JAV LB FONDAS REGISTRACIJOS Nr. 12036, 12037, 12048, 13108.

JAV LB FONDAS REGISTRACIJOS Nr. 12036, 12037, 12048, 13108.

DĖŽĖS Nr. 9 – 17

DĖŽĖ Nr. 9

136.        JAV LB Krašto Valdybos 1985 m. sausio mėn. pajamų ir išlaidų
dokumentai.        1 apl.
137.        JAV LB Krašto Valdybos 1985 m. vasario mėn. pajamų ir išlaidų
dokumentai.        1 apl.
138.        JAV LB Krašto Valdybos 1985 m. gegužės mėn. pajamų ir išlaidų
dokumentai.        1 apl.
139.        JAV LB Krašto Valdybos 1985 m. birželio mėn. pajamų ir išlaidų
dokumentai.        1 apl.
140.        JAV LB Krašto Valdybos 1985 m. liepos mėn. pajamų ir išlaidų
dokumentai.        1 apl.
141.        JAV LB Krašto Valdybos 1985 m. rugpjūčio mėn. pajamų ir išlaidų
dokumentai.        1 apl.
142.        JAV LB Krašto Valdybos 1985 m. rugsėjo mėn. pajamų ir išlaidų
dokumentai.        1 apl.
143.        JAV LB Krašto Valdybos 1985 m. spalio mėn. pajamų ir išlaidų
dokumentai.        1 apl.
144.        JAV LB Krašto Valdybos 1985 m. kovo mėn. pajamų ir išlaidų
dokumentai.        1 apl.
145.        JAV LB Krašto Valdybos 1985 m. balandžio mėn. pajamų ir išlaidų
dokumentai.        1 apl.
146.        JAV LB Krašto Valdybos Iždo Vasario 16-osios d. aukos.        1 apl.
147.        JAV LB Krašto Valdybos Iždo 1986 m. Vasario 16-osios d. aukų
pakvitavimų laiškai. 1986 m. gauti raštai. 1986 m. įvairūs raštai.        –
148.        VII-osios Laisvojo Pasaulio Lietuvių Tautinių Šokių Šventės mecenatai,
rėmėjai, aukotojai, sveikinimai ir skelbimai (1984 m.).        –
149.        VI-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės komisijų apyskaitos. 1979-1980
m.        1 apl.
150.        VI-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Rengimo Komiteto darbų eiga.
1979-1980 m.        1 apl.
151.        Lietuvių Tautinių Šokių Šventės aukų kvitai.        –

DĖŽĖ Nr. 10

152.        V-osios Tautinių Šokių Šventės iždininko byla Nr.4:        – posėdžių
protokolai;        – susirašinėjimo dokumentai;        – aukų pakvitavimai.        –
153.        VI-osios Tautinių Šokių Šventės pajamų dokumentai. 1979-1980 m.
1 apl.
154.        Lietuvių Tautinė Šventė. Koliziejaus apyskaita. 1984 m.        1 apl.
155.        VII-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės, įvykusios 1984 m. liepos mėn.,
Loterijos Komisijos pajamų – išlaidų dokumentai.        1 apl.
156.        LB VII-osios Laisvojo Pasaulio Lietuvių Tautinių Šokių Šventės
Susipažinimo Vakaro pajamų ir išlaidų apyskaita. 1984 m.        –
157.        VI-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės informacija. 1980 m.        1 apl.
158.        VI-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Rengimo Komiteto leidinys.
1980 m.        1 apl.
159.        VI-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Rengimo Komiteto registracijos
– transportacijos susirašinėjimas. 1979-1980 m.        1 apl.
160.        Ohio Arts Council dokumentai, susiję su VII-ąja Lietuvių Tautinių Šokių
Švente.        1 apl.
161.        VII-osios Laisvojo Pasaulio Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Globos
Komisijos pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai. 1983-1985 m.        1 apl.
162.        Lithuanian Folk Dance Festivals finansiniai dokumentai. 1980-1982
m.        –
163.        The Fifth Lithuanian Folk Dance Festival corporation cash receipts (Oct.
2, 1975 – Nov. 11, 1981).        1 apl.
164.        The Fifth Lithuanian Folk Dance Festival corporation expenses (Oct. 2,
1975 – Dec. 31, 1982).        1 apl.
165.        Čekių knygelė.        –
166.        Lietuvių Tautinių Šokių Šventės kvitų blankai.        1 apl.
167.        1984 m. sąskaitos už telefoną ir pašto paslaugas.        –
168.        Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Klyvlendo skyriaus 1982-1983 m.
finansiniai dokumentai.        –
169.        Lietuvių Tautinių Šokių Šventės čekių knygelės ir čekiai. 1979-1980
m.        –
170.        VII-osios Šokių Šventės išlaidos. 1984 m. Bronius Kazėnas.        1 apl.
171.        Čekiai Lietuvių Tautinių Šokių Šventės muzikantams. 1983-1985 m.
1 apl.
172.        VII-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės sąskaitos už suvenyrus.        1
apl.
173.        VII-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės baliaus komisijos finansiniai
pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai. 1984-1985 m.        1 apl.
174.        Tautinių Šokių Šventės finansinė apyskaita (1984 m.) ir VII-osios Laisvojo
Pasaulio Lietuvių Tautinių Šokių Šventės firminiai blankai.         –
175.        Tautinių Šokių Šventės 1979-1980 m. čekių knygelės.        –
176.        VI-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės finansinė   1982 m. apyskaita,
finansinis susirašinėjimas      (1978-1982 m.) ir kiti įvairūs raštai.        1 apl.
177.        V-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės išlaidų ir pajamų dokumentai.
1976-1977 m.        1 apl.
178.        Pay To The Order Or Harris Trust And Savings Bank. Fifth Lithuanian
Dance Festival antspaudas.        –

DĖŽĖ Nr. 11

179.        VI-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės pajamos – išlaidos. 1979-1980
m.        1 apl.
180.        VI-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Garbės Komiteto nariai. 1980
m.        1 apl.
181.        VI-oji Lietuvių Tautinių Šokių Šventė. Grąžintos anketos. 1980 m.        1
apl.
182.        JAV LB 1973 m. pajamos.        1 apl.
183.        JAV LB Krašto Valdybos 1980-1982 m. pajamų byla Nr.3 (01.01.82-
01.12.82).        1 apl.
184.        JAV LB Krašto Valdybos 1980-1982 m. išlaidų byla Nr.3 (01.01.82-
01.12.82).        1 apl.
185.        JAV LB išlaidų dokumentai. 1971 m.        1 apl.
186.        Simo Kudirkos Fondo dokumentai. 1974-1976 m.        1 apl.
187.        IV-osios Laisvojo Pasaulio Lietuvių Tautinių Šokių Šventės apyskaita.
1971-1973 m.        1 apl.
188.        JAV LB 1972 m. pajamos.        1 apl.
189.        JAV LB 1972 m. II-o pusmečio išlaidos.        1 apl.

DĖŽĖ Nr. 12

190.        JAV ir Kanados LB IV-osios Dainų Šventės Čikagoje dokumentai. 1968-
1972 m.        1 apl.
191.        JAV LB 1973 m. išlaidos.        1 apl.
192.        JAV LB 1973 m. Vasario 16-osios d. aukos.        1 apl.
193.        JAV LB 1971 m. pajamų dokumentai.        1 apl.
194.        JAV LB Prezidiumo išlaidų dokumentai. 1971 m.        1 apl.
195.        JAV LB buvusios Centro Valdybos 1970 m. išlaidų dokumentai.        1 apl.
196.        JAV LB 1972 m. I-o pusmečio išlaidos.        1 apl.
197.        JAV LB 1972 m. Vasario 16-osios d. dokumentai.        1 apl.
198.        JAV LB 1971 m. Vasario 16-osios d. aukos ir kitas susirašinėjimas.        1
apl
199.        JAV LB 1971 m. pajamų ir išlaidų dokumentai.        1 apl
200.        JAV LB 1971 m. bendro susirašinėjimo dokumentai.        1 apl
201.        JAV LB Krašto Valdybos vicepirmininko visuomeniniams reikalams byla.
1972 m. gegužė – gruodis.        1 apl
202.        JAV LB Krašto Valdybos vicepirmininko visuomeniniams reikalams byla.
1973 m.        1 apl

DĖŽĖ Nr. 13

203.        JAV LB 1976 m. Vasario 16-osios d. aukos.        1 apl.
204.        JAV LB Visuomeninių Reikalų Tarybos pirmininko byla. 1974 m.        1 apl.
205.        JAV LB Visuomeninių Reikalų Tarybos pirmininko byla. 1975 m.        1 apl.
206.        JAV LB Visuomeninių Reikalų Tarybos pirmininko byla. 1976 m. birželis –
gruodis.        1 apl.
207.        JAV LB Visuomeninių Reikalų Tarybos pirmininko byla. 1976 m. sausis –
birželis.        1 apl.
208.        JAV LB Krašto Valdybos Pirmininko byla. 1978 m. sausis – birželis.        1
apl.
209.        JAV LB Krašto Valdybos Pirmininko byla. 1978 m. birželis – gruodis.        1
apl.

DĖŽĖ Nr. 14

210.        JAV LB 1979 m. Vasario 16-osios d. aukos. I.        1 apl.
211.        JAV LB 1979 m. Vasario 16-osios d. aukos. II.        1 apl.
212.        JAV LB Krašto Valdybos pirmininko ir JAV LB Visuomeninių Reikalų
Tarybos pirmininko (dalinai) byla. 1979 m.        1 apl.
213.        JAV LB Visuomeninių Reikalų Tarybos pirmininko byla. 1980 m.        1 apl.
214.        ALT ir JAV LB 1979 m. gruodžio mėn. susirašinėjimas.
215.        JAV LB Krašto Valdybos 1980 m. posėdžių darbotvarkės, protokolai,
aplinkraščiai ir kiti raštai.        1 apl.
216.        JAV LB Krašto Valdybos 1981 m. sąmata; LB Visuomeninių Reikalų
Tarybos 1981 m. sąmata; ALB Švietimo Tarybos 1981 m. pajamų – išlaidų sąmata
ir JAV LB Krašto Valdybos 1981 m. gruodžio mėn. aplinkraštis.JAV LB Tarybos
rinkimų taisyklės.
217.        JAV LB Visuomeninių Reikalų Tarybos pranešimas JAV LB X-osios
Tarybos II-ajai Sesijai. 1982 m. spalio 22-23 d. d.
218.        1983 m. vasario 15 d. JAV LB Krašto Valdybos pranešimas; 1983 rugsėjo
mėn. Religinių Reikalų Tarybos pranešimas; JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos
veiklos aprašymas ir 1983 m. spalio 22 d. JAV LB Švietimo Tarybos
pranešimas.
219.        Lithuanian-American Community of U.S.A Philadelphia’76 Nationalities
Program:įvairūs 1975-1977 m. raštai.        1 apl.
220.        Lithuanian Bicentennial Program: 1976-1977 m. programos
atskaitomybė, įvairūs dokumentai.        1 apl.
221.        JAV LB Krašto Valdybos protokolai. Pradėta 1970.XI.24. Baigta 1982.IX.
14.        1 apl.

DĖŽĖ Nr. 15

222.        JAV LB Krašto Valdybos 1982-1985 m. posėdžių protokolai.        1 apl.
223.        JAV LB Krašto Valdybos XI-osios Tarybos III-osios sesijos ir XII-osios
Tarybos I-osios sesijos raštai.          1987-1988 m.        1 apl.
224.        JAV LB XI-osios Krašto Valdybos 1986-1988 m. protokolai.        1 apl.
225.        JAV LB Krašto Valdybos 1987-1988 m. posėdžių protokolai.        1 apl.
226.        JAV LB Krašto Valdybos pirmininko bendroji byla.  1985 m.        1 apl.
227.        JAV LB Visuomeninių Reikalų Tarybos byla ekologijos reikalais. Vedė A.
Gečys. 1986-1988 m.        1 apl.
228.        Baltic American Freedom League: eighth annual human rights
conference courtesy of the Baltic American Committee of Greater Cleveland. 1989
m.        1 apl.
229.        Lietuvių Tautinio Centro įsigijimo Washingtone byla. Bylą vedė A. Gečys.
1987-1988 m.        1 apl.
230.        Freedom Federation: JAV LB Visuomeninių Reikalų Valdybos byla. Vedė
A. Gečys. 1986-1988 m.        1 apl.
231.        ABA Sutartis su Sovietų Sąjunga. JAV LB VRT-bos byla. Bylą vedė A.
Gečys. 1987-1988 m.        1 apl.
232.        VIII-osios Tautinių Šokių Šventės ir Folk Dance Festivals byla. Vedė A.
Gečys. 1985-1988 m.        1 apl.
233.        “Violations of human rights…” 1983-1986 m. raportas. 1986-1987 m.
dokumentai.        1 apl.
234.        JAV LB VI-osios Tarybos Prezidiumo Sekretoriato išsiunčiamieji raštai.
1970-1973 m.        1 apl.
235.        JAV LB VI-osios Tarybos Prezidiumo bendralaiškiai. 1970-1973 m.        1
apl.

DĖŽĖ Nr. 16

236.        JAV LB Krašto Valdybos 1987 m. susirašinėjimas, aplinkraščiai,
bendralaiškiai.        1 apl.
237.        JAV LB Krašto Valdybos XI-osios Tarybos II-osios sesijos raštai. 1985-
1987 m.        1 apl.
238.        Radijo programų vedėjų adresai ir susirašinėjimas.  1987-1988 m.        1
apl.
239.        JAV LB XII-osios Tarybos vyriaus. rinkimų komisijos 1988 m. gegužės 5 d.
posėdžio protokolas ir LB apygardų bei apylinkių 1988 m. I-o pusmečio įvairūs
raštai JAV LB Krašto Valdybai.
240.        JAV LB XI-osios Tarybos vyriaus. rinkimų komisijos balsavimų rezultatai.
Apylinkėms pasiųstų aukų lapų skaičius ir numeriai.        1 apl.
241.        JAV LB Valdybų sudėtis, adresai. 1986-1988 m.        1 apl.
242.        JAV LB 1985-1986 m. susirašinėjimas, gauti ir išsiųsti raštai, aplinkraščių
nuorašai.        1 apl.
243.        JAV LB įstatai ir taisyklės. 1975 m. spalio 15 d.    (Lietuvių k.)        1 apl.
244.        JAV LB įstatai ir taisyklės. 1975 m. spalio 15 d.    (Lietuvių kalba)        1
apl.
245.        JAV LB įstatai ir taisyklės. 1975 m. spalio 15 d.    (Lietuvių kalba)        1
apl.
246.        JAV LB įstatai ir taisyklės. Anglų ir lietuvių kalbomis.        1 apl.
247.        JAV LB Krašto Valdybos 1988 m. susirašinėjimas, aplinkraščiai.        1 apl.
248.        JAV LB Krašto Valdybos 1986 m. susirašinėjimas, aplinkraščiai,
bendralaiškiai.        1 apl.
249.        JAV LB 1987 m. aplinkraščiai, raštų nuorašai, gauti raštai        1 apl.
250.        In the Common Pleas Court (Cuyahoga County, Ohio): 1984 m.
dokumento atspaudas.
251.        Lithuanian American Community Foundation Application for Recognition
of Exemption (1984) and Lithuanian American Community Foundation Certificate
from Department of State, The State of Ohio. (1983)

DĖŽĖ Nr. 17

252.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai “Money Fund
Account.” 1983-1984 m.        1 apl.
253.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai. 1982 m. gruodžio
mėn.        1 apl.
254.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai. 1983 m. sausio
mėn.        1 apl.
255.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai. 1983 m. vasario
mėn.        1 apl.
256.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai. 1983 m. kovo
mėn.        1 apl.
257.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai. 1983 m. balandžio
mėn.        1 apl.
258.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai. 1983 m. gegužės
mėn.        1 apl.
259.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai. 1983 m. birželio
mėn.        1 apl.
260.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai. 1983 m. liepos
mėn.        1 apl.
261.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai. 1983 m. rugsėjo
mėn.        1 apl.
262.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai. 1983 m. rugpjūčio
mėn.        1 apl.
263.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai. 1983 m. spalio
mėn.        1 apl.
264.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai. 1983 m. lapkričio
mėn.        1 apl.
265.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai. 1983 m. gruodžio
mėn.        1 apl.
266.        JAV LB iždo 1986 m. pajamos.        1 apl.
267.        JAV LB iždo 1986 m. vouchers.        1 apl.
268.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų ir išlaidų dokumentai. 1985 m. lapkričio
mėn.
269.        JAV LB Krašto Valdybos 1981-1985 metinės apyskaitos ir sąmatos.
1 apl.
270.        Vienos konferencija. JAV LB Visuomeninių Reikalų Tarybos byla.        1
apl.
271.        JAV LB Krašto Valdybos Administracinė byla XI-osios LB Tarybos
Rinkimų reikalais. Vedė A. Gečys.        1 apl.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.