga. 1974. 2 l. ir prisegtas Kalifornijos lietuvių
radijo laiškas. 1974, vas. 5. 1 l.
Kalba A.Smetonos 100 m. ir mirties 30 m. minėjime. 1974, rugs. 8. 1 l.; 2 egz.
Kalba minint Jaunimo ansamblio 25 m. 1 l.
Kalba politinių studijų savaitgaly. 1971, bal. 25. 3 l.
Kalba Lietuvos kariuomenės minėjime. 1966, lapkr. 13. 2 l.
Biographical sketch. 4 l.
To Whom It May Concern. 1 l.
J.J.Bielskis. Supplemental statements. 3 l.
Įvairūs fragmentiški užrašai (pasiregimas kalboms, išrašai iš knygų ir t.t.). l. 62.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.