G. BABRAUSKIENĖ-TULAUSKAITĖ: POETĖ

GRAŽINOS    TULAUSKAITĖS –  BABRAUSKIENĖS 1908.VII. 20 – 1990.IV.8 mokytoja , poetė archyvinė- dokumentinė medžiaga REG. NR. 13467

 

DOKUMENTAI

1.D. G.Tulauskaitės asmens pažymėjimas.1944.X.23 ,Bishofshonen .
2.D. G.Tulauskaitės asmens pažymėjimas .1949.IV.19,Ravensburg.
3.D. G.Tulauskaitės mokytojo tarnybos  lapas,išduotas apie 1946m. Ravensburg .
4.D. Lietuvių Rašytojų draugijos liudijimas, išduotas  G.Tulauskaitei . 1954 m. I.28 , Čikaga.
5.D. Pažyma  apie  G.Tulauskaitės-Babrauskienės sveikatos būklę. 1943.VI.10
6.D. “Carte de Travail  Nr.1323 “,išduota  Unros  G.Tulauskaitei .
7.D. Pažyma ,išduota  G.Tulauskaitei dėl Birštono sanatorijos .1944.VII.14
8.D.Pažyma  Nr. 4  apie Vytenio Babrausko  krikštą .1946 .VIII.2,Ravensburg .
9.D.Padėka . G.Tulauskaitės-Babrauskienės  padėka už  pagalbą  ligos metu.
10.D. Vytenio Babrausko  gimimo / 1946 m. birželio 13 d./ ir krikšto liudijimas , išduotas   1946.VII.23
11.D. G.Tulauskaitės-Babrauskienės  paskolos-algos /Lohnstenercarte / 1944/46 m. lapas .
12.D.G.Tulauskaitės surašyta autobiografija /2 l./
13.D.LRD  aktas, įteiktas G.Tulauskaitei –Babrauskienei .Čikaga,III.30 /5 vnt/.

 

RANKRAŠTYNAS

14.R. G.Tulauskaitės –Babrauskienės rankraštynis sąsiuvinis. Mįslės. 120 psl.
15.R. G.Tulauskaitės- Babrauskienės  užrašų  knygelė. 42 l. /poezijos  juodraščiai /.
16.R. G.Tulauskaitė-Babrauskienė .Rankraštinis sąsiuvinis. 11l./8 eilėraščiai iš knygos  Rugsėjo žvaigždės/.
17.R.G.Tulauskaitė –Babrauskienė .Rankraštinis sąsiuvinis.Eilėraščiai iš knygos Rugsėjo žvaigždės.  31 lapas .
18.R.G.Tulauskaitė-Babrauskienė .Rankraštinis sąsiuvinis.Lyg praskrendantis paukštis . 99 lapai.
19.R.G.Tulauskaitė-Babrauskienė .Rankraštinis sąsiuvinis .Lyg praskrendantis  paukštis. 60 lapų .
20.R.G.Tulauskaitė-Babrauskienė  Mašinraštis su autorės pataisymais .Rugsėjo  žvaigždės .58 lapai .
21.R.G.Tulauskaitė-Babrauskienė . Rankraštinis  sąsiuvinis . Paklydę žodžiai. 63 lapai  / 55 eilėraščiai /.
22.R.G.Tulauskaitė-Babrauskienė. Rankraštinis sąsiuvinis .50 lapų /46 eilėraščiai /.
23.R.G.Tulauskaitė-Babrauskienė .Rankraštinis sąsiuvinis . 16 lapų. / 11 eilėraščių ,parašytų  vaikams  1945- 1948 m./
24. R.G.Tulauskaitė-Babrauskienė. Rankraštinis sąsiuvinis.Eilėraščiai rašyti 1968 metais. Prirašyti 62 lapai.
25.R.G.Tulauskaitė-Babrauskienė .Rankraštinis sąsiuvinis.Be pavadinimo. Eilėraščiai  rašyti 1968 –1970 metais.  Prirašyti  62 lapai.
26.R.G.Tulauskaitė-Babrauskienė.Rankraštinis sąsiuvinis.Be pavadinimo . Eilėraščiai rašyti 1970 m. Prirašyti 8 lapai.
27.R.G.Tulauskaitė-Babrauskienė. Rankraštinis sąsiuvinis. Be pavadinimo. Eilėraščiai rašyti  1970 m. Prirašyti 55  lapai.
28.R.G.Tulauskaitė-Babrauskienė .Rankraštinis  sąsiuvinis .Be pavadinimo. Eilėraščiai  rašyti 1967-1968 metais. Prirašyti   34 lapai.
29.R.G.Tulauskaitė-Babrauskienė. Rankraštinis sąsiuvinis .Audros daina. Eilėraščiai rašyti 1971 –1980 metais .Prirašyti 35 lapai.
30.R.G.Tulauskaitė-Babrauskienė .Rankraštinis sąsiuvinis .Vakarė banga.  Eilėraščiai rašyti 1966-1967 metais. Prirašyti 42 lapai.
31.R G.Tulauskaitė-Babrauskienė. Rankraščiai / Atskiri maži lapeliai  su eilėraščių freagmentais ir pastabomis/.  Viso  50  vienetų .
32. R.G.Tulauskaitės-Babruaksinės eilėraščiai . Rankraščiai  be  datų. Viso  143 lapai.
33.R . G.Tulauskaitės-Babrauskienės rankraščiai. Poezijos knygų turiniai . Viso  -17 lapų. / 1 mašinraštis/.
34. R. G.Tulauskaitės-Babrauskienės rankraščiai. Eilėraščiai  rašyti   į  užrašų  knygutę . 1967 m. Viso- 119 lapai.
35. R. G.Tulauskaitės-Babrauskienės  rankraščiai. Eilėraščiai rašyti  1968 m.  Viso 58 lapai.
36. R.G.Tulauskaitės-Babrauskienės  rankraščiai.Eilėraščiai  rašyti 1968 m. Viso –40  lapų.
37. R. G.Tulauskaitės- Babrauskienės  rankraščiai .Eilėraščiai rašyti 1967 m. Viso 52  lapai.
38. R. G.Tulauskaitės-Babrauskienės rankraščiai .Eilėraščiai rašyti 1969 m.  Viso  41 lapas.
39. R. G.Tulauskaitės –Babrauskienės rankraščiai . Eilėraščiai rašyti 1971 metais. Viso 32 lapai.
40. R. G.Tulauskaitės- Babrauskiennės  rankraščiai. Eilėraščiai rašyti 1970 m.  Viso  23 lapai.
41. R.G.Tulauskaitės-Babrauskienės  rankraščiai .Eilėraščiai rašyti  1966,1978,1960 ,1972,1977 m.  Viso  14 vnt.
42. R. G.Tulauskaitės- Babrauskienės  rankraščiai . Perrašyta  J.Degutytės  knygelė Ant žemės delno . Prirašyti 37  lapai.
43. R.G.Tulauskaitės-Babrauskienės  rankraščiai . Rankraštinis sąsiuvinis . Eilėraščiai  rašyti 1968 metais .Prirašyta 13  lapų.
44. R. G.Tulauskaitės –Babrauskienės  rankraščiai .Eilėraščiai rašyti ant 1968 m. kalendoriaus . 12 lapų . Eilėraščių  data – 1970 m.
45. R. G.Tulauskaitės-Babrauskienės  rankraščiai . Eilėraščiai  rašyti ant 1966 metų kalendoriaus .  Viso 11,5 lapų.
46. R. G.Tulauskaitės –babrauskienės  rankraščiai .Eilėraščiai rašyti  ant 1967 metų kalendoriaus .Prirašyta  12 lapų.
47. R. G.Tulauskaitės- Babrauskienės  rankraščiai .Eilėraščiai rašyti vaikams  /1945 , 1948 ,1947 m. Veingartenas / Viršelį piešė sūnus Vytenis.  Viso 13 lapų.
48. R. G.Tulauskaitės- Babrauskienės    rankraščiai . Eilėraščiai rašyti įvairiais metais. Viso –40 lapų.
49. R. G.Tulauskaitės –Babrauskienės  rankraščiai . Eilėraščiai rašyti 1945,1944 m.  Viso-  20 lapų.
50. M. G.Tulauskaitės –Babrauskienės  mašinraščiai . Eilėraščiai . Viso 12 lapų  /1 lapas  su pastabomis  /
51. M. G.Tulauskaitės- Babrauskienės    knygai Vakarė banga  pataisymai . Viso 95 vienetai.
52. M. G.Tulauskaitės- Babrauskienės  knygos  Vakarė banga  ,korektūros lapai. Viso 41 lapas.
53. R. G.Tulauskaitės-Babrauskienės  rankraštinis  sąsiuvinis .Žinios apie Vyskupą Justiną Staugaitį . Viso  6 lapai.
54. R. G.Tulauskaitės-Babrauskienės  rankraščiai.  Įvairios pastabos , komentarai, pamąstymai .  Viso   -36 lapai.
55. S.M.  Spaudiniai, Mašinraščiai . G.Tulauskaitės- Babrauskienės  įvairi archyvinė medžiaga .  / Lietuvių sąjungos  Ravensburgo  skyriaus  visuotinio susirinkimo ,įv. 1945 m  protokolas ; kvietimas – programa  į G.Tulauskaitės- babrauskienės knygos pristatymą ; kalendoriaus lapeliai, laikraščių iškarpos ir kt./Viso 39 lapai
56. M. N.Mazalaitės  eilėraščiai ,atsiųsti G.Tulauskaitei . 1953m. kovo 7 d.  Čikaga . Su prierašu :”Daiktas  tik tiek vertas ,kad vienintelis  egzempliorius “. Viso  127 lapai.
57.R. Sveikinimas G.Tulauskaitei –Babrauskienei jos knygos  pristatymo proga ,su dalyvių parašais.
58.R. A.A. Miluko  versti G.Tulauskaitės eilėraščiai  į anglų kalbą . 1969 m. gegužės 29 . / 3 lapai/.
59.S. Žurnalas “Lietuviai Amerikos   Vakaruose” 1969 m. gegužės Nr.5

 

EPISTOLIARINIS   ARCHYVAS

60. ER. G.Tulauskaitės –Babrauskienės   laiškas  “Naujienų” redaktoriui .  1972.X.19.
61. ER.G.Tulauskaitės –Babrauskienės laiškas  “Laisvosios Lietuvos” vyr. redaktoriui . 1973.I.19  /2 lapai/.
62. ER.G.Tulauskaitės-Babrauskienės  laiškas  “Naujienų” redaktoriui . Cicero ,1972 .X.19
63.ER.G.Tulauskaitės-Babrauskienės  laiškas “Laisvosios Lietuvos”  vyriausiam redaktoriui  ir leidėjui . Cicero , 1973.I.19/4 lapai./
64.ER. D. ir G. Bylaičių   sveikinimai  Babrauskams./2 vnt./
65.ER.R.Rimo laiškas G.Tulauskiatei . 1971 m.
66. ER. Danos /?/ laiškas G.Tulauskaitei.  1964 m.
67. ER.J.Rimienės  laiškas G.Tulauskaitei . 1971 m. Toronto /2 lapai./
68. ER.B.Babrausko ir S.Pipiraitės laiškas G.Tulauskaitei .1951 m.
69. ER.Bern. Brazdžionio laiškas  ir sveikinimas G.Tulauskaitei .
70.ER. A. ir A. Tamošaičių laiškas  G.Tulauskaitei . 1968 m.
71.ER.P.Zailsko laiškas  G.Tulauskaitei .1948.VII.19
72.ER.Ingolstadto  lietuvių sveikinimas  G.Tulauskaitei .25 kūrybinių  metų  proga.
73.ER.A.Giedraičio sveikinimas  G.Tulauskaitei- Babrauskienei .
74.ER.S.Santvaro  laiškelis  G.Tulauskaitei .Bostonas ,1952 m.
75.ER.E.Tumienienės   laiškelis  G.Tulauskaitei .1958 m.
76.ER.R.ir E.Ivanauskų   padėka už dovana. .1964.X.5 d.
77.ER.N.Kulpavičienės laiškai  G.Tulauskaitei. /2 vnt./ ,1968m.
78.ER.M.Krauchunienės laiškas  G.Tulauskaitei . 1970 m.
79.ER. Nežinomo asmens raštelis p.Jonikaitienei .Vilnius.1944 m./dėl Babrauskų /
80.ER.Onutės /?/ laiškas   Babrauskams. 1952 m. VII.20 d. /2 lapai/.
81.ER.  K.Barėno  laiškai  G.Tulauskiatei . 1968.VII.16 ,1977.I.11,1976.VI.5, 1979. III.9 /4 vienetai /
82.ER.  Klaros /?/ laiškas / be pradžios G.Tulauskaitei.
83. ER.E.Pavalkienės laiškai G.Tulauskaitei . 1963.IX.26,1972.IX.4   /2 vnt./
84.ER. A.Vaičiulaičio  laiškas G.Tulauskaitei . 1968.XII.15
85.ER. Alės  Rūtos laiškas G.Tulauskaitei .1968.IV.7 d.
86. ER.Marytės /? gal B.Babrausko sesers  ? / laiškai   G.Tulauskaitei-Babrauskienei .  /7 vnt./

Archyvą sutvarkė  ir aprašą padarė  Virginija  Paplauskienė