A. NAKAS

REG. NR. 13554

28 albumai su Alfonso Nako straipsnių iškarpomis 1948-2003
Susirašinėjimas su Juozu Audėnu
Išeivijos žurnalų apžvalgos
Medžiaga pie dail. A. ir A. Tamošaičius.
A. Nakas LE ir EL bendradarbis
Pokalbis su A. Kašubiene

REG. NR. 13731
SUSIRAŠINĖJIMAS

 

1 DĖŽĖ

“Lietuvos dienoraščio” – atsiminimų reportažo mašinraštis (originalas ir kopija). 1992 m.
Sugrįžimas į Brooksą. “Drauge” spausdintų  straipsnių iškarpų rinkinys. Canberra, Australija. 1987.
Žurnalas “Šaltinis” 1984 m.
“Nostalgiškas Europos dienoraštis”. “Drauge” spausdintų  straipsnių iškarpų rinkinys. 1973 m.
Štraipsnių apie VIII Tautinių šokių šventę mašinraščiai. 1987 m.
Sugrįžimas į Brooksą. Ir “Nostalgiškas Europos dienoraštis”. “Drauge” spausdintų  straipsnių originalai

Laiškai A. Nakui (pagal siuntėją)

Alantas, Vytautas – redaktorius, žurnalistas
Ališauskas, Kazys – Lietuvos kariuomenės pulkininkas, knygos apie neprikl. Kovas autorius
Arlauskaitė-Mikšienė, Zuzana – Lietuv. Teatro aktorė, Detroite įkūrusi Dramos mėgėjų sambūrį
Bachunas (Bačiūnas), Juozas – JAV lietuvių veikėjas, Tabor Farm savininkas
Balčiūnas (Balchunas) Mykolas – JAV lietuvių socialistų veikėjas
Baltrukėnas Adolfas
Baras, Stasys – operos solistas
Barzdukas, Stasys – pedagogas, lituanistas, LB veikėjas
Bielinis, Kipras – soc. Demokratų veikėjas, knygos aut.
Bučmys, Kornelijus – “Darbininko” red.
Budzinauskas, Jonas
Būtėnas, Vladas – žurnalistas, knygų autorius

Cicėnas, Jeronimas – žurnalistas, knygos apie Vilniaus lietuvius autorius

Čapkauskienė, Gina – operos solistė

Damušis, Adolfas – “Dainavos” jaun. Stovyklos steigėjas
Daugėla, Kazys – geodezininkas, fotomenininkas, knygų autorius
Daugvydas, Kazimieras – majoras, straipsnių apie Lietuvos kariuomenę autorius
Daukus, Ignas, Stasė – Čikagos lietuvių veikėjai (yra laiškų, rašytų karo metais)

Kun. Garšva, Pranas – “Draugo” redaktorius
Genys, Kęstutis – aktorius, poetas
Gimbutas, Jurgis, dr. – LE redaktorius
Gintneris, Antanas – žurnalistas
Girnius, Juozas – filosofas, rašytojas, LE redaktorius
Grabauskas, Juozas
Gražulis, Balys – rašytojas, novelių knygų aut.
Grigaitis, Pijus – Naujienų redaktorius
Gudelis
Gustaitis, Alg. – rašytojas
Gustaitis, Antanas – rašytojas

Jacikevičius, Balys – žurnalistas, knygų leidėjas
Jankus, Jurgis – rašytojas
Januška Petras – spaudos ir visuomenės veikėjas
Jasaitis, Jonas
Jašinskas, Jurgis – žurnalistas
Jokubauskienė-Bičkienė Prudencija – Operos solistė
Jonikas, Petras – lituanistas
Jonikas, Vincas – poetas
Jonušas, Antanas – prelatas, Romos lietuviių veikėjas
Juknevičienė, Elena – “Eglutės” redaktorė
Juška Vladas
Juškėnas, Stasys – žurnalistas

Kapačinskas Juozas
Karosas, Viktoras – agronomas, reformatų veikėjas
Kasnickas, A
Karvelis, Jonas – prekybininkas
Keblaitienė, Barbora – JAV lietuvių veikėja, spaudos darbuotoja
Kiznis, Jonas – Santaros-Šviesos sambūrio veikėjas
Kodaitienė, Kunigunda – skautų veikėja
Kuprionis, Jonas – visuomenės veikėjas

Lavinskas, Frank – JAV lietuvių veikėjas šimtmečio pradžioje
Lengvinas, Dominykas – kunigas
Liesiūnaitis, Vytautas – konstruktorius
Liuima, Antanas – kunigas, profesorius

Marijonis, Antanas – pulk. Sibiro Lamos lagerio kankinys
Marijošius, Bronius – lietuvių operos veikėjas
Marijošius, Vytautas – kompozitorius, operų kūrėjas
Markelis, Adolfas – rašytojas
Mašanauskas, J.  – žurnalistas
Meilūnas M.
Michelsonas, Stasius – Žurnalistas, “Keleivio” redaktorius
Mikšys, Liudas – inžinierius
Mikulskienė Ona – “Čiurlionio” ansamblio vadovė
Mileris, Kazimieras – žurnalistas
Mingėla, Vladas – žurnalistas
Misiūnas, Albertas

Nagys, Henrikas – poetas
Narkeliūnaitė, Salomėja – žurnalistė
Naujienos” – redaktorių laiškai
Nepriklausomos Lietuvos redaktorių laiškai
Norus, A.

Pakalka, Jonas – socialdemokratų veikėjas
Pazukaitė, Vanda – dailininkė
Paškonis, Augustas –
Pronskus, Juozas – žurnalistas
Prunskis, Juozas – kunigas
Pusdešris, Justas – aktorius, dramos sambūrio ALKA įkūrėjas Detroite
Pužauskas, Algirdas – žurnalistas

Raila, Bronys – žurnalistas, knygų autorius
Ramūnas, Antanas
Rastenis, Vincas, Emilija – žurnalistas
Riškus, Alfonsas – kunigas
Rūkienė, Stefanija – Sibiro atsiminimų autorė

Santvaras, Stasys – Lietuvių operos veikėjas
Skirius, Juozas – “Lietuvių dienų” redaktorius
Sonda (Sondeckis) – Keleivio” laikr., ekonomistas
Stravinskas, Petras – Teisininkas, visuomenės veikėjas

 

2 DĖŽĖ

Sayus-Sajauskas, Marius – rašytojas
Sužiedėlis, Simas – Lietuvių enciklopedijos redaktorius
Spurga, Audrius 1949 m.
Selenis, Vladas – žurnalistas
Sukauskas, Antanas – spaudos bendradarbis

Šajauka, Ignas
Šalčius, Almis – žurnalistas
Šlajus, Juozas – žurnalistas

Talalas, Jonas – teisininkas, visuomenininkas
Tamošaitis, Antanas – dailininkas
Tamošiūnas, Vincas
Trimakas, Kęstutis – kunigas
Tunkūnas, Petras – Santaros-Šviesos sambūrio kūrėjas
Turūta, Pranas – žurnalistas

Urbonas, Vacys – visuomenininkas

Vaišnys, Juozas – jėzuitas, “Laiškų lietuviams” redaktorius
Vaitiekaitis, Algis
Valaitis, Juzė – ekonomistė
Valaitis, Jonas – pedagogas, dr. Jurgio ir dr. Jono tėvas
Varis, Paulius
Veikutis, Kazys – Vilniaus kr. lietuvių veikėjas
Vidžiūnienė, Rūta, Kleva – žurnalistė
Vijeikis, Vladas – Dailininkas
Vilkaitis, Jonas – socialdemokratų veikėjas

Zotovas, Aleksas, Ringailė Zotovienė

Žadeikis, Juozas
Žilevičius, Juozas – muzikas
Žiūraitis, Tomas – kunigas, O.P.
Žygas, Juozas – žurnalistas

Bandymas steigti Akademinio jaunimo sambūrio “Šviesa” skyrių Detroite dar prieš
Santaros-Šviesos federaciją Detroite
Šviesos sambūrio biuletenis
Sambūrio “Šviesa” statutas
Susirašinėjimas su
Viliaus Pitkunigio
Jono Vilgalio
Jurgis Valaitis
Jonas Bilėnas

Detroito Lietuvių organizacijų centro statutas

ALFONSO NAKO ARCHYVAS
Reg. Nr. 14151

1.        Bronio Railos kalba Detroito žurnalistams 1974 m. spalio 13 d. Januškų Cadillac motelyje Windsore, Kanadoje. Mašinraštis
2.        Dokumentai 1958 03 30 – 1959 03 22 iš laikotarpio, kai A. Nakas buvo Detroito lietuvių organizacijų centro (DLOC’o) pirmininkas: straipnių mašinraščiai, DLOC statutas, posėdžių darbotvarkės, pranešimai, susirašinėjimas, veiklos ataskaita
3.        K. Daugvydo atsiminimų mašinraščio kopija (146-166 psl.)
4.        A. Nako rašytų laiškų kopijos.

5.        Kelionės Lietuvon dienoraštis, rašytas 1988 10 20 – 1988 11 02. 50 psl. Kopija.
6.        Australijos dienoraštis. Mašinraščiai.
7.        Lietuvos dienoraštis. Straipsnių rinkinys. Mašinraščiai.
8.        Straipsnių apie įvairius žmones ir organizacijas mašinraščiai.
9.        Lietuvių žurnalistų sąjungos medžiaga 1968-1971 m.: sąrašai, protokolai su A. nako pastabomis.
10.        Fotomenininkas Kazys Daugėla. Laiškai A. Nakui, straipniai apie jį, kita info.
11.        Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavimas Detroite. A. Nako reporatažų kopijos. 1976 m.
12.        A. Nako, 7-tos JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės leidinio redaktoriaus susirašinėjimas su dalyviais.
13.        Korespondencija dėl II Pasaulio lietuvių dienų. 1982-1983 m.
14.        Medžiaga 7-tos JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės leidiniui
15.        Iškarpos iš “Tėvynės”, “Keleivio”, “Naujienų” B. Keblaitienės biografijai.
16.        Vytauto Liesunaičio 1978 m. A. Nakui įteikti atsiminimai (mašinraščiai).
17.        Mariaus Katiliškio laiškai A. Nakui.
18.        Įvairūs laiškai A. Nakui
19.        Įvairūs laiškai A. Nakui
20.        Įvairios straipsnių iškarpos
21.        Chrysler Motors Magazine, kuriame aprašomi Alfonsas ir Algirdas Nakai. 1949 nr. 6

ALFONSO NAKO ARCHYVAS
REG. NR. 14187

Laiškai Alfonsui. Nakui
1.        „Draugo“ redaktorių laiškai: Prano Garšvos (46 vnt.), Česlovo grincevičiaus, Aloyzo Barono (4 vnt. 1973-1980), Kazys Bradūnas (12 vnt. 1972-1976 m.), kun. J/ Prunskis (1974-1979 m.), Česlovas grincevičius (2 vnt.) 1986 m. ; Aušra Liulevičienė (5 vnt. 1988), Nijolė Užubalienė (1 vnt. 1989 m.)
2.        Kazys Mileris (kanada, 5 vnt.) 1988-1994; V.M. Meiliunai (1994)V. Majauskas 1987, Antanas Malijonis (2 vnt. + iškarpos + nuotrauka), Antano Malijonio biografija (mašinr.)
3.        Jurgis Jasinskas (3 vnt. 1986, 1989 m.), Jurgis Jankus (1989 m. 1 vnt.), E. Juknevičienė (1979 m. 1 vnt.), Jonika,s Vincas, (kopija), Alfonsas ir Elena Juškos (1987), Kun. P. Jatulis 1977
4.        Nuotraukos iš Detroito lietuvių  visuomeninio gyvenimo 63 vnt. 1970-1971 m.
5.        Bronys Raila (9 vnt. 1987-1994), Kun. Alfonsas Riškus (3 vnt.)
6.        Genys, Kęstutis (8 vnt. 1991-1992), Gaižauskas, K. 1994; Antanas Gustaitis (3 vnt. 1987-1989), Balys Gražulis (10 vnt. 1987-1992); J. Gaidelis (1969)

7.        Barėna,s Kazys  (10 vnt. 1989-1994); Bliudakis, A. (1 vnt. 1988), Juozas Baužys (1 vnt. 1994)
8.        Kasniūnas, V. (4 vnt. 1986-1989), Kiznis (1992)
9.        Vladas Juškevičius-Juška (14 vnt. 1947-1951)
10.        Justinas Pikūnas 6 vnt. 1993-2006 m.
11.        Sonda, Jackus (6 1988-1989), A. Sklerienė (1962); Sagys, Liudas (3 vnt.  1983 – 1988), Shatas, Romas
12.        „Tėviškės žiburių“ red. Prano Gaidos laiškai (19 vnt.)
13.        Antanas vaivada (1987); otonas Vaitas (1987); Gintautas Vėžys (2 vnt. 1992, 2005), Almis Šalčius (1990); Alex ir Ringailė Zotovas (6 vnt. 1994-2009)
14.        A. Astašaitis (1987), B .Baltrukėnas, Toni Budzinauskas (1994), Butėnas (6 vnt. 1987-1992), J. Cicėnas, Gina Čapkauskienė, Klemens Ceputis (1974); R. Česonis (1987); K. daugėla (3 vnt. 1990-1991);  Stasys Dalius (1993); J. Dudonis 1987; Jurgis Gimbutas 1987; A.Paulius 1989; J. Indrelė 1994; Vytautas Jasulaitis1998; M. reklaitis 1975; Adolfas Rozinskas 1987; A. A. Tamošaičiai (2 vnt. 1987; 1988), Vincas Tamošiūnas (2 vnt. 1967, 1988); A. Kučys (1994), B.Gaižauskas (1993). Giminių laiškai: Pranskūnas Petras, Pranskūnas Jonas,
Albertas Nakas (1994), Viktoras Nakas 1987;
15.        A. Nako laiškas Juozui Kojeliui (1972), Laiško Mariui katiliškiui kopija 1971 m. Padėkos už aukas iš įvairių organizacijų. Laikraščių iškarpos.
16.        Vytauto Liesunaičio atsiminimai. (mašinr.). A. Nako mašinr. Apie V.Liesunaitį (4 psl.)
17.        A. Nako susirašinėjimas su Elena Sklėriene dėl kajetono Sklėriaus
paveikslų. A.Nako laiškų kopijos 1972-1980 m. (11 vnt.); E. Sklėrienės laiškų kopijos 1972 m. (2 vnt.); K. Sklėriaus perdavimo Čiurlionio galerijai akto nuorašas 1981 06 21 d. V. Aleknienės laiškas a. Nakui 1981 11 24; Spaudos iškarpos apie K.Sklėrių. K. Sklėriaus paveikslo nuotraukos (2), Sklėriaus ir Sklėrienės nuotraukų kopijos. A. Nako laiškas Liulevičienei K.Sklėriaus paveikslų Čiurlionio galerijoje reikalu 1991 05 13. A. Nako laiškai kun. J.Vaišniui, S.J. 1981 m.
18.        VII tautinių šokių šventės Klevelande leidinio medžiaga. A.Nakas – redaktorius ir sudarytojas. Susirašinėjimas, juodraščiai, pastabos. 1983-1984 m.
19.        A. Nako straipsnių kopijos.
20.        A. Nako laiškai: Irenai Regienei 2001 m.; Draugo redakcijai 2005 m. Tėviškės žiburių red. 1989; draugo red. 1974; broniu irailai 1992 m.
21.        Laiškai A. Nakui: J. Kondroškos (kopija) 1947 12 20; D. Peniko 1946 m. (Vokietija), J. Gimbuto 1984 08 13; Algirdo Gustaičio 1994 03 08; kun .Antanas Jonušas, Italija 1994 02 10; raimondas Merkys Chicago, 1969; Vytautas Nakas (Lietuva 1987); Jona sPranckūnas (5 vnt.) 1975-1980m.; o. Mikailaitė 1988;
22.        Detroito lietuvių nuotraukos 1963-1974 m. (16 vnt.); Tarptautinio universiteto studentai teisininkai Muenchene 1946 m. (1 vnt.); K. Sklėriaus reprodukcijos (atvirukai, 13 vnt.)
23.        Įvairūs: Tabor farm meniu ir sodybos planas; Eichstaetto kunigų seminarijos lietuvIų klierikų 1948 m. sąrašas; Dail. Pazukaitės darbų sąrašas ir nuotrauka; Vlado Jaškevičiaus nekrologas anglų k.; kompozitoriaus Alfonso Mikulskio įrašytų plokštelių sąrašas; Dainavos šalies Jaunų žmonų padavimai 1966 m. Humoristinis eilėraštis. Padiktavo Juozas Baksa 1987 08 15; Alfonso Nako ExLibris
24.        Spaudos iškarpos apie lietuvių gyvenimą.

REG. NR. 14326

1.        VII Tautinių šokių šventės, vykusios 1984 m. Klevelande, leidinys. II dalis (redaktoriaus ir sudarytojo A. Nako medžiaga).
2.        Akademinio jaunimo sambūris ,,Šviesa”: sambūrio stovyklose rašyti A. Nako tekstai, nuotraukos su datomis (5 vnt.), prancūziška knygelė su įrašais šviesiečių studentų, studijavusių Vokietijos universitetuose ir susirinkusių 1948 m. į Schweigmatt vietovę.
3.        A. Nako rankraščiai.
4.        Spaudoje ir leidiniuose skelbta A. Nako kūryba.
5.        Aldonos ir Bernardo Barzdžionių sveikinimo atvirukas su B. Brazdžionio eilėraščiu B. ir A. Nakams (1983 m.), Kozmo Balkaus ir Juozo Kandroškos laiškai A.
Nakui.

ALFONSO NAKO ARCHYVAS
REG. NR. 13817

 

1 DĖŽĖ

1.         5-oji tautinių šokių šventė 1976 m. Čikagoje. Dokumentai – susirašinėjimas. A. Nako laiškai Skiriui, Br. Juodeliui Br. Nainiui; Lietuvių tautinių šokių instituto statutas; straipsnių kopijos.
2.        1993 gale atvykęs į Los Angeles Kęstutis Genys, 1994 m. pradžioje lankėsi Alfonso ir Bronės Nakų šeimoje. Dokumentacija: informacija apie K. Genio koncertus ir jų rengėjus, K. Genio, J. Kojelio, V. Majausko laiškai A. Nakui. Koncertų aprašymai spaudoje ir programos.
3.        Lietuviai pasaulinėje parodoje New Yorke
4.        Dail. Kajetono Sklėriaus našlės Elenos Sklėrienės laiškai Alfonsui Nakui.
5.        Susirašinėjimas:
Arbačiauskas-Arbas Edmundas
Audėnas,
Alvarado
Alis, Izidorius
Abakanavičiūtė, Genė

Bačėnas, Antanas
Barėnas, K.
Bradūnas, Kazys
Breichmanienė, Genovaitė
Butkūnas, Audrius
Bubliai, B. ir V.

Janušaitis, Jurgis
Jatulis, Paulius
Juodelis, Bronius
Jurašas, Jonas
Gečys, A.
Garbliauskas, Stasys
Gaižauskas, Kleofas
Gaida, pranas
Gulbinskas, A.

Eidintas, Alfonsas
Eivienė Aleksandra ir Eiva, Aloyzas

Dalius, Stasys

Kazys ir Elena Karvelis
Algimantas Kepežėnas
Vytautas Kasniūnas
Birutė Kirlytė
Juozas Kojelis
Kontrimienė Nina
Kriaučeliūnas Leonas
Kriaučiūnas Romualdas
Kučys, Antanas

Paškevičienė Marija
Petrauskas Vacys
Pikūnas, Justinas Ph.D.
Pšibilskis Vygantas, Ph.D.
Pukelevičiūtė, Birutė

Radžius, Vytautas
Raugas, Balys
Raulinaitienė, Aldona
Razma, Antanas
Regienė, Irena
Remienė, Marija
Rudaitienė, Ritonė

Sližys
Sonda –Sondeckis
Sventickas
Sukauskas, Augustinas

Šalna
Šukys, Alfas

Trimakas, Kęstutis,

Vitkus, Vytas
Vėžys, Gintautas
Viruišienė-Sklėriūtė, Jūratė

6.        Laiškai iš 1960-1970 m.
7.        A. Nako laiškų sąrašas
8.        Lietuvių žurnalistų sąjungos narių sąrašas 1971 m.
9.        Sambūrio “Šviesa” nuostatų dalis – paragrafai 53-105
10.        Cook county teismui paduotas J. Šoliūno ieškinys Lietuvių katalikiškos spaudos draugijai, tėvams Marijonams, V. Rimšeliui, P. Garšvai, P. Cibulskiui dėl darbo “Drauge”.