LIETUVIŠKAI     
ALL LRSC PUBLISHED BOOKS

BOOKS PUBLISHED BY LITHUANIAN RESEARCH AND STUDIES CENTER
BOOKS PUBLISHED BY LITHUANIAN INSTITUTE OF EDUCATION
BOOKS PUBLISHED BY LITHUANIAN HISTORICAL SOCIETY
BOOKS PUBLISHED BY INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES
BOOKS PUBLISHED BY LITHUANIAN RESEARCH AND STUDIES
CENTER

80 metų Vasario 16-ajai: fotografijų ir dokumentų paroda "Iš Lietuvos
istorijos"
/ parengė H. Paulauskas. Čikaga: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras,
Pasaulio lietuvių archyvas, Lituanistikos institutas, Lietuvos kraštotyros draugija,
1998.
Aleksandras Marčiulionis 1911-1988; Eleonora Marčiulionienė 1912-2001:
meno paroda 2002 m. kovo 15 d. Čiurlionio galerija. Chicago, IL: Lituanistikos tyrimo
ir studijų centras, 2002, 16 p.: iliustr.
Baliūnas, A. Mano atsiminimai ir straipsniai / red.: dr. J. Skirius, A. Matonis. Čikaga:
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 1998, 130 p.
Barkauskaitė, Marija, Dautaras, Jonas, Račkauskas, Jonas. Jono Laužiko
pedagoginis palikimas. Minint gimimo 100-metį. Chicago, IL: Vilniaus pedagoginis
universitetas Edukologijos katedra, Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje,
2004, 106 p.
Budrys, Milda. Amerikos lietuviai gydytojai / Lithuanian American Physicians (1884
– 1984). Chicago, IL: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, Lietuvių medicinos
muziejus, 1992, 194 p.
Budrys, Milda. Amerikos lietuvių gydytojų vardynas / Lithuanian American Medical
Directory (1884 – 1984). Chicago, IL: Lithuanian Research and Studies Center,
Lithuanian Museum of Medicine, 1991, 139 p.
Budrys, M. Lietuviai gydytojai šešiuose kontinentuose / Lithuanian Physicians
Across Six Continents / edited by Skirmantė Miglinas. Chicago: The Lith. Research
and Studies Center / Lith. Museum of Medicine, 1996.-XLIII, 283.: portr.
Budrienė, M. Iš Lietuvos sveikatos apsaugos istorijos / From the History of
Lithuanian's Health Care. Vilnius: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje,
1992, 105 p.
Budrys, Milda. Lietuviai gydytojai ir mokslininkai / Lithuanian Physicians and
Scholars. Chicago: Lithuanian Research and Studies Center, 2002, 359 p.
Damušis, A. Lietuvos gyventojų aukos ir nuostoliai Antrojo pasaulinio karo ir pokario
1940-1959 metais. Chicago (IL): Į laisvę fondas lietuvių kultūrai ugdyti, Lituanistikos
tyrimo ir studijų centras, 1988, 57, [1] p.
Dautaras, J. (sudaryt.). Pedagogo Domo Veličkos kūrybinis palikimas 1933 – 1972:
bibliografinė rodyklė. Chicago, IL: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, Pedagoginis
lituanistikos institutas, 1997, 45 p.
Dautaras, J. Lituanistinio ugdymo JAV būklė ir perspektyvos: [monografija] / rec.
prof. dr. J. Račkauskas. Chicago: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 1998, 78 p.
Dautaras, J. (sudaryt.). Lietuvių išeivijos pedagoginė mintis: chrestomatija / moksl.
red. prof. dr. J.Račkauskas. Chicago, IL: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 2001,
224 p.
Dautaras, J. Pedagogas Juozas Plačas: gyvenimas, idėjos, darbai: monografija /
red. S. Petersonienė, rec.: prof. dr. J. Račkauskas, prof. habil. dr. V. Rajeckas.
Chicago, IL: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 2002, 179 p.
Dautaras, J. Pedagoginis lituanistikos institutas 1958 - 2003: 45 metai. Chicago, IL:
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 2005, 220 p.
Demm, E., Noel, M., Urban, W. The independence of the Baltic States. Chicago:
Lithuanian Research and Studies center, 1996, 260 p.
Eidintas, A. President of Lithuania: prisoner of the Gulag: A Biography of
Aleksandras Stulginskis. Vilnius: Genocide and Resistence Research Center of
Lithuania, Lithuanian Research and Studies Center Chicago, USA, 2001, 392 p.
Gaidis, H. L. A History of the Lithuanian Military Forces in World War II 1939-1945.
Chicago, IL: Lithuanian Research and Studies Center, Vydunas Fund, 1998, 300 pp.
Graham, M. W. The Lithuanian Rennaissance and Reconstruction 1920 – 1925:
With Select Documents. Chicago, IL: Lithuanian Research and Studies Center, 2000,
106 p.
Gudelis, R. The Process of Reconciliation Within the Lithuanian Catholic Church:
after the Soviet Occupation / Foreword by J. Schreiter. Chicago: Lithuanian
Research and Studies Center, 2002, 155 pp.
Hartman, G. The Immigrant as Diplomat: Ethnicity, Nationalism, and theShaping of
Foreign Policy in the Lithuanian-American Community, 1870-1922 / Editorial
Committee: John A. Račkauskas, Ph. D., Robert Vitas, Ph.D., Remigijus Misiūnas, Ph.
D. Chicago, 2002, 258 p. iliustr.
Jakštas, Danguolis. Religinės giesmės. Chicago, IL: Lithuanian Research and
Studies Center, 2004, 60 p.
Jonušauskas, Laurynas, Kleiza, Vaclovas. Lietuvos konsulatas Čikagoje 1924 -
2004 metais: Dokumentuose ir nuotraukose. Chicago, IL: Lithuanian Research and
Studies Center, 2004, 138 p.
Klimas, Antanas. Lithuanian Homonym Dictionary: Lietuvių kalbos homonimų
žodynėlis. Chicago, IL: Lithuanian Research and Studies Center, 2005, 58 p.
Lapienytė-Bareikienė, Kristina. Juozo Masilionio gyvenimas ir veikla. Chicago, IL:
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje, 2005, 372 p.
Lietuviškos chorinės muzikos JAV chrestomatija / sud. ir red. A. Zaboras; red.
prof. L. Šimutis. Čikaga: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 2001, 342 p.
Lituanica Collections in European Research Libraries: a Bibliography /
compiled by Alfonsas Šešplaukis, Ph.D. Chicago, IL: The Lithuanian Research and
Studies Center, 1986, 215 p.
Matonis, A. Religinės muzikos katalogas. Chicago, 1997, 59 p.
Matonis, A. Religinė muzika: rankraščiai ir spaudiniai Žilevičiaus - Kreivėno
muzikologijos archyve. Chicago: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 1998, 122 p.
Paškus, A. Krikščionis psichologinėje kultūroje: kritinis skerspjūvis. Chicago, IL:
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 1987, 215 p.
Paulauskas, Henrikas. Vytautas Petrulis, Lietuvos Respublikos ministras
pirmininkas, finansų ministras, lito tėvas, Sibiro tremtinys, bolševikų sušaudytas. Vyr.
red. prof. Jonas Račkauskas, redaktorė Skirmantė Miglinienė, išl. Lituanistikos tyrimo
ir studijų centras, Chicago, 2003, 230 p., iliust.
Pečkus, K., Račkauskas, J. Užsienio lietuvių švietimo ir pedagoginės minties
istorijos metmenys / A Historical Outline of Lithuanian Educational Thought Outside
of Lithuania / red. G. Radvila, H. Vepštienė, A. Vitaitė, A. Zailskas. Chicago:
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 1994, 78 p.: iliustr.
Pečkus, K. Alicija Rugytė: gyvenimo kelias: monografija. Chicago, IL: Lietuvių
istorijos dr-ja; Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 1996.
Remys, E. Review of Modern Lithuanian Grammar, Chicago: Lithuanian Research
and Studies Center, Institute of Lithuanian Studies, 2001, 195 p.p.
Skirius, J., Račkauskas, J. Amerikos Lietuvių Tarybos kūrimosi 1939 – 1941 metais
atspindžiai dokumentuose ir spaudoje / red. dr. J. Dautaras. Chicago: Lituanistikos
tyrimo ir studijų centras, 1998, 178 p.
Skirius, J. U.S. Government Policy Toward Lithuania 1920 – 1922: Recognition of
Lithuanian Independence. Chicago, IL: Lithuanian Research and Studies Center,
2000, 121 pp.
Skirius, J. Amerikos Lietuvių Tarybos veikla 1945 – 1948 metais: išeivijos pastangos
dėl "Displaced Persons Act" priėmimo / red. dr. J. Dautaras. Chicago: Lituanistikos
tyrimo ir studijų centras, 2001, 209 p.
Skirius, J. Julius J. Bielskis (1891 - 1976): Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai:
JAV lietuvių veikėjas ir diplomatas. Chicago, IL: Lithuanian Research and Studies
Center, 2004, 260 p.
Smith, J. C. and Urban, W. L. The Livonian Rhymed Cronicle. Chicago: Lithuanian
Research and Studies Center, 2001, 134 pp.
Šešplaukis-Tyruolis, A. Lietuva pasaulinėje literatūroje. Chicago, 1985, 244 p.
Šviesa: Akademinio Jaunimo Sambūtis ŠVIESA 1946 - 1949. Sambūris ŠVIESA 1949
- 1957: Ed. Dr. Jonas Valaitis. Chicago: Sambūris "Šviesa", Lithuanian Research and
Studies Center, 2006, 422 p.
Urban, W. The Samogitian Crusade. Chicago: Lithuanian Research and Studies
Center, 1989, 304 pp.: iliustr.
Urban, W. The Samogitian Crusade. Revised Edition. Chicago: Lithuanian Research
and Studies Center, 2006, 237 pp.: iliustr.
Urban, W. The Baltic Crusade. Chicago, IL: Lithuanian Research and Studies
Center, 1994, 366 p.
Urban, W. Tannenberg and after Lithuania, Poland, and the Teutonic Order in
Search of Immortality. Chicago: Lithuanian Research and Studies Center, 1999, 500
p.
Urban, W. The Prussian Crusade. Chicago, IL: Lithuanian Research and Studies
Center, 2000, 443 p.
Urban, W. Tannenberg and after Lithuania, Poland, and the Teutonic Order in
Search of Immortality. Chicago, IL: Lithuanian Research and Studies Center, 2001,
500 pp.
Urban, W. The Livonian Crusade: 2nd Edition, revised and enlarged. Chicago, IL:
Lithuanian Research and Studies Center, 2004, 550 p.
Užsienio lietuvių gydytojų adresynas / ats. red. V. Šaulys. Chicago: Lituanistikos
tyrimo ir studijų centras, Užsienio lietuvių gydytojų sąjunga, 1995, 91 p.
Užsienio lietuvių gydytojų adresynas. 5-oji laida. Leidinys skirtas asmeniniam
naudojimui. Chicago: Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga, Lituanistikos tyrimo ir
studijų centras, 2002.
Vitas, Robert A. Civil - Military Relations in Lithuania Under President Antanas
Smetona 1926 - 1940. Chicago, IL: Lithuanian Research and Studies Center, 2004,
196 p.
Zaboras, A. Lietuviška chorinė muzika JAV: kompozitorių biografijos, kūrinių
rankraščiai ir spausdiniai Žilevičiaus – Kreivėno muzikologijos archyve / red. prof. dr.
L. Šimutis, prof. dr. J. Račkauskas. Chicago: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras,
1999, 156 p.

TOP OF PAGE

BOOKS PUBLISHED BY LITHUANIAN INSTITUTE OF EDUCATION

Aleksandras Stulginskis: atsiminimai / red. J. A. Račkauskas, Ph.D. Chicago:
Pedagoginis lituanistikos institutas, 1980, 295 p.: iliustr.
Ambrazevičius, J. Lietuvių literatūros teorija: poetika / spaudai paruošė A.
Steponavičienė. Chicago, IL: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1981, 132 p.
Bilaišytė, Ž. Žaiskim ieškojimą. Chicago, IL: Pedagoginis lituanistikos institutas,
1973, 41 p.
Girdžius, Pr. D. Vėpūtiniai: taryčios ir parodijos. Chicago, IL: Pedagoginis
lituanistikos institutas, 1987, 239 p.
Lietuviškas švietimas Šiaurės Amerikoje / Lithuanian Education in North
America
: [lituanistinių mokyklų veiklos istorinė raida] / [sudaryt.] red. J. Masilionis, S.
Petersonienė. Chicago, IL: Pedagoginis Lituanistikos institutas, 2000, 755 p.
Lietuvių kalbos istorija / paruošė Ramutė Plioplytė. Su Lietuvių fondo parama.
Čikaga: Pedagoginis lituanistikos institutas, 2003, 174 p.
Lietuvių senųjų asmenvardžių etimologijos / paruošė K. A. Girvilas. Chicago:
Pedagoginis lituanistikos institutas, 1986, 126 p.
Liulevičius, V. Amerikos lietuvių ekonominė veikla 1870 – 1977. Chicago, IL:
Pedagoginis lituanistikos institutas, 1980, 223 p.
Maldeikis, P. Psichologijos ir pedagogikos pradmenys. Chicago, IL: Pedagoginis
lituanistikos institutas, 1981, 76 p.
Pauliukonis, Pr. Tautos istorijos mokymas: rankraščio teisėmis. 2-oji laida. Čikaga:
Pedagoginis lituanistikos institutas, 1979, 68 p.
Pedagoginio lituanistikos instituto leidiniai 1982 – 1983: [bibliografija, istorija,
kalba, literatūra, pedagogika – psichologija, religija, tautosaka]. Chicago, IL:
Pedagoginis lituanistikos institutas, 1983, 23 p.
Pedagoginio lituanistikos instituto absolventų vakaro [diplomų įteikimo]
programa
. 1984 m. sausio 28 d. Jaunimo centras. Chicago, IL: Pedagoginis
lituanistikos institutas, 1984, 19 p.
Pedagoginio lituanistikos instituto absolventų vakaro [diplomų įteikimo]
programa
. 1998 m. birželio 13 d. Jaunimo centras. Chicago, IL: Pedagoginis
lituanistikos institutas, 1998, 18 p.
Pedagoginis lituanistikos institutas 1958 – 1983: [jubiliejinis leidinys] / red. R.
Vitas. Chicago, IL: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1983, 128 p.: iliustr.
Pemkus, A. Prof. dr. Jono Puzino darbų bibliografija. Chicago: Pedagoginis
lituanistikos institutas, 1979, 47 p.

TOP OF PAGE

BOOKS PUBLISHED BY LITHUANIAN HISTORICAL SOCIETY

Jurgėla, C. R. Lithuania and the United States: the Establishment of State Relations.
Chicago, IL: Lithuanian Historical Society an Affiliate of the Lithuanian Research and
Studies Center, 1985, 264 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 3, kn. 1 (9) / red. J. Dainauskas, vicered. J. A.
Račkauskas. Chicago, IL: Lietuvių istorijos draugija, 1971, 172 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 3, kn. 2 (10) / red. J. Jakštas, vicered. J. A.
Račkauskas. Chicago, IL: Lietuvių istorijos draugija, 1973, 172 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 3, kn. 3 (11) / red. J. Jakštas, vicered. J. A.
Račkauskas. Chicago, IL: Lietuvių istorijos draugija, 1975, 176 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 3, kn. 4 (12) / red. J. Jakštas, vicered. J. A.
Račkauskas. Chicago, IL: Lietuvių istorijos draugija, 1976, 128 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 4, kn. 1 (13) / red. J. Jakštas, vicered. J. A.
Račkauskas. Chicago, IL: Lietuvių istorijos draugija, 1977, 198 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 4, kn. 2 (14) / red. J. Jakštas, vicered. J. A.
Račkauskas. Chicago, IL: Lietuvių istorijos draugija, 1978, 176 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 4, kn. 3-4 (15-16) / red. J. Jakštas, Ph.D., vicered. J. A.
Račkauskas, Ph.D. Chicago, IL: Lietuvių istorijos draugija, 1980, 416 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 5, kn. 1 (17) / red. J. Jakštas, Ph.D., vicered. J. A.
Račkauskas, Ph.D. Chicago, IL: Lietuvių istorijos draugija, 1981, 228 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 5, kn. 2 (18) / red. J. Jakštas, Ph.D., vicered. J. A.
Račkauskas, Ph.D. Chicago, IL: Lietuvių istorijos draugija, 1982, 176 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t./vol. 6 – kn. 1-4 (21-24); skirtas "Aušros" 100-mečiui /
red. J. Dainauskas; patarėjas prof. dr. J. Račkauskas. Chicago, IL: Lietuvių istorijos
draugija, 1983, 429 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 7, kn. 1-4 (25-28). Chicago, IL: Lietuvių istorijos
draugija, 1983, 759 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 8, kn. 1 (29) / red. V. Bagdanavičius, vicered. J. A.
Račkauskas, Ph.D., A. Rugytė. Chicago, IL: Lietuvių istorijos draugija, 1984, 206 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 8, kn. 2 (30) / red. V. Bagdanavičius, vicered. J. A.
Račkauskas. Chicago, IL: Lietuvių istorijos draugija, 1985, 152 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 9, kn. 1-4 (31-34) Varpas 1889-1891 / paruošė Juozas
Masilionis, Jonas Račkauskas, Ph.D., Liudas Kairys. Chicago, IL: Lietuvių istorijos
draugija, 1989, 192 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t./vol. 10, kn. 1-4 (35-38) Varpas 1892-1894 / paruošė
Juozas Masilionis, Jonas A. Račkauskas, Ph.D., Liudas Kairys. Chicago, IL: Lietuvių
istorijos draugija, 1989, 192 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 11, kn. 1-4 (39-42) Varpas 1895-1898 / paruošė
Juozas Masilionis, Jonas A. Račkauskas, Ph.D., Liudas Kairys. Chicago, IL: Lietuvių
istorijos draugija, 1989, 96 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 12, kn. 1-4 (43-46) / paruošė Juozas Masilionis, Jonas
Račkauskas, Liudas Kairys. Chicago, IL: Lietuvių istorijos draugija, 1989, 280 p.
Lietuvių tautos praeitis / Lithuanian Historical Review: istorijos ir gretimųjų
sričių neperiodinis leidinys, t. 13, kn. 1-4 (47-50). Chicago, IL: Lietuvių istorijos
draugija, 1989, 614 p.
Navickas, T. Alytus ir jo apylinkės. Chicago, IL: Lietuvių istorijos draugija, 1988.
Rackauskas, J. A. Educational Reform in Eighteenth Century Poland and Lithuania.
Oak Lawn, IL: Lithuanian Historical Society, 1977, 456 pp.
Varpas. Dalys 1 - 5 / paruošė Juozas Masilionis, Jonas A. Račkauskas, Liudas
Kairys. Čikaga: Lietuvių istorijos draugija, 1989 m.
Zanavykija, T. 1. / red A. Rugytė. Čikaga: Lietuvių istorijos draugija, 1978, 368 p.
iliustr.
Zanavykija, T. 2. / red A. Rugytė. Čikaga: Lietuvių istorijos draugija, 1979, 408 p.
iliustr.

TOP OF PAGE

BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES

SERIES I. LITHUANIAN STUDIES
A non-periodical serial, containing longer studies and archival materials in
Lithuanian, with summaries in English

LITUANISTIKOS DARBAI - LITHUANIAN STUDIES,
Vol. I, ed. by Jonas Balys, Chicago, 1966, 225 pgs. (OUT OF PRINT)
LITUANISTIKOS DARBAI - LITHUANIAN STUDIES,
Vol. II, ed. by Jonas Balys, Chicago, 1969, 186 pgs. $10.00.
LITUANISTIKOS DARBAI - LITHUANIAN STUDIES
Vol. III, ed. by Vincas Maciūnas, Brooklyn, 1973, 308 pgs.  $15.00.
LITUANISTIKOS DARBAI - LITHUANIAN STUDIES
Vol. IV, ed. by Vincas Maciūnas, Chicago, 1979, 327 pgs.  $15.00.
LITUANISTIKOS DARBAI - LITHUANIAN STUDIES
Vol. V, ed. by Stasė Vaškelienė, Chicago, 1986, 262 pgs.  $15.00.

SERIES II. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES
The Proceedings contain the papers presented at scientific conferences of the
Institute of Lithuanian Studies.  Some papers are in English; all have English
summaries

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI - PROCEEDINGS
OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES, 1971
,
ed. by Thomas Remeikis, Chicago, 1971, 280 pgs.  $15.00.
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1973 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI - PROCEEDINGS
OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES, 1973
,
ed. by Rimvydas Šilbajoris, Chicago, 1975, 262 pgs.  $15.00.
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1975 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI - PROCEEDINGS
OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES, 1975,
ed. by Benediktas Mačiuika, Chicago, 1976, 192 pgs.  $15.00.
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1977 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI - PROCEEDINGS
OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES, 1977
,
ed. by Janina K. Reklaitis, Chicago, 1979, 296 pgs. $15.00.
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1979 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI /Vilniaus
Universitetas 1579-1979/ - PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN
STUDIES, 1979 /University of Vilnius 1579-1979/
, ed. by Bronius Vaškelis,
Chicago, 1981, 264 pgs.  $15.00.
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1981 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI - PROCEEDINGS
OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES, 1981
,
ed. by Ina Čepėnaitė-Užgirienė, Chicago, 1985, 391 pgs.  $20.00.
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1985 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI - PROCEEDINGS
OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES, 1985
,
ed. by Algis Norvilas, Chicago, 1989, 317 pgs.  $20.00.

SERIES III. BIBLIOGRAPHY

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA - A BIBLIOGRAPHY OF THE
LITHUANIAN PRESS OUTSIDE LITHUANIA 1970-1974,
ed. by Povilas Gaučys,
Jonas Dainauskas, Thomas Remeikis, Chicago, 1977, 300 pgs.  Lithuanian and
English classification.  Paperback -- $15.00.  Hardcover -- $20.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA - A BIBLIOGRAPHY OF THE
LITHUANIAN PRESS OUTSIDE LITHUANIA 1975-1979,
ed. by Jonas Dainauskas,
Thomas Remeikis, Povilas Gaučys, Chicago, 1984, 414 pgs.  Lithuanian and English
classification.  Paperback -- $15.00.   Hardcover -- $20.00.
ALEKSANDRYNAS I - XVI-XVII AMŽIAI. Senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš
1865 m.  Biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos - ALEKSANDRYNAS Vol.
I 16th-17th Centuries, biographies, bibliographies and biobibliographies of
Lithuanian authors to 1865.  
Vaclovas Biržiška, with a preface in English, Chicago,
1960, 432 pgs.  $20.00.
ALEKSANDRYNAS II - XVIII-XIX AMŽIAI.  Senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių
prieš 1865 m.  Biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos -
ALEKSANDRYNAS vol.II, 18th-19th Centuries, biographies, bibliographies,
and biobibliographies of Lithuanian authors to 1865.  
Vaclovas Biržiška,
Chicago, 1963, 497 pgs.  $20.00.
ALEKSANDRYNAS III, - XIX AMŽIUS.  Senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš
1865 m.  Biografijos, bibliografijos, ir biobibliografijos - ALEKSANDRYNAS vol.
III.  XIX Century, biographies, bibliographies and biobibliographies of
Lithuanian authors to 1865.  
Vaclovas Biržiška, Chicago, 1965, 454 pgs.  $20.00.
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910 - LITHUANIAN PUBLICATIONS IN THE
UNITED STATES 1874-1910,
Vaclovas Biržiška, ed. by Stasė Vaškelis, Chicago,
1994, 280 pgs.  $10.00.

SERIES IV. MONOGRAPHS

ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS.  Kun. Antanas Aleksa.  Antras
leidimas su Vinco Trumpos įvadu ir dokumentų priedais - A Monograph on
the Life of the Samogitian Bishop Motiejus Valančius
, ed. by Rev. Antanas
Aleksa, Chicago, 1975, 300 pgs.  $10.00.
RINKTINIAI RAŠTAI I - SELECTED WORKS Vol.I.  Prehistory, by Jonas Puzinas,
Chicago, 1983, 863 pgs.  (OUT OF PRINT)
RINKTINIAI RAŠTAI II - SELECTED WORKS Vol.II.  Prehistory, by Jonas Puzinas,
Chicago, 1983, 748 pgs.  (OUT OF PRINT)
LIETUVIAI STUDENTAI UŽSIENIO UNIVERSITETUOSE XIV-XVIII AM_IAI -
STUDENTS FROM LITHUANIA IN FOREIGN UNIVERSITIES DURING XIV-XVIII
CENTURIES
.  Vaclovas Biržiška, ed. by Mykolas Biržiška.  Introduction by Adolfas
Šapoka, Chicago, 1987, 217 pgs.  $10.00.
LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE:  Visuomeniniai lietuvių kalbos
istorijos bruožai - THE LITHUANIAN LANGUAGE AND NATION THROUGH THE
AGES:  Outlines of a History of Lithuania in its Social Context
, by Dr. Petras
Jonikas, Chicago, 1987, 454 pgs., $15.00.
MIND AGAINST THE WALL:  Essays on Lithuanian Culture Under Soviet Occupation,
ed. by Rimvydas Šilbajoris, Chicago, 1983, 180 pgs.  In English.  $10.00.
OPPOSITION TO SOVIET RULE IN LITHUANIA 1945-1980.  ed. by Thomas
Remeikis, Chicago, 1980, 680 pgs.  In English.  (OUT OF PRINT)
LA LITHUANIE ET LA SECOND GUERRE MONDIALE, recueil des documents, ed. by
Bronius Kaslas, Paris, 1981, 347 pgs.  In French.  $10.00.

All publications of the Institute of Lithuanian Studies listed above may be ordered
from the Institute of Lithuanian Studies, Inc., 5600 S. Claremont Ave, Chicago, IL
60636-1039. Phone (773) 434-4545, fax (773) 434-9363.

TOP OF PAGE
Paieška