JAV LB FONDAS REGISTRACIJOS Nr. 12036, 12037, 12048, 13108

JAV LB FONDAS REGISTRACIJOS Nr. 12036, 12037, 12048, 13108.

DĖŽĖS Nr. 26 – 72

DĖŽĖ Nr. 26

388        JAV LB Centro Valdybos susirašinėjimas su apylinkėmis.

DĖŽĖ Nr. 27

389        JAV LB Centro Valdybos bendri raštai.

DĖŽĖ Nr. 28

390        JAV LB Kultūros Fondo finansiniai reikalai.

DĖŽĖ Nr. 29

391        JAV LB bendri raštai. 1961-1977 m.

DĖŽĖ Nr. 30

392        JAV LB Marquette Park, Brighton Park, Bridgeport dokumentai.

DĖŽĖ Nr. 31

393        JAV LB Kultūros Fondo susirašinėjimas, bendros bylos.

DĖŽĖ Nr. 32

394        JAV LB Kultūros Fondo Tarybos Sesijos dokumentai.

DĖŽĖ Nr. 33

JAV LB Vidurio Vakarų apygarda:
395        – finansai nuo 1972 m.;
396        – Marquette Park apyl. valdyba;
397        – Brighton Park apyl. valdyba;
398        – Ohio apyl. valdyba;
399        – Krašto Valdybos 1981 m. aplinkraščiai;
400        – Skuodžio laisvinimas.

DĖŽĖ Nr. 34

JAV LB Vidurio Vakarų apygarda:
401        – Gage Parko finansai, balsavimai, kartoteka, susirinkimai;
402        – Visuomeninių Reikalų Taryba;
403        – Krašto Valdybos veikla 1979-1982 m.;
404        – Gage Parko narių kartoteka, antspaudas.

DĖŽĖ Nr. 35

JAV LB susiskaldymo dokumentai:
405        – Vidurio Vakarų apylinkės suvažiavimas 1974 m.;
406        – LB Čikagos apyg. valdybos raštai;
407        – Centro Valdybos biuleteniai;
408        – LB Tarybos III-oji sesija;
409        – Švietimo Tarybos raštai;
410        – Filadelfijos apyl. valdybos susirašinėjimas su Centro valdyba;
411        – tremtinių suvažiavimas 1951 m.;
412        – iškarpos iš spaudos apie LB susiskaldymą;
413        – Visuomeninių Reikalų Tarybos dokumentai.

DĖŽĖ Nr. 36

414        JAV LB Centro Valdybos finansai 1955-1969 m.

DĖŽĖ Nr. 37

415        JAV LB Centro Valdybos siunčiamieji raštai.

DĖŽĖ Nr. 38

416        Įvairūs raštai iš JAV LB New Jersey, New York.PLB Seimas bendrai.

DĖŽĖ Nr. 39

417        JAV LB. Santa Monica.

DĖŽĖ Nr. 40

418        JAV LB Kultūros Fondo finansiniai reikalai.

DĖŽĖ Nr. 41

419        Bridgeporto LB archyvinė medžiaga.

DĖŽĖ Nr. 42

420        JAV LB biuleteniai. 1-28.

DĖŽĖ Nr. 43

421        JAV LB Centro Valdybos biuleteniai, aplinkraščiai.

DĖŽĖ Nr. 44

422        JAV LB Centro Valdybos spaudos ištraukos apie veiklą.

DĖŽĖ Nr. 45

423        JAV LB Centro Valdybos protokolai.

DĖŽĖ Nr. 46

JAV LB apylinkių bylos:
424        – Melrose Parko;
425        – Brighton Parko;
426        – Kenosha;
427        – Racine.

DĖŽĖ Nr. 47

428        JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos įvairūs popieriai.

DĖŽĖ Nr. 48

JAV LB apylinkių bylos (1977 m.):
429        – Marquette Parko;
430        – Cicero;
431        – Gage Parko;
432        – East Chicago.

DĖŽĖ Nr. 49

433        Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Illinois valstijoje bylos. 1949-1951
m.

DĖŽĖ Nr. 50

434        JAV LB Centro Valdybos Kultūros Fondas.

DĖŽĖ Nr. 51

435        JAV LB Centro Valdybos sąrašai ir adresai.

DĖŽĖ Nr. 52

436        JAV LB Kultūros Fondas, Kultūros Taryba.Chicagos apygardos
reorganizacijos bendruomenės bylos.

DĖŽĖ Nr. 53

437        JAV LB Chicagos apygardos apylinkių bylos.

DĖŽĖ Nr. 54

438        JAV LB ir PLB įvairios bylos.

DĖŽĖ Nr. 55

439        JAV LB Cicero apylinkės įvairios bylos. 1954-1963 m.

DĖŽĖ Nr. 56

440        JAV LB Centro Valdybos gaunamieji raštai.

DĖŽĖ Nr. 57

441        Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Cicero apylinkėje bylos. 1949-1957
m.

DĖŽĖ Nr. 58

442        JAV LB Cicero apyl. įvairios bylos. 1966-1969 m.

DĖŽĖ Nr. 59

443        JAV LB įvairūs dokumentai.

DĖŽĖ Nr. 60

444        JAV LB Cicero apylinkės įvairios bylos. 1957-1966 m.

DĖŽĖ Nr. 61

445        JAV LB Cicero apylinkės įvairios bylos nuo 1969 m.

DĖŽĖ Nr. 62

446        JAV LB. Įvairūs.

DĖŽĖ Nr. 63

447        JAV LB įv. dokumentai 1994-1997 m.

DĖŽĖ Nr. 64

448        JAV LB. Įvairūs.

DĖŽĖ Nr. 65

449        JAV LB. Įvairūs.

DĖŽĖ Nr. 66

JAV LB Tarybų protokolai:
450        – finansinė apyskaita, bendralaiškiai;
451        – švietimas: statutas, taisyklės, protokolai ir aplinkraščiai;
452        – Valdybos pirmininko byla. 1977 m.;
453        – iškarpos iš amerikiečių spaudos. 1970-1982 m.;
454        – bankų atsiskaitymai.

DĖŽĖ Nr. 67

455        JAV LB. New Jersey.

DĖŽĖ Nr. 68

456        JAV LB East St. Louis, Marquette Park.

DĖŽĖ Nr. 69

457        JAV LB Richwood N.Y.

DĖŽĖ Nr. 70

458        JAV LB Kultūros Fondo finansiniai reikalai.

DĖŽĖ Nr. 71

459        JAV LB Kultūros Fondo susirašinėjimas ir bendros bylos.

DĖŽĖ Nr. 72

460        JAV LB Kultūros Taryba. 1988 m.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.