ATGAL   APIE PLA     ENGLISH      
Juozo Žemaičio fondas                <Atgal
Reg Nr.
2 - 3 dėžės

2 dėžė

29.        J. Žemaitis ir Loyola ligoninė.        1 apl.
30.        José de Baucha “Iš Ankaros į Vilnių” (rankraštinis tekstas).        1 apl.
31.        JAV LŽS Chicagos Skyriaus 1965-1967 m. susirinkimų protokolai.        1
apl.
32.        LŽS Centro ir Chicagos skyriaus posėdžių dienotvarkės ir protokolai 1972-
1973 m.        1 apl.
33.        J. Žemaičio 1978-1979 m. sąskaitos iš ligoninių.        1 apl.
34.        L.S.T. Korp! Neo-Lithuania Chicagos padalinio narių 1977 m. spalio 1 d.
sąrašas.        1 apl.
35.        LŽS Chicagos skyriaus sąskaitos, iždininko korespondencija ir kiti raštai
1961-1964 m.        1 apl.
36.        LŽS Chicagos skyriaus rengtų parodų, linksmavakarių piniginės ataskaitos
1975-1976 m.
37.        Užrašų knygelė.
38.        Chicagos Lietuvių Tarybos finansinė apyskaita 1990-1991 m.
Amerikos Nacionalinės Organizacijos (ANO) pasiūlytos respublikonų partijai
programos dvi santraukos.
39.        J. Žemaičio 1934 m. fotonuotrauka.
Odinis aplankalas knygutei su Gedimino pilies atvaizdu.
40.        J. Žemaičio straipsnių rankraščiai ir mašinraščiai:
– Redde apeod debes;
– Ne visi liūdi;
– Pasidairius po pasaulį;
– Atsivėrė nauja žaizda;
– Dvikalbiškumas;
– Lietuviškų Mokyklų Amerikoje mokytojų pagerbimas;
– Pasidairius po pasaulį;
– Rusija prekiauja mirtimis;
– Nemėgink kaltinti to, kas turi išgarsintą vardą ir maudosi piniguose;
– Šašuotas Amerikos veidas;
– Tikra utopija, ar tik sapnas;
– Žiaurūs elgesiai nepaslepiami;
– Amerikietiški abortai ir mūsų jaunoji karta;
– Antrasis dienraščio “Draugas” lapsusas;
– Lietuvių bendruomenė ir spauda;
– Amerikos lietuvių bendruomenė naujuose rėmuose;
– Audrų išrauti medžiai;
– Demokratų prezidentinis kandidatas Michael Dukakis;
– George Bush – žmogus su patirtimi;
– Amerikos vidaus ir užsienio politika – tikra makalynė;
– Demokratai jau maudosi Kremliaus baseine;
– Lietuvos vyčių 75-tas Seimas;
– Springfield’as susirūpino protiniais ir fiziniais luošaisiais;
– Šimtmetis nuo “Varpo” pirmojo žingsnio;
– Lietuvių Kredito Unija – Kasa;
– Prez. R. Reagano kalba religinio seminaro metu;
– Du spektakliai ir dviejų spalvų entuziazmas. Vaizdas antrojo spektaklio metu;
– Iš Chicagos padangės;
– Pavyzdys, kai žurnalistas nesiskaito su žurnalistikos etika;
– Pareiga ir prievolė – abi būtinos;
– Chicagoje gyventi man nenusibodo;
– Prezidento žodis Amerikos Veteranams: (Baltųjų Rūmų spaudos informacija);
– Prezidento žodis Amerikos veteranams;
– Naujienų “gražbylynės”: (atsakymas į jų straipsnį “Lietuviai ir tautininkai”);
– Nauja knyga – Lietuvos žemės ūkis 1918-1940 metais;
– Kai neteistas baudžiamas, o su žmogžudžiais bičiuliaujamasi;
– Kai kaltinama beveik nekaltas, o glebėsčiuojamasi su žmogžudžiais;
– Demonstracija New York’e už Pabaltijos valstybių laisvę;
– “Privati žurnalistika” ir “žemės lopinėlis prie “Baltijos”;
– VLIKĄ nusavinti lietuvių bendruomenei nepasisekė;
– Antrasis Munchenas;
– Seklyčia, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir spaudos konferencija;
– Iš didelio rašto – išėjo iš krašto;
– Trumpos Lietuvių Informacijos Centro žinios, liečiančios okupuotą Lietuvą;
– Yla išlindo iš maišo. “Tarp pelių ir didvyrių”: Juozo Žygo straipsnį, atspausdintą
“Tėviškės Žiburių” Nr. 31-32, perskaičius;
– Lietuvių Bendruomenės šaukiama politinė konferencija klube (3);
– “Privatūs žurnalistai” ir “žemės lopinėlis prie Baltijos”;
– Nesakykite viešai teisybės, ba nukentėsite;
– Kandidatas į Aukščiausią Teismą teisėjas Anthony M. Kennedy;
– Kai kas apie mūsų laikraščius;
– A.a. kapitonas Ignas Adamkavičius;
– Dainos žodžiai nauji, bet gaidos tos pačios;
– Lietuvių fondui 25 metai;
– Afganistano kančios ir kremliaus kraugeriai;
– Nauji rafinuoti Kremliaus vėjai laisvajam pasauliui mulkinti;
– Du poliai;
– Reagan’as ir Gorbachev’as ant svarstyklių;
– Zacharov’o – Daniloff’o mainai ateities perspektyvoj;
– Talmudo rabinai, suvaldykite savo Izraelį!
– Gener. prof. inž. St. Dirmanto paminėjimas dešimt metų nuo jo mirties praėjus;
– JAV Lietuvių Bendruomenės XI-tos tarybos rinkimai, ir kas po to?;
– Chicagos tautininkai ir šią vasarą užbaigę gamtoje;
– Kai kur mūsų veiksniai neakyli;
– Lietuviškos spaudos vargai;
– Penktasis mokslo ir kūrybos simpoziumas jau čia pat;
– Tautos fondo pietūs Chicagoje;
– Chicagos tautininkai kviečia visus į gamtą;
– Tautinės sąmonės išlaikymas išeivijoje;
– Penktasis mokslo ir kūrybos simpoziumas;
– JAV Lietuvių bendruomenės XI tarybos rinkimai, ir kas po to?;
– Atsakymas J. Kj-ui į jo laišką, atspausdintą “Drauge” liepos mėn. 16 dieną,
pavadintą “Taigi, kur teisybė?”;
– Ketveriukė iš okupuotos Lietuvos Jaunimo Centre;
– Politinė isterija;
– Ko verta tokia Izraelio afera?
– Chicaga – dinamiška lietuviškos išeivijos sostinė;
– A.a. kap. Praną Gudyną prisimenant (1900-1929);
– Trečiasis lietuviškos išeivijos Amerikoje renginys;
– 600 metų Lietuvos apkrikštijimo jubiliejus;
– Persų įlanka – viso pasaulio rūpestis;
– Afrika, Vidurio Rytai ir Amerikos Kongresas;
– Chicagos Lietuvių Opera;
– A.L.T.S-gos Chicagos skyrius;
– Popietė su Rūta-Kleva Vidžiuniene;
– Žydai Europoj prieš Hitlerio erą, jos metu ir dabartiniame pasaulyje;
– Mokslinė konferencija tautinei sąmonei išeivijoje išlaikyti;
– Pastabos dėl M. Dr. propagandinių įvadinių, populiarinant A. Masionio
atsiminimus “Ateitininkų dvasia nepalūžo”;
41.        J. Žemaičio asmeniniai (iš medicinos įstaigų atsiųsti) dokumentai, 1988-
1989 m.;        1 apl.
42.        Užrašų sąsiuvinys su J. Žemaičio straipsnio “Amerika prieš veidrodį”
rankraščiu;
43.        J. Žemaitis Holy Cros ligoninė;
44.        Keli žemėlapių atspaudai;
45.        Dvi J. Žemaičio pakvitavimų knygelės, 1980-1984 m.;
46.        Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio narių sąrašas ir 1972-1984 m.
pajamų-išlaidų knyga;
47.        Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio narių, mokančių nario mokestį
arba remiančių per sambūrį PLI, sąrašas (1970-1986 m.);
48.        Įvairi korespondencija.
49.        Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio kasos išlaidų dokumentai. 1983-
1984 m.;
50.        Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio kasos pajamų dokumentai, 1983-
1984 m.;
51.        Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio narių, aukojusių PLI 1977-1982 m.,
sąrašai;
52.        Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio kasininko Stasio Vidmanto 1980 ir
1982 m. pranešimai;
53.        Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio firminiai blankai;
PLA firminiai blankai;
54.        J. Žemaičio straipsnių mašinraščiai ir rankraščiai:
– Čia pat ir visame pasaulyje;
– Lašas po lašo ir akmenį pratašo;
– Lietuva vėl ant Vulkano viršūnės;
– Teisėjai, teisiamieji, skundėjai, advokatai ir doleriai;
– Demokratinėje valstybėje nedemokratiški reiškiniai. Sukčiai ir lupikautojai;
– Rusiško nacionalkomunistinio vulkano išsiveržimas Lietuvoje;
– Rusiškas nacionalistinis kvapas Lietuvos visuomenėje. Komunizmo herojai
išplaukė į viršų;
– Ar iš tikro debatai viską nulėmė?;
– Katilas vainoja puodą, kam anas juodas;
– Baltieji Rūmai (spaudos sekretoriatas);
– Michail Gorbachev’as, ir ko jis ieškojo Amerikoje;
– Nepilna teisybė;
– Nuplėškime lietuvišką kaukę nuo kiekvieno rusiškai nacionalkomunistinio
palaižūno;
– Caristinės Imperijos Atgimdymas;
– Ir bažnyčioje reikalinga perestroika;
– Spaudos kioskas;
– Rusiškas “kinžalas” virš Pabaltijo Valstybių;
– Perestroika Marquette Parke;
– Kai liečiama istoriniai įvykiai, būkime objektyvūs;
– Meluoja ir vieni ir kiti;
– Jau baigėme 1992-tuosius metus;
– Abortai ir kas už juos atsakingi?;
– Atšvęsta Lietuvių tautos Šventė;
– Naujo stiliaus koncertas Jaunimo Centre;
– Birželis? Baisu!;
– Amerikos mokyklų “students”;
– Generolą Petrą Kubiliūną prisimenant;
– Antano Olio prisiminimas;
– Pasitarimas Chicagoje vasarai prasidedant;
– Nepažabojamas Kremliaus gobšumas;
– Trumpai iš visur;
– Veto ir pragmatizmas;
– Rusiška ruletė;
– Ant dumblo ar smėlio namai nestatomi;
– Jau užteks komunistinės teisės vartojimo;
– Nemerkite akies moteriai, nes nežinot kuo galite tapti;
– Pagerbtas a.a. rašytojas Bronius Kviklys, vieneriems metams nuo jo mirties
praėjus;
– Knights of Lithuania – Lietuvos Vyčiai;
– Reikalingos reformos ir teismuose;
– Šiųmetinis Lietuvių Fondo Vajaus užbaigiamasis banketas;
– Dvi reikšmingos gruodžio mėnesio dienos;
– Reikalinga Perestroika ir Lietuvių Fondams;
– Lietuvių ir Tautos Fondai reikalingi perestroikos;
– Spaudos kioskas;
– Liaukimės verkšlenę;
– Idealus komunistas, žioplys ar genijus;
– Kur teisybė;
– Pasidairius po pasaulį;
– Kokius akinius nešioja p. R. Liutkus;
– Amerikos Valstybės Gynybos sekretorius Izraelyje;
– Lietuvos Vyčių pakvietimas;
– Bendruomenės ir pilietybės raizgalai;
– Kelias į demokratiją ne demokratišku būdu;
– Politinis burbulas;
– Karaliaučius – didžiulė grėsmė Europai;
– Clintonas Rusijai į imperiją užžiebė žalias šviesas;
– Lietuvą valdo lunatikai;
– Virgilijus Bulovas laižo nacionalistinio ruso “čebato” aulus;
– Jokia paslaptis prie ko prikeliaus Rusija;
– Neįmanoma suprasti;
– Kaip kas išmano – taip tas ir gano;
– Liapsusas po liapsuso;
– Dingo Marquette Parko Aureolė;
– Kovo 4-oji, Šv. Kazimiero diena;
– Spaudos kioskas;
– Lietuvos Vyčiai;
– Yeltsino Rusija Sovietų Imperijos KGB-istų rankose;
– Kai keičiasi valstybių vadovai;
– Audeatur et altera pars! (Tebūnie išklausyta ir antroji pusė);
– Vietoje ir iš užsienio;
– 29-tasis Lietuvių Fondo Narių Metinis suvažiavimas;
– Amerikos Lietuvių Fondas auga jau 30 metų;
– Neiškenčiau...!;
– Čia pat ir visame pasaulyje;
– Respublikonai vėl išsprogdino naują politinę bombą;
– Vėl penimas nauju vardu pasivadinęs laisvės ir žmonijos žudikas;
– Ar tik nebus priliptas liepto galas?;
– Žydai Europoj prieš Hitlerio erą, jos metu ir 1985 metais pasaulyje;
– Sensacija Amerikos visuomenei viskas. Tą puikiai žino spauda;
– Amerikoje ir visur kitur;
– Čia pat ir visame pasaulyje;
– Egoizmas, o ne žmoniškumas valdo pasaulį;
– Išvėtyti ir Išmėtyti;
– Tebūnie Išviešinta Ir Antroji Pusė;
– Antroji Korp! Neo-Lithuania knyga.

3 dėžė    

55.        J. Žemaičio straipsnių mašinraščiai:
– A.a. Verna Olienė;
– Žurnalas ar magazinas;
– Gegužinė;
– Chicagos tautininkų ir artimųjų išvyka į gamtą;
– Tautos Fondo Chicagos komiteto veikla;
56.        La Salle Extension University a Correspondence Institution Examination
Service Form and La Salle Acounting Training practical accounting, (1960-1962
m.);
57.        Juozo Žemaičio kaltinimai Paragon Paper Box Company, liudininkas –
Roderick Sullivan, 1978 m.        1 apl.
58.        J. Žemaičio kaltinimai Paragon Paper Box Company, liudininkas – Frank
Orswell, 1979.03.23;        1 apl.
59.        J. Žemaičio kaltinimai Paragon Paper Box Corp., liudininkas – Juozas
Žemaitis, 1979.09.24        1 apl.
60.        J. Žemaičio kaltinimai Paragon Paper Box Company, liudininkas – Frank
Orswell, 1981.02.24        1 apl.
61.        J. Žemaičio portfelis.

Į VIRŠŲ