ANTANO ŠKĖMOS SPAUDINIAI

ANTANO   ŠKĖMOS  /dramaturgo  rašytojo/ literatūrinis  archyvinis palikimas
Reg. Nr.

SPAUDINIAI

418.        S. Žurnalas Fluxus. Tabor Farm .1961 m. /7 lapai /
419.        S.  Didelio formato sąsiuvinyje  suklijuota medžiaga apie A.Škėmą. Laikraščių iškarpos .
420.        S. Birutės ir Henriko Nagių surinkta ir suklijuota medžiagą iš spaudos  apie Antaną Škėmą.
421.        S. 75 Vienybės deimantinio jubiliejaus  iškilmių  programa.1961 m. /Tekstą ruošė ir režisavo  A.Škėma ir V.Žukauskas/ 2 vnt.
422.        S.Programa.A.Škėmą.Vienas ir kiti.1953 m
423.        S.Programa.A.Škėma.Žvakidė.Dramos sambūris Sietynas.
424.        S.Programa. Lietuvių Meno ansamblio “Dainava”  vokalinis koncertas.
1947 m.Hanau /lietuvių k. –1;anglų k.-3 vnt./
425.        S.Programa.Augsburgo Lietuvių dramos aktorių   ruošiamo spektaklio programa .1945.XI.29
426.        S. Programa .Lietuvių  meno kolektyvaas “Sietynas”.
427.        S. Programa .A.Škėma. Vienas ir kiti . 1960.XII.3
428.        S.Programa.Lithuanian  group of art  “Sietynas”
429.        S. Bilietas į A.Škėmos  “The Awakening”.1989 m.
430.        S. Bilietas į Žodžio ir muzikos vakarą. 1961 m.
431.        S. Programa. A.Škėma .Vienas ir kiti.1954.IV.4.Clevelands .Lietuvių teatras .
432.        S. Programa.Vakaras su Antanu  Škėma. 1971 X.3
433.        S. Programa.A.Škėma.Pabudimas.Monrealio  lietuvių dramos teatras.
434.        S.Programa.A.Škėma.Živilė . 1950. Monrealio  lietuvių  dramos teatras.
435.        S. Programa. Metinis  darbininko koncertas . 1953m.
436.        S. Programa.A.Škėmos,J.Audėnaitės,J.Jaks-Tyrio minėjimas.1961 m. Čikaga .
437.        Mašinraštis. Iš programos .Živilė.Lietuvių teatras Amerikoje.Čikaga,1950 m.
438.        S.Kvietimas. Į A.Škėmos  vaidinimą  Vienas ir kiti.
439.        S.Kvietimas į A.Škėmos vaidinimą Vienas ir kiti.
440.        S. Kvietimas. Į  žodžio ir muzikos  vakarą,pagerbti žuvusius :J.Audėnaitę,J.Jaks-Tyriui,A.Škėmai.
441.        S. Kvietimas į Poezijos ir dramos rečitalį.
442.        S. Bilietas į A.Škėmos Pabudimą. 1953 m. Monrealio  lietuvių dramos teatre .
443.        S. Teatro rėmėjo  bilietas į A.Škėmos Živilę .
444.        S. Lietuvių meno ansamblis Dainava.1945-1947 m. / Su dedikacija A.Škėmai /
445.        S. Atžalynas.Hanau Lietuviai  vaidintojai .1947 m. Hanau./ Su dedikacija A.Škėmai/
446.        S. Programa.Theatrical festival in Hanau.1947 m.
447.        S. Programa. A.Škėma.Žvakidė.1961 III.19,Detroite. /2 vnt/
448.        S.Programa. Lietuvių Meno kolektyvas Sietynas. /koncertinio spektaklio programa./anglų ir lietuvių kalbomis/ /2 vnt/
449.        S.Programa .Hanau  Dramos  kolektyvo “Atžalynas” spektaklis Vieną vakarą ir Sekminių  vainikas.
450.        S.Programa.Lietuvių dramos teatras tremtyje.Augsburg,1948
451.        S. Programa.Lietuvių vaidintojų trupė. Rothenburgo. 1947 m. Vieną vakarą.
452.        S. Programa.Detroito  ALKOS  dramos sambūrio Žvakidė. 1961.III.19
453.        S. Programa .Amerikos Lietuvių balso  radijo klubo  rudens sezono vakaras. Žvakidė.1960 m.
454.        S. Žurnalas. Darbas. Nr.1, 1955 m.
455.        S. Žurnalas.Santarvė. Nr. 2 ,1954 m.
456.        S. Žurnalas.Santarvė.  Nr 3 ,1954 m.
457.        S. Žurnalas. Aidai. Nr.11 ,1948 m.
458.        S. Žurnalas.Aidai. Nr.13 ,1948 m.
459.        S. Žurnalas. Aidai. Nr.12 ,1948 m
460.        S.Programa  A.Škėma. Pabudimas. Vilniaus  akademinis teatras. 1990 m.
461.        S.Bulletin of the New York public library . 1959 m. / Su A.Rannit dedikacija. /.
462.        S. Žurnalas. Margutis.  1961 m.
463.         S. Žurnalas. Atspindžiai. 1953 m.
464.        S. Žurnalas. Margutis. 1964 m
465.        S. Žurnalas.Margutis. 1961 m.
466.        S. Žurnalas. Margutis.1962 m. /2 vnt./
467.        S.Žurnalas . Margutis. 1962 m.
468.        S.Žurnalas. Atspindžiai. 1953 m.
469.        S.Žurnalas. Atspindžiai. 1953 m.
470.        S.Laikraštis.Dirva. Nr.111,1961 m.rugsėjo 27Straipsnis. “Susitikimai.Antaną Škėmą  prisimenant” A.Rūkas.
471.        S.Laikraštis. Dirva. Nr.105,1961 m. rugsėjo 13 d. Straipsnis “Šiurpi katastrofa : žuvo Antanas Škėma ,Jurgis  Jaks-Tyrs  ir Judita Audėnaitė”
472.        S. Laikraštis . Dirva. Nr.107,1961 ,rugsėjo 18 .Straipsnis  “Aštuntasis Santaros suvažiavimas ” /2 vnt./
473.        S. Laikraštis.Dirva. Nr.108 ,1961 m. rugsėj 20 d.Straipsnis “Apie skaudžią  mirtį ir nuostabų lietuvišką tetrą.” S.Šimoliūnas.
474.        S.Laikraštis. Vilnis . Nr.26,1972 , vasario 8 Straipsnis “Tendencija ir fygos lapelis” .Z.Klimas.
475.        S.Laikraštis. Vienybė. Nr. 12, 1961 kovo  24 m.  Straipsnis. Straipsnis .Vienybės  deimantinio jubiliejaus  iškilmės.”
476.        Straipsnis . Vienybė. 1954 m. birželio ll d.  Nr. 23 Straipsnis “Apie žmones ,kurie nepakenčia  spaudos ir žodžio laisvės ” ‘
477.        S.Laikraštis .Vienybė  Nr.24, 1954 m. birželio 18 d. Straipsnis “Turi bernelis  tokį žirgelį ”  V.Širvydas
478.        S. Laikraštis.Vienybė.Nr. 22, 1954 m. gegužės 28 d.Straipsnis. “Vienybė atsako”
479.        S. Laikraštis. Vienybė. Nr.21 , 1954 m. gegužės 21 Straipsnis “Dabar” A.Škėma.
480.        S. Laikraštis. Vienybė Nr. 10 ,1961 m. kovo 10 d.  Straipsnis “Vienybės deimantinio jubiliejaus iškilmės” /2 vnt./
481.        S. Laikraštis.Vienybė. Nr. 13 ,1962m. kovo m. 30 d.
482.        S. Laikraštis.Vienybė . Nr 14-15,1961 m.balandžio 7
483.        S.Laikraštis. Vienybė. NR.13,1961 kovo m. 31 d.
484.        S. Laikraštis. Vienybė. Nr.7,1961 m. vasario 17 d. Straipsnis. “Įspūdinga Vienybės deimantinio  koncerto programa”
485.        S.Laikraštis.Vienybė. Nr.36 ,1961 rugsėjo 22 d.
486.        S.Laikraštis. Vienybė. Nr.37,1961 m. rugsėjo 29 d.
487.        S.Laikraštis.Vienybė. Nr. 15. 1961 balandžio 21 d. Straipsnis.”Sveikinimai  deimantinei Vienybei”.

488.        S. Laikraštis.Vienybė. Nr. 29 ,1958 m. liepos 25 d. Straipsnis “Naudingas išprotėjimas”. V.Meškauskas.
489.        S.Laikraštis.Vienybė.Nr.35,1961 , rugsėjo 15 d. Straipsnis “Automobilio  nelaimėje  užmušti …”
490.        S.Laikraštis.Vienybė. Nr.20, 1954 m. gegužės 14 d.
491.        S.Laikraštis.Vienybė. Nr. 16,1954 m. balandžio 16 d.
492.        S.Laikraštis.Vienybė. Nr. 17,1954 m. balandžio 23 d.
493.        S.Laikraštis.Vienybė . Nr.35 ,1960 m.  rugsėjo 2 d.
494.        S. Laikraštis.Vienybė.Nr.48 ,1960 m.  gruodžio 2 d.
495.        S.Laikraštis.Vienybė. Nr.45 ,1960 m. lapkričio  11 d.
496.        S.Laikraštis.Vienybė Nr.49 ,1960 m.  gruodžio 9 d. /2 vnt./
497.        S.Laikraštis.Vienybė. Nr.49 ,1954 m. gegužės 7 d.
498.        S.Laikraštis. Naujienos. Nr.589 , 1961 m. spalio 21 d.
499.        S. Laikraštis Naujienos Nr.602 ,1962 m. vasario 3 d.
500.        S.Laikraštis.Naujienos. Nr.7, 1961,balandžio 8 d.
501.        S.Laikraštis.Naujienos.Nr.542,1960 spalio 29 d.
502.        S.Laikraštis.Naujienos. Nr.601 1962.sausio 27 d.
503.        S.Laikraštis.Naujienos.Nr.592,1961 ,lapkričio 11 d.
504.        S.Laikraštis. Naujienos Nr. 609,1962m. kovo  m. 24 d.
505.        S.Laikraštis.Naujienos. Nr.585 ,1961 m.rugsėjis 23 .
506.        S.Laikraštis.Naujienos.Nr.559,1961 m. kovo m. 11 d.
507.        S.Laikraštis.Laisvoji Lietuva. Nr.4, 1961 m. vasario 24d.
508.        S.Laikraštis.Nepriklausomoji Lietuva. Nr.37,1961 m. rugsėjo 20 d.
509.        S.Laikraštis.Nepriklausomoji  Lietuva. Nr.7 ,1961 . vasario 15 d.
510.        S.Laikraštis.Sandara. Nr.37,1961 m. rugsėjo 15 d.
511.        S.Laikraštis.Draugas. Nr.67,1961 m. kovo 21 d.
512.        S.Laikraštis .Draugas. Nr.214, 1961 m. rugsėjo 13 d.
513.        S.Laikraštis.Naujienos.  Nr. 217 ,1961 m. rugsėjo 15 d.
514.        S.Laikraštis. Naujienos. Nr. 215 ,1961 m. rugsėjo 13 d.
515.        S.Laikraštis. Naujienos.Nr.72 ,1961 m. kovo m. 27 d.
516.        S.Laikraštis.Naujienos. Nr 28, 1956 m.  vasario 3 d.
517.        S.Laikraštis  Naujienos. Nr 223 ,1961,rugsėjo 22d.
518.        S.Laikraštis. Darbininkas Nr.8 ,1955 sausio 31 d.
519.        S.Laikraštis. Darbininkas Nr.84, 1960 m. gruodžio 7 d.
520.        S.Laikraštis. Darbininkas. Nr.62, 1961 m. rugsėjo  15 d.
521.        S.Laikraštis. Darbininkas.Nr.82 ,1960 m. lapkričio 29 d.
522.        S. Spaudinio kopija. “Nepriklausoma Lietuva”,Nr.34 1953.IX.2Straipsnis: “Pabudimo autorius apie Pabudimą. Pasikalbėjimas  su A.Škėmą.
523.        S. Spaudinio kopija.”Naujienos”, Nr.83,1961 m.  Straipsnis “Nauja žvakidės versija”
524.        S. Spaudinio kopija. A.Škėmos straipsnis  “Dramos aktorius tremty”,1947 m.
525.        S. Spaudinio kopija.  A.Škėma. Replika Jurgiui Blekaičiui .1953 m.
526.        S. Spaudinio kopija . A.Škėma.Živilės autoriaus žodis. 1951 m.
527.        S. Spaudinio kopija.A.Škėma. Impresijos apie živilininkus.”Draugas” ,1950.XI.28
528.        S. Spaudinio kopija. A.Škėma.Anapus Nemuno ,1948 m.
529.        S. Spaudinio kopija. A.Škėmos straipsnis .”K.Binkis kalba iš anapus”, 1948 m.
530.        S. Spaudinio kopija. A.Škėma. “Mirštąs  literatūrinis sąjudis”.”Darbas”,1955,Nr.1
531.        S. Spaudinio kopija. A.Škėma. “Sniego balandžiai”,1954 m.,”Santarvė”,1954 m. vasaris,Nr.2
532.        S. Spaudinio kopija. A.Škėma.Atsakymas  Jonui  Aisčiui,1953 m. “Naujienos” .1953.VIII.18,Nr.202
533.        S. Spaudinio kopija.A.Škėmos straispnis “Graikijos vėjas. Literatūros lankų antrojo  numerio proga “,1953 m. “Nepriklausoma Lietuva”,1953.VI.10 ,Nr.23
534.        S.Spaudinio kopija.Straipsnis. Utopija Kanadoje.1953 m. “Atspindžiai”,Nr.10
535.        S.Spaudinio kopija.Straipsnis. “Išeivijos teatro problemos”,Margutis “Nr. 7 ,1964.
536.        S. Spaudinio  kopija. A.Škėma “Apie sistemas ir pabudimą”.”Atspindžiai”, 1953 ,Nr.617
537.        S.Spaudinio kopija. A.Škėma.Apie kūrybinį procesą.Atspindžiai. ,1953 ,sausis.
538.        S.Spaudinio kopija. A.Škėmai- 40 metų .Autobiografija. 1951 m.
539.        S.Spaudinio kopija . A.Škėma.Baltiniai mane sukrėtė. “Apžvalga”,Nr.10 ,1946.XI.7
540.        S.Spaudinio kopija. A.Škėma.Kritiko išpažintis. “Žiburiai”,Nr.4 ,1947.I.25
541.        S.Spaudinio kopija. A.Škėma.Receptai rašytojams.  “Kultuvė”,Nr.31, 1953 m.
542.        S.Spaudinio kopija. A.Škėma.Du pašnekėsiai  su bomais. “Vienybė”,Nr.20 ,1954 .V.14
543.        S.Spaudinio kopija. Dr.Justina Girkuvienė / A.Škėma / “Anabis, ar Anapibis ?”, “Naujienos” , 1954.I.23
544.        S.Spaudinio kopija.”A.Škėma.Kada aš nusivyliau poetu” ,”Vienybė”,Nr.26,1954 liepos 2 d.
545.        S.Spaudinio kopija. A.škėma. “Susitarkime mylėti žmogų”,”Mūsų kelias”,Nr. 9 ,1947 II.27 Su Kosto Ostrausko pasataba.
546.        S.Spaudinio kopija.A.Škėma. 1948 m. literatūriniai ir teatriniai epizodai .”,”Mintis” , Nr. 5 ,1949.I.14
547.        S.Spaudinio kopija.Atsakymas J.Cicėnui.1949 m.
548.        S.Spaudinio kopija. Žurnalas .Fluxus.Tabos farme,Mich,1961 m.
549.        F.Fotonuotraukų kopijos . A.Škėma. Portretinės, su draugais, oficialioje aplinkoje ,teatro pastatymai ir kt.   Viso 9 vnt.Medžiaga gauta iš  Vytauto Kavolio  archyvo.Atsiuntė p.Rita  Kavolienė  iš Vašingtono .
550.        Audio  kasetė. Įrašas. Dr. P.Bagdas  ir J.Blekaitis prisimena  Antaną  Škėmą.  1971m gegužės 9 d.
551.        Juostinė  kasetė .Įrašas.Dr.P.Bagdas  ir J.Blekaitis  prisimena  A.Škėmą.  1971 m.  gegužės 9 d.  2 dalis .
552.  R. A.Škėmos rankraštis /?/  Įvairių  autorių  /H.Nagio,   H.Radausko  ir kt./  perrašyti  kūrybiniai  tekstai.  Viso 77   lapai.