A. MACKUS: POETAS, LITERATŪROS KRITIKAS

ALGIMANTAS   MACKUS
/  1932 II.11 –  1964.XII.28 / poetas , literatūros kritikas, archyvinė  -dokumentinė medžiaga
Reg. Nr.

DOKUMENTAI

1.D. A.Mackaus  gimimo  metrikai, išduoti 1932 m. vasario 15 d. Pagėgiuose.
2.D. A.Mackaus  I  gimnazijos  II a  klasės mokinio  pažymėjimas
3.D. A.Mackaus  1948/1949 m. pažymių knygelė
4.D. A.Mackaus 1945/1946 m. mokslo metų pažymėjimas /3 klasės/
5.D. A.Mackaus 1945/1946 m. mokslo metų pažymėjimas /4 klasės/
6.D. A.Mackaus 1946/1947 m. mokslo metų pažymėjimas /4 klasės/
7.D. A.Mackaus 1948/1949 m. pažymių knygelė.
8.D. A.Mackaus 1943/1944 m. pažymių knygelė
9.D. A.Mackaus 1947/1948 m. pažymių knygelė
10.D. A.Mackaus  gimimo liudijimas ,išduotas Schw.Gmund ,1949 m.
11.D. A.Mackaus  Roosevelt u-to studento kortelė ,1957 m.
12.D. A.Mackaus  Roosevelt u-to  studento  kortelė,1958 m.
13. D. A.Mackaus  pasižadėjimo kvitas –mokėti Roosevelt u-tui.
14.D. The  Saint Xavier College auxiliary   pranešimas –dokumentas .

RANKRAŠTYNAS

15.R. A.Mackus .Poezija. Keli mano eilėraščiai .1946 m. /17 lapų/
16.R. A.Mackaus  sveikinimas tėveliui .Wurzburg-lageris.1945.VI.24 /atvirukas
pieštas A.Mackaus /
17.R. A.Mackaus   sveikinimas Mamai .Vierzehuheiligen.1945.geg.6  /atvirukas
pieštas A.Mackaus /
18.R. A.Mackaus sveikinimas  Mamai.1945.X.17 /atvirukas  pieštas  A.Mackaus/
19.R. A.Mackaus  mokykliniai užrašai .”Karalius Lyras” /28 lapai /
20.R. A.Mackaus  mokykliniai užrašai  “Nibelungai”  /25 lapai/
21.R. A.Mackaus  mokykliniai  užrašai Lietuvių kalba ./32 lapai/
22.R. A.Mackaus  mokykliniai  užrašai .Visuotinė literatūra  /1-23 puslapiai /
23.R. A.Mackaus  mokykliniai užrašai .Visuotinė istorija. /23-76 puslapiai /
24. M.  Mašinraštis .Lietuvos istorija . Su A.Mackaus pataisymais ./10 lapų /

SPAUDINYS

25.S. Programa . III-osios J.Amerikos valst. ir Kanados lietuvių Dainų šventės /1966. VII.3 /  programa.
26.S. Žurnalas “Lituanus “, fall ,1966 m.   /Straipsnis . Faith  in  exile: The  decomposition and reconstitution of God  in the poetry of Algimantas  Mackus  , by Vytautas Kavolis /
27.S. Laikraščio iškarpa. Darbininkas.1966 m. kovo 11 d. “Įdomus vakaras  poetui Alg.Mackui pagerbti”
28.S. Laikraščio iškarpa .Dirva. 1965m. gruodžio 31 d.H.Nagio eilėraščiai,skirti  A.Mackui.
29.S.Laikraščio  iškarpa .Naujienos.1966m. vasario 24 d.Straipsnis apie A.Mackų “Pokalbis su amžinybėn išėjusiu”
30.S.Laikraščio  iškarpa .Draugas,1966 m. kovo 5 d. Straipsnis apie A.Mackų  Poeto drama .
31.S.Laikraščio  iškarpa . Dirva.1966.III.4 d.  Straipsnis “Vakaras Algimantui Mackui”
32.S.Laikraščio iškarpa .Mūsų žingsniai.1966.III.26 Straipsnis “Probėgomis  pro K.Ostrausko duobkasius”
33.S.Laikraščio iškarpa. Mūsų žingsniai. 1966 m ,Nr. 2.Straipsnis. “Šiandien vakaras    Algimantui  Mackui ”
34.S. Nežinomo laikraščio  iškarpa .Straipsnis “Los Angeles,Calif. A.Kurausko ir V.Virkau paroda Algimanto Mackaus paminėjimas .
35.S.Laikraščio  iškarpa .Dirva.1966m. kovo 14 d.    “Straipsnio  “Naujieji  kūriniai Algimanto Mackaus  minėjime  “reikalu ”
36.S. Laikraščio  iškarpa . Dirva.1966m. kovo 11 d. Straipsnis .”Įspūdžiai  iš vakaro  Algimantui Mackui ”
37.S.Laikraščio  iškarpa.Dirva.1966 m. vasario 16 d.  Straipsnis “Vakaras Algimantui Mackui ”
38.S.Laikraščio  iškarpa. Naujienos.1966. kovo 2 d.  Straipsnis “Vakaras ,kurio  nepamiršime ”
39.S.Nežinomo  laikraščio  iškarpa .  Straipsnis. “Kūrėjai  Algimantui Mackui dedikuotam  vakare . ”
40.S.Nežinomo  laikraščio  iškarpa. Straipsnis . “Muzika  ,žodis ir šviesa”.
41.S.Laikraščio iškarpa .Naujienos. 1966.kovo 1 d. Straipsnis. “Algimanto Mackaus  paminėjimo vakaras”
42. S. Laikraščio iškarpa . Dirva.1966m. vasario 21 d.  Straipsnis. Nauji  lietuviškos muzikos kūriniai Alg.Mackaus minėjime. ”
43. S. Laikraščio iškarpa. Dirva.1966 m. vasario 18 d.  Straipsnis “Vieno minėjimo proga’
44.S. Laikraščio  iškarpa. Naujienos. 1970 m. sausio 14 d. Straipsnis. “Apie Algimatą  Mackų”
45. S. Laikraščio iškarpa  “Naujienos’, sausio 1970 m. sausio 20 d. Straipsnis. “Poezijos vakaras Algimantui Mackui”
46.S.Laikraščio  iškarpa .Draugas. 1965 m. rugpiūčio  14 d. Straipsnis. “Kraujo neišmatuosi , skausmo neišdalinsi “.
47. S.Laikraščio  iškarpa. Dirva.  Nr.9-3 .Straipsnis. Vanagaitienė  ir  Mackus Bostono Subatvakaryje.
48.S.Laikraščio iškarpa .Dirva . “Algimantas mackus apie  lietuvių poezija.
49.S. Laikraščio iškarpa. Draugas.1965.kovo mėn. 20 d.Straipsnis. Mes dar neišmokome kalbėti  prie  atvirų   kapo duobių.
50.S. Laikraščio iškarpa. .Draugas.1969 m. vasario 21 d.Straipsnis. Laiškai redaktoriui .
51. S.Laikraščio  iškarpa.Draugas. 1968 m. liepos 20 d.  Straipsnis. Ar būtų galima sukurti visa tai ,likus Tėvynėje?
52. S.Laikraščio iškarpa.  Draugas.1969m. gegužės 31 d. Straipsnis “Giedri ir graudi  optimistinio  žmogaus istorija ” .
53. S.Laikraščio iškarpa. Naujienos.1969 m. vasario 28 d.  Straispnis “Prieš penkerius metus  išėjusį  Julių Kaupą  prisiminant”
54.S.Laikraščio  iškarpa. Draugas. 1968m. rugpiūčio  22 d. Straipsnis “Audringa  naktis ir atsisveikinimo vakaras” .
55. S. Laikraščio iškarpa. Draugas. 1969 m. gruodžio 6 d. Straipsnis. “Literatūra mokslo ir kūrybos simpoziume”.
56. S.Laikraščio iškarpa. Draugas.1970 m. gegužės mėn. 2 d. Straipsnis  “Galutinio  subrendimo  knyga”
57.S.Laikraščio iškarpa. Draugas.1970 m. sausio l0  d. Straipsnis “Penkeri metai  nuo tragiškos  poeto  Algimanto Mackaus  mirties”
58. S. Laikraščio iškarpa  Draugas.1969 m. sausio 18 d.Straipsnis. “Mirtis tremtyje : teme ir variacijos”
59.S.Laikraščio iškarpa. Darbininkas.1969 m. sausio 31 d.Straipsnis “Kai Cicero   padangėje jaunystė  skambėjo”
60. S.Laikraščio iškarpa. Draugas.1970m. sausio 19 d. Straispnis.poezijos vakaras.
61.S.Žurnalo ištrauka. Akiračiai.  1969 m. rugsėjo  8 d. Straipsnis “Paskambink telefonu truputį vėliau”
62. S.Žurnalo  ištrauka .Akiračiai.  1968 m. spalio 3 d. Straipsnis. “Užgriuvusi  sutema yra liūdna ir nejauki ”
63.S.Žurnalo ištrauka. Akiračiai. 1970 m. Nr.10 Straipsnis”Poetas grįžo Tėvynėn”
64.S. Žurnalo  ištrauka.Akiračiai.1970 m. sausio. Nr.11 Straipsnis” Žodžių gėlės poetui  ”
65.S.Žurnalo ištrauka.  Akiračiai . Straipsnis . Iš Tabor Farmos. .
66.S.  Nežinomo laikraščio iškarpa . Straipsnis. “Literatūrinė premija paskirta   A.Mackui ”
67.S. Laikraščio iškarpa . Naujienos . Straipsnis ” Detroito  naujienos.”
68.S.Laikraščio  iškarpa .Naujienos. Straispnis. Algimantas  Mackus  egzilio poetas . /Marija Gimbutienė/.
69.S.laikraščio  iškarpa. Naujienos. 1965 m.  Straipsnis .Mirtis lyg užkerėtas  žodis Algimanto  Mackaus lūpuose.
70.S.Nežinomo laikraščio  iškarpa. Straipsnis .Neornamentuota  poezija.
71.S.Laikraščio iškarpa. Mūsų žingsniai .1966 m.  Straipsnis  “Vieni metai  be Algimanto Mackaus” .
72. S.Laikraščio  iškarpa. Draugas.1966 m. kovo m. 12 d. Straipsnis “Ar dera galabyti sceninį  kūdikį ”
73.S.Laikraščio  iškarpa .Naujienos.,1965 m.   Straipsnis .”Kosto Ostrausko  žodis”.
74.S.Laikraščio  iškarpa .Vienybė.  Straipsnis. Atsisveikinta su  L.Vanagaitiene  ir A.Mackum.
75. S.laikraščio  iškarpa.Dirva. Straipsnis. “Pirmoji  mintis L.Vanagaitienei ir A.Mackui  žuvus.
76.S.Laikraščio  iškarpa. Draugas.1965 m. sausio 2 d. Straipsnis .”Ne  su visam  išėjo ,tik suvisam  negrįžo. ”
77.S.Laikraščio  iškarpa. Vienybė.1965 m. sausio 21 d.  Straipsnis. Nutilo  Kudirkiškos   tiesos ieškotojas .
78.S.Laikraščio iškarpa. Dirva 1965.I.6 . Straipsnis. Vanagaitienės ir  Mackaus  laidotuvės.
79. S.Nežinomo  laikraščio  iškarpa. “Čikagos  vaizdai  ir vargai”.
80.S.Laikraščio iškarpa. Draugas.   Straipsnis. Tragiškos  dviejų  lietuvių mirtys   sukrėtė  lietuvių visuomenę .
81.S.Laikraščio  iškarpa. Draugas.  Straipsnis.”L.Vanagaitienė ir A.Mackus  užmušti  automobilio nelaimėje ”
82. S.Laikarščio  iškarpa. Dirva. 1965.sausio 8 d. Margučio  dinastijos  uždanga  nusileido”
83.S.laikraščio  iškarpa. Dirva. 1966 m. vasario 23 d.  Straipsnis “Algimantas  Mackus  -ir jo  buvo žemė”.
84.S.laikraščio iškarpa. Draugas.1966 m. IX.24  Straipsnis. Baltijos  tautų poezijos   vakaras.
85.S.Laikraščio iškarpa. Draugas.1966 m. Straipsnis. Spektaklis žuvusiam  rašytojui  atminti.
86. S.laikraščio iškarpa. Mūsų žingsniai.  1966 m. ,Nr.9 Straipsnis.”Visu veidu į Pabaltįjį “.
87. S.Laikraščio iškarpa. Lietartūra ir menas. 1973 m. VI.23. Straispnis. Falsifikuoto   pasaulio poetas.  Vitas Areška.
88. S.Laikraščio iškarpa. Gimtasis kraštas.1967 m vasario 2 d.  Algimanto Mackaus  eilėraščiai.
89. S.laikraščio iškarpa. Naujienos, 1976 m. kovo mėn.A.Mackus. Slėptuvė.
90.S.Žurnalo iškarpa. A.Mackaus straispnis  Pastabos ir įspūdžiai  Antano  Škėmos  Čelestos  proga.
91.S.Laikraščio iškarpa. Draugas. 1974.XII.28  Algimantas mackus.
92.S.laikraščio iškarpa. Draugas. 1959 m. rugsėjo 12 d.  Straipsnis. Aš dar negreit  nebūsiu.
93.S.Atspausdintas A.Mackaus eilėraštis  Tik vieną  naktį…
94.S.Žurnalas .Pasaulio Lietuvis. Nr.13 ,1965 m. /Žinutė apie A.Mackų/
95.S.Žurnalas. Ateitis ,1964 m.  Straipsnis  V.Bogutaitė. “Atsisveikinimas”
96.S. Žurnalas.Sėja. Nr.l ,1966 m.  Straipsnis .Vakaras A.Mackui.
97.S.Žurnalas . Mūsų Vytis Nr.5 ,1964m.Straipsnis A.Raškėnas. Šeštosios klasės pažinties vaizdai
98.S.Žurnalas. Aidai , Nr.5 ,1966m. / nepilnas/, Straipsnis  A.Nyka-Niliūnas .Algimantas Mackus.
99.S. Žurnalas. Varpas Nr. 6,1965 m.  Straipsnis. Algirdas T.Antanaitis  .Siūlau  išdidumo kupiną  egzilę.
100. S. Žurnalas Švyturys. Nr.1 , 1966 m.  / trumpa  S.žinia apie  vakarą –minėjimą , skirta A.Mackui /.
101. S. Programa. Vakaras ,skirtas A.Mackui, 1966.2.26
102. S.Programa . Poezijos vakaras ,skirtas A.Mackui , 1970 m.
103. S. Padėka už A.Mackaus  fondo remimą .
104.S. Bilietas  į  vakarą , skirtą  A.Mackui. 1966 m.
105. S. Afiša. Poezijos vakaras  A.Mackui. 1970 m.
106.S.Laikraščio iškarpa .Straipsnis. Paminėti Mackus ir Vanagaitienė.
107.S.Laikraščio iškarpa. Draugas.1966 m. .Straipsnis.Lietufvių lyrika latviškai.
108.S. Laikraščio iškarpa . Straipsnis. Šviesos  užgeso,uždanga nusileido.
109.S.Dirva. Laikraščio iškarpa. Straipsnis. S.Šimoliūnas.Ne atsisveikinimas, bet susitikimas  su Algimantu  Mackum.
110.S.Draugas.1975.balandžio 5 d.  Straipsnis. S.Pilka. Per anksti užgesęs žiburėlis.
111.S.Draugas.Nr.69 . D.Bylaitienė .Daliai Juknevičiūtei išėjus.
112. S. Vienybė.1975 kovo 21 d. Straipsnis. J.Kiznis. Išėję negrįš.
113.S.Draugas.Nr.156 ,1976 m. liepos 3 d. Straipsnis. J.Gliauda. Detalė, kuri  užstoja visumą.
114. S.Laikraščio iškarpa. Draugas. 1979 m. rugsėjo  29 d. Santaros-Šviesos šių metų suvažiavimas.
115.S.Laikraščio iškarpa.Draugas.1976 m. S.Šimoliūnas.Dalia teatre.
116.S.Laikraščio iškarpa.Draugas.1976 m. Straipsnis. Knygos,jų autoriai ir antrasis  spaudos  draudimas.
117.S.Laikraščio iškarpa.Nepriklausoma Lietuva.Be  A.Mackaus  10 metų.
118.S.Iškarpa iš žurnalo  Moteris.1973 m. Informacija apie Z.Tenisonaitę.
119.S.Laikraščio iškarpa. Straipsnis. S.Šimoliūnas.Kapų puošimas 1976 m.
120.S.Laikraščio iškarpa. Keleivis. Nr.15,1976. Straipsnis. Susitikimas  su komp. J.Švedu.
121. S.Laikraščio iškarpos kopija .Gimtasis kraštas. 1970 m. Straipsnis. A.
Andriuškevičius.A.Mackaus gimtinėje.
EPISTOLIARINIS  ARCHYVAS

122.ER. Laiškas. Mašinraštis. P.Daužvardžio /Lietuvos generalinio konsulo laiškas /  užuojautos laiškas  Mackaus šeimai.
123.ER. Nežinomo asmens  laiškas iš Lietuvos  Mackaus  motinai. 1975 m. kovo 22 d.  / užuojauta dėl marčios  Dalios mirties /