B. CIPLIJAUSKAITĖ

BIRUTĖS CIPLIJAUSKAITĖS ARCHYVAS
Reg. Nr. 13670

 

I. KORESPONDENCIJA SU NICOLE LAURENT-CATRICE. LIETUVIŲ POETŲ VERTIMAI Į PRANCŪZŲ KALBĄ.

Sąrašėlis papildomai pasiųstų tekstų.
B.C. laiško kopija 1995 03 19 – vertimų patikslinimai
NLC informacija apie kai kurių poetų vertimus pasiųstus įvairiems literatūros žurnalams Prancūzijoje (1995 (b.d.)
NLC atvirukas 1997? Papildomos žinios apie antologiją
D. Ciocytės laiškas 1997 04 21 apie NLC į lietuvių kalbą išversto eilėraščio apie Lietuvą prancūzų kalba, kuris bus paskelbtas “Naujajame židinyje”
D. Ciocytės atvirukas 1997 m. Kalėdos, apie B.C. straipsnį, kuris buvo duotas “Metams”, bet jie būtų keitę kalbą, tai siūlo perduoti “Naujajai Romuvai”
NLC laiškas 1998 01 23 apie atsiliepimus apie Lietuvą prancūzų spaudoje ir apie gautą prašymą išversti du lietuvio poeto (pavardė nenurodyta, rekomenduoto
Ugnės Karvelis) eilėraščius Die festivaliui (“Mergaitė su šermuonėliu” ior “Napoleono kalnas”). Jai pasiųstas mažas honoraras. prašo B.C. išversti.
NLC laiškas 1998 02 18. kopija S. Žuko laiško.
NLC laiškas 1995 04 05 dėl išvestų eilėraščių paskelbimo Nic Klecker poezijos žurnale
NLC b.d. laiške praneša, kad žurnalas ARPA paskelbs keletą B.C. ir NLC išverstų lietuvių poetų tekstų
Į leidyklą pasiųstos antologijos VINGT POETES LIETUANIENS D’AUJOURDHUI pirmųjų korektūrų tekstas ir kai kurių eilėraščių pirmas vertimas, taip pat nepaskelbti Vytauto Skripkos ir Donaldo Kajoko vertimai.
Didesnė susirašinėjimo dėl knygos dalis atiduota Maironio muziejui Kaune.

 

II. KORESPONDENCIJA, SUSIJUSI SU VIDMANTĖS JASUKAITYTĖS “STEBUKLINGA PATVORIŲ ŽOLĖ” VERTIMU IR IŠLEIDIMU.

“Lietuviškų knygų” direktorės laiškas 1999 07 082000 01 20 Horas y Horas leidyklos direktorės užklausimas apie Jasukaitytės romaną, apie kurio vertimą jai kalbėjusi viena Madrido universiteto profesorė.
B.C. laiškas Horas y Horas leidyklos direktorei Elena las Heras, kuri parodė susidomėjimą Jasukaitytės romano vertimu 2000 02 10. Priedas – trumpas romano apibūdinimas.
B.C. laiško kopijas Horas y Horas, su prašymu atsakyti, ar numato galimybę išleisti Jasukaitytės romaną, nes ir kita leidykla parodėsusidomėjimą (žr. pridedamą Sara Pujol laišką 2000 03 31).
Horas y Horas direktorė 2000 04 jau susisiekė su “Lietuviškom knygom” dėl eventualios paramos romano išleidimui.
B.C. laiškas V. Jasukaitytei, prašant jos sutikimo vertimą išleisti 2000 04 19
B.C. laiškas Casa del Traductor direktorei Tarazona, panešant, kad Horas y Horas galvoja išleisti romaną, išverstą tuo laiku, kai turėta Casa del Traductor parama.
B.C. laiškas Horas y Horas dėl išleidimo smulkmenų 2000 04 19Prof. Alicia Redondo, kuri tarpininkavo su Horas y Horas laiškas dėl romano
išleidimo.
B.C. laiškas Horas y Horas dėl išleidimo smulkmenų 2000 04 20
Casa del Traductor direktorės laiškas 2000 07 07 – atsiunčia adresą ispano vertėjo, kuris tuo pat metu, kaip ir B.C. buvo namuose ir padėjo rasti tikra atitikmenį.
B.C. užklausimas Horas y Horas, ar gavo jiems pasiųstą tekstą 2000 09 21
Horas y Horas 2000 10 23 susisiekė su Janina Riškute (“Vaga”) dėl autorinių teisių.
D. Ciocytės laiškas 2000 12 16, per ją buvo bandoma susisiekti su V. Jasukaityte
Prof. Alicia Redondo, Madrid 2001 02 23 – susisiekė su Horas y Horas: romano
publikacija jau gerokai pažengusi į priekį.
Horas y Horas 2001 03 14 laiškas. Romanas visiems patiko. Siūlo pakeisti tik keletą žodžių.
B.C. laiškas 2001 04 14 Horas y Horas. Džiaugiuosi, akd jau pasirašė sutartį su “Vaga”. Jų siūlomi žodžių pakeitimai visi priimtini. Prižadu korektūras ištaisyti per 15 dienų. Vietoj avanso tą sumą panaudoti knygų pasiuntimui nurodytiems asmenims.
V. Jasukaitytės laiškas 2001 05 18. Kalba daugiau apie savo būsimus raštus ir pačią save. Stebisi, kad už “Žolę” nesiūloma honoraro ir nenori sutikti.
B.C. laiškas 2001 06 16 Jasukaitytei. Dėkoja už sutikimą vertimą išleisti. Detales apie išleidimą, apie “paklausą” ir priežastį, dėl kurios nesiūlomas honoraras.
“Vagai” jau sumokėta. Praneša apie tolimesnę eigą.
B.C. laiškas Horas y Horas 2001 09 15. Gavo panešimą iš “Lietuviškų knygų”, kad sąryšyje su Frankfurto muge turi specialų fondą. Žadėjo su ja susisiekti ir pasiųsti paraiškos pavyzdį.
“Books form Lithuania” 2001 12 06 siunčia autorinę sutartį pasirašyti.
B.C. laiškas Jonikaitei “Books form Lithuania” 2001 12 07. Siunčia reikiamas žinias.
B.C. laiškas Horas y Horas 2001 12 10, kad “Lietuviškos knygos” paskyrė paramą.
Aptaria detales ir tai, kas pažymėta sutartyje. Knygoje būtina pažymėti, kad leidžiama su “Lietuviškų knygų” ir “Casa del Traductor” parama.
Horas y Horas laiškas be datos. Gavo pranešimą iš “Lietuviškų knygų”, kad B.C. už vertimą skirta parama. Klausia, ar galėtų pusę tos sumos jiems persiųsti: tas jų nepriverstų uždėti knygai aukštą kainą.
B.C. atsakymas Horas y Horas 2001 12 27. Duoda detales apie tą skirtą sumą,
apie Lietuvoje atskaičiuotus mokesčius ir apie mokesčius, kuriuos turės sumokėti
Amerikoje. Autorė norėtų gauti honorarą.
“Lietuviškos knygos” 2001 12 18. Apgailestauja, kad dėl pasiuntimo parama
(atskaičius Lietuvos mokesčius) B.C. vardu, dar iš jos reikės atskaičiuoti mokesčius
JAV.
B.C. laiškas “Lietuviškoms knygoms” 2001 12 29. Horas y Horas tikisi gauti 1,030, nors jiems pranešta apie mokesčių atskaitymą. Jei knygos laiku neišleis, aš galėsiu grąžinti tik tą sumą, kuri B.C. pasiųsta.
“Lietuviškos knygos” 2002 01 16. Siunčia pasirašytą sutartį.
“LK” 2001 1 22. Pasiaiškina, kad nuo skirtos paramos atskaičiuos 13 %  (iš tiesų atskaičiuota 20%). Tą reikėjo numatyti paraiškoje (kuri pateikta leidyklos) ir prašyti daugiau.
B.C. padėka LK už paaiškinimus 2002 01 31
Horas y Horas b.d. Stebisi, kad B.C. reikia mokėti tokius didelius mokesčius už gautą paramą. Paaiškina “korektorės” užduotį.
B.C. laiškas Horas y Horas 2002 02 08. Svarbu, kad korektorė nebandytų keisti prozos ritmo. Nurodo, kam pasiųsti knygas.
LK 2002 02 29. Planuojamas vertėjų seminaras Nidoje. Kviečiama B.C. Norėtų gauti anksčiau paruoštas antologijas.
B.C. laiškas LK 2002 02 25. Seminaro NIdoje nebegali planuoti į savo programą. B.
C. nelaiko savęs vertėja. Antologijas žada išsiųsto. Klausia, ar Frankfurto mugės lietuvių sekcijos iniciatorius Michael Kruger išverstas į lietuvių kalbą. Priderėtų, bet jį būtų labai sunku versti, o eiliniam skaitytojui gal per komplikuotas.
LK 2002 04 30. Klausia, kada galima tikėtis Jasukaitytės romano pasirodymo.
B.C. atsakymas LK. Horas y Horas neatsako į užklausimus, tad nežino, kokioje padėtyje romanas. Iki šiol negavo korektūrų.
Sutarties tarp Horas y Horas ir “Lietuviškų knygų” kopija.
Horas y Horas 2002 05 17 Išsiunčia 5 “La Milagrosa Hierba” egzempliorius lietuviškoms knygoms
Horas y Horas sąskaita B.C. už knygas 771.35 euros 2002 05 20
Kopija Stonytės, LK, laiško Horas y Horas 2002 05 22. Dėkoja už gautus romano egzempliorius.
Sandu Indart, Irun atvirutė su pranešimu, kad knygos išsiuntinėtos pagal nurodymus. Atsiųs B.C. sąskaitą už sumokėjimą sekretorei, supakavimą, pašto ženklus.
B.C. laiškas Horas y Horas 2002 06 10. Patvirtina, kad knygos gautos, nurodo
detales jų sutartyje, prideda čekį už likutį sumos, gautos iš LK, atskaičius mokesčius ir užsakytus egzempliorius. LK gavo jiems pasiųstus egzempliorius.
Sutartyje nurodyta, kad B.C. priklauso 3; gautas 1. O kaip su autore?  – negavo nė vieno.
V. Jasukaitytės laiškas 2002 06 17. Apie “Golgotos vynuogių” ir “Marijos egiptietės” pasisekimą. Sekantis romanas: “Dievas miršta vienišas”. Kiti jos darbai. Galvoja, kad “Marija egiptietė” galėtų būti įdomi Frankfurto mugei. Reikėtų pasiųsti pavyzdį vertimo į anglų kalbą į JAV – nurodo adresą. Prašo išversti. Aprašo savo sapną. JI negavo “Stebuklingosios žolės vertimo”. Nueis į LK pažiūrėti, gal ten gaus. Prašo parašyti jos prozos apibendrinimą Frankfurto mugei. Jį panaudotų Lenkijai ir Airijai.
Apie savo šeimą.
B.C. ataskaita “Lietuviškoms knygoms”. Gal galėtų duoti vieną egzempliorių
Jasukaitytei. Priedas: kopija “Stebuklingosios žolės” ištraukų, išverstų į vokiečių
kalbą, pasiųstų vienai leidyklai Vokietijoje, kuri 1983 m. norėjo knygą išleisti, bet negavo leidimo iš Maskvos.
Vienos “Stebuklingos žolės” dalies pirmas vertimas į ispanų kalbą.

 

III Merce Rodoreda LA PLACA DEL DIAMANT – MOTERIS TARP BALANDŽIŲ.

Laiškas B. Ciplijauskaitei (rankr.). 2003 01 18;  siuntėjas nežinomas. (JAV)
B. Ciplijauskaitės laiško Parvickienei dėl neatsiųstų knygų nuorašas; 2002 10 19
B. Ciplijauskaitės laiško Maite Solana kopija; 2002 09 12
B. Ciplijauskaitės laiško Parvickienei, Charibdė leidyklos darbuotojai, kopija; 2002 09 12
Charibdė leidyklos darbuotojos J. Parvickienės pranešimas apie B. Ciplijauskaitei siunčiamas knygas ir sąskaita. 2002 09 05
B. Ciplijauskaitės laiško F. Parcerisas, Institucio de les Lletres Catalanes direktoriui, kopija; 2002 09 10
F. Parcerisas, Institucio de les Lletres Catalanes direktoriaus, laiškas B. Ciplijauskaitei 2002 08 28
Charibdė leidyklos darbuotojos J. Parvickienės laiškas apie B. Ciplijauskaitei siunčiamą knygą ir korektūras. 2002 08 20
B. Ciplijauskaitės laiško Parvickienei, Charibdė leidyklos darbuotojai, kopija – korektūros ir pataisymai bei M. Rodoreda biografija; 2002 04 12
Charibdė leidyklos darbuotojos J. Parvickienės laiškas B. Ciplijauskaitei dėl knygos vertimo ir vardų suvienodinimo. 2002 04 17
B. Ciplijauskaitės laiško Parvickienei, Charibdė leidyklos darbuotojai, kopija dėl vardų suvienodinimo (rankr. ir mašinr.); 2001 04 26
B. Ciplijauskaitės laiško Parvickienei, Charibdė leidyklos darbuotojai, kopija; 2000 12 27
Charibdė leidyklos darbuotojos J. Parvickienės laiškas B. Ciplijauskaitei dėl knygos leidimo; 2000 12 16
B. Ciplijauskaitės laiško Parvickienei, Charibdė leidyklos darbuotojai, kopija – dėl diskelio pervertimo į lietuvišką sistemą; 2000 11 27
B. Ciplijauskaitės laiško Parvickienei, Charibdė leidyklos darbuotojai, kopija – dėl diskelio pervertimo į lietuvišką sistemą; 2000 11 24
Charibdė leidyklos darbuotojos J. Parvickienės laiškas B. Ciplijauskaitei dėl diskelio ir rankraščio bei sutartis. 2000 11 14
Charibdė leidyklos darbuotojos J. Parvickienės laiškas B. Ciplijauskaitei dėl knygos išleidimo B. Ciplijauskaitės laiško Parvickienei, Charibdė leidyklos darbuotojai, kopija – dėl autorinių teisių. 2000 05 08
Įvairūs laiškai susirašinėjant dėl autorinių teisių gavimo ir knygos išleidimo
Lietuvoje. 2000 m.
B. Ciplijauskaitės susirašinėjimas dėl Jasukaitytės knygos “Stebuklinga patvorių žolė” vertimo į ispanų kalbą. 1999 m.
Dalios Čiočytės laiškas B. Ciplijauskaitei 1998 12 17


IV Janina Degutytė ir Birutė Pukelevičiūtė. ENTRE EL SOL Y LA DESPOSESION.

Laiškai  – B. Ciplijauskaitės susirašinėjimas su Ana S.Mourier, Tamošaičiu, A.
Jonikaite, J. Jacevičiūte (J. Degutytės autorinių teisių paveldėtoja), B. Pūkelevičiūte,

 

V. ELENOS CIPLIJAUSKIENĖS VARDO STIPENDIJOS DOKTORANTUI,
RAŠANČIAM DISERTACIJĄ APIE LIETUVOS ISTORIJĄ KORESPONDENCIJA NUO 1982 M.

 

LKMA bendraraštis Nr. 34; 2003
N.Markauskaitės, Vilniaus Dailės akademijos doktorantės darbo anotacija.
LKMA CV dr. E. Neniškytės laiškai B. Ciplijauskaitei 2001 02 21, 2002 01 23
Prof. dr. A. Tylos rekomendacija V., Kamuntavičienės darbui.
LKMA CV dr. E. Neniškytės laiškas B. Ciplijauskaitei 2001 01 23
Iškarpa iš “Kauno dienos” 2000 02 19 apie kun. A. Liuimos 90-ąjį gimtadienį.
Pakvitavimas apie E. Ciplijauskienės premijos įteikimą Mindaugui Pakniui 1999 12 24.
Antanės Kučinskaitės laiškai B. Ciplijauskaitei. 1999 06 04, 1996 04 04, 1996 05 03, 1997 07 24, 1998 01 21
B. Ciplijauskaitės laiškai A. Kučinskaitei 1996 01 21, 1996 03 17, 1996 12 20; 1999 04 06
Kvietimai, programos
Kun. R. Krasausko sveikinimas B. Ciplijauskaitei
Rasos Mažeikos (Kanada) laiškas B. Ciplijauskaitei 1987 11 22, padėka už paramą.
I. Vaišvilaitės, A. Vasiliauskienės, R. Totoraičio padėkos už stipendiją laiškai. M.
Bloznelio ir B. Ciplijauskaitės susirašinėjimas. 1992-1993 m. dėl planuojamos leisti knygos
R. Mažeikaitės prašymas dėl stipendijos, susirašinėjimas su Lietuvių fondu.
E. Ciplijauskienės fondo apyskaita 1989 m.

VI. B. CIPLIJAUSKAITĖ-VYDŪNO FONDAS. STIPENDIJA VDU STUDENTUI VASAROS KURSUI ISPANIJOJE.

Studijų programų leidiniai ispanų kalba.
V. Mikūno laiškai B. Dovydaičiui, B. Ciplijauskaitei 2002 04 29, 2001 09 22, 2001 05 18, 2000 06 11, 2000 01 25, 1999 04 15
B. Dovydaičio laiškai B. Ciplijauskaitei 2001 12 09, 2002 01 27, 2001 06 10, 2001
04 22, 2000 07 22, 2000 04 24, 2000 02 15, 1999 12 19, 1999 10 31, 1999 08 24
1999 06 14, 1999 04 12, 1999 02 08, 1998 07 20, 1998 03 30, 1998 02 04
R. Samuolytės laiškai dėl vertimų, sveikinimai 2002 01 29, 2001 11 23, 2001 07
05, 2000 11 18, 2000 04 27, 1999 12 03, 1999 10 28, 1999 06 01, 1998 04 12, 1998 02 07
B. Ciplijauskaitės laiškai V. Mikūnui 2001 10 15, 2000 06 26, 2000 04 04, 2000 01 11,1999 09 27, 1999 06 11
Vaivos Norušienės laiškas B. Cipijauskaitei – padėka už galimybę tobulinti ispanų kalbos žinias. 2001 09 06, priedas – pažymėjimo kopija.
B. Ciplijauskaitės laiškas prof. Zhao Zhenjiang 2000 09 03
B. Ciplijauskaitės laiškas Dovydaičiui 2000 08 18, 1999 09 27
T. Cacho Palomar laiškas B. Ciplijauskaitei 1999 09 15 ispanų kalba.
Vydūno fondo pirmininko kreipimasis ir finansinė ataskaita, įstatai
K. Barancovaitės laiškas B. Ciplijauskaitei – padėka už stipendiją ir galimybę studijuoti Ispanijoje 1998 08 04
B. Ciplijauskaitės laiškas Eglei Šiliūnienei 1998 07 31

VII. B. CIPLIJAUSKAITĖ-VYDŪNO FONDAS. STIPENDIJA VDU STUDENTUI VASAROS KURSUI ISPANIJOJE.

Ramintos Kasparevičiūtės sveikinimai ir laiškai B. Ciplijauskaitei.
B. Dovydaičio laiškai B. Ciplijauskaitei 2003 07 28, 2003 06 01, 2003 04 06, 2003
01 24, 2002 07 30, 2002 06 03, 2001 03 04, 2001 01 06 ir kt.
B. Ciplijauskaitės laiškai V. Mikūnui 2003 06 10, 2002 12 13, 2002 12 09 ir kt.
B. Ciplijauskaitės laiškai dr. D. Zerrano-Dolader 2003 04 17, 2001 04 14, 2001 02 19 (ispanų k.) ir kt.
V. Mikūno laiškai B. Ciplijauskaitei 2003 04 02, 2003 03 03, 2002 12 12 ir kt.
B. Ciplijauskaitės laiškas VDU rektoriui V. Kaminskui 2003 04 12
Sutarties, tarp Vydūno fondo ir VDU dėl prof. Birutės Ciplijauskaitės vardo stipendijos steigimo, kopija.
Šarūno Rimo, Vydūno fondo valdybos pirmininko, laiškas VDU rektoriui V.
Kaminskui 2003 02 28
Jūratės Čepulytės padėkos laiškas Birutei Ciplijauskaitei 2002 09 05
B. Ciplijauskaitės laiškas B. Dovydaičiui 2001 03 13
Įvairios mokymo kursų programos ispanų kalba
Susirašinėjimas su Saragosos universitetu 2001 m. (ispanų k.)
Dokumentai, susiję su Vincės Jonuškaitės Zaunienės premijos įteikimu: raštai,
laikraščių iškarpos

VIII. VYDŪNO FONDAS. DR. JUOZO CIPLIJAUSKO VARDO PREMIJOS DOKUMENTAI. KLAIPĖDOS KOLEGIJOS SVEIKATOS FAKULTETAS NUO 2000 M.

Klaipėdos aukštesniosios medicinos mokyklos lankstinukas,
Elenos Giniotaitės-Grudzinskienės sveikinimai ir padėkos B. Ciplijauskaitei ir V. Mikūnui 2001 m.
B. Ciplijauskaitės laiškas V. Mikūnui 2000 12 03
Bernardo Aleknavičiaus laiškas B. Ciplijauskaitei dėl dr. Juozo Ciplijausko premijos įteikimo, 2000 11 15.
B. Ciplijauskaitės atsakymas B. Aleknavičiui 2000 12 04
V. Mikūno panešimas Elenai Giniotaitei-Grudzinskienei apie paskirtą dr. Juozo
Ciplijausko premiją. 2000 12 18
V. Mikūno laiškas B. Ciplijauskaitei dėl premijos steigimo. 2000 10 18
V.Mikūno laiškai dr. Vidai Staniulienei, Klaipėdos aukštesniosios medicinos mokyklos direktorei dėl premijų skyrimo. 2000 12 18, 2001 11 11, 2001 12 30
B. Ciplijauskaitės laiškai dr. Vidai Staniulienei, Klaipėdos aukštesniosios medicinos mokyklos direktorei dėl premijų skyrimo. 2001 01 21, 2002 02 09, 2002 03 14
V. Mikūno laiškai B. Ciplijauskaitei dėl premijos paskyrimo. 2001 03 05, 2001 12
05, 2002 01 19, 2002 02 05
B. Ciplijauskaitės laiškai V. Mikūnui 2001 12 08, 2002 05 11
Sutarties, dėl dr. Juozo Ciplijausko vardinės premijos įsteigimo, kopija
V. Staniulienės laiškai V. Mikūnui ir B. Ciplijauskaitei 2001 01 092002 01 29, 2002 03 07, 2003 03 24
Lankstinukai apie dr. Juozo Ciplijausko premijos laureates – Eleną Giniotaitę-
Grudzinskienę (2000), Oną Mitalienę (2001), Editą Vitkovskytę (2002)
Nuotraukos iš 2001, 2002 m. dr. Juozo Ciplijausko premijos įteikimo (3 vnt.)
Vydūno fondo lankstinukas
V. Mikūno laiškas Genovaitei Andriuškevičienei dr. Juozo Ciplijausko 2003 m. premijos laureatei. 2003 12 02

 

IX. B. CIPLIJAUSKAITĖS KORESPONDENCIJA SU ĮVAIRIOMIS INSTITUCIJOMIS
LITUANISTINIAIS KLAUSIMAIS. 

B. Ciplijauskaitės laiškas prof. B. Vaškeliui dėl priėmimo į universitetą. 1993 06 08
V. Sventicko, rašytojų sąjungos primininko laiškas apie premiją geriausiam vertimo autoriui 1991-1992 m. 1992 06 10.
Instituto nacional de bellas artes koordinatoriaus L. A. Gonzalez laiškas B.
Ciplijauskaitei 1981 07 20
Kauno “Aušros” gimnazijos mokinių ir mokytojų suvažiavimo dalyvių sąrašo kopija
Juozo Starkaus, Kauno “Aušros” gimnazijos lotynų kalbos mokytojo laiškas B. C. 1987 12 19
B.C. laiškas Lietuvių enciklopedijos leidėjui Kapočiui. 1981 11 25
Jono Leikausko, Sąjunginės autorinių teisių agentūros Lietuvos respublikinio skyriaus viršininko laiškas B. C. dėl rašytojų biografijų. 1987 08 17
B. C. laiškas Jonui Leikauskui 1987 06 25
VVU užsienio ryšių skyriaus viršininkės L., Miliauskienės raštas B.C., kuriame teigiama, kad VU neturi galimybės priimti B.C. paskaitų skaitymui. 1979 05 07
B.C. laiškai R. Klimui, “Metų” redaktoriui dėl vertimų spausdinimo. 1996 01 22, 1996 04 08
1994 m. “poezijos pavasaryje” Vilniuje skaityti tekstai.
III Baltijos šalių literatūros konferencijos programa

 

X. ISPANIŲ POEČIŲ KŪRINIŲ VERTIMAI Į LIETUVIŲ KALBĄ.
XI. BIRUTĖS CIPLIJAUSKAITĖS KORESPONDENCIJA, SUSIJUSI SU NIJOLĖS
MILIAUSKAITĖS KŪRYBA IR VERTIMAIS.

Spaudos iškarpos
Vytauto Mikūno laiškai B.C. 2003 12 02, 2003 11 05
B.C. laiškai V. Mikūnui 2003 07 04, 2003 10 20, 2003 09 06, 2003 09 09, 2003 08 08
Susirašinėjimas el.paštu ispanų kalba
Aušrinės Jonikaitės, Viešosios įstaigos “Lietuviškos knygos” atstovės laiškai B.C. dėl paramos ispaniškiems vertimams. 2003 08 14, 2003 10 13
B.C. laiškai-atsakymai Aušrinei Jonikaitei 2003 08 26, 2003 09 30, 2003 08 26, 2003 08 05
B.C. laiškai Fernando Bores 2003 09 09, 2003 09 11, 2003 09 18 ispanų kalba.
Aušrinės Jonikaitės, Viešosios įstaigos “Lietuviškos knygos” atstovės laiškas F.
Bores 2003 08 14 anglų kalba
F. Bores laiškas A. Jonikaitei 2003 08 31 anglų kalba
F. Bores laiškas B. C. 2003 08 29 ispanų kalba
Vytauto Bložės laiško kopija – leidimas knygą parengti ir išleisti 2003 07 21
B. C. laiškai Vytautui Bložei 2003 08 26, 2003 08 12
B. C. laiškas Janinai Riškutei dėl leidimo ir autorinių teisių.
B. C. laiškai Sarai (?) 2003 07 09, 2003 06 01,
B. Ciplijauskaitės straipsnis apie Nijolę Miliauskaitę ir N. Miliauskaitės vertimų į ispanų kalbą rankraščiai.