A. RIMIENĖ: BALZEKO MOTERŲ GILDIJA

ALDONOS RIMIENĖS ARCHYVAS
Reg. Nr. 13449

1.        Dežė nr. 1 .
A.        Rimas finansiniai dokumentai.

Dėžė nr. 2
1.        Dok. Lietuvių vaikų ir našlaičių labdaros komiteto Protokolas 1948 m. spalis. Prikl. Al. Rimas.
2.        Dok. Tremtinių imigracija į JAV nuostatai, prikl. Al. Rimas.
3.        Dok. Lietuvai vaduoti sąjungos informacijos biuletenis 1947 m. vasario mėn. Cleveland. Prikl. Al. Rimas.
4.        Fotoalbumas. Šeimos nuotraukos, daugiausia iš Lietuvos.
5.        Fotoalbumas – šeimos šventės, atostogos, laisvalaikiai apie 1960-67 m.m.
6.        Fotoalbumas –  Aldonos Rimas 1946-47 m. , 1956 m.
7.        Fotoalbumas – Aldonos Rimienės 1924 m. Lietuva.
8.        Fotoalbumas – Al. Rimienės 1932-33 m.
9.        Dok. Alfonsui Rimas 1959 m. įgaliojimas.
10.        Dok. Asmeniniai ir laidojimo dokumentai ir įvairi laidojimo atributika (kortelės, kryželiai ir t.t.).

Dėžė nr. 3
1.        Sveikinimo atvirukai.
2.        Foto iš Lietuvos, prikl. Al. Rimas.
3.        Dok. Alfonso Rimo inžinieriniai darbo popieriai, įv. brėžiniai ir paskaičiavimai. Apie1952 m.
4.        Dok. A. Rimo inžinieriniai dokumentai apie 1960 m.
5.        Dok. Sūnaus Algimanto Rimo susirašinėjimas įv. biznio reikalais, jis priklausė “Gintaro” draugijai, skautams, mokėsi Loyola University.
6.        Dok. Aldonos Rimienės įv. Balzeko kultūros muziejaus medžiaga; susirašinėjimas, inf. Leidiniai, kvietimai į renginius ir t.t.
7.        Dok. Įv. dok. Aldonos Rimienės, jos priklausymo Balzeko kultūros muziejaus moterų gildijai.
8.        Dok. Įv. susirašinėjimas su Lietuva Alfonso Rimo, Laiškai iš Vokietijos, pažyma iš Lietuvių stovyklos Oker/Harz, kad neturi Alf. Rimui nusiskundimų.
9.        Įv. renginių programos, prilk. A. A. Rimams.
10.         Dok. Aldonos Rimas susirašinėjimas, sveikinimai su laiškais (9 vokai su laiškais).
11.        Dok. Aldonos Rimienės susirašinėjimo įv. adresai (1 vok.).

Dėžė nr. 4
1.        Skaidrės – asmeninės nuotraukos
2.        JAV vėliava ir laiškas
3.        Balzeko muziejaus laiškai, aukų lapai, kvietimai
4.        Informacijos vyresniojo amžiaus arba nedarbingiems piliečiams apie sveikatą
5.        Popiežiaus ir kt. albumas
6.        Lietuvos dukterų draugijos kreipimaisi
7.        JAV LB socialinių reikalų tarybos anketa
8.        Įvairūs kvietimai, programos
9.        BALF vajų apyskaitos 1972 – 1980 m.
10.        ALT dokumentai
11.        A. Rimienės finansiniai dokumentai (1 vokas)
12.        Sveikinimo atvirukai Rimų šeimai; artimųjų, pažįstamų laiškai (2 vokai)
13.        Įvairių draugijų ir organizacijų įstatai: Lietuvių kalbos draugijos, dukterų draugijos, LF, Lietuvių tremtinių bendruomenės mokesčių knygelė, Amerikos lietuvių pensininkų sąjungos įst., ALRK federacijos konstitucija, Lietuvių studentų sąj., Lietuvos steigiamojo seimo rinkimų įstatymai, , tautos fondo nuostatai, Lietuvos produktų, importuojamų Amerikon sąrašas ir kainos (1930?) ir kt.
14.        Įvairūs religiniai paveikslėliai
15.        S. Pakarklytės ir D. Ščinikof santuokos liudijimas, užregistruotas Creusot miestelyje, Prancūzijoje 1936 m.
16.        Sveikinimai, susirašinėjimai (2 vokai)

Dėžė nr. 5
1.        Laiškai kun. A. Grausliui
2.        Kun. A. Grauslio užrašai, ištraukų iš kūrinių išrašai įvairiomis kalbomis religijos, moralės temomis, pamokslų apmatai
3.        A. Grauslio asmeniniai dokumentai: pasai, imigracijos  į Kanadą anketa ir kt.
4.        A. Grauslio finansiniai, draudimo, medicinos dokumentai
5.        A. Grauslio nuotraukos -šeimos, asmeninės
6.        A. Grauslio anketa
7.        Įvairūs dokumentai