AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖS NR. 4, 5, 7, 8, 9, 10.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖS NR. 4, 5, 7, 8, 9, 10.

DĖŽĖ  NR. 4

BYLA NR. 167        RADIJO TRANSLIACIJOS IŠ LIETUVOS, VILNIAUS 1945, 1956
M.        (? 1945 M. TIK 1 PSL.)
BYLA NR. 168         RADIJO TRANSLIACIJOS IŠ LIETUVOS (VILNIUS) 1957
M.
1-AS APLANKAS SAUSIS – BIRŽELIS
2-AS APLANKAS LIEPA – GRUODIS
BYLA NR. 169        RADIJO TRANSLIACIJOS IŠ LIETUVOS (VILNIUS) 1958
M. I DALIS
1-AS APLANKAS        SAUSIS – BALANDIS
2-AS APLANKAS        GEGUŽĖ – RUGPJŪTIS
BYLA NR. 169         RADIJO TRANSLIACIJOS IŠ LIETUVOS (VILNIUS) 1958
M. II DALIS        RUGSĖJIS – GRUODIS
BYLA NR. 170        RADIJO TRANSLIACIJOS IŠ LIETUVOS (VILNIUS) 1959
M. I DALIS
1-AS APLANKAS        SAUSIS – BALANDIS
2-AS APLANKAS        GEGUŽĖ – RUGPJŪTIS
BYLA NR. 171        RADIJO TRANSLIACIJOS IŠ LIETUVOS (VILNIUS) 1960
M. I IR II DALIS
1-AS APLANKAS        SAUSIS – BALANDIS
2-AS APLANKAS        GEGUŽĖ – RUGPJŪTIS
BYLA NR. 172         RADIJO TRANSLIACIJOS IŠ LIETUVOS (VILNIUS) 1961,
1962 M.
1-AS APLANKAS        SAUSIS – BIRŽELIS
2-AS APLANKAS        LIEPA – GRUODIS IR 1962 M. SAUSIO 1 D.

DĖŽĖ NR. 5

BYLA NR. 14         ALTA 1969 M.
BYLA NR. 15         ALTA 1970 M.
BYLA NR. 16         ALTA 1971 M.
BYLA NR. 39                AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS VALDYBOS
POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI 1957 – 1961 M.
BYLA NR. 40         BROKTON  LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 41         BRIDGEPORT LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 42                BOSTON LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 43                BALTIMORE LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 44                CLEVELAND LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 45                CHICAGO LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 46                DETROIT LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 47                HARTFORD LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 48                KENOSHA LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 49                INDIANA LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 50         ST. LOUIS LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 51                LOS ANGELES LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 52                LAWRENC LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 53                MIAMI LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 54                MANCHESTER LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 55                NORWOOD LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 56                NEW YORK LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 57                NEW JERSEY LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 58                NEW BRITAIN LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 59                NEW HAVEN LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 60                PITSBURG LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 61                RACINE LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 62                ROCKFORD LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 63                ROCHESTER LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 64                WATERBURY LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 65                WORCHESTER LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 65A        KANADOS LIETUVIŲ TARYBA
BYLA NR. 66                BLC (ANGLIJOS LIETUVIŲ TARYBA)
BYLA NR. 67                LIETUVOS DIPLOMATAI 1940-1951
BYLA NR. 68                LIETUVOS DIPLOMATAI 1952-1971

DĖŽĖ NR. 7

BYLA NR. 120        CLEVELAND KONFERENCIJA
BYLA NR. 121        GENEVOS KONFERENCIJA
BYLA NR. 122        SAN FRANCISKO KONFERENCIJA
BYLA NR. 123        ALRK FEDERACIJA
BYLA NR. 124        BALFAS
BYLA NR. 125        LIETUVIŲ FONDAS
BYLA NR. 126        LIETUVOS RAUDONASIS KRYŽIUS
BYLA NR. 127        LB 1960-1971
BYLA NR. 128        PLJK 1966
BYLA NR. 129        SLA 1944-1971
BYLA NR. 130        VYČIAI 1946, 1961
BYLA NR. 131        BENDRI SUSIRAŠINĖJIMAI SU SVETIMŠALIŲ
ORGANIZACIJOMIS 1944-1970
BYLA NR. 132        DEMOKRATAI IR RESPUBLIKONAI
BYLA NR. 133        FOREIN POLICY ASS’N
BYLA NR. 134        NCWC
BYLA NR. 135        UKRAINIEČIAI
BYLA NR. 135A        AMERIKOS BALSAS
BYLA NR. 136        BALZEKO MUZIEJUS
BYLA NR. 137        KRIŠČIUKAIČIO BYLA
BYLA NR. 138        PADOLSKIO BYLA
BYLA NR. 139        PUSKEPALAIČIO NACIONALIZACIJOS AKTAS
BYLA NR. 140        ŠKIRPOS BYLA
BYLA NR. 141        BELAISVIŲ ŠVEDIJOJ BYLA
BYLA NR. 142        ŽVEJŲ BYLA
BYLA NR. 143        INFORMACIJOS APIE LIETUVĄ ANGLŲ KALBA I
DALIS
BYLA NR. 143        INFORMACIJOS APIE LIETUVĄ ANGLŲ KALBA II
DALIS
BYLA NR. 144        LIETUVOS JURIDINIS STATUSAS
BYLA NR. 145         LIETUVOS POLITINĖ IR ISTORINĖ PADĖTIS,
PRADEDANT NEPRIKLAUSOMYBE IR BAIGIANT ABIEM OKUPACIJOM
BYLA NR. 146        INFORMACIJA APIE OKUPUOTĄ LIETUVĄ I DALIS
BYLA NR. 146        INFORMACIJA APIE OKUPUOTĄ LIETUVĄ II DALIS

DĖŽĖ NR. 8

BYLA NR. 173        ALTA 1972 M.
BYLA NR. 174        ALTA 1973 M.
BYLA NR. 175        SUSIRAŠINĖJIMAS SU SKYRIAIS 1972 M.
BYLA NR. 176        SUSIRAŠINĖJIMAS SU SKYRIAIS 1973 M.
BYLA NR. 177        LIETUVOS DIPLOMATAI 1972 M.
BYLA NR. 178        LIETUVOS DIPLOMATAI IR VLIKAS 1973 M.
BYLA NR. 179        CAPTIVE NATIONS 1972, 1973 M.
BYLA NR. 180        ETNIC GROUPS 1972 M.
BYLA NR. 181        THE JOINT BALTIC AMERICAN COMMITTEE 1972,
1973 M.
BYLA NR. 182        DEPARTMENT OF STATE  1973 M.
BYLA NR. 183        SENATAS IR KONGRESAS 1972 M.
BYLA NR. 184        SENATAS IR KONGRESAS 1973 M.
BYLA NR. 185        PETICIJOS, REZOLIUCIJOS IR KITI RAŠTAI 1972 M.
BYLA NR. 186        LB 1968, 1969 M.; LB 1972, 1973 M.
BYLA NR. 187        SIMOKAIČIAI
BYLA NR. 188        S. KUDIRKA
BYLA NR. 189        ALT’OS BALSAS 1972 M.
BYLA NR. 190        NUOMOS SUTARTIS

DĖŽĖ NR. 9

BYLA NR. 99                SUSIRAŠINĖJIMAI                                 1964
BYLA NR. 100        SUSIRAŠINĖJIMAI                                 1965
BYLA NR. 101        SUSIRAŠINĖJIMAI                                 1966
BYLA NR. 102        SUSIRAŠINĖJIMAI                                1967
BYLA NR. 103        SUSIRAŠINĖJIMAI                                 1968
BYLA NR. 104        SUSIRAŠINĖJIMAI                                 1969
BYLA NR. 105        SUSIRAŠINĖJIMAI                                 1970
BYLA NR. 106        SUSIRAŠINĖJIMAI                                 1971
BYLA NR. 107        U. S. A SENATORIŲ IR KONGRESMANŲ
PASAKYTOS KALBOS VASARIO 16-SIOS PROGA
1953, 1955, 1970
BYLA NR. 108        GUBERNATORIAI IR BURMISTRAI
BYLA NR. 109         JUNGTINĖS TAUTOS. SUSIRAŠINĖJIMAS        1945-1950
BYLA NR. 110        JUNGTINĖS TAUTOS. SUSIRAŠINĖJIMAS        1951-1967

DĖŽĖ NR. 10

BYLA NR. 147 SOVIETINĖS OKUPACIJOS POTVARKIAI LIETUVOJE 1940
BYLA NR. 148 PRANEŠIMAI IŠ LIETUVOS  “NAUJIENOSE”                1962
BYLA NR. 149 PASIUSTOS INFORMACIJOS APIE LIETUVĄ        1962-1963 IR
1968
BYLA NR. 150 BENDROS PASAULINĖS APŽVALGOS POLITINIAIS
KLAUSIMAIS                                        1945-1963
BYLA NR. 151 USA PREKYBOS APŽVALGA                                        1944
BYLA NR. 152 BALTIC UNIVERSITY IR KITOS MOKYKLOS
BYLA NR. 153 LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINĖ TARNYBA
BYLA NR. 154 KREPŠININKŲ KELIONĖ Į LIETUVĄ
BYLA NR. 155 “NUGALĖTOJE VOKIETIJOJE”. VERTIMAS IŠ RUSŲ
KALBOS                                         1948
BYLA NR. 156 REGISTRACIJOS MOKESČIAI
BYLA NR. 157 GENOCIDO PARODA                                         1970-1971
BYLA NR. 158 GENOCIDAS
BYLA NR. 159 ČERVENĖS ŽUDYNĖS
BYLA NR. 160 REZISTENCIJA IR POLITINIAI KALINIAI
BYLA NR. 161         UNRA                                                 1945-1946
BYLA NR. 162         IRO                                                         1947-1952
BYLA NR. 163 D. P. DANIJOJ                                                1945-1946
BYLA NR. 164 GRĮŽUSIŲ LIETUVON SĄRAŠAI
BYLA NR. 165 ĮVAIRŪS SAMPROTAVIMAI EMIGRACIJOS REIKALU
BYLA NR. 166 D. P. EMIGRACIJA Į USA                         1947-1950, 1952

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.