JAV LB FONDAS REGISTRACIJOS Nr. 12036, 12037, 12048, 13108.

JAV LB FONDAS REGISTRACIJOS Nr. 12036, 12037, 12048, 13108.

DĖŽĖS Nr. 18 – 25

DĖŽĖ Nr. 18

272.        JAV LB Krašto Valdybos bendroji byla 1987 m. I pusm.        1 apl.
273.        JAV LB Krašto Valdybos bendroji byla 1987 m. II pusm.        1 apl.
274.        JAV Politinės Partijos ir LB Visuomeninių Reikalų Tarybos byla.Veda A.
Gečys. 1988 m.        1 apl.
275.        JAV LB Krašto Valdybos administracinė byla Lietuvių Fondo reikalais.
1985-1988 m.        1 apl.
276.        JAV LB Krašto Valdybos bendroji byla 1988. I. 01 – 1988.XI.05. Vedė A.
Gečys.        1 apl.
277.        JAV LB Krašto Valdybos bendroji byla. #1. 1986. I. 01 – 1986.VI.30.        1
apl.
278.        JAV LB Krašto Valdybos bendroji byla. #2. 1986.        1 apl.
279.        “Bridges” žurnalo byla. Vedė A. Gečys. 1986-1988 m.        1 apl.
280.        CSCE Berno konferencija 1986 m. Visuomeninių Reikalų Tarybos
byla.        1 apl.
281.        JAV LB Krašto Valdybos byla su valdžios įstaigomis. 1985-1988 m.        1
apl.
282.        JAV LB informacija spaudai. A. Gečys. 1986-1988 m.        1 apl.
283.        Washingtono Veiksnių konferencijos byla 1987 m. Vedė A. Gečys.        1
apl.
284.        Vilniaus – Madison seserystės projektas. Bylą vedė A. Gečys. 1987-1988
m.        1 apl.

DĖŽĖ Nr. 19

285.        JAV LB iždo korespondencija 1986-1988 m.        1 apl.
286.        JAV LB iždo išmokėjimai. II. 1987-1988 m.        1 apl.
287.        JAV LB iždo išmokėjimai. III. 1988 m.        1 apl.
288.        JAV LB iždo išmokėjimai. IV. 1989 m.        1 apl.
289.        JAV LB Brighton Parko Apylinkės Valdybos išsiųstų raštų knyga. 1965-
1970 m.        1 apl.
290.        JAV LB Brighton Parko Apylinkės Valdybos gaunamų raštų ir
susirašinėjimo byla. 1973 m. sausio 2 d. – 1973 m. gruodžio 31 d.        1 apl.
291.        JAV LB Brighton Parko Apylinkės Valdybos gautų raštų byla. 1974
m.        1 apl.
292.        1982 m. JAV LB Brighton Parko Apylinkės rinkimų komisijos raštai.        1
apl.
293.        JAV LB Krašto Valdybos suvažiavimo rezoliucijos ir bendralaiškis.X-osios
JAV LB Tarybos ir VI-ojo PLB Seimo LB Brighton Parko Apylinkės balsuotojų
sąrašas. 1982 m.        1 apl.
294.        JAV LB V-osios ir VI-osios Tarybų rinkimų, įvykusių 1967 m. ir 1970 m.,
Brighton Parko apylinkės byla.        1 apl.
295.        JAV LB Chicagos apygardos Brighton Parko apylinkės pirmosios Tarybos
balsuotojų sąrašas.        1 apl.
296.        JAV LB Brighton Parko apylinkės IX-osios Tarybos rinkimų sąrašas. 1979
m.        1 apl.
297.        JAV LB Brighton Parko apylinkės gautų raštų byla. 1955-1959 m.        1
apl.
298.        JAV LB Brighton Parko Apylinkės Valdybos gautų raštų knyga. 1964-
1965 m.        1 apl.

DĖŽĖ Nr. 20

299.        JAV LB Brighton Parko apylinkės pajamų – išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1965-1966 m.        1 apl.
300.        JAV LB Brighton Parko Rinkimų Komisijos gaunamieji ir siunčiamieji
raštai. 1976 m.        1 apl.
301.        Lietuvių Tautodailės parodos, suorganizuotos Lietuvių Brighton Parko
apylinkės, 1975 m. sausio 10-12 d. Jaunimo Centre Čikagoje lankytojų sąrašas ir
aukos.        1 apl.
302.        JAV LB Brighton Parko apylinkės rinkėjų sąrašas.   1971-1975 m.        1
apl.
303.        Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo įstatai.        1 apl.
304.        Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso byla. 1972 m.        1 apl.
305.        II-osios Tautinių Šokių Šventės nakvynių kom. medžiaga. 1963 m.        1
apl.
306.        JAV LB Brighton Parko apylinkės 1985 m. balsuotojų sąrašas.        1 apl.
307.        JAV LB Švietimo Tarybos dokumentų byla.              1980-1986 m.        1
apl.
308.        Lietuvių Fondo dokumentų byla. 1981-1985 m.        1 apl.
309.        JAV LB Brighton Parko apylinkės pajamų – išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1966-1969 m.        1 apl.
310.        JAV LB Brighton Parko apylinkės pajamų – išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1970-1971 m.        1 apl.
311.        JAV LB Brighton Parko apylinkės pajamų – išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1971 m.        1 apl.
312.        JAV LB Brighton Parko apylinkės pajamų – išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1972 m.        1 apl.
313.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos pajamų ir išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1980 m.        1 apl.
314.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos pajamų byla. 1981 m.        1
apl.
315.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos pajamų ir išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1978 m.        1 apl.
316.        1978 metais LB Brighton Parko apyl. Pasaulio Lietuvių Dienoms
aukojusių asmenų aukų lapai.        1 apl.
317.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos pajamų ir išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1979 m.        1 apl.
318.        JAV LB Brighton Parko apylinkės dokumentų byla.  1981 m.        1 apl.
319.        JAV LB Brighton Parko apylinkės dokumentų byla.  1983 m.        1 apl.
320.        JAV LB Brighton Parko apylinkės dokumentų byla.  1982 m.        1 apl.
321.        JAV LB Brighton Parko apylinkės pajamų – išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1975 m.        1 apl.
322.        JAV LB Brighton Parko apylinkės pajamų – išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1974 m.        1 apl.
323.        JAV LB Brighton Parko apylinkės pajamų – išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1973 m.        1 apl.
324.        JAV LB Chicagos apygardos Brighton Parko apylinkės kasos knyga.
1953-1966 m.

DĖŽĖ Nr. 21

325.        JAV LB Brighton Parko apylinkės mokesčių knygelės. 1974-1984 m.
326.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1983 m.        1 apl.
327.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos pajamų pateisinamieji
dokumentai. 1984 m.        1 apl.
328.        JAV LB Brighton Parko apylinkės IV-ajam Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresui surinktų aukų byla. 1972-1979 m.        1 apl.
329.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos pajamų byla. 1983 m.        1
apl.
330.        II-ųjų Pasaulio Lietuvių Dienų pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai.
1983 m.        1 apl.
331.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1984 m.        1 apl.
332.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos suruošto Tado Rūtos rečitalio
1982 m. gruodžio 12 d. pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai.        1 apl.
333.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos pajamų ir išlaidų byla. 1982
m.        1 apl.
334.        JAV LB Brighton Parko apylinkės pajamų – išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1976 m.        1 apl.
335.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos pajamų ir išlaidų pateisinamieji
dokumentai. 1977 m.        1 apl.
336.        JAV LB Brighton Parko apylinkės aukojusių asmenų sąrašas. 1979-1983
m.        1 apl.
337.        JAV LB Brighton Parko apylinkės aukojusių asmenų sąrašas. 1983-1987
m.        1 apl.
338.        Amerikos Lietuvių Bendruomenės Brighton Park apylinkės valdybos
posėdžių protokolų knyga.             1953-1957 m.        1 apl.
339.        Amerikos Lietuvių Bendruomenės Brighton Park apylinkės valdybos
posėdžių knyga. 1957-1960 m.        1 apl.
340.        JAV LB Brighton Parko apylinkės visuotinų susirinkimų protokolų byla.
1954-1961 m.        1 apl.
341.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos posėdžių ir piniginės
apyskaitos byla. 1964 m.        1 apl.
342.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos protokolai. 1965-1968 m.
1 apl.
343.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos posėdžių protokolai. 1961
m.        1 apl.
344.        JAV LB Brighton Parko apylinkės 1960-1965 m. gautų raštų byla ir 1960
m. valdybos posėdžių protokolai.        1 apl.
345.        JAV LB Brighton Parko apylinkės gautieji raštai.     1953-1957 m.        1
apl.
346.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos gautų raštų byla. 1970 m.
1 apl.
347.        JAV LB Brighton Parko apylinkės Švietimo ir Šeimos m. gautų raštų byla.
1969 m.        1 apl.
348.        JAV LB Brighton Parko apylinkės gautų raštų byla. 1967-1968 m.        1
apl.

DĖŽĖ Nr. 22

349.        JAV LB Brighton Parko apylinkės solidarumo įnašų sąrašai. 1968-1987
m.        1 apl.
350.        JAV LB Brighton Parko apylinkės gautų raštų byla. 1971.01.01-
1971.12.31.        1 apl.
351.        JAV LB Brighton Parko apylinkės dokumentų byla.  1975 m.Iškarpos iš
1975 m. Amerikos lietuvių spaudos.        1 apl.
352.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos posėdžių protokolai. 1969-
1979 m.        1 apl.
353.        JAV LB Brighton Parko apylinkės visuotinų narių susirinkimų protokolai.
1969-1984 m.        1 apl.
354.        JAV LB Brighton Parko apylinkės gaunamųjų raštų byla. 1975-1985
m.        1 apl.
355.        JAV LB įstatai ir taisyklės. 1975 m.        1 apl.
356.        JAV LB Brighton Parko apylinkės “Žinios” ir “Biuleteniai”. 1971-1987
m.        1 apl.
357.        JAV LB Brighton Parko apylinkės Lietuvių Bendruomenės VII-ajai Tarybai
ir LB atstovams į V-ąjį Pasaulio Lietuvių Seimą rinkimų sąrašas. 1973 m.        1 apl.
358.        JAV LB Brighton Parko apylinkės gautų raštų byla.  1972 m.        1 apl.
359.        JAV LB Socialinių Reikalų Tarybos susirašinėjimo anketa.
360.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos gautų raštų knyga. 1966
m.        1 apl.
361.        JAV LB Brighton Parko apylinkės susirašinėjimo byla. 1954-1955 m.
1 apl.
362.        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos Žinios.             1971-1987
m.        1 apl.
363.        JAV LB Brighton Parko apylinkės Žinios. 1971-1988 m.        1 apl.
364.        JAV LB Kultūros Tarybos Statuto kopijos.        1 apl.
365.        JAV LB Čikagos apygardos Kultūros Tarybos susirašinėjimas. 1954-1956
m.        1 apl.
366.        JAV LB Čikagos apygardos Kultūros Tarybos posėdžiai. 1954-1956
m.        1 apl.
367.        P. Petro Mitalo čekių šaknelės, kvitų šaknelės. 1976 m.
368.        Grąžinti čekiai. 1975-1976 m.
369.        Čekiai. 1972-1974 m.

DĖŽĖ Nr. 23

370.        Laiškai JAV LB iš Lietuvos su prašymais padėti kuriant kooperatyvus ir
vystant jų veiklą. 1989-1990 m.
371.        Laiškai JAV LB iš Lietuvos dėl susirašinėjimo ir iškvietimų į JAV. 1989-
1991 m.
372.        Laiškai JAV LB iš Lietuvos su prašymais padėti susirasti gimines ir
draugų susirašinėjimui. 1989-1991 m.
373.        Laiškai JAV LB iš Lietuvos su prašymais padėti susirasti gimines ir dėl
susirašinėjimo. JAV LB Krašto Valdybos atsakymai. 1989-1991 m.
374.        Kun. Valerijaus Rudzinsko iš Lietuvos eilėraščių rinkinys “Mėnulio
sargybiniui budint”, 1989 m.; LB atsiųstas atspaudas.
375.        Laiškų iš Lietuvos atspaudai. 1991 m. JAV LB Krašto Valdybos
Informacijos “Draugui” ir “Darbininkui”, pateikti skelbimai apie giminių paiešką. JAV
LB Krašto Valdybos ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos 1990-1991 m.
korespondencija.
376.        Laiškų, gautų iš Lietuvos dėl susirašinėjimo su JAV lietuviais, atspaudai.
1989-1991 m.
377.        Pranešimas apie Septintąjį Pasaulio Lietuvių Mokslo ir Kūrybos
Simpoziumą ir Dalyvio kortelė. 1991 m.

DĖŽĖ Nr. 24

JAV LB Visuomeninių Reikalų Taryba:
378/1-5        – finansai: išlaidos – pajamos 1980 m.;        5 knygos
379/1-3        – vicepirmininko visuomeniniams reikalams bylos;        3 knygos
380        – politinės konferencijos. 1981 m. apyskaita;
381        – dr. B. Kaslo knygos apyskaita;
382        – knygos H. R. Violations atskaitomybė

DĖŽĖ Nr. 25

JAV LB Marquette Park:
383        – pajamų byla 1964 m.;
384        – išlaidų byla. 1964 m.;
385        – narių kartoteka;
386        – lietuvių giesmės;        apie 500
387        – archyvo dokumentai. 1951-1977 m.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.