LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS – 3 Dalis

LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS /JR
Reg Nr. 13737 

DĖŽĖS Nr. 3, 4

DĖŽĖ NR. 3

Aplankas Nr. 1.
Įvairios iškarpos iš laikraščių [daug apie L. Šimučio sukaktuves]

Aplankas Nr. 2 /mėlynas/. Lietuvą aplankius
Laikraščių iškarpos; laiškai; atvirukai ir kt.

Dėžutė. Žemėlapiai

Aplankas Nr. 3
Lietuvių Rymo Katalikų Vienybės Konstitucija. Chicago 1919.
Lietuvių R-K Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Įstatai. Boston, 1916.
Katalikų Veikimo Centro Įstatai. Kaunas, 1926.
Lietuvos Vyčių kortelė.

Aplankas Nr. 4
Tautos Fondas. Parašė Uosis. 1920.
Tautos Fondo Mokesties knygelė.
Tautos Fondo Konstitucija. Worcester, 1919.
Tautos Fondo Valdybos antrašai /lapelis/

Aplankas Nr. 5
The Case for Lithuania. Lithuanian National Council /brošiūra/
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. World Comunity of Lithuanians.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Keliu. Lietuvybės išlaikymo tarnybos leidinys.
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Mokesčių knygelė.

Aplankas Nr. 6
Lietuvos Valstybės 1922 m. Konstitucija.
Konkordatas tarp Šventojo sosto ir Lietuvos valdžios. Chicago, 1928.

Aplankas Nr. 7
Už Lietuvos laisvę. Brooklyn: Garsas.        /brošiūra; be metų/                2 egz.

Aplankas Nr. 8
Lietuvių rašytojų draugija. Brooklyn, 1972.

Aplankas Nr. 9
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos Konstitucija. Boston, 1932.
Trumpas Am. Liet. R. K. Federacijos Programas ir Konstitucija. Boston, 1915.
2 egz.
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos Konstitucija. New York, 1948.
ALRKF Konstitucija. Lietuvių Kultūros Instituto Statutas. Dainavos JS Statutas. New
York, 1960.

Aplankas Nr. 10
Lietuvos Vyčių Įstatai. Knights of Lithuania Constitution. 1985.
Lietuvos Vyčių Konstitucija. 1946.

Aplankas Nr. 11
Trumpas Am. Liet. R. K. Federacijos Programas ir Konstitucija. Chicago,
1919.
Lietuvių Katalikų Federacija. Shenandoach, 1906.

Vokas Nr. 12
Įvairios mišių natos

Vokas Nr. 13
Mišių natų kopijos.

Aplankas Nr. 14
Lietuvos Vyčių Chic. Apskrities Choro pastatymo „Klaipėdos Julė“ programa. 1924
03 30.
Lietuvos Vyčių Dainos Choro Programa. 1931-1932 sezonas.
Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choro Koncertas. Programa. 1917 04 14.
Lietuvos Vyčių 4-tos kuopos koncerto programa. 1919 02 23
Lietuvos Vyčių 4-tos kuopos koncerto programa. 1919 11 23
Illinois-Indiana Apskrities Lietuvos Vyčių Choro Koncertas. Programa. 1964 08 07

Atskirai
Alice Stephens Singers. Susan Griska, Ralph Jusko. Programa. 1949 06 07.
Chicago Ballet Guild. Programme. 1951 03 30-04 01.                3 egz.
Į naują žygį. Mišriam chorui. Muzika L. J. Šimučio [natos]         2 egz.
Lietuvos Vyčių Choro Auksinis jubiliejus 1916-1966. Bukletas. 1966 11 12.
2 egz.
Bičiūnas J. Pirmieji Jėzuitai Vilniuje. Roma, 1965. /atspaudas/
Programa. Polyna Stoska, Stasys Baranauskas and Dainava Ensemble. 1951 10
07                                                                                2 egz.
Dainų šventė ir šokiai. 1951 05 06.
Draugo romano premijos įteikimo programa. 1983 03 19.
Leonardas J. Šimutis (b. 1920) Original Music Compositions /sąrašas/.
Įvairios laikraščių iškarpos apie Šimučių šeimos narių pasiekimus.
Laiškas        J. Žilevičius                L. Šimučiui                                1970 06 03
L. Šimučio kalbų tekstai /apie muziką/.
Lyon-Healy Young Artists Recital Series [Lucya Valatka Prince] 1956 01 23
Čigonų dainius. Kvietimas į operetę. 1940 11 17                        2 egz.
Lithuanian-American Song List.
Lietuvos Vyčių Choro Koncerto Laisvės Lietuvai programa. 1973 11 17
April Showers of 1948. Presented by Knihgts of Lithuania. 1948 04 16.

DĖŽĖ NR. 4

Atskirai, be aplankų
LRKSA Susirinkimo protokolai. Garsas. 1964 I.
Leidiniai
Tables of Rates. Mokesčių lentelės. 1957.
Mokesčių lentelės. Be metų.
Rate Book. Be metų.
Convention and Banquet Program. Lithuanian Roman Catholic Alliance of America.
1960 VII 31-VIII 03
LRKSA 47 Seimo protokolas, raportai ir kuopų įnešimai. Niagara Falls, 1930.
LRKSA 48 Seimo protokolas, raportai ir kuopų įnešimai. Wilkes-Barre, 1932.
LRKSA 50 Seimo protokolas, raportai ir kuopų įnešimai. Newark, 1936.
LRKSA 51 Seimo protokolas, raportai ir kuopų įnešimai. Pitsburgh, 1938.
LRKSA 52 Seimo protokolas, raportai ir kuopų įnešimai. Worchester, 1940.
LRKSA 54 Seimas. Scranton, 1944.
LRKSA 55 Seimas. Cleveland, 1946.
LRKSA 56 Seimas. Boston, 1948.
LRKSA 57 Seimas. Detroit, 1950.
LRKSA 58-tasis Seimas. New York, 1952.
LRKSA 59-tas Seimas. Chicago, 1954.
LRKSA 60-tas Seimas. Baltimore, 1957.
LRKSA 61-mas Seimas. Wilkes-Barre, 1960.
LRKSA 62-as Seimas. Cleveland, 1963.
LRKSA 63-čias Seimas. Pittsburgh, 1966.
LRKSA 64-tas Seimas. Waterbury, 1969.
LRKSA 65-tas Seimas. Chicago, 1972.
55th Annual Convention. Program. 1946.                                2 egz.
62nd Convention. LRKSA 62-jo Seimo Programa. 1963.
Souvenir of Lithuanian R. C. Aliance of America 56th Convention. 1948.
LRKSA Čarteris, konstitucija ir įstatai. Wilkes-Barre, 1941.
LRKSA Čarteris, konstitucija ir įstatai. Wilkes-Barre, 1949.
LRKSA Konstitucija ir įstatai. 1967.
Charter, Constitution and By-Laws of the Lithuanian R. C. Alliance of America.
1954.
Lietuvių Romos Katalikų Susivienymo Amerikoje Konstitucija. 1927.
Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje auksinio jubiliejaus Seimo programa.
Chicago, 1936.
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos Konstitucija. Boston, 1932.
LRKSA Konstitucijinės pataisos. 1934.                                        2 egz.
A Fraternal Life Insurance Benefit Society /lankstinukas/
Lithuanian Catholic Alliance. A Fraternal Life Insurance Benefit Society
/lankstinukas/ 1972.                                                        10 egz.
Lietuvių R. Katalikų Susivienijimas. Fraternalinė draudos organizacija.
/lankstinukas/ 1972.                                                        7 egz.
Padėkos laiškas.
A Brief Resume of the History of the Lithuanian Roman Catholic Alliance of
America and People of Lithuanian Ancestry. 1886-1961.                2 egz.
LRKSA organizacijos emblema.
Revised List of Delegates.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 80 metų sukakties 54 Seimas. Raportai ir darbai.
Cleveland, 1966.
Lithuanian R. C. Alliance of America. Surrender Values. 1935.
Lietuvių Romos katalikų Susivienijimo Amerikoje pagrindinės informacijos apie
apdraudas ir J.A V. bei Kanadoje gyvenančių Lietuvių R. K. Kunigų sąrašas. 1952.
LRKSA Nario mokesnių knygelė.
Lietuvių Romos katalikų Susivienijimas Amerikoje. 70ties metų sukakties narystės
vajus su stipendijomis.
Lithuanian Roman Catholic Aliance of America. 70th Anniversary Membership
Campaign offering Scholarships.
Charter, Constitution and By-Laws of the Lithuanian R C. Alliance of America.
1958.                                                        3 egz.

Annual Statement of the Lithuanian Roman Catholic Aliance of America of 71-73
So. Washington Street Wilkes-Barre, Pensylvania to the Insurance department.
1967.
Annual Statement of the Lithuanian Roman Catholic Aliance of America of 71-73
So. Washington Street Wilkes-Barre, Pensylvania to the Insurance department.
1969.
Annual Statement of the Lithuanian Roman Catholic Aliance of America of 71-73
So. Washington Street Wilkes-Barre, Pensylvania to the Insurance department.
1970.
Annual Statement of the Lithuanian Roman Catholic Aliance of America of 71-73
So. Washington Street Wilkes-Barre, Pensylvania to the Insurance department.
1971.

?? Garso juostelė: Kalba apie LRKSA.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.