A. SABALIAUSKAS: KUNIGAS

KUNIGO ANTANO SABALIAUSKO FONDAS
Reg. Nr. 13934

1 dėžė

1.        Vokas 235 Psl..                 Kun. A. Sabaliausko rankraštis – memuarų I sąsiuvinis
2.        Segtuvas 236-532 Psl..         Kun. A. Sabaliausko rankraštis – memuarų II sąsiuvinis 1971 m.
3.        Apl. Psl.. 533-711.                 Kun. A. Sabaliausko dienoraštis-užrašai IV sąsiuvinis 1979-1980
4.        Vokas  Psl.. 1-31 (2egz.)         Kun. A. Sabaliausko rankraščiai „12 dienų už geležinės uždangos“. Iškarpos iš spaudos.
5.        Vokas Psl.. 201-231                Įspūdžiai iš pirmojo apsilankymo pavergtoje Lietuvoje 1968 m.
6.        Vokas Psl.. 1-145                Šiluvos-Cedar Lake, Indiana Lietuvių saleziečių įsikūrimo ir uždarymo istorija. Įvairūs raštai, A. Sabaliausko biografija. 1951-1959; 1965 m.
7.        Vokas                                Kun. A. Sabaliausko ruošimosi pamokslams, prakalboms juodraščiai
8.        Sąsiuvinis                        Kun. A. Sabaliausko rankraštis-dienoraštis – tuščias
9.        Vokas                                Laiškai: Kauno arkivyskupo valdytojo J. Stankevičiaus 1962.
Kaišiadorių vyskupo valdytojo kun. Bakšio 1962 m.
Straipsnis „Po 25 m. aplankius Romą“
Straipsnis „Don Boseo – jaunimo draugas“
Lietuvių saleziečių gimnaziją aplankius Italijoj
Str. „Pas raupsuotuosius“
Str. (galima spausdinti jo A. S. mirties)
10. Vokas                                Į Balzeko muziejų
11. Vokas. Nuotraukos                69 meno galerijos nuotraukos
12. Nuotraukos                        Skulptoriaus Vėbros darbų fotografijos
13. Vokas.                                69 meno galerija – Stasys Orentas
14. Vokas                                Dail. V. Petravičiaus parodos atidarymas-uždarymas 69 meno galerijoje ir 60 m. sukakties vakarienė
15. Vokas. Nuotraukos                Čiurlionio galerijos 69 m. galerijos, skirtos 3 premijos
16. Vokas, Nuotraukos                Sesers Mersedes parodos atidarymas 69 meno galerijoje
17. Vokas. Nuotraukos                 Dail. Petrikonio parodos atidarymas
18. Vokas. Nuotraukos                Dailininkų paveikslų nuotraukos
19. Psl.. 1-41                                Asmeninė korespondencija, iškarpos iš spaudos
1977-1979, atvirukai.