JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBOS ARCHYVINĖ MEDŽIAGA REG. NR. 13716

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBOS ARCHYVINĖ MEDŽIAGA REG. NR. 13716

1. JAV LB Krašto valdybos metinės veiklos ataskaitos už 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001 ir 2003 metus;

2. JAV LB Krašto valdybos finansinės ataskaitos už 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001 metus;

3. JAV LB Visuomeninės konferencijos “Darbas Lietuvai” byla (1991 m.);

4. Konferencijos “Business & Investment Opportunities in Lithuania” (1993) leidinys;

5. JAV LB 50-čio sukakties paminėjimo byla (2001);

6. JAV LB Krašto valdybos sekretoriato bylos (1994-1995, 1996, 1997, 1997-2000);

7. Parodos katalogas – 450 m. lietuviškai knygai (1999);

8. “The Year of Lithuanian Book” – electronic issue (1999);

9. JAV LB byla TV stoties Lietuvoje įsigijimo reikalu (1991-1994);

10.  “Technikos Žodis” (5 skirtingi egz.);

11. American Latvian Ass’n (ALA) zurnalas “Latvian Dimensions” (4 issues); “ALA Bulletin” (12 issues);

12. Periodinis leidinys “The Baltic Bulletin” ( 18 issues);

13. Projektas “Lietuvos Valstybes Apsaugos Struktūra” – ruošėjas The Baltic Institute (1995);

14. Periodinis leidinys “CSCE Digest” ir kiti raportai ( 12 issues);

15. “Lituanika kompaktinėse plokštelėse (CD)” (2000);

16. (3) dėžės įvairių politinių bei visuomeninių raportų, brošiūrų, ir t.t.;

17. JAV LB Komunikacijos centro byla (1990-1991);

18. Philadelphijoje vykusios JAV LB XV-sios Tarybos pirmosios sesijos ruošos byla (1997);

19. JAV LB KV-bos byla mokslo reikalais (2000 – 2003);

20. JAV LB Tarybos sesijų ( 1986 ir 1987 metais) byla;

21. JAV LB byla CSCE reikalais (1982-1990);

22. JAV LB Organizacinių reikalų byla (2000 – 2003);

23. JAV LB Švietimo reikalu byla (1986-1988);

24. Byla JBANC reikalais (1986-1993);

25. JAV LB Pietryčių apygardos veiklos byla (1988-1997);

26. Baltic American Freedom League veiklos byla (1982-1988);

27. Baltic appeal to United Nations (BATUN) byla (1986-1988);

28. Byla apimanti 450 m. lietuviškos knygos sukakties paminėjimą Philadelphijoje (1999 );

29. Tarptautinės konferencijos Chautauqua, NY konferencijos byla (1986);

30. “Tikėkime savo ateitimi” – JAV LB Konferencijos Dainavos stovyklavietėje darbai (2002);

31. JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos daliniai veiklos dokumentai (1975-2002);

32. JAV LB Informacijos Tarnybos byla (1969-1970);

33. “Americans for Congressional Action” byla (1966-1970);

34. Lietuviu Informacijos Centro veiklos dokumentai bei biuleteniai (1984-1989);

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.