AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖ NR. 2 (20)

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖ NR. 2 (20)

1. ALTOS KONGRESAS (1979 m.)
2. AMERIKOS BALSAS
3. AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJA
4. AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ FEDERACIJA. JAV KUNIGŲ
VIENYBĖ
5. AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ SĄJUNGA
6. AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
7. AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA
8. AMERIKOS LIETUVIŲ TEISĖMS GINTI KOMITETAS
9. ATEITININKAI
10. „AUŠRA“
11. BALFAS
12. BALTIC WORLD CONFERENCE
13. BALTIEJI RŪMAI
14. BALTŲ LAISVĖS LYGA
15. BATUNAS
16. BRAZINSKAI; LIBERTIS V.; GIEDRA B.; ŠAKALYS VLADAS;
TERLECKAS ANTANAS
17. COALITION FOR CONSTITUTIONAL JUSTICE
18. ČESIŪNAS VLADAS; KASIULIS RIMGAUDAS; MACKEVIČIUS
VYTAUTAS
19. DAINŲ, TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR SPORTO ŠVENTĖS
20. DIEVUI IR TĖVYNEI
21. DR. KAZYS BOBELIS
22. ESTAI
23. ETNINIŲ GRUPIŲ KONFEDERACIJA
24. EUROPOS PARLAMENTAS
25. HELSINKIO GRUPĖ LIETUVOJE (KUN. GARUCKAS KAROLIS (miręs);
FINKELŠTEINAS EITANAS; LUKAUSKAITĖ-POŠKIENĖ ONA; PETKUS VIKTORAS
(suimtas); VENCLOVA TOMAS (išvykęs į JAV); KUN. LAURINAVIČIUS BRONIUS;
JUREVIČIUS MEČISLOVAS; STATKEVIČIUS ALGIS (suimtas); GAJAUSKAS BALYS
(suimtas)
26. HELSINKIS, BELGRADAS, MADRIDAS
27. GUDAI. GUDIJOS LIETUVIAI
28. ILLINOIS
29. IŠKARPOS IŠ LENKŲ, RUSŲ, UKRAINIEČIŲ IR KITŲ LAIKRAŠČIŲ
APIE LIETUVOS-LENKIJOS SANTYKIUS IR KITUS REIKALUS 1941-1942 m.
30. JAKUBINAS KĘSTUTIS; MATULIONIS JONAS-KASTYTIS; SIDZIKAS
(CIDZIKAS) PETRAS; KVEDARAITĖ EMILIJA (NAŠLĖ A+A. PROF. MYKOLAIČIO-
PUTINO)
31. JAV ATSTOVŲ RŪMAI
32. JAV PREZIDENTAS
33. JAV SENATAS
34. JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS
35. JUNGTINĖS TAUTAS
36. JUNGTINIS PABALTIEČIŲ AMERIKOJE KOMITETAS
37. JURGUTIENĖ MARIJA; KAIRYS LIUDAS; DAUNORAS VACLOVAS;
PAŠILIS ALFONSAS; POVILONIS VIDMANTAS; JURAŠAI JONAS IR  AUŠRA-
MARIJA; DAUNORAS RICHARDAS; LOČERIAI ALMA-SAULĖ IR LAIMUTIS
38. KENOSHOS ALTo SKYRIAUS PROTOKOLŲ KNYGA 1960-1971 m.
39. KENOSHOS ALTo SKYRIAUS PROTOKOLŲ KNYGA 1972-1974 m.
40. KENOSHOS ALT SKYRIAUS BYLOS: ALT-O KENOSHOS SKYRIAUS
PROTOKOLŲ KNYGA 1974-1983; PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ KNYGA 1960-1982; ALT-O
KENOSHOS SKYRIUS 1973-1981
41. KAUNAS (tuščias vokas)
42. KAZIMIERAS, ŠV.
43. KLAIPĖDA. MAŽOJI LIETUVA
44. KOMUNISTAI
45. KONSTITUCINIS TEISINGUMAS
46. KUDIRKA SIMAS; KALANTA ROMAS; TAMONIS MINDAUGAS;
KALINAUSKAS ANTANAS
47. LAIKRAŠČIO IŠKARPOS, KURIS REIKIA PADĖTI Į ATITINKAMUS
VOKUS, PAGAL TURINĮ (tuščias aplankas)
48. LATVIAI
49. LENKAI
50. LIETUVA – BAŽNYČIA
51. LIETUVA – GYVENTOJAI. JAUNIMAS
52. LIETUVA – NEPRIKLAUSOMYBĖ
53. LIETUVA – PLANAI ATEIČIAI
54. LIETUVA – RELIGIJA
55. LIETUVA – RUSIFIKACIJA
56. LIETUVA – SIENOS, TERITORIJA
57. LIETUVA – ŠVIETIMAS, KULTŪRA, MEDICINA
58. LIETUVA – ŪKIS IR FINANSAI. SUSISIEKIMAS. TURISTAI
59. LIETUVIAI JAV-SE
60. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
61. LIETUVIŲ BUVUSIŲ POLITINIŲ KALINIŲ SĄJUNGA
62. LIETUVIŲ FONDAS
63. LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ SĄJUNGA „RAMOVĖ“
64. LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGA
65. LIETUVIŲ POLITINIŲ KALINIŲ SĄJUNGA
66. LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA
67. LIETUVIŲ TEISĖMS GINTI KOMITETAS
68. LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDIS
69. LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA
70. LIETUVOS PASIUNTINYBĖS
71. LIETUVOS POGRINDŽIO LEIDINIAI
72. LIETUVOS VYČIAI
73. LITUANISTIKOS INSTITUTAS. LITUANISTINĖS STUDIJOS
74. LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS
75. LITUANISTINĖS MOKYKLOS
76. MADRIDO KONFERENCIJA
77. MAŽOJI LIETUVA
78. NACIAI
79. OSI
80. PABALTIJO VALSTYBĖS
81. PANAUDOTI 1979 m.
82. PARTIZANAI
83. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
84. PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ. PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITETAS.
PAVERGTOS TAUTOS
85. RADIJAS IR TELEVIZIJA
86. REZISTENCIJA (LIETUVOS POGRINDIS). DISIDENTAI
87. SOVIETŲ PILIETYBĖS REIKALAI
88. SOVIETŲ SĄJUNGA
89. SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
90. ŠAULIAI
91. TAUTOS FONDAS
92. THE WHITE HOUSE ĮVAIRIOS PROKLAMACIJOS
93. THE WHITE HOUSE PROKLAMACIJA  I
94. THE WHITE HOUSE PROKLAMACIJA  II
95. TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KOMITETAS LIETUVOJE
Kun. Alfonsas  Svarinskas; kun. Jonas Kauneckas; kun. Sigitas Tamkevičius; kun.
Vincas Vėlavičius; kun. Juozas Zdebskis
96. TREMTINIAI SOVIETŲ SĄJUNGOJE IR KITUR. TRĖMIMAI
97. TURINYS
98. UKRAINIEČIAI
99. VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS
100. VASARIO 16 D. MINĖJIMAI
101. VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA
102. VATIKANAS
103. VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGA (tuščias vokas)
104. VLIKAS
105. ŽYDAI. LITHUANIA’S JEWS  AND THE HOLOCAUST
106. ŽMOGAUS TEISĖS

SUDARĖ REGINA KVAŠYTĖ                2003 05 30

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.