LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS – 2 Dalis

LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS /JR
Reg Nr. 13737   


DĖŽĖ NR. 2

Dėžutė Nr. 1
Aplankas Nr. 1
Lietuvių enciklopedija /kopija/. XII tomas. Lietuvių Enciklopedijos leidykla. Boston,
1957. P. 273-276 [apie Komitetas]

Aplankas Nr. 2
L. Šimutis. Amerikos Lietuvių Taryba. 30 metų Lietuvos laisvės kovoje. 1940-1970
/kopija/. 1971. P. 162-495.

Aplankas Nr. 3
Baltijos valstybių užgrobimo byla. JAV Kongreso Ch.J. Kersteno Komiteto
Dokumentai 1953-1954 m. Vilnius: Leidykla „Du KA“, 1997. . /kopija/.
+ Laiškas                 L. Šimutis                A. Rudžiui                1998 10 19

Aplankas Nr. 4
Leonardo Šimučio (1892-1975) 1953 m. Dienoraštis. Nuo 1953 m. sausio 1 d. iki
balandžio 5 d. P. 1-51 /kompiuterinis variantas; su korektūromis/

Aplankas Nr. 5
/tęsinys/ Leonardo Šimučio (1892-1975) 1953 m. Dienoraštis. Nuo 1953 m. kovo
23 d. iki gruodžio 29 d. P. 41-107 /kompiuterinis variantas/

Aplankas Nr. 6
/tęsinys/ Leonardo Šimučio (1892-1975) 1953 m. Dienoraštis. Nuo 1953 m. kovo
23 d. iki gruodžio 29 d. P. 41-107 /kompiuterinis variantas; su žymekliais/

Dėžutė Nr. 2
Alice Stephens Dainininkės. Koncerto programa.                3 egz.
Čiurlionio ansamblio koncertas. 1969 m. kovo mėn. Programa.        3 egz.
The Knights of Lithuania Mid-America District. 35th Annual Memories of Lithuania
Banquet. Programa.        1995 02 05                        3 egz.
St. Cecilia’s Choir. Programa.        1942 04 26                        3 egz.
Mother’s Day Program & Dance. 1942 05 10                        3 egz.
Mamyčių pagerbimas. Programa. 1942 05 09                        3 egz.
May Festival. 1946 05 19                                                3 egz.
Concert Program. 1946 05 26                                        3 egz.
Christmas Concert. 1946 12 22                                        3 egz.
Dainų šventė ir šokiai. Programa. 1947 04 27                        3 egz.
Dienraščio Draugo metinio koncerto programa. 1948 02 08        3 egz.
Salute to Lithuania. Programa. 1948 02 14.                        3 egz.
Knights of Lithuania Chicago District Choir Concert-Dance. 1948 04 25        3 egz.
Viltis. 6th Anniversary Concert. 1948 05 15                        3 egz.
Program of Original Compositions by students of Leon Stein. 1948 05
20                                                                                3 egz.
Draugo auksinio jubiliejaus koncertas. 1959 11 15                3 egz.
Lietuviškos muzikos koncerto programa. 1957 08 25        3 egz.
Program. Algerd Brazis. 1953 09 27                                3 egz.
Lyon-Heal Artists Recital Series. [Lucya Valatka Prince] 1956 01 23        3 egz.
May Festival. Programa. 1947 05 04                                3 egz.
Program of Original Compositions by Students of Leon Stein. 1947 04
11                                                                                 3 egz.
S. Casimiro Patrono Principale della Lituania 1458-1958. Programa 1959 3 egz
Knights of Lithuania. 39th National Convention. 1952 09 11-14.        3 egz.
Knights of Lithuania. 76th National Convention Cultural Night. 1989 08
04                                                                                 3 egz.
37th Annual Memories of Lithuania Banquet. 1997 02 02        3 egz.
Pagerbtuvių pokylis ponų Leonardo Šimučio ir Igno Sakalo garbei. 1952 10 19
3 egz.
Composition Forum. 1951 11 09                                        3 egz.
Dainavos ansamblio religinio koncerto programa. 1950 10 08        3 egz.
Draugo bendradarbių-korespondentų klubo dainos ir literatūros vakaro programa.
1950 12 10                                                3 egz.
The Performing Arts Series at Chicago State University. 1976 06 04        3 egz.
A.L.R.K. Vargonininkų Sąjungos Dainų koncertas. 1964 10 11        3 egz.
Bradfordo Lietuviai ir Marijos Švnetė. 1954 10 31.                3 egz.
A.L.R.K. Vargonininkų Sąjungos jubiliejinis koncertas. 1962 06 03        3 egz.
Chicago Teachers College. 1958 08 12.                                3 egz.
Lietuvos Vyčių choro koncertas. Programa. 1964 08 07        3 egz.
Illinois-Indiana Apskrities Vyčių choro koncerto programa. Be datos.         5 egz.
Lietuvos atsiminimų radijo sidabrinio jubiliejaus iškilmių programa. 1966 04 23-
24.                                                                        3 egz.
Koncerto programa. Marytė Bizinkauskaitė, Algirdas Brazis. 1984 10 07        3 egz.
Švento Kazimiero Akademijos Rėmėjų metinė puota. 1952 02 24.        3 egz.
Programme of teh Memorial. 1954 06 13                        3 egz.
Lietuvių R. Katalikų Susivienijimo Amerikoje 59-jo Seimo ir jo parengimų programa.
Dainų šventės programa. 1954 06 27                3 egz.
34th Anniversary Lithuanian Independence Benefit Concert. 1952 02 10 3 egz.
Lithuanian American Congress Grand Banquet. 1953 11 28        3 egz.
Northwestern University Shool of Music Student Recital [Lucya Valatka; Frank
Laurie] 1953 10 16                                                3 egz.
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos 32-jo kongreso Programa.  1952 09
26-28.                                                        3 egz.

Aplankas Nr. 3 Jakubėnas
1957 Šimutis L. J. Nuo simfonijos iki džiazo. Cultural Studies Club Lithuanian and
English versions. Informacinės žinutės. [kada, kokia proga ir kur kalbėta ta tema] 1968 Šimutis L. J. James L. Mursell: an Annotated Biography. Journal of Research
in Music Education. Informacinė žinutė.
1970 Šimutis L. J. James L. Mursell & the New Progressivism in Music Education,
paper read@MENC. Informacinė žinutė.
1972 Šimutis L. J. Lietuvis Vargonininkas Išeivijoje. Informacinė žinutė.
1973 Šimutis L. J. Prof. J. Žilevičius, LITHUANUS. Informacinė žinutė.
1973 The Juozas Žilevičius Library of Lithuanian Musicology. Translation by L.
Šimutis. Informacinė žinutė.
1974 Šimutis L. J. The Contributions of James L. Mursell to Music Education.
Research paper read at MENC. Informacinė žinutė.
1981 Žilevičius 90th Birthday Anniversary, Cleveland. Informacinė žinutė.
1984 Šimutis L. J. On the Periodification of the history of Lithuanian Music, AABS.
Informacinė žinutė.
1986 Šimutis L. J. J. Žilevičius as Musicologist. AABS. Informacinė žinutė.
Vlado Jakubėno Fondo Susirašinėjimas ir kiti dokumentai [adresų kortelės, vokai,
laikraščių iškarpos]

Leidiniai
Lithuania in the World. 1994 Vol. 2, No. 2/ March-April.
Kalendorius. 1974 m. Vilnius: Mintis, 1973.

Atvirukų komplektai
14 Lietuvos miestų vaizdų. 14 Views from Lithuania.
Mūsų sparnuočiai.

Dėžutė Nr. 4
Aplankas Nr. 1. Arminas Article-etc.
Aplankas Nr. 2. Brazis, Algerd
Aplankas Nr. 3. Kaminskas, Anthony
Aplankas Nr. 4. Kašponis, Rimtautas
Aplankas Nr. 5. Kašponis, Rimtautas
+ knyga Lietuvių muzikos melodika ir harmonija. Vilnius: Mokslas, 1992 /rusų kalba/.
Aplankas Nr. 6. Juška, Rapolas
Aplankas Nr. 7. Kazanauskas, Antoinete
Aplankas Nr. 8. Lapinskas, Antony
Aplankas Nr. 9. Kulys, Nikodemas
Aplankas Nr. 10. Nakas, Antanas (1904-1978)
Aplankas Nr. 11. Poška, Joseph (1913-1994)
Aplankas Nr. 12. Rakauskas, Stanley (Jimmie Rakas)
Aplankas Nr. 13. Zaboras, Algis.
Aplankas Nr. 14. Zubrickas, Boleslovas.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.