A. ČEREKAS: VISUOMENĖS VEIKĖJAS

Algimanto Čereko fondas Reg Nr. 13099


1 dėžė

1.        KLB Windsoro apyl. valdybos gauti raštai (1971-1972 m.)        1 apl.
2.        KLB Windsoro apyl. valdybos raštai (1973 m.)        1 apl.
3.        KLB Windsoro apyl. Jaunimo sekcijos dokumentai (1972 m.) ir II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso žiniaraščiai (1972 m.)        1 apl.
4.        KLB Krašto Valdybos ir KLB Apylinkių pranešimai (1976-1977 m.) bei KLB IX-osios Krašto Tarybos 3-osios sesijos (1976 m.) protokolas ir kt.        1 apl.
5.        KLB Windsoro apyl. valdybos išsiųstų laiškų nuorašai (1971-1972 m.)        1 apl.
6.        KLB ir KLB Windsoro apyl. valdybos įvairūs dokumentai, susirašinėjimas (1970-1976 m.)        1 apl.
7.        Kanados Lietuvių Bendruomenės Windsoro apylinkės Knygyno Knygų Knyga (1954-1977 m.)
8.        KLB Windsoro apyl. susirinkimø protokolai, aktai, pranešimai ir kt. (1973-1976 m.)KLB Toronto apyl. valdybos (1975 m.)        1 apl.
9.        Įvairūs KLB, KLB Windsoro apyl. rinkimų komisijos, Kanados Lietuvių Fondo, II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso raštai (1972-1977 m.)        1 apl.
10.        KLB Windsoro apyl. 1982-1983 m. pateis. dokumentai.        1 apl.
11.         Juozo Tamošiûno asmens dokumentai.        1 apl.
12.        Detroito Lietuvių Organizacijų Centro pranešimas (1980 m.). Dainavos Jaunimo Stovyklos 1975 m. raštas. Švento Antano Lietuvių Parapijos žinios (1984 m.) ir kt.        1 apl.
13.        Tautos Fondo raštas Mr. ir Mrs. Algimantas ir Nijolė Čerekas.
14.        Lithuanian Review I. 1979 / Ed. by A. Zubras (43 psl.).        1 apl.
15.        Iškarpos iš “Tėviškės žiburiai” (1993 m. liepa).
16.        Pašto ženklų kolekcija ir lietuviškų pinigų pavyzdžiai.        1 apl.
17.        A. Čereko korespondencija, fotonuotraukos.
18.         Solemn Eucharist For Friedom and Justice For Lithuania (June 2, 1990): pamaldų medžiaga.
19.         Iškarpos iš “The Wall Street Journal”, “The New York Times”, “Lietuvos Rytas”, “World Report” ir kt. (1996-1998 m.).        1 apl.
20.        Metalinės litografinės plokštelės.        3 vnt.
21.        Iškarpos iš “Der Spiegel” (1988-1990 m.).        1 apl.

2 dėžė

22.        Iškarpos iš “Newsweek”, “Time” ir “U.S. News & World Report” (1987-1990 m.) – Lithuania 1.        1 apl.
23.        Iškarpos iš “Newsweek”, “Time” ir “U.S. News & World Report” (1990-1991 m.) – Lithuania 2.        1 apl.
24.        Iškarpos iš “Newsweek” ir “U.S. News & World Report” (1991 m.) – Lithuania 3.        1 apl.
25.        A. Čereko spausdintas tekstas apie žuvis ir meškeriojimą. Tekstai iš A. Čereko dienoraščio. Tekstai apie medžioklę. Iškarpos iš “Medžiotojas ir meškeriotojas” ir kt. spaudos. (1990 m.).        1 apl.
26.        Iškarpos iš “Detroit Free Press” ir “The New York Times” 1989 m. Karikatūrinės iliustracijos iš “USA Today”. Lietuvos himno iškarpa iš “Vytis” 1998 m.        1 apl.
27.        Atspaudas iš “Atgimimo” 1988 m. rugsėjo 16 d., Nr.1        1 apl.
28.        Iškarpos iš “Fishing Facts” 1995 m., “North American Fisherman”, “The International Angler”. International Game Fish Association laiškas A. V. Čerekui. (1994 m.)        1 apl.
29.        Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kreipimasis (1988 m., vasaris).KLB Toronto apyl. valdybos (1975 m.)        1 apl.
30.        Bilietai į koncertus ir kitus renginius.
31.        Pasikalbėjimas su Z. Arlauskaite-Mikšiene (garso juosta).

3 dėžė

32.        Įvairūs atvirukai ir bukletai.        1 apl.
33.        Bukletai apie lietuvių meno ansamblį “Dainava”, M.K. Čiurlionio ansamblį.        1 apl.
34.        A. Tamošaitienės 4 dailės darbai.
35.        Alberto Visčiuno 2 darbų atspaudai.
36.        Lietuvos pašto ženklų albumas.
37.        Kipro Petrausko muilo gabaliukas (padėtas į vitriną).
38.        Iškarpos iš Lietuvos laikraščių su Jurgio Gimberio rašiniais.        1 apl.
39.        Iškarpos iš spaudos apie 1940-ųjų liepą: okupacijos chronologiją ir t.t.        1 apl.
40.        Dėklas akiniams. Įvairios gairelės.        1 vokas
41.        Atskiros scenos iš įvairių dramų.        1 apl.
42.        Act on the Restoration of the Lithuanian State / Supreme Council of the Republic of Lithuania (atspaudas).
43.        1938 m. rugpjūčio 5 d. Kauno Apylinkės Teisėjo nutarimas dėl įpėdinystės teisių Čerekams.
44.        Visiškas atviro oro žmogus / A. Čereko rankraštis (?)        1 apl.
45.        Kazimiero Uokos kalba AFL – CIO tarptautiniame kongrese, Detroit, 1991 metais (mašinraščio atspaudas);Iškarpos iš JAV spaudos apie Lietuvą, 1991 m.        1 apl.
46.        Lietuvos Krikšto Jubiliejus (1387-1987 m.) ir Šeštasis mokslo ir kūrybos simpoziumas (1989 m.): plakatai.
47.        Ženkliukai Lietuvos tematika.

4 dėžė

48.        Iškarpos apie Lietuvą iš Amerikos ir Lietuvos spaudos (1990-1992 m.).        1 apl.
49.        Iškarpos iš 1990 m. “The Detroit News”, “The Wall Street Journal”, “The New York Times” apie Lietuvą ir Sovietų Sąjungą.        1 apl.
50.        Iškarpos iš “Lietuvos aido” 1993 m. ir Jurgio Gimberio humoreskų iškarpos iš 1995 m. “Nemuno”.        1 apl.
51.        Iškarpos iš 1991 m. Amerikos spaudos.        1 apl.
52.        Pirmoji Lietuvos Tautinė Olimpiada 1938 m. (atspaudas).        1 apl.
53.        Iškarpos iš 1989-1992 m. užsienio spaudos apie Lietuvą.        1 apl.
54.        Iškarpos iš 1990-1993 m. Amerikos spaudos apie Lietuvą.        1 apl.
55.        Iškarpos iš 1995 m. Amerikos spaudos apie krepšinį.        1 apl.
56.        1996 m. Atlantos Olimpinės žaidynės: iškarpos iš spaudos.        1 apl.
57.        Karikatūrų apie Sovietų Sąjungą ir Lietuvą iškarpos iš JAV spaudos, 1990-1991 m.        1 apl.
58.        Barcelona’92: iškarpos iš Amerikos spaudos apie Olimpines žaidynes.        1 apl.
59.        Iškarpos iš 1989 m. spaudos apie Rytų Europą bei Sovietų Sąjungą.        1 apl.
60.        Apie A. Sacharovą iš “Time” (1990, May 14-21).        1

5 dėžė

61.        Lietuva 1: iškarpos iš amerikiečių ir vokiečių spaudos 1988-1989 m.        1 apl.
62.        Lietuva 2: iškarpos iš 1989-1990 m. Amerikos spaudos.        1 apl.
63.        Lietuva 3: iškarpos iš 1990 m. Amerikos spaudos.        1 apl.
64.        Lietuva 4: iškarpos iš 1990 m. Amerikos spaudos.        1 apl.
65.        Lietuva 5: iškarpos iš 1991 m. Amerikos spaudos.        1 apl.
66.        Lietuva 6: iškarpos iš 1990-1991 m. Amerikos spaudos.        1 apl.
67.        Iškarpos iš 1989 m. ir 1991 m. “Der Spiegel”
68.         Maisto gaminimo receptai: iškarpos iš įvairių leidinių.
69.        Bukletai:
– Lithuanian-American Community, Inc. (3 vnt.);
– Supreme Committee for liberation of Lithuania (1 vnt.);
– Soviet Union frees Baltics (3 vnt.).
70.        Ženklas automobiliui su Lietuvos heraldika.Joniškio miesto gairelė.
71.        Atvirukai:
– “Žalgirio” krepšinio komanda (1 vnt.);
– Lietuvos kelkraščio kryžius (4 vnt.).
72.        Medaliai ir ženkliukai:
– Kaunas (odinis);
– Lituanica 1933 (keramikiniai, 2 vnt.);
– Prisikėlimo bažnyčia Kaune (keramikinis, 1 vnt.);
– Lithuania (metalinis);
– Ženkliukas.
73.        Aukso spalvos popieriukas nuo šokolado–medalio su Kauno simbolika.

 

6 dėžė

Magnetofoninės juostelės ir 31 plokštelė
Perduota saugoti į Kreivėno muzikologijos archyvą.

1.        Nežinoma.
2.        Paul Goble paskaita I (Detroit, Mich, March 10, 96).
3.        Paul Goble paskaita II (Detroit, Mich, March 10, 96).
4.        Dad’s Eulogy. Doug Hua. June 1995.
5.        Arijos rusiškos.
6.        Kernagis. CD “A”Detroito “Krantininkai”. “B” 4 / 25 / 99.
7.        Virgilijus Noreika, Audronė Gaižiūnienė. I.
8.        Virgilijus Noreika, Audronė Gaižiūnienė, Povilas Jaraminas. II.
9.        Tautiniai lietuviški šokiai. Dir. D. Lapinskas, Stuttgarto simfoninis orkestras.
10.         Kalėdiniai sveikinimai, įkalbėta A. Čereko.
11.        Dr. Albertas Šimėnas (Lietuvos Krikščionių Demokratų Partija).
12.        Romualdas Ozolas (2 / 18 / 96).
13.        Skautų šventė, Cleveland (11 / 12 / 89).
Lietuviškos skautybės 70-mečio minėjimas.“Tėvynės Garsai”Petras Petrutis40 metų RADIOPokalbis su Juozu Stempužiu ir jo veikla Clevelande.
14.        Dievo Apvaizdos 90 metų jubiliejus, Toronto “Volungės” choras. 10 / 18 / 98. I.
15.        Dievo Apvaizdos 90 metų jubiliejus, Toronto “Volungės” choras. 10 / 18 / 98. II.
16.        Dr. V. Barkauskas – Ann Arbor (USA) ir dr. D. Kalabatienė (Lietuva).
17.        M. K. Čiurlionis. Symphonic poems “In the Forest”, “The Sea”.
18.        “Ratilio” (Vilniaus Universiteto folklorinis ansamblis). Detroit, Mich, 16 April 1989.
19.        Folklorinis ansamblis “Blezdinga” ir Veronika Povilionienė.
20.        Ernst Bloch “Macbeth”. Lithuanian Radio Chorus. Last act. 1998.
21.        Laima Lapkauskaitė “Išgalvokit mane moterim”.
22.        M. K. Čiurlionio simfoninės poemos “Miške”, “Jūra”. Lietuvos Valstybinis simfoninis orkestras, dir. Gintaras Rinkevičius.
23.        Algirdas Budrys, “Klarneto koncertas”Irena Budrytė, vargonai.Koncertas, 1994 m. vasario 20 d.
24.        Algirdas Budrys, Clarinet.(J. Stanitz, K. Kurpinskij, W. A. Mozart).
25.        Dainuoja Pastorale
# 1. In Nomine Jezu ir t.t.
# 2. Sanctus, Agnus Dei ir t.t.
26.        Armonika – Melodijos.
27.        Rekolekcijos: Kauno Įgulos bažnyčios klebonas kan. Ričardas Mikutavičius. Detroit, 1995.
28.        Kuršėnų Kaimo Kapela.
29.        Vilniaus Universiteto moterų choras “Virgo”. Koncertas, 1994 m. vasario 17 d.
30.        Laima Lapkauskaitė “Išgalvokit mane moterim”.
31.        Ford Montreux Detroit Jazz ’95. Sunday, September 3.
32.        “Šilas” – partizanų dainų grupė.
33.        Lithuanian Folk Dances. (Chicago, 1992).
34.        “Draugo” koncertas: Giedrė Kaukaitė, sopranas; Gražina Ručytė, akomp. Detroit, 1993.
35.        “Draugo” koncertas: Giedrė Kaukaitė, sopranas; Gražina Ručytė, akomp. Detroit, 1993.
36.        Politinė popietė, 1993 m.:
1. Aleksandras Štromas, Hillsdale Coll.;
2. Leonar Gerulaitis, Oakland Univ.;
3. Moderatorius – A. Zapareckas.
37.         Zuzanos Arlauskaitės 20 metų mirties sukakties paminėjimas. Įkalbėjo Stasys Garkauskas.
38.        Asta Banionytė ir Vitalis Žukauskas (Detroitas, 1997);
39.        Nežinoma.
40.        Nežinoma.
41.        Vytautas Kernagis “Baltas Paukštis”.
42.        Zuzanos Arlauskaitës-Mikšienės 5 metų mirties sukakties paminėjimas 1978 m. Įkalbėjo Stasys Garkauskas.
43.        Asta Banionytė ir Vitalis Žukauskas (Detroitas, 1997);
44.        Zuzanos Arlauskaitës-Mikšienës 100 metų gimimo sukakties paminėjimas iš Detroit, Mich., U.S.A. per 1460 AM Radio Pontiac. 4 / 8 / 89, 4-5 P.M. Pravedė Stasys Garkauskas.
45.        Nežinoma.
46.        Sesutė Ignė iš Putnam’o. Sesutės Ignės Marijošytės paskaita Dievo Apvaizdos bažnyčioje. 11 / 26 / 95. Kristaus Karaliaus Šventė.
47/        Valentinas Masalskis – pokalbis.Vaclovas Milius – “Veiksniai, formavę lietuvių kultūrą”.Santara, 1989 September 7.
48.        Gyvieji akmenys: psalmės 1. “Viešpatie, atsiųsk savo dvasią”.
49.        Partizanų dainų grupė “Šilas”: partizanų, tremtinių, kalinių dainos.
50.        “Įpėdinė”. Įrašyta 3 / 31 / 62 Detroit.
51.        31 plokštelė.

 

7 dėžė

Audio kasetės: 73 vnt.
Plokštelės: 6 vnt.

1.        Literatūros vakaras, 1989 m.:
– Liūnė Sutema;
– Jurga Ivanauskaitė;
– Raymond Filip.
2.        Valentinas Masalskis Gogolio “Pamišėlio užrašuose”. Santara, 1989 Sept. 8.
3.        Valentinas Masalskis – pokalbis.Vaclovas Milius – “Veiksniai, formavę lietuvių kultūrą”.Santara, 1989 September 7.
4.        Kovo 11 d. minėjimas 1990 m.Detroit, Mich, 1991 m. kovo 11 d.Congr. Broomfield, W.Lietuvos atstovas St. Lozoraitis.
5.        Persitvarkymas. Paskaita – dr. prof. Vytautas Bieliauskas, PLB-ės pirmininkas.
6.        VI-ojo Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo Literatūros ir Muzikos vakaras. (Muz. prof. Vytautas Landsbergis ir solistė Regina Maciūtė, akomp. Gražina Landsbergienė).
7.        Nijolė Sadūnaitė pas Rugienius. 1990, Warren, MI.
8.        Frs. S. Tamkevičius S. J. 8 July 1990, Detroit.
9.        Rytų filosofija ir lietuvių poezija. Sigitas Geda.
10.        Literatūros vakaras:
– Vitalija Bogutaitė;
– Aldona Veščiūnaitė;
– Sigitas Geda.
11.        Parapijos susirinkimas, 1996 m. spalio 6 d.
12.        Vysk. Baltakis ir parapijos þmonës. 1996 m. spalio 21 d.
13.        Sigitas Geda apie išeivijos ir Lietuvos poezijos santykius.
14.        Spaudos konferencija: muz. dr. Eug. Skrupskelis kalbina St. Lozoraitį, Detroit. 1991 m. kovo 9 d.
15.        Vida Dirgėlaitė ir Vidas Neverauskas. Parapijos pietūs 1989 m. spalio 15 d.
16.        Vasario 16-tos dienos minėjimas. Detroit, MI, 17 February 1991.
17.        Prof. dr. Kazimieras Antanavičius. Detroit, 1995.
18.        Arvydas Juozaitis, Guntis Šmidchens, Ilona Gražytė-Maziliauskienė.
19.        Konferencijos santrauka ir siūlomos rezoliucijos.
20.        “Išeivijos žvilgsnis”.
21.        Vakaro kalbos.
22.        Dr. K. Bobelio kalba. St. Petersburg, FLA, 1992.
23.        Vysk. Baltakis ir parapijos žmonės. 1996 m. spalio 21 d.
24.        Lietuvos užsienio ministro Saudargo ir Lietuvos ambasadoriaus JAV Sakalausko apsilankymas Detroite 1998 m.
25.        Kovo 11-osios minėjimas. Garbės konsulas Vaclovas Kleiza. Detroit, 1992.
26.        Eilëraščiai. Sigitas Geda ir Regimantas Adomaitis.
27.         Baltic Freedom Celebration. Sept. 14, 1991. Ser. Donald W. Riegle.
28.        Išeivijos ideologinė pagalba šių laikų žmogui.
29.        Pamokslas.
30.        Arvydas Juozaitis. Pasikalbėjimai.
31.        B. Genzelis Detroite 1989 m.
32.        Arvydas Juozaitis Detroite 1989 m.
33.        Vyt. Landsbergis Detroite 1991 m.Vyt. Landsbergis, K. Uoka, A. Balsienė.
34.        Helena Banner. Kazimieras Uoka.ALF – CIO Congress, 1991.
35.        Demonstracija. Washington. June 1990. I.
36.        Demonstracija. Washington. June 1990. II.
37.        Ekonomistai. I.:Kæstutis Glaveckas, Filomena Jasevičienė, Romualdas Visokavičius, Kęstutis Baltrimaitis, Vytenis Aleškaitis. Detroit, 1990.
38.        Ekonomistai. II. Detroit, 1990.
39.        Arvydas Juozaitis. “Teisingos visuomenės samprata”. Santara, 8 Sept. 1989.
40.        J. Terleckas ir V. Petkus. Detroit, Mich, 14 Nov. 1989.
41.        J. Terleckas ir V. Petkus. Detroit, Mich, 14 Nov. 1989.
42.        Arvydas Juozaitis. Sept. 1989.
43.        Gamtosauga Lietuvoje. Valdas Adamkus. Prof. Česlovas Kudaba.
44.        Alfred E. Senn. Du Lietuvių Atgimimai. Santara, 9 Sept. 1989.
45.        VI-asis Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas. I.
46.        VI-asis Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas. II.
47.        VI-asis Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas. III.Vyt. Landsbergio baigiamasis žodis.
48.        Česlovas Stankevičius. Detroit, Mich, 1991.
49.        Persitvarkymo Sąjūdis Lietuvoje. Prof. Č. Kudaba, Sigitas Geda, Regimantas Adomaitis.
50.        Vasario 16-osios dienos minėjimas. Detroit, Mich, 1989.Prelegentas – Eduard B. Jakubauskas, Pres. Central Michigan University.
51.        Vokietijos okupacija Lietuvoje. Sužiedėlis.
52.        Vasario 17, 1989 m. Vasario 16-osios dienos minėjimo tęsinys.Kovo 4 d., 1989 m. Šv. Kazimiero grįžimas į Vilniaus Katedrą.
53.        1989-ųjų Naujųjų Metų sveikinimai. Vilnius.
54.        Vilniaus Katedros įšventinimas. Vasario 16-osios dienos šventė Lietuvoje 1989 m.
55.        1989 m. Vilniaus Katedros atidarymas vasario 5 d.Vasario 15 d. išvakarės tautos šventės.Vasario 16-osios dienos minėjimas. Kaunas – Vilnius. (Vilniaus radijas, Lietuva).
56.        Santaros – Šviesos suvažiavimas. I. 1990 m., Tabor Farm, Sodus, Mich.Algis Mickunas. “Postmodernioji teologija”.Vytautas Kavolis. “Dabartinė Lietuvos kultūrinė problematika”.
57.        Santaros – Šviesos suvažiavimas. II. 1990.Sigita Samuolienė. “Šiaurės Italijos stiuko meistrų lipdyba LDK 17 a. antroje pusėje”.Pokalbis su Tautvyda Marcinkevičiūte ir Gintaru Patacku.
58.        Santaros – Šviesos suvažiavimas. III. 1990.Tomas Remeikis. “Įvadinės pastabos į ryškėjančią kultūrą Lietuvoje”.
59.        Santaros – Šviesos suvažiavimas. IV. 1990.Darius Kuolys ir Bronius Vaskelis. “Dabartinė Lietuvos kultūrinė problematika”.
60.        Santaros – Šviesos suvažiavimas. V. 1990.Darius Kuolys ir Bronius Vaskelis. “Dabartinė Lietuvos kultėrinė problematika”.Rimvydas Valatka. “Spaudos laisvė ir dabartinės žurnalistikos problemos Lietuvoje”.
61.        Santaros – Šviesos suvažiavimas. VI. 1990.Darius Kuolys. “Kultūrinė ir politinė Lietuvos savivoka renesanso ir baroko laikais”.
62.        Santaros – Šviesos suvažiavimas. VII. 1990.Darius Kuolys. “Kultūrinė ir politinė Lietuvos savivoka renesanso ir baroko laikais”.
63.        Ilona Gražytė-Maziliauskienė. “Klasiškoji dvasia naujoje Lietuvos poezijoje”.
64.        Santaros – Šviesos suvažiavimas. VIII. 1990.Gintaras Patackas. “Homo armaggedonicus”.Kazimieras Motieka. “Artimiausių metų Lietuvos politinės perspektyvos” (pradžia).
65.        Santaros – Šviesos suvažiavimas. IX. 1990.
Kazimieras Motieka. “Artimiausių metų Lietuvos politinės perspektyvos”.
66.        Santaros – Šviesos suvažiavimas. X. 1990.Literatūros vakaras: A. T. Antanaitis, Raymond Filip, Julius Keleras, Tautvyda Marcinkevičiūtë, Gintaras Patackas.
67.        Be pavadinimo.
68.        Be pavadinimo.
69.        Be pavadinimo.
70.        Be pavadinimo.
71.        Be pavadinimo.
72.        Be pavadinimo.
73.        Be pavadinimo.
74.        Be pavadinimo.
75.        Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis “Čiurlionis”. 6 plokštelės.

 

VIDEO KASETĖS

1. Lietuvos televizija. 1988 m.
2. Lietuvos televizija/ dokumentiniai filmai.
3. 1-Robinhood in Lithuania
2-Nagano olympics – winter
3-Adamkus Lietuvos prezidentas.
4. Stalinas
5. New Robin Hood filmd in Lithuania.
6. Growing pains in Lithuania. 1992-1993
7. Kaziukas, Velykos, Gatvės muzikantai, Lietuva. 1995 m.
8. Vilnius – The symbol of a New Europe. 1999 m.
9. Lietuvos Respublikos prezidento inauguracija. 1998 02.26
10. Lithuanian Folklore

Dėžė nr.8

1.Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje Stasio Butkaus šaulių kuopos susirinkimų protokolų byla 1981-1983 m.   1 apl.
2.LŠST Stasio Butkaus šaulių kuopos Detroite narių sąrašas ir įvairių renginių programos.   1 apl.
3. LŠST Stasio Butkaus šaulių kuopos Detroito skyriaus inventoriaus knyga
4. LŠST Stasio Butkaus šaulių kuopos Detroito skyriaus protokolų knyga 1972 m.
5. LŠST Stasio Butkaus šaulių kuopos Detroito  skyriaus išlaidų knyga 1978 m.
6. LŠST Detroito apylinkės narių sąrašai – 1 apl.1961 m.
7. LŠST šaulių kuopos Detroito skyriaus protokolai, 1962, 1972 m. – 1 apl.
8. LŠST St. Butkaus šaulių kuopos Detroito skyriaus įv. Pranešimai, kvietimai, renginių programos ir t.t. 1969, 1973, 1975, 1977-1979, 1982,1990.
9. LŠST Garbės teismo bylos 1972-1974 m. S. Jokubaitis ir Vyt. Keturakis. 1 apl.
10. Dariaus ir Girėno klubas 1952-1977 m. Detroit, 1 apl.
11. Amerikos lietuvių balso radijo klubas, Detroitas – renginių programos, jubiliejiniai leidiniai. 1 apl.
12. Lietuvos žurnalistų sąjungos Detroito skyrius,  pajamų-išlaidų kn. 1968-1973 m.
13 Lietuvos žurnalistų sąjungos Detroito skyriaus finansinės ataskaitos 1975-1976 m.
14 Knygų pardavimo ataskaitų knyga – Seiminė ir Prezidentinė Lietuva, Tikroji
Lietuva, Lithuania the Outpost of Fredom. – 1985 m.
15. Švyturio jūros šaulių kuopos jubiliejiniai leidiniai , 1977, 1987, 1982
16. LŠST centro valdybos suvažiavimo medžiaga ir aplinkraščiai 1985-1991 m. 1 apl.Detroito Kultūros klubas 1970-1976 m. 1 apl. ( protokolai, laikraščių iškarpos apie veiklą, nuotraukos).sudarė V. Tamošiūnas.
17. LŠST dok. Garbės teismo ir Detroito lietuvių klubo centro susirašinėjimas 1 apl., 1984-1988.
18. Įvairių Detroito lietuvių organizacijų renginių programos.