A. RUGYTĖ: ŠVIETIMO, KULTŪROS VEIKĖJA

6 dėžė

1.        A. a. Juozas Rugys: iškarpos ir atspaudai iš laikraščių.
2.        Švėkšniškių draugijos valdyba 1972-1974 m.: draugijos “Informacija” (Nr. 11, 12, 14, 15) 1973-1985 m.
3.        Švėkšniškių draugija 1971 m.: posėdžių protokolai, dienotvarkės ir kt.
4.        Švėkšniškių draugija 1972 m.: protokolai, švėkšniškiai spaudoje; prel. J. Kučingio jubiliejaus paminėjimas (iškarpos; 5 grupinės fotonuotraukos).
5.        Švėkšniškių draugija 1973 m.: posėdžių protokolai, narių sąrašai, švėkšniškiai spaudoje.
6.        Švėkšniškių draugija 1974 m.: posėdžių protokolai, sąskaitos, švėkšniškiai spaudoje (A. Tamošaitienės pagerbimas).
7.        Švėkšniškių draugija 1975 m.: posėdžių protokolai, pranešimai, švėkšniškiai spaudoje.
8.        Švėkšniškių draugija 1976 m.: posėdžių protokolai, pranešimai, švėkšniškiai spaudoje.
9.        Švėkšniškių draugija 1978 m.: posėdžių protokolai, dalyviai, pranešimai, švėkšniškiai spaudoje.
10.        Švėkšniškių draugija 1979 m.: lapkričio 15 d. posėdžio protokolas.
11.        Švėkšniškių draugija 1980 m.: birželio 17 d. posėdžio protokolas.
12.        Švėkšniškių draugija 1981 m.: iškarpa iš laikraščio.
13.        Švėkšniškių draugija 1982 m.: posėdžių protokolai, gegužinių dienotvarkės, švėkšniškiai spaudoje, korespondencija.
14.        Švėkšniškių draugija 1983 m.: birželio 25 d. susirinkimo protokolas ir sausio 14 d. protokolas.
15.        Švėkšniškių draugija 1984 m.: posėdžių protokolai, dalyvių sąrašai, švėkšniškiai spaudoje.
16.        Švėkšniškių draugija 1969 m.: draugijos atkūrimas Čikagoje, susirinkimų protokolai, švėkšniškių draugijos įstatai.
17.        Švėkšnos gimnazijos minėjimo organizacinis komitetas 1968 m., informacijos.
18.        Švėkšniškių draugija 1975 m.: posėdžių protokolai, korespondencija, švėkšniškiai spaudoje.
19.        Švėkšniškių draugija 1974 m.: posėdžių protokolai, užrašai.
20.        A. Tamošaitienės paroda 1974 m.: Švėkšniškių draugijos posėdžių protokolai, pasiruošimas parodai, korespondencija.
21.        1974 m. jubiliejinis banketas: 1974 m. rugsėjo 26 d. posėdžio protokolas, svečių sąrašai, bilietų apyskaita.
22.        Švėkšniškių draugijos jubiliejaus banketas Lietuvių Tautiniuose namuose 1974 m. rugsėjo 22 d.: protokolas, svečiai, korespondencija.
23.        1974 m. rugpjūčio 1 d. Švėkšniškių draugijos valdybos posėdis, einamieji reikalai;Kiti 1974 m. draugijos posėdžiai ir einamieji reikalai;
24.        Švėkšniškių draugijos dokumentai 1970-1976 m.
25.        Švėkšniškių draugija 1973 m.: posėdžių protokolai, korespondencija, einamieji reikalai.
26.        Švėkšniškių draugija 1979 m.: einamieji reikalai, draugija ir Lietuvių Fondas.
27.        Švėkšniškių draugija 1980 m.: posėdžiai, pranešimai, 1979 m. korespondencija, švėkšniškiai spaudoje.
28.        Švėkšniškių draugija 1982 m.: liepos 3 d. piknikas, svečių sąrašai, korespondencija, švėkšniškiai spaudoje.
29.        Sveikinimai Lietuvių Istorijos draugijos 25-mečio proga, 1981 m.
30.        Švėkšnos Gimnazijos 50 m. jubiliejaus minėjimo organizacinio komiteto posėdis 1968 lapkričio 2 d.
31.        Švėkšnos Gimnazijos jubiliejaus rengimo komiteto posėdis 1969 m. vasario 2 d.
32.         Švėkšniškių draugija 1972 m.: posėdžiai, einamieji reikalai, švėkšniškiai spaudoje.
33.        Švėkšniškių draugija 1971 m.: posėdžių protokolai, korespondencija, einamieji reikalai, švėkšniškiai spaudoje.
34.        Švėkšniškių draugija 1984 m.: einamieji reikalai, švėkšniškiai spaudoje, posėdžių protokolai, korespondencija.
35.        Švėkšniškių draugija 1976 m.: susirinkimų darbotvarkės, pranešimai, einamieji reikalai, švėkšniškiai spaudoje.
36.        Švėkšniškių draugija 1985 m.: einamieji reikalai, a. a. kun. Alfonso Lipniūno 40 m. mirties minėjimas.
37.        Švėkšniškių draugija 1978 m.: einamieji reikalai, švėkšniškiai spaudoje, posėdžių protokolai, korespondencija.
38.         Švėkšniškių draugijos blankai.

7 dėžė  

1.        A. Kramiliaus laiškas A. Rugytei, 1985 m.
2.        Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos ryšių centro 1985 m. pranešimas apie Lituanistikos seminarą.
3.        Lietuvių Istorijos draugijos 1985 birželio 14 d. susirinkimo dalyvių sąrašas.
4.        Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas (BALF’as). 1981 ir 1980 m. finansinio vajaus apyskaita.
5.        Prof. Martin Trautrimas laiškas ir A. Rugytės atsakymas į tą laišką 1976 m.
6.        Apie Jurgį Ambrozijų Pabrėžą: A. Rugytės rankraštinis tekstas. V. Gidžiūno teksto atspaudas, V. Paprocko teksto atspaudas, atspaudai ir iškarpos iš spaudos (1971 m.).
7.        Vl. Bartuškos rankraštinis tekstas “Kyšys”;K. Karužos mašinraštis “Zanavykai ir kapsai”.
8.        Mok. J. Kauno tekstas “Atsiminimai, liečią 1911-1922 metų švietimo būklę Zanavikijoje”.

9.        Juozo Tamulio tekstas “Vaikas pabėga iš namų – į darbą”.
10.        Staugaitis J. Zanavykai // Švietimo darbas. – 1921, Nr. 5-6, geg.-birž. (atspaudas);
11.        Č.A.L.M. aukojusiųjų knyga, 1958-1960 m..
12.        Lietuvių Krikščionių Demokratų Chicagos skyriaus 1972-1978 m. kasos dokumentai. Kasininkas J. Jokubka.
13.        Tekstai:
– Moters reikšmė istorijoje / A. Rugytė;
– Lietuvės moters nuopelnai lietuvių tautai / A. Rugytė (1960 m.);
– Iškarpos iš spaudos.
14.        Vidos Momkutės laiškas A. Rugytei, 1982 m. sausio 15 d.
15.        Tarptautinė politika ir mūsų viltys / dipl. teis. Jonas Valaitis (paskaita, skaityta LID susirinkime 1981 m. balandžio 22 d.).
16.        A.P. Bagdono mašinraščio tekstas “Jonas Jablonskis ir bendrinė lietuvių kalba”.
17.        Jaltos konferencija ir jos pasekmės / dipl. teis. Jonas Valaitis (paskaita, skaityta 1980 m. lapkričio 19 d. LID susirinkime).
18.        Prof. St. Dirmanto laidotuvių fotonuotraukos ir kelios iškarpos iš spaudos.
19.        LID bendraraštis Nr. 25, 1979 m. balandžio 29 d. (5 egz.).
20.        Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos XII suvažiavimas 1982 m.: darbotvarkė, dalyviai, paskaitos.
21.        A. Rugytės 1971 m. gruodžio 10 d. skaitytos paskaitos “Lietuvos Statutai” tekstas.
22.        A. Rugytės 1978-1979 m. paskaitos ir pranešimai:– Dvyliktoji Mokytojų Studijų savaitė Toronte.
23.        A. Rugytės paskaita savanoriams “Žalgirio mūšis” (1973 m.).
24.        A. Rugytės redaguoto veikalo “Zanavykija” mašinraštis, 1978 m.
25.        1965 m. sausio 12 d. Šv. Rašto skaitymo dalyvių sąrašas ir A. Rugytės pastabos.
26.        Du (1984 ir 1985 m.) laiškai.
27.        1501-1795-1800-1900 (A. Rugytės rankraštis).
28.        Įvairūs tekstai bažnyčios ir dvasininkijos tema.
29.        Tikinčiųjų padėtis Lietuvoje: įvairūs tekstai.
30.        1980 m. lapkričio 30 d. A. Rugytės skaityta paskaita “Tilžės deklaracija 1918 m. lapkričio 30 d.”.
31.        1976 m. A. Rugytės ir Aleksandro Platerio susirašinėjimas.
32.        A. a. Jonas Račkauskas: iškarpos iš 1979 m. spaudos, A. Rugytės ranka rašyti užrašai.
33.        Office of the mayor city of Chicago Jane M. Byrne proclamation, 1981.
34.        1973 m. Mokytojų Sąjungos susirinkime A. Rugytės skaityta paskaita “Vilnius”;Vilniaus – Lietuvos sostinės – 650 metų minėjimas: iškarpos iš spaudos.
35.        A. Rugytės mašinraščio tekstas: Kankinių Koplyčios pašventinimo ekskursijos kelionės įspūdžiai (1970 m.);Iškarpos iš 1970 m. spaudos.
36.        A. Rugytės 1954-1955 m. užrašų knygelė.
37.        1955 m. A. Rugytės dienoraštis ir iškarpos karikatūrinių piešinių iš spaudos.
38.        A. Rugytės 1971-1972 m. užrašų knyga.
39.        A.Rugytės 1974 m. užrašų knyga.
40.        A.Rugytės 1975 m. užrašų knyga.
41.        A.Rugytės 1976 m. užrašų knyga.
42.        A.Rugytės 1977 m. užrašų knyga.
43.        A.Rugytės 1978 m. užrašų knyga.
44.        A.Rugytės 1980 m. užrašų knyga.
45.        A.Rugytės 1985 m. užrašų knyga.
46.        Apvalus siuntinio dėklas.

8 dėžė

1.        Monografijos “Švėkšna” rankraščiai.
2.        Emilijos Vilimaitės tekstai apie giedrininkes:
– Korp! Giedra ir vyresniosios giedrininkės;
– Vyresniųjų – visuomenininkių giedrininkių būrelio pirmininkės Emilijos Vilimaitės
atsiminimai. 1956-1959 metų … ir 1964-1972 metų.
3.        Apie A. Rugytę rašo Janina Račkauskaitė-Racevičienė 1994 m. lapkričio mėn. ir E. Juodkaitė-Valantinienė 1994 m. gruodžio mėn.
4.        A. Rugytės tekstas “Čikagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos istorija”.
5.        Apie A. Rugytę ir Chicagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklą: iškarpos iš “Lietuvių dienos” 1960-1961 m.
6.        School visitations and inspections under the commission for national education of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania (1773-1794) by J.A. Račkauskas (iškarpa iš “Lituanus”, 1976 m., 22 vol.).
7.        32nd American Montessori Society Annual Seminar. 1992 m. (programa).
8.        Chicagos Lietuvių Tautodailės Instituto kvietimas į renginį “Gyvoji Tautodailė” (3 egz.);
9.        D-ras Juozas Rūgys: jo mirties 20-metinių proga (1919 m. IX. 16 d. – 1939) (atspaudas iš “Medicinos”, 1939 m., Nr. 9).
10.        Keli sveikinimai A. Rugytei (1961 m., 1966 m.) ir Stasio Barzduko mokytojų savaitėje “Dainavoje” fotonuotrauka.
11.        Tekstas “Lietuvos istorijos apžvalga”.
12.        Lietuva vėl okupacijoje: paskaitų tekstai ir iškarpos iš 1984 m. spaudos.
13.        V. Brizgio atvirlaiškiai A. Rugytei 1981 m.
14.        A. Rugytės foto.
15.        Fotonuotraukos iš kelionių po Paryžių, Romą, Kaprį, Jeruzalę, Graikiją, Austriją. 1977 m.
16.        Fotonuotraukos iš 1970 m. kelionių po Caprį, Ispaniją, Romą.
17.        Fotonuotraukos iš 1971 m. kelionės: Londonas, Paryžius, Vokietija, Austrija, Ženeva, Ispanija, Italija.
18.        A. Rugytės foto. Florida, 1971 m.
19.        Senos nuotraukos.
20.        Fotonuotraukos. 1975 m. A. Rugytė Europoje.
21.        Mittervalden kalnų fotonuotrauka.
22.        Viena A. Rugytės fotonuotrauka.
23.        Įvairūs laiškai A. Rugytei ir jos atsakymai į tuos laiškus, 1970-1982 m.
24.        Videojuosta “A. Rugytė – pedagogės portretas”, 1981 m.

9 dėžė  

LID ir asmeninės A. Rugytės fotonuotraukos.

10 dėžė  

1.        1967 m. A. Rugytės korespondencija.
2.        1966 m. A. Rugytės korespondencija.
3.        1969 m. A. Rugytės korespondencija.
4.        1972 m. A. Rugytės korespondencija (laiškai iš Lietuvos).
5.        1966 m. ir 1968 m. A. Rugytės korespondencija.
6.        Atvirukai iš Liucernos, Šveicarija. Viena fotonuotrauka.
7.        Dvi fotonuotraukos ir atvirukai apie Romą, Vatikaną.
8.        Informacinė medžiaga apie Lituanistikos Instituto suvažiavimą 1975 m. gegužės 18-19 d.
9.        A. Rugytės 1975 m. korespondencija. Atsiliepimai apie monografiją “Švėkšna”.
10.        Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos (LKDS) dokumentų byla. 1965-1967 m.
11.        1967 m. A. Rugytės gaunami laiškai.
12.        1967 m. A. Rugytės siunčiami laiškai.
13.        Atvirukai su Italijos, Šveicarijos, Vokietijos vaizdais. Iškarpos apie Vasario 16 gimnaziją.
14.        Laiškai monografijos reikalu. 1971. XI. 17 – 1972. IV. 10.
15.        1968 m. A. Rugytės korespondencija: gauti laiškai.
16.        A. Rugytės 1973-1975 m. korespondencija.

11 dėžė  

17.        A. Rugytės 1971 m. korespondencija.
18.        A. Rugytės 1973 m. korespondencija.
19.        Vilniaus Universitetas 1979 m., 400 m. Jubiliejus: iškarpos iš 1978-1979 m. “Draugo”.
20.        Teologijos – Filosofijos fak. Filosofijos skyriaus studentės A. Rugytės diplominio darbo “Vilniaus Universitetas” (Kaunas, 1935 m.) mašinraštis.
21.        A. Rugytės tekstai apie Vilniaus Universitetą. Iškarpos iš 1978-1979 m. “Draugo”, “Darbininko” ir kt.
22.        Vilniaus Universiteto 400 metų jubiliejui paminėti: medžiaga paskaitoms.
23.        A. Rugytės 1975 m. korespondencija
24.        Mokytojų šventė Dainavoje 1975 m. rugpjūčio 10-17 d. t.y. Devintoji JAV ir Kanados mokytojų ir jaunimo studijų savaitė.
25.        Jubiliejinė ateitininkų stovykla 1975 m. rugpjūčio 29 – rugsėjo 1 d.: iškarpos iš laikraščių ir kvietimai.
26.        Aštuntoji mokytojų studijų savaitė Dainavoje 1974 m. rugpjūčio 11-18 d.
27.        VI JAV LB mokytojų ir jaunimo savaitė “Dainava” 1972 m.
28.        Moksleivių Ateitininkių Sąjungos stovyklos Dainavoje dokumentų byla. 1964 m.
29.        Paskaitos “Vilniaus Akademijos spaustuvė” tekstas (1979 m.).J. Janušaičio “Nuo Vaitiekupių iki Atlanto” tekstas straipsnio.
30.        Fotoalbumas.
31.        Rožančiai ir kryžius.
32.        Dvi kasos.
33.        A. Rugytės Vilniaus Universiteto baigimo diplomas. 1936 m. sausio 28 d.1939 m. M.J. Wardziakui Stefano Batoro Universiteto Vilniuje išduotas diplomas.Kiti A. Rugytės mokslų baigimo pažymėjimai bei sertifikatai.
34.        Rankinis laikrodis.

12 dėžė   

35.        Miss Alicija Rugytė Dniek for of D.P. Children Summer Camp for Girls at Pegnitz. 1948 m.
36.        Tatarė ir Volteris / A. Gintneris (mašinraštis bei straipsnis “Drauge”);
37.        Įv. raštai bei pastabos.J.V. Kapačinsko bei St. Santvaro korespondencija ir laiškų nuorašai 1957-1960 m.
38.        ALT trisdešimt ketvirto suvažiavimo medžiaga. 1974 m.ALT trisdešimt penkto suvažiavimo darbotvarkė. 1975 m.
39.        1959/60 mokslo metų Č.A.L. Mokyklos Tėvų Komiteto Pranešimas tėvų susirinkimui, J.C., 1960 m. ir Č.A.L. Mokyklos Tėvų Komiteto informacinis biuletenis (1960 m.).
40.        Wood Badge. Answers to Questions (rankraštis).
41.        Wood Badge. Training Answers. 1971 October 13 finished (rankraštis).
42.        1983-1985 m. Chicagos skautų stovyklos informacija, sąrašai, darbotvarkės.Spinduliai: LSS jubiliejinės stovyklos “Aušra” biuletenis. 1983 m.
43.        Alma Mater: 1579-1979. 1979 m. (atspaudas).LKB kronikų (Nr. 25, 37, 46, 51) atspaudai.
44.        “Aušros” (Nr. 14, 15, 16, 27) atspaudai (1978-1982 m.).
45.        Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) 1965-1966 m. dokumentai, balsavimų blankai ir t.t.
46.        1976-1977 m. skautų stovyklų dienotvarkės. A. Paužuolis.
47.        Skaučių Seserijos Vadijos Gabija biuletenis Nr. 4, 1984 m.
48.        Priėmimo į Wood Badge skautų stovyklą dokumetai. 1984 m.
49.        Gyvybės išlaikymas dykumoje – atsakymai.
50.        Answers for Wood Badge. Anthony Pauzuolis.
51.        A. Rugytės pasisakymų rankraščiai, lapeliai su pastabom.
52.        A. Gintneris. Šešupės kranto tvirtovė (mašinraštis ir str.).Šilgalių Būčiai – lietuviška tvirtovė (autorius A. Gintneris).
53.        A. Gintnerio mašinraščio tekstai:
– Klebonas ir čebatai,
– Zapyškio krašto knygnešiai.
54.        Mašinraščio tekstai (be autorių):
– Tėvynės mylėtojų kuopelė;
– “Šviesos” knygyno likvidacija;
– … apie Juozą Kregždį.
Iškarpos iš laikraščių: “Naujienos” (1954, 1956 m.), “Vienybė” (1956 m.) ir
“Darbininkas” (1958 m.)
55.        Lietuvių Skautų Asociacijos firminiai blankai.
56.        Tekstai apie A. Gintnerį;A. Gintnerio surinkta medžiaga apie kunigą B. Sugintą ir jo nuopelną šalpos darbe.
57.        “Laisvės” stovykla 1975 m.
58.        Švėkšnos gimnazijos 50-mečio Čikagoje rengimo komitetas: nuotraukos.
59.        Kęstučio Pečkaus knygos “Alicija Rugytė: Gyvenimo kelias” (1995 m.) rankraštis (komp. tekstas).
60.        Kai kurie dokumentai iš Alicijos Rugytės gyvenimo.
61.        A. Rugytės fotonuotraukos.
62.        J. Rugio pieštas paveikslas ir tuščias rėmelis.
63.        A. Rugytės netekus: iškarpos iš 1985 m. “Draugo” ir “Dirvos”.

13 dėžė  

64.        Iškarpos iš 1985 m. “Dirvos” ir “Draugo” apie A. Rugytę.
65.        Dokumentas iš ligoninės apie A. Rugytės mirtį.K. Pečkus “Nebuvo pirmoji prie garbės stalo, bet pirmoji prie darbo”.A. Šidlauskas and J.A. Račkauskas “The Education of lay teachers in Lithuania under the educational commission of Poland and Lithuania (1773-1794).
66.        Last Will and Testament of Alicija M. Rugytė. (2 egz.).
67.        Švėkšnos valstybinės gimnazijos 1944 m. XIV abiturientų laida – fotografija.
68.        A. Rugytė. Gyvenimo prasmė / Kęstutis Pečkus. – Chicago, 1995 (rankraštis).
69.        Albumas (be fotonuotraukų).
70.        Aplankėlis nuotraukai.
71.        ACLS Manual for International Book and Journal Donations / Janet Greenberg.
72.        Principal research centers and organisations involved with the Soviet Republics. (2 egz.)
73.        Kęstutis Pečkus “Alicija Rugytė. Gyvenimo kelias” (komp. tekstas su autoriaus pataisymais).
74.        2 fotonuotraukos knygai apie A. Rugytę.Knygos apie A. Rugytę komp. teksto dalis.
75.        K. Pečkus “Alicija Rugytė” (komp. tekstas).
76.        Knygos “Alicija Rugytė” komp. rinktas tekstas.
77.        Sveikinimai, padėkos ir kiti raštai Alicijai Rugytei.
78.        K. Pečkaus knygos “Alicija Rugytė. Gyvenimo prasmė” rankraštis.
79.        Pakvietimas į Liet. Vyčių choro metinį pokylį bei į pikniką.
80.        A. Rugytės korespondencija (1958, 1960, 1967, 1976, 1983 m.).
81.        Plotkelė iš Belgijos, atsiųsta kun. J. Dėdino, su “Ramybės Tau” 1958 m.
Šv. Kalėdų proga sveikinimu.

14 dėžė  

82.        Iškarpos iš 1971-1972 m. “Draugo” apie Simą Kudirką.
83.        Įvairios iškarpos iš 1970-1971 m. “Draugo” ir “Darbininko”.
84.        Kinija ir JAV: iškarpos iš 1972 m. “Draugo”.1918 m. vasario 18 d.: iškarpos iš 1971 – 1972 m. “Draugo”.Įvairios iškarpos iš 1971-1976 m. “Draugo”, “Dirvos” ir “Gimtojo krašto”.
85.        Iškarpos straipsnių apie Čikagos Aukštesniąją lituanistikos mokyklą, Domą Veličką; užuojautos iš 1971-1974 m. “Draugo”, “Naujienų”, “Varsnų”.
86.        Iškarpos iš 1971 m. “Draugo” ir “Žvaigždutės” apie Lietuvos generalinį Konsulą dr. Petrą Daužvardį.
87.        Iškarpos iš 1971-1972 m. “Draugo” apie religinius dalykus, kunigystę, lituanistines mokyklas ir kt.
88.        Iškarpos iš 1951-1962 m. “Draugo” apie ekon ir žymų veikėją Juozą Bičiūną, prof. med. Kazį Oželį, auklėjimo, lietuvybės ir kt. klausimai.
89.        Iškarpos iš straipsnių ir žinučių iš 1953-1962 m.: “Dirva”, “Draugas”, “Laisvoji Lietuva” apie Čikagos aukštesniąją mokyklą.
90.        A. Rugytės straipsnio “Čikagos Lituanistikos mokykla baigė devintuosius mokslo metus” mašinraštis.
91.        Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimo 1961 m. rugsėjo 2 d. Sociologijos sekcijos posėdžio protokolas. (2 egz.).
92.        Iškarpos iš 1961 m. “Draugo” Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimo tema.
93.        Iškarpos iš 1961 m. “Draugo” apie LKMA suvažiavimą, Juozą Eretą ir t.t.A. Rugytės priėmimo į LKMA narius raštas (1961.V.12).
94.        Dr. Justinas Pikūnas “Žmogaus uždaviniai mokslo šviesoje”.
95.        Įvairios iškarpos iš 1980-1981 m. “Draugo”.
96.        Politinių pranešimų, liečiančių Lietuvą, iškarpos iš 1981 m. “Draugo”.
97.        Lietuvių Kongresas Washingtone (1964.06.26-28 d.): bukletai ir iškarpos iš 1964 m. “Draugo”.
98.        J. Dainausko straipsnių ir kt. straipsnių iškarpos iš 1973-1974 m. “Draugo”.
99.        Iškarpos straipsnių ir užuojautų apie Zenoną Ivinskį bei Antaną Gintnerį iš
1971 m. “Draugo” bei “Aidų”.
100.        Iškarpos iš 1968-1971 m. “Draugo” istorinių V. Žemaičio straipsnių, kun. J. Hermanovič “Raudonųjų stovyklose” straipsnių iškarpos ir kt.
101.        Lietuvos istorija: A. Rugytės paskaitų ir kalbų tekstų rankraščiai.
102.        Iškarpos iš 1973 m. “Draugo” apie LKMA suvažiavimą ir kt.
103.        Iškarpos iš 1971-1972 m. “Draugo” apie A. Kezio fotodarbus, ateitininkus, Lemonto operą.
1971 m. Lietuvių Foto Archyvo surengtos Tyliosios meno darbų varžytinės, aukų sąrašas.
104.        Iškarpos iš 1962-1963 m. “Draugo” apie Lietuvių fondą.
105.        Apie Z. Ivinskį: iškarpos iš 1972 m. “Draugo”.
106.        Apie Mokslo ir Kūrybos Simpoziumą ir A. Maceiną: iškarpos iš 1973 m. “Draugo”.
107.        Apie Lietuvių Tautinių Šokių Šventę: iškarpos iš 1971-1972 m. “Draugo”.
108.        Lietuvių istorija: 1967-1971 m. “Draugo” iškarpos.
109.        Įvairių fotonuotraukų iškarpos iš laikraščių.
110.        II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas: programa, fotonuotraukos ir iškarpos iš 1972 m. “Draugo”.

15 dėžė   

111.        Sąrašas aukotojų monografijai “Švėkšna” bei prenumeratorių sąrašas.
112.        Švėkšniškių draugijos išlaidos 1973/1974 m.
113.        Švėkšniškių draugijos laiškai, 1968-1969 m.
114.        Kunigo Vaclovo Šarkos, Dekano jubiliejus 1971 m. rugpjūčio 22 d.: sąrašas aukojusių jubiliejaus proga, programa, korespondencija 1971-1972 m.
115.        Lietuvių Profesorių Draugija Amerikoje ir leidinys “Lietuvos Universitetas 1579-1803-1922”: korespondencija ir iškarpos iš 1971-1972 m. “Draugo”.
116.        Solistės Onos Gailiutės Zubavičienės koncertas: koncerto apyskaita, korespondencija (1976 m.).
117.        Lietuvių Krikščionių Demokratų Chicagos Skyrius: narių sąrašas, korespondencija, aplinkraštis, iškarpos iš “Draugo” (1963-1965 m.).
118.        Krikščionys Demokratai: Chicagos Skyriaus pajamų ir išlaidų 1963-1965 m.m. apyskaita; 1958 ir 1964 m. biuleteniai; 1958 m. konferencija; posėdžių darbotvarkės.
119.        Švėkšniškių draugijos korespondencija, 1973-1974 m.
120.        E. Juciūtės pagerbimo, įvykusio 1975 m. gruodžio 7 d., apyskaita, korespondencija, iškarpos iš laikraščių.
121.        Kunigas Petras Urbaitis ir jo knyga “Kinija – Azijos milžinas”.
122.        Jono Demireckio atsiminimų byla. 1972 m. birželio 19 d. pradėta.
123.        A. Rugytės 1973 m. korespondencija.
124.        Švėkšniškių Draugijos 1969-1971 m. išlaidų kvitai.
125.        Monografija “Švėkšna”;Švėkšniškių Draugijos korespondencija 1971-1972 m.
126.        Švėkšniškių Draugijos laiškai, 1973 m.
127.        Švėkšnos monografijos tema ir korespondencija 1969-1970 m.
128.        Korespondencija Švėkšnos monografijos tema, 1970 m.
129.        Korespondencija Švėkšnos monografijos rašymo tema, 1971-1972 m.
130.        1970/1971 m. Švėkšniškių Draugijos laiškai.
131.        Švėkšniškių Draugijos 1974/1975 m. laiškų kopijos.
132.        Kun. Dr. J. Prunskio jubiliejus: posėdžių protokolai, įvairūs raštai, iškarpos iš spaudos. (1973 m.).
133.        A.a. prel. M. Krupavičius ir paminklo jam statymas: 1973-1975 m. posėdžių protokolai, iškarpos iš spaudos.
134.        J. Masilionis. Aliciją Rugytę prisimenant ir knygą apie ją sutinkant // Pasaulio lietuvis. – 1997, Nr. 6-7; (atspaudas);
135.        Vaclovo Šarkos Fondo sąskaitų knygelė. Trys čekių knygelės.

16 dėžė

136.        Lietuvos Dukterų Draugija, 1971-1974 m.: draugijos biuleteniai, posėdžių protokolai, iškarpos iš spaudos.
137.        Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 1966-1975 m. aplinkraščiai ir įvairūs kiti raštai.
138.        Lietuvių Moterų Federacijos Čikagos klubas 1968-1973 m.: pranešimai, kvietimai, įstatai.
139.        Amerikos Lietuvių Katalikių Moterų Sąjunga 1953-1954 m.: konferencija, dalyvių registracijos lapai ir kt.
140.        J.E. Vyskupo Vincento Brizgio sidabrinis vyskupavimo jubiliejus 1966 m.
141.        ALVUDAS 1969-1973 m.: protokolų nuorašai ir kt.
142.        Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegijos rėmėjų sąrašas 1964 m. ir kolegijos 1952 m. įstatai.
143.        JAV Lietuvių Bendruomenės Marquette Parko apylinkės 1972 m. vasario mėn. pranešimai.
144.        Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Chicagos skyrius 1970 m.
145.        Kun. dr. V. Bagdonavičiaus pagerbimas: banketo programa, iškarpa iš “Draugo”.
146.        Amerikos Lietuvių Mokytojų Sąjungos įstatai.
147.        Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejus, 1972-1975 m.
148.        Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų Rėmėjų renginiai, 1970-1976 m.
149.        Filmo “1863 m. K. Jurgėla” pristatymas 1971 m. spalio 26 d.
150.        Amerikos Lietuvių Kongresas, 1974 m. rugsėjo 28-29 d.: iškarpa iš laikraščio.
151.        Berniukų gimnazija Čikagoje: 1962 m., steigimas.Sąrašai lietuvių tremtinių, galinčių dėstyti H.S., baigusių Amerikoje mokslus, kurie dėsto H.S., ar greit galės dėstyti.
152.        1963 m. sausio 20 d. Nekalto Prasidėjimo Brighton Parko Rėmėjų suruošta vakarienė. Sąrašas aukojusiųjų.
153.        Prel. M. Krupavičiaus 75 metų sukakties minėjimas, 1960 m.
154.        A.L.R.K. Moterų Sąjungos konferencija 1960 m. rugsėjo 24 d.: iškarpos iš “Draugo”.
155.        Aukojusiųjų giedrininkei Elvyrai Narutienei ir jos šeimai Vokietijoje sąrašai, 1953-1955 m.
156.        II Kultūros kongresas 1962 m.: apyskaitos, rengėjai, aukojusiųjų sąrašai ir kt.
157.        Lietuvos Dukterų Draugija 1960-1965 m.: valdybos pranešimai, kvietimai, anketų blankai, iškarpos iš “Draugo”.
158.        Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas 1966 m.: kongreso programa, dalyvio registracijos anketa, iškarpos iš spaudos ir kt.
159.        A. Rugytė ir “Marija” lietuvių gimnazija Čikagoje 1958/59 m.m.: mokinių sąrašai, lietuvių kalbos kontroliniai darbai.
160.        Įvairiapusė A. Rugytės veikla 1946-1965 m. (mokyklos, draugijos, įv. pagerbimai).
161.        Antrasis Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis: 10 metų po mirties sukakties paminėjimas (1979 m.) bei monografijos apie A. Stulginskį rengimas (1975-1976 m.).
162.        Gener., prof. Stasio Dirmanto 85 m. sukakties minėjimas 1972 m.
163.        Lietuvių Katalikių Moterų Organizacijų Pasaulinė Sąjunga 1971/72 m.; pranešimai, dalyvių sąrašai, iškarpos iš spaudos.
164.        Šeinfeldiškių Draugija: sąrašai Šeinfeldo lagerio buvusių mokytojų, mokinių ir gyventojų 1969-1970 m.
165.        Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija: statutas ir 1970 m. balandžio 30 d. organizacinio komiteto pranešimas.
166.        JAV LB Vid. Vakarų Apyg. Valdybos 1972 m. kovo mėn. posėdžių protokolai bei darbotvarkės.
167.        II Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas 1973 m.: programa, iškarpos iš laikraščių, A. Rugytės ranka rašytos pastabos.
168.        Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 1962-1963 m.: pranešimai, įstatai.J.E. arkivyskupo Antonio Samore pagerbimas Jaunimo Centre 1965 m. sausio 29 d.
169.        LKMA pranešimai 1962-1965 m., VI LKMA suvažiavimas 1964 m.
170.        Jubiliejinis Pasaulio Katalikių Moterų Kongresas 1961 m.: iškarpos iš laikraščių, pranešimai, laiškai A. Rugytei.
171.        M. Galdikienės minėjimas;Ateitininkai;Mokytojos Zuzanos Girdvainytės pagerbimas.

17 dėžė  

172.        Žemėlapis (?).
173.        Albumas su 1926-1977 m. laiškais.
174.        Certificate of naturalization no. 9494412 (išduotas A.M. Rugytei 1971 m.).
175.        A. Rugytės 10-ties mirimo metų paminėjimo programa.
176.        Lininė servetėlė.
177.        A. Rugytės asmens kortelė 1945 m. Lietuvių Komiteto Regensburge.
178.        DP stovykloje išduotas A. Rugytei 1949 m. Police Certificate.
179.        D-ras Juozas Rūgys: atspaudas iš “Medicinos”, Nr. 9, 1939 m.
180.        A. Rugytės rašyta autobiografija.
181.        A. Rugytė, Švėkšnos gimnazijos direktorė, su mokytojais ir mokiniais 1944 m. – fotonuotrauka.
1943 m. Švėkšnos gimnazijos mokinių rekolekcijos – fotonuotrauka.Švėkšnos Saulės gimnazija – fotonuotrauka.
182.        Recruiting – Hospital in Regensburg Certificate Alicija Rugytė: versta iš vokiečių k. į anglų k., išduotas 1949 m.
183.        A. Rugytė birth certificate excerpt. (1940 m., no. 1098), išverstas Scheinfelde 1949 m.
184.        A. Rugytės užrašų knyga su pavardėm ir adresais.
185.        JAV LB padėkos raštas A. Rugytei (1982 m., Detroitas).
186.        Last Will and Testament of Alicija M. Rugytė.
187.        A. Rugytė “Jaunimo Centras ir Čikagos Aukštesnioji Lituanistikos Mokykla” (mašinraštis);
188.        Lietuvių Istorijos draugijos pajamų knyga, 1976-1980 m.
189.        A. Rugytės užrašų knygelė su pavardėm ir adresais.
190.        Užrašų knygelė.
191.        Užrašų knygelė.
192.        A. Rugytės dienoraštis, 1937.01.07 – 1940.05.26.
193.        A. Rugytės dienoraštis, 1944.08.08 – 1947.11.10.
194.        Pagalvėlės užvalkalas su išsiuvinėtais A. Rugytės inicialais.
195.        Švėkšnos “Saulės” gimnazijos chronika (rankraštis, 1919-1945 m.).
196.        Švietimo Valdybos Švėkšnos gimnazijos pažymėjimas Nr. 1636 (išduotas1944 m.).
197.        Švėkšnos Valstybinės gimnazijos 1944 m. XIV abiturientų laida: vinjetė.198.        Padėkos raštas A. Rugytei iš Baltųjų Rūmų nuo R. Reagan’o už “Aušros” perleidimą.
199.        Švėkšniškių Draugijos Garbės Raštas A. Rugytei (1984 m.).
200.        Vilniaus Universitetas: A. Rugytės diplominis darbas. – Kaunas, 1935 m.
201.        Fotonuotrauka iš Romos.
202.        Švėkšnos gimnazijos 50-mečio jubiliejaus org. komiteto Čikagoje fotonuotrauka.
203.        Lietuvos generalinio konsulo dr. Petro Daužvardžio šeimos ir J. Daužvardienės fotonuotraukos.
204.        A. Rugytės tėvų fotonuotrauka.
205.        Fotonuotraukos.
206.        Įvairūs:
– Vilniaus Krašto administracinio padalinimo į 8 apskritis lentelė;
– Lietuvių Istorijos Draugijos firminis blankas;
– Prof. J. Jablonskio portreto iškarpa iš 1925 m. “Trimito”, nr. 20;
– Kt.
207.        Čikagos Aukštesniosios Lituanistikos mokyklos Tvarkos ir drausmės nuostatai. 1962 m.
208.        Korporacija Giedra pristato filmą “Alicija Rūgytė – pedagogės portretas”: 1981 m. gegužės 3 d., programa.

18 dėžė  

209.        Švėkšnos gimnazijos 50 m. jubiliejus: programa ir fotonuotraukos.
210.        Švėkšnos gimnazijos 50 m. jubiliejus: fotoalbumas.
211.        Lietuvių Istorijos draugija, 1970-1975 m.: fotoalbumas.
212.        Lietuvių Istorijos draugija, 1976-1977 m.: fotoalbumas.
213.        Lietuvių Istorijos draugija.: fotoalbumas.
214.        Fotonuotraukos.
215.        Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pažymėjimas dėl A. Rugytės lankytų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Seserų samaritiečių kursų.
216.        Ryžtingos kultūrininkės kelias: Alicija Rūgytė – pedagogė, istorikė, visuomenės veikėja // Lietuvių dienos. – 1982 m. sausio mėn. (J. Prunskio straipsnio iškarpa).
217.        Švėkšniškių Draugijos 1985 m. informacija ir protokolas.

19 dėžė  

218.        A. Rugytės ir prof. J. Račkausko fotonuotraukos.
219.        A. Rugytės fotonuotrauka.
220.        A. Rugytės laidotuvių fotonuotraukos.
221.        A. Rugytės pasas, išduotas 1984 m.
222.        A. Rugytės motinos asmeniniai daiktai.
223.        Medinė dėžutė.
224.        Dėžutė nuo “Dzintars” kvepalų.
225.        A.a. Alicija Rugytė: maldos kortelės.
226.        Audiokasetė su pedagogės A. Rugytės kalba.
227.        Dvi audiokasetės: atsisveikinimas su mokytoja a.a. A. Rugyte.
228.        Švėkšnos gimnazijos 50-mečio Čikagoje fotonuotraukos.
229.        Lietuvių Istorijos draugija 1981 m.: fotonuotraukos.
230.        A. Rugytės 1970-1977 m. kelionių fotonuotraukos.
231.        1980-1983 m. fotonuotraukos iš PLI ir Lituanistinės mokyklos.
232.        Įvairios fotonuotraukos.
233.        Manikiūrinė
234.        Žvakidė.
235.        Medinis stovas parkeriui.
236.        Dėkliukas: pudrinė ir veidrodėlis.
237.        Rožančius ir žiedas.
238.        Smeigtukų ir adatų rinkinys.

20 dėžė  

239.        Manelio sūnaus portretas.
240.        Grupinė didelio formato įrėminta fotonuotrauka (?).
241.        Didelio formato Švėkšnos mokytojų ir mokinių fotonuotrauka.
242.        Moters portretas (?).
243.        Švėkšnos “Saulės” gimnazijos pastato fotonuotrauka.