AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖ NR. 2

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖ NR. 2

1914-1918, 1919-1922 metai

Susirašinėjimas 1914 m.
Susirašinėjimas 1915 m.
Siunčiami raštai 1916 m.
Gaunami raštai (finansiniai reikalai) 1916 m.
JAV ir Šveicarijos lietuvių laiškai į Ameriką 1916-1918 m.
1917 m. susirašinėjimas.
Finansiniai klausimai 1917 m.
Tarybų Pildomojo Komiteto suvažiavimų protokolai 1918 m.
Informacijos Biuro siunčiami raštai 1918 m.
ALT veikėjų susirašinėjimas 1918 m.
Balsavimas ALT posėdžiuose 1918-1919 m.
1918 m. kovo 13-14 d. Seimo Niujorke reikalu.
Siunčiamos į Šveicariją ALT delegacijos dokumentai 1918 m.
Gaunami laiškai iš JAV lietuvių 1918 m.
Susirašinėjimas su prof. F. A. Golder 1918 m.
Gauti laiškai iš JAV įstaigų ir siųsti atsakymai 1918 m.
Finansiniai klausimai 1918 m.

JAV ir Šveicarijos lietuvių laiškai į Ameriką 1919 m.
Lietuvių delegacijos Paryžiuje 1919 m. medžiaga.
“Lietuvių Dienos” pinigai ir JAV RK 1918-1919 m.
Lietuvių Karinės Misijos veikla 1918-1920 m.
LIB veikla 1920 m.
ALT finansiniai reikalai 1920 m.
Lietuvių Piliečių Sąjunga 1920-1921 m.
Am. LRK Fed. XI Kongreso Protokolai 1921 m.
B.K. Balučio dokumentai.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.