LABANAUSKO ARCHYVAS

14 dėžė  

298.        K. R. Jurgėlos 1963 m. korespondencija.        1 apl.
299.        Jurgėlų šeimos sąrašas.
300.        K. R. Jurgėlos 1967 m. korespondencija.        1 apl.
301.        K. R. Jurgėlos asm. dokumantai.        1 apl.
302.        1956-1961 m. K. R. Jurgėlos korespondencija ir dokumantai.        1 apl.
303.        K. R. Jurgėlos 1963 m. korespondencija ir užrašų knygelė, šeimos
nuotraukos ir P. Jurgelevičiaus pasas.
304.        Rusų pinigai.
305.        K. R. Jurgėlos 1944-1959 m. asmeniniai dokumentai, sąskaitų knygelės ir
1963 m. korespondencija.

15 dėžė

306.        Iškarpos iš laikraščių ir žurnalų (Garsas, Draugas, The Washington Post
Magazine, Tėvynė, Žiburiai, Vienybė ir t.t.) 1948-1980 m.        1 apl.
307.        Iškarpos iš laikraščių (Draugas, Tiesa, The Washington Post, Europos
lietuvis) 1967-1981 m.        1 apl.
308.        Iškarpos iš laikraščių (Draugas, Dirva, Naujienos, Tėviškės žiburiai,
Laisvoji Lietuva) 1965-1981 m.        1 apl.
309.         Kreipimasis į J. F. Kenedį ir du laiškai.
310.        Radijo programų dokumentacija 1955-1958 m.        1 apl.
311.        Program review board (1960 m.).        1 apl.
312.        Amerikos balso 1956 m. programų tekstai.        1 apl.
313.        Program review board 1959.        1 apl.
314.        Iškarpos ir atspaudai iš laikraščių (Dirva, Tėviškės žiburiai, The New York
Times, Karys) 1961-1981 m.        1 apl.
315.        Bukletai apie Lietuvą, 1987 m. Lietuvių informacijos centro pranešimai,
iškarpa iš “Chronicle of the Catholic Church in Lithuania” (1982 m.). Catholic
Digest.        1 apl.
316.        J. N. Washburn “Revelations of the Lithuanian Defector Episode of
November 23, 1970” – iškarpa iš International Lawyer, kreipimasis į A. Sniečkų
(1968 m.), Academic Commitee on Soviet Jeury dokumentas, iškarpa iš N.Y. Times
(1971): U.S. Reviews Role in Anti-Red Radio; Lietuvos kariuomenės šventės
programa (1952 m. lapkr. 23 d.), atspaudas iš “Eltos Informacijos” (1974 m.).
Pranešimas apie S. Kudirkos atvykimą į Ameriką.
317.        Journalism Day 1963 The American University program. Atspaudas
straipsnio “Mokslininkai apie Maž. Lietuvos praeitį”; atspaudai iš “Lietuvos Pajūris”
(1982 m. lapkr., Nr. 10) – “Rusų grobuoniški siekiai į Rytprūsius” ir “Tautosakos
rinkėjas” (apie V. Kalvaitį).
318.        M. Gelžinio straipsnio “Montersenų nebaigtasis veikalas apie Mažąją
Lietuvą” iškarpa iš “Naujienos”, Chicago, Febr. 15, 1968.
319.        K. R. Jurgėlos korespondencija. B. J. Kaslo knygos “The USSR – German
agression against Lithuania” (1973 m.) apžvalga iš žurnalo “The Ukrainian
Quaterly”.        1 apl.
320.        Atspaudas iš X.W. Meystowicz knygos “To co trwałe” (1974 m., Londyn);
Nazi – Soviet relations 1939-1941: documants from the Archives of the German
Foreign Office (1948 m.); The Thirtieth Anniversary of the Molotov – Ribbentrop
Pact and it’s secrets protocols (1969 m.).        1 apl.

16 dėžė  

321.        J. Rekašius. “Laiškas Dirvai” (1970 m. rugpj. 14 d.): iškarpa iš “Dirvos”;
J. Švoba “Lietuvos Karalių byla” – “Dirva” (1970 m.);
V. Žemaitis “Apie Liublino Uniją ir lenkų – lietuvių santykius 1569-1969” (iškarpa iš
“Naujienos”, Chicago, 1970 m.) ir kt. iškarpos iš laikraščių.
K. R. Jurgėlos asm. korespondencija (1969, 1970, 1980 m.).        1 apl.
322.        Asm. dokumentai, iškarpos iš laikraščių, korespondencija (1972, 1973
m.).        1 apl.
323.        K. R. Jurgėlos asm. užrašai.
324.        Dvi fotonuotraukos.
325.        Academic Committee on Soviet Jeury raštas (1968 m.);
Dr. G. J. King pranešimas “The Tale of three Cities” (1970 m.);
ELTA pranešimai (1966, 1967, 1970 m.)
236.        Iškarpos iš įv. laikraščių;
K. R. Jurgėlos korespondencija (1981 m.).        1 apl.
327.        JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdybos pranešimas (1981 m.),
BALF’o apyskaita už 1981 m., protokolai ir kt.; VLIKO valdybos išlaidų sąmata
(1981-1982 m.), ELTOS Informacijos finans. ataskaita už 1981 m.        1 apl.
328.        Jurgėlų korespondencija.
329.        Iškarpos iš laikraščių: Draugas, Dirva, Laisvoji Lietuva, Vienybė (1972-
1981 m.).        1 apl.
330.        Iškarpos iš laikraščių: The New York Times, Vienybė, Draugas, Tėviškės
Žiburiai, Naujienos, The Evening Star (1967-1981 m.).        1 apl.
331.        Iškarpos iš laikraščių: Tėviškės Žiburiai, Naujienos, Chicago, Draugas
(1963-1981 m.).        1 apl.
332.        Iškarpos iš laikraščių: Draugas, Pasaulio lietuvis, Santara, Tėviškės
Žiburiai, Dirva, Vienybė, The Washington Star, Į laisvę ir kt. (1979-1980 m.).        1
apl.
333.        4 plokštelės:
1. Mes padainuosim (L.T.M. ansamblis Čiurlionis ir A. Stempužienė, J. Krištolaitytė,
V. Verikaitis; dirigentas A. Mikulskis);
2. Music from oppressed Lithuania Vol. 2;
3. Dainų ir arijų rečitalis (Jonas Varnelis; prie piano – Aleksandras Kučiūnas);
4. X Lietuvių ir Kitų Įvairių Šokių Rinkinys.

17 dėžė  

334.        Fotoaparato negatyvai.
335.        P. Labanausko korespondencija.
336.        Sveikinimų atvirukai ir 3 fotonuotraukos.
337.        Pasiruošimo programoms tekstai (1953, 1960-1963 m.).        1 apl.
338.        Dainavos šalies jaunų žmonių padavimai (1966 m.). Studentų ateitininkų
sąjungos suvažiavimo reguliavimas.
339.        Fotonuotraukos ir korepondencija.
340.        The new monthly Personal Report For The Successful Executives.
341.        Dvi fotonuotraukos.
342.        The Lithuanian American Congress memorandum to the Honorable
Lyndon B. Johnson President of the United States (June 26-28,1964).
343.        Inf. medžiaga programoms (1962 m.). Inf. apie Lietuvos karo laivyno
vėliavą.
344.        Inf. apie Voice of America.
345.        Your Income Tax Explained 1960 edition Cuban Crisis. 1962 USIA IN
ACTION;
346.        Curriculum Vitae.
347.        A. Urbelio laiškas (1943 m.) ir inf. radijo laidoms.
348.        Iškarpos iš “Nowy Świat” (1944-1948 m.).
349.        K. R. Jurgėlos (1972, 1976 m.) korespondencija.
350.        “1863-1864” – inf. medžiaga
351.        Inf. medžiaga:
1. Pasaulio lietuvių spaudos apžvalga (1951-1952 m.);
2. Lietuvių spaudos pažvalga (1951-1952 m.);
3. Dvasininkų ruošimas tremtyje (1951 m.);
4. Kalėdos Amerikoje (1951 m.);
5. Lietuviškos spaudos ir gyvenimo žinios (1951 m.);
6. 1951 m. lapkričio 19 d. Amerikos Balso vakaro programa;
7. Lithuania Unit: Week in the U.S.A;
8. Maskvos imperializmas;
9. Priverstinojo darbo stovyklos Sovietų Sąjungoje ir jos pavergtuose kraštuose.
352.        Laidų tekstai (1966 m. ir kt.).        1 apl.
353.        P. Labanausko asm. dokumentai ir korespondencija (1967, 1966 m.);
Fotonuotraukos, pašto ženklai.
354.        Bukletas “Lithuanian Jesuits in the free World”.
355.        The Longines Symphonette Society raštas, inf. medžiaga apie A. K.
Curtius;
1951 m. kovo 23 d. Amerikos Balso programos tvarkaraštis ir tekstai.
356.        Įvairi medžiaga radijo laidoms, radijo laidų lentelės (1966-1967 m.).
357.        Asmeninės ir radijo aparatūros fotonuotraukos.
358.        3 skaidrės.
359.        Raktų pakabukas.
360.        Viena kasetė.
361.        Inf. medžiaga radijo programoms (1958, 1960 m.).
362.        Inf. medžiaga apie televizijos programas ir tekstai (1951, 1959 m.).        1
apl.
363.        The American University Graduate School laiškas P. J. Labanauskui
(1958 m.).
364.        1968 m. kovo mėn. radijo laidų tekstai.
365.        Laidų tekstas isanų kalba; straipsnio apie karo laivus atspaudas; 1965 m.
United States Information Agency memorandum to the Staff.
366.        “Jūros šauliai”: Jūra, 1935 m. spalio mėn., Nr. 2;
“575 m. sukaktis nuo Žalgirio mūšio”; Karys, 1985 m., Nr. 7.
367.        Iškarpos iš laikraščių: The Washington Post, New York World Telegram,
Darbininkas, Draugas, Vienybė, Lietuvių dienos (1950-1981 m.).        1 apl.
368.        1966-1967 m. koncertinio sezono Christmas Concert University of
Maryland programos; 1968 m. University of Maryland Department of Music
programos;
Elenos Jurgėla koncertų 1967 m. programos Convention of the Federation of
Lithuanian Women’s Clubs (1968 m.) Program Notes Elena Jurgėla.
369.        Laiškai “Amerikos Balsą” pradėjus (1951-1956 m.)        1 apl.
370.        Popiežiaus Pauliaus 6-jo žodis lietuviams, audiencijoje vasario 13 dieną
(girdėtas per “Amerikos Balsą” vasario 15 d.).
371.        1966 m. rugpj. 9-30 d. filmų apžvalga.
Lakewood Park administracijos raštas P. J. Labanauskui (1965 m.).
372.        Radijo programos tekstas siųstas K. R. Jurgėlos patvirtinimui (1952 m.) ir
P. J. Labanausko trumpa biografija nuo 1908 m. iki 1958 m.
373.        Latin American Radio Programming (January, 1969); 1968 m. radijo
administracinis raštas, United States Information Agency Memorandum for: I BS –
Mr. Richard Cushing (Nov. 6, 1968).
374.        Dr. V. A. Dambravos vasario 16 d. kalba, pasakyta 1969.11.15
Montevideo mieste, Urugvajuje.
375.        History of the Voice of America (Febr. 1967).
376.        Vistazo Sobre Lituania.
Costumbres Navineńas en la Lituania Libre (por Aldona Dambrava).
377.        1970 m. gruodžio 7 d. oficialūs raštai valdžios atstovams ir 1970 m.
Department of State telegram, Dec. 4-5, 1970. K. J. McGuire to Mr. K. D.
Ackerman raštas.
378.        Asm. laiškas P. Labanauskui (1970. VIII.19).
379.        The 10-9 Program tekstas.
380.        The Massacre of Cherven (Febr. 10, 1952) tekstas ir kelių Červenės
žudynių liudininkų prisiminimai. (Medžiaga radijo laidoms).
381.        P. Labanauskui adresuotas laiškas (1991 m. geg. 8 d.).
382.        Lithuania: the outpost of freedom by Dr. Constantine R. Jurgėla –
atspaudas.

18 dėžė  

383.        Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo komiteto raštai R. Reagan (1985 m.);
Atspaudas iš “Lietuvos įstatymai” (1922 m.);
1985 m. liepos mėn. “Modernisation at the Voice of America” planas;
Baltųjų rūmų dokumentai;
VLIKO pranešimas K. Jurgėlai 1985 m.;
1985 m. K. Bobelio kalba Baltic Tribunal;
K. R. Jurgėlos 1985 m. korespondencija ir kelios fotonuotraukos.        1 apl.
384.        K. R. Jurgėlos knygos rankraštis (1984 m.);
385.        Baltic World Conference Versus The Union of Soviet Socialist Republics
– 1985. (Konfer. medžiaga);
386.        Captive Nations Week, 1985: a proclamation by the President of the
United States of America;
Strategic Defence Initiative Coalition by Richard D. Sellers (1985);
387.        K. Sirvydo MDCXLII metų žodyno fotograf. kopija;
388.        Reportažas radijui apie: the Catholic Lithuanian Youths Conference in
New York (June 4, 1963);
Jungtinio Baltiečių-amerikiečių komiteto padėka Jungtinių Valstybių Informacijos
žinybai (May 28, 1963);
389.        JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos 1983 m. raštas, pranešimas
“On the road to greatness of Nations” radijui; atspaudas iš 1979 m. “Naujienų” apie
Lietuvos karo mokyklas, atspaudas apie “Amerikos Balsą” iš The Sun, 1981;        1
apl.
390.        Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos raštai (1979-1980 m.);
391.        Facts about VOA (1980 m.);
392.        VLIK’o Tarybos 1981 m. pranešimas, ELTA Information Service sąskaita
C. R. Jurgėlai (1980 m.); Pasiūlymas bendradarbiauti K. Jurgėlai dėl programų iš
nežinomo asmens (1980 m.);        1 apl.
393.        Plaukiančiųjų burėmis per Atlantą sąrašas 1989 m. 3 jachtų kapitonų
kalba;
394.         Suvestinė apie Amerikos Balso Lotynų Amerikos skyrių (1974 m.). 1981
m. programų lentelės, Labanausko pranešimas apie radijo problemas, keli
Amerikos valdžios memorandumai (1971-72 m.);
395.        Pranešimas radijui apie K. Grinių. P. Labanausko straipsnio “Jūros
šauliai” atspaudas. Inf. medžiaga radijui The Loss of Klaipėda (50 m. nuo
Klaipėdos krašto netekimo (1989 m.);
396.        P. Labanauskas. USIA Instruction Manual for FY 1979 Zero-Base Budget
Review (1977 m.);
P.J. Labanausko raštas Mrs. Ellen M. Oskui (1976 m.);
1977 m. rugs. 7 d. radijo eterio lentelė.
397.        Inf. medžiaga apie Lietuviškąją Tarnybą Amerikos Balse;
398.        SRT Television Studios raštas P.J. Labanauskui (1956 m.);
Žinutė iš History and Research Division U.S. Naval Support Force, Antarctica
(1965 m.);
Inf. medžiaga apie Amerikos Balsą iš Congressional Record (1973 m.);
399.        K.R. Jurgėlos 1961-1964 m. korespondencija ir 1961-1966 m. iškarpos iš
laikraščių;        1 apl.
400.        Europos ir Lietuvos žemėlapiai (1954, 1944 m.);
1958 m. Pr. Skardžiaus straipsnio iškarpa iš Lingua Posnaniensis;
T. Piszczkouskio straipsnis apie Lenkijos sienas 1919 m. gruodžio 8 d. iki 1920 m.
liepos 11 d.;
R. Orwid-Bulicz raštai apie visuomeninę nuomonę ir politinę krizę (1954 m.);
Inf. apie Didžiąją Sovietų enciklopediją;        1 apl.
401.        Straipsnių iškarpos iš: Mūsų girios, Mokslas ir gyvenimas, Švyturys,
Draugas, Naujienos (1957-65 m.);        1 apl.
402.        1963 m. C.R. Jurgėlos korespondencija;
Inf. medžiaga radijui apie kun. A. Mackevičių (1963 m.);
Ištraukos iš A. Janulaičio straipsnio “Spausdintieji ir nespausdintieji 1863-1864 m.
sukilimo raštai”. – 1925 m.;
Mažas Naujas Aukso Altorius, Tilžė 1911 (pradžia rožančiaus);
Kiedy ranne ustają zorze… (Sveika Aušros žvaigžde…), kun. F. Karpiński;
Kita inf. medžiaga radijo laidoms (1962-1965 m.);
403.        1920, 1930, 1940 m. statistinės lentelės apie Lietuvą ir Latviją;
The Lithuanian Alliance of America Board of Inquiry, May 24th, 1939: pasisakymai;
Vakaro, skirto D.L.K. Vytauto 500 m. mirties ir Lietuvos Nepriklausomybės 12 m.
sukaktuvių paminėjimui, programa 1930 m. vas. 16 d.;
Lietuvos konsulato raštas K.R. Jurgėlai (1947.06.16);        1 apl.
404.        Koncentracijos stovyklų ir kalėjimų Sovietinėje Rusijoje žemėlapis;
Fotonuotraukos;
K.R. Jurgėlai suteiktas Polski Pamiątkowy Krzyż Ziemi Świętej Zloty (dokumentas);
K.R. Jurgėlos susirašinėjimas su A.Ž. Petkevičiumi ir Pranu Ruriepa (1947-1951
m.);        1 apl.
405.        Iškarpos iš laikraščių: Ateitis, Naujienos, Nepriklausoma Lietuva, Tėviškės
Žiburiai (1962-1963 m.);        1 apl.
406.        Knygos apie 1863-1864 m. sukilimą rankraštis, psl. 321-568. (K.
Jurgėla);        1 apl.
407.        Skaidrės;
408.        Inf. medžiaga apie švedus Amerikoje;
K.R. Jurgėlos 1955-1957 m. korespondencija;        1 apl.
409.        C.C. Cecys apie Ukrainą. Iškarpa iš “The Ukraina Quaterly”, 1955 m.
1 apl.
410.        Iškarpos straipsnių iš “Naujienų” (1956, 1955, 1962 m.);        1 apl.
411.        Knygos apie 1863-1864 m. sukilimą rankraštis iki 200 psl. (K. Jurgėla):
– Wyroki śmierci 1863
– Kubicki – Bojownicy kaplani.        1 apl.
412.        Dr. K. Jurgėla. “Lietuvos sukilimas 1862-1864 metais” (psl. 401-802),
rankraštis;        1 apl.
413.        Festival of Lithuanian Art and Music (June 16, 1956) programa;
Lynn Wilson “For immediate release”: apie Lithuanian Art and Music festivalį;
Lietuvių tautinio meno ansamblio “Čiurlionis” koncerto (1956 m. birž. 17 d.)
programa;        1 apl.

 

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.