T. BLINSTRUBAS: GEDIMINO ORDINO KAVALIERUS, ALT VEIKĖJAS

Teodoro Blinstrubo fondas Reg Nr. 13295

 

1 dėžė

1.         1976 m. Amerikos lietuvių tarybos byla.
2.        1977 m. Amerikos lietuvių tarybos byla.
3.        1980 m. Pasaulio lietuvių bendruomenės byla.
4.        1983 m. Amerikos lietuvių tarybos byla.
5.        1984 m. Lietuvių bendruomenės krašto valdybos byla.
6.        1986 m. Amerikos lietuvių tarybos byla.

 

2 dėžė

1.        1973 m. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos byla.
2.        1974 m. Lietuvių fondo byla.
3.        1975 m. Amerikos lietuvių tarybos byla.
4.        1975 m. Amerikos lietuvių tarybos byla.

 

3 dėžė

1.        1957 m. Spaudos ištraukų byla.
2.        1957 m. Čikagos lietuvių tarybos byla.
3.        1960 m. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos byla.
4.        1961 m. Dainų šventės Čikagoje byla.
5.        1961 m. Dainų šventės byla.
6.        1961 m. Lietuvių bendruomenės Čikagos apygardos valdybos byla.

 

4 dėžė

1.        1960 m. Amerikos lietuvių tarybos byla.
2.        1969 m. Pasaulio lietuvių bendruomenės byla.
3.        1986 m. Amerikos lietuvių tarybos byla.
4.        1987 m. Lietuvos išlaisvinimo komiteto tarybos byla.
5.        1988 m. Lietuvių politinių kalinių sąjungos byla.
6.        1989 m. Lietuvių tautinio sąjūdžio byla.
7.        1990 m. Lietuvių tautinio sąjūdžio byla.
8.        1991 m. JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos byla.

 

5 dėžė

1.        1949 m. “Laisvoji Lietuva” byla.
2.        1957 m. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos byla.
3.        1961 m. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos byla.
4.        1965 m. Lietuvių fondo byla.
5.        1966 m. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos byla.
6.        1967 m. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos byla.

 

6 dėžė

1.        1968 m. Amerikos lietuvių tarybos byla.
2.        1969 m. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos byla.
3.        1970 m. Amerikos lietuvių bendruomenës byla.
4.        1971 m. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos byla.
5.        1971 m. Amerikos lietuvių tarybos byla.
6.        1972 m. Amerikos lietuvių tarybos byla.
7.        1996 m. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos byla.

 

7 dėžė

1.        1957 m. Meno parodos byla.
2.        1959 m. Atstovybės prie Vatikano Lietuvai ginti komiteto byla.
3.        1967-1977 m. Senų dokumentų byla.
4.        1946-1978 m. Laikraščių iškarpos.
5.        1975 m. Amerikos lietuvių spaudos ir radijo byla.
6.        1969 m. Laikraščių iškarpos.
7.        1984 m. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos byla.
8.        1985 m. Amerikos lietuvių tarybos byla.
9.        1991 m. Lietuvos tyrimo ir studijų centro byla.

 

8 dėžė

1.        1987 m. Išeivijos kovos su okupanto žvalgais byla.
2.        1994 m. Lietuvių tautinio kultūros fondo byla.
3.        1992 m. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos byla.
4.        1994 m. Gimnazijoms remti komiteto byla.
5.        1991-1994 m. Lietuvių tautininkų sąjungos byla.
6.        1990 m. ALT Sąjungos garbės teismo byla.
7.        1994 m. Amerikos lietuvių kongreso byla.
8.        1996 m. Vytauto D. Šaulių rinktinės byla.
9.        1996 m. Mažosios Lietuvos fondo byla.
10.        1997 m. Laikraščių iškarpos.
11.        1997 m. Amerikos lietuvių tarybos suvažiavimo byla.
12.        1999 m. ALT Sąjungos seimų rezoliucijos byla.
13.        1990 m. Amerikos lietuvių tarybos byla.
14.        1991 m. Amerikos lietuvių Kongreso byla.

 

9 dėžė

1.        T. Blinstrubo fondo nuotraukos.
2.        T. Blinstrubo fondo nuotraukos.
3.        1969 m. ALT Sąjungos seimo magnetofono juostos.
4.        1969 m. ALT Sąjungos seimo magnetofono juostos.

 

10 dėžė

1.        JAV LB įvairių organizacijų įstatai bei nuostatai.
2.        Čikagos Lietuvių Tarybos blankai. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimo programa ir programos juodraštis. 1957 m. vasario 17 d.
3.        Tautos Fondo, Vydūno Fondo, PLB, SLA Švietimo Komisijos, VLIK’o, JAV LB Švietimo Tarybos raštai, pranešimai. 1991-1992 m.        1 apl.
4.        T. Blinstrubo kalbų, sakytų suvažiavimuose ir kituose renginiuose, tekstai. 1979-1990 m.        1 apl.
5.        37-tos Europos lietuvių studijų savaitės Einsiedeln, Šveicarijoje, 1990 m. rugpjūčio 5-12 d., reikalų byla.        1 apl.
6.        JAV LB VII-tos įstatai, statutai ir taisyklės bei kiti raštai. 1959-1977 m.        1 apl.
7.        ALT’o reikalai. 1995-1997 m.        1 apl.
8.        Dr. Lino Vidugirio byla. 1995-1996 m.        1 apl.
9.        Lietuvos ir vietinės spaudos iškarpos ir straipsnių atspaudai. 1991-1994
m.        1 apl.
10.        Tarnybiniai ir kiti dokumentai. Nuorašai iš Švietimo ministerijos ir kitokie. Gauta 1996 spalio 9 d. iš dr. Lino Vidugirio.        1 apl.
11.        Lietuvos Respublikos švietimo, kultūros ir valdžios įstaigų byla. 1992-1997
m.        1 apl.
12.        ALT’o 1993-1997 m. byla, T. Blinstrubo 1961 m. ir 1992-1996 m. korespondencija. Iškarpos ir atspaudai iš 1993-1995 m. spaudos.        1 apl.
13.        T. Blinstrubo 1993-1998 m. korespondencija.
14.        T. Blinstrubo biografija. Raštai iš LTSC ir Lietuvos enciklopedijų leidyklos.        1 apl.
15.        Broniaus Šukio byla: B.Šukio ir T. Blinstrubo susirašinėjimas 1995-1997 m.        1 apl.
16.        Informacinė medžiaga apie balsavimus Lietuvoje ir kita. 1991-1996 m.

 

11 dėžė

1.        ALT Sąjunga ir T. Blinstrubas.        1 apl.
2.        ALTS Bostono skyriaus veikla        1 apl.
3.        Informacinė medžiaga apie B. Nemicko ir E. Čekienės konfliktą: iškarpos iš spaudos, laiškų nuorašai ir t.t.                1 apl.
4.        JAV Lietuvių fondo pradžia: posėdžių protokolai, pranešimai, apskaitos dokumentai, iškarpos iš spaudos (1960-1967 m.).        1 apl.
5.        Iškarpos iš spaudos “Lietuva keliasi…” 1988-1990 m.
6.        Lietuvos Nepriklausomybės Talka ir jos steigėjas V. Rastenis: įv. dokumentai ir iškarpos iš spaudos.        1 apl.
7.         Lietuvių Fondo 1962-1967 m. dokumentai.        1 apl.
8.        Apie tautininkus (1959-1981 m.): iškarpos iš spaudos, dokumentai.        1 apl.
9.        ALT Sąjungos ir jos atstovų kritikai, pertvarkytojai ir t.t.: atspaudai ir iškarpos iš spaudos, dokumentų nuorašai (1977-1979 m.).

 

12 dėžė

1.        Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos anketų blankai ir 20-ojo ALTS sukaktuvinio seimo (1969 m. gegužės 30-31 d.) programos.        1 apl.
2.        ALT 1991-1994 m. įvairūs dokumentai.        1 apl.
3.        Medžiaga apie K. Bobelį, St. Lozoraitį, A. Eidintą ir kt.: iškarpos iš 1991-1994 m. spaudos, dokumentų nuorašai.        1 apl.
4.        Apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininką Bronių Nainį, “Lietuvos kovų ir kančių istorija” dokumentų rinkinio reikalai (1993-1994 m.).        1 apl.
5.        Lietuvių fondo raštai T. Blinstrubui 1965-1967 m.        1 apl.
6.        Įvairūs 1973-1987 m. raštai, iškarpos iš spaudos apie trėmimus, 1941 m. sukilimą Lietuvoje ir t.t.
7.        T. Blinstrubo ir Alekso Laikūno (VILTIS pirmininko ir ALT nario) susirašinėjimas 1967-1977 m.        1 apl.
8.        Medžiaga apie Kazį S. Karpių, jo susirašinėjimas su T. Blinstrubu.        1 apl.
9.        Iškarpos iš Amerikos lietuvių spaudos apie ALT pirmininką dr. Kazį Šidlauską ir iškarpos su K. Šidlausko straipsniais.        1 apl.
10.        Medžiaga apie Kazį Škirpą, jo susirašinėjimas su T. Blinstrubu.        1 apl.
11.        Apie Kazį Bobelį: iškarpos iš spaudos, dokumentai.        1 apl.
12.        Apie Juozą J. Bachunas (Bačiūną), PLB pirmininką: iškarpos iš spaudos, dokumentų nuorašai, jo susirašinejimas su T. Blinstrubu.        1 apl.
13.        Medžiaga apie dailininką Adomą Varną.        1 apl.
14.        Apie dr. Leoną Kraučeliūną: iškarpos ir spaudos, korespondencija, dokumentai.        1 apl.
15.        A. a. Teodoras Blinstrubas: atspaudas užuojautos iš 1999 m. spalio 8 d. “Draugo”.