B. SRUOGA: RAŠYTOJAS

Balio Sruogos fondas
Reg. Nr. 13941

5 dėžė
1.        Albanijos  ir Čekoslovakijos dalyvavimas Taikos kongrese 1969 m. ir biuleteniai 1967 m. Psl. 1-34. Vokas.
2.        Ištraukos iš B. Sruogos dramos “Barbora Radvilaitė”. Trijų veikmų pjesė “Aitvaras tisėjas”. Psl. 1-49. Aplankas.
3.        Balio Sruogos biografijos metmenys. Psl. 1-16. Aplankas.
4.        Ištraukos iš “Radvilos erkūno”. Psl. 1-6. Aplankas.
5.        Eilėraščiai vaikams. Psl. 1-16. Aplankas.
6.        Giesmė apie Gediminą. Psl. 1-11. Aplankas.
7.        “Milžino paunksmėje” 3 paveikslas IV scena. Psl. 1-51. Aplankas.
8.        A. Samulionio redakcija “Apsiautalas” Balio Sruogos vertimas. Psl. 1-52. Aplankas.
9.        Onė Baliukonytė apie B. Sruogą. Iškarpa iš spaudos. Aplankas
10.        B. Sruoga “Čičinskis – Upytės valdovas”. Baletas. Psl. 1-20. Aplankas.
11.        B. Sruoga “Kreivojo tilto” pastatymas Čikagoje 1985 m. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
12.        Iškarpos iš spaudos apie B. Sruogą 1946-1976. Aplankas
13.        Iškarpos iš spaudos 1954-1975; 1989. Aplankas
14.        Iškarpos iš spaudos “Krėvės – Žilinsko Šarūnas”. Aplankas
15.        Iškarpos iš spaudos 1951-1957; 1960-1964. Aplankas
16.        Minėjimų dublikatai Iškarpos iš spaudos 1986 m.. Aplankas
17.        Bonos universiteto studentų vakaro programa 1946 m. vasario 16 d. Psl. 1-8. Aplankas.
18.        B. Sruogos laiškų iš Štuthofo konclagerio kopijos.
19.        B. Sruogos straipnių kopijos. 1930m.
20.        Iškarpos iš spaudos ir B. Sruogos kūrinių kopijos 1922-1923. Aplankas
21.        Ištraukos iš B. Sruogos laiškų iš Miuncheno į Berlyną ir Bugius 1921-1924 m. kopijos, perspausdintos.
22.        Juozas Urbšys, Dalia Sruogaitė apie Balį Sruogą. Atsiminimų straipsniai. Iškarpos iš spaudos. Psl. 1-62. Aplankas
23.        B. Sruogos lyrika ir dramaturgija  – V. Kubiliaus straipsnis. 1958 m.
24.        B. Sruogos str. “Europos nerimastis” 1922 m.
25.        B. Sruogos str. “bedieviai pono Dievo aveles ganė…” 1922 m. Iš spaudos.
26.        B. Sruogos str. “Pasaka apie tūlą garbingą Lietuvos pilietį” kopija.
27.        B. Sruogos str. “Bobinčius mokykloje” 1939 m.  Kopija iš spaudos
28.        B. Sruogos str. “Giltinės šešėliai” 1922 m. kopija.
29.        B. Sruogos str. “Menininkų streikas” 1923 m. iškarpa iš spaudos. Aplankas.
30.        B. Sruogos laiškai iš Klaipėdos 1922-1924. Iškarpos iš spaudos.
31.        B. Sruogos laiškai iš Vokietijos 1923. Kopijos iš spaudos.
32.        B. Sruogos str. “nepakeičiamas žmogus”” 1922 m. Kopija iš spaudos
33.        Lietuvos gyvenimo vaizdai – kopija iš spaudos.
34.        B. sruoga “Vainikai” 1922 m. kopija iš spaudos. Aplankas
35.        B. Sruoga Laiškai iš Bavarijos 1923 m. aplankas. “Naujienos” iškarpa – kopija.
36.        B. Sruogos “Naujas idealizmo istorijo slapas” 1922 m. straipsniokopija.
37.        Milžino paunksmėje – B. sruogos 25 mirties metų minėjimo vakaras Čikagoje. Iškarpa iš “Keleivio” 1973 m.
38.        B. Sruogos vertimas. H. heinė “Eilėraščiai iš kelionės į Harcą”. “Naujienos” 1923 m. koija. Aplankas.
39.        B. Sruoga “Literatūros darželis”. “Naujienos” – iškarpos – kopijos. 1923 m.
40.        Apie Auslenderius ir Juodąją biržą. 1923 m.
41.        B. Sruoga “Taurių daina iš dramos “Živilė”. “Aušrinė” 1919 m. Aplanaks.
42.        B. Sruoga. Eilėraščiai “Lapai” ir “Sielos šventė”. “Aušrinė” 1918 m. Aplankas.
43.        B .Sruoga “Pabėgėlis Kasmatė”. Apie knygas ir santykius. “Nuajienos” 1927. Aplankas.
44.        Pasikalbėjimas su B. Sruoga. “Lietuvos aidas” 1939 m.
45.        B. Sruoga “Literatūros darželis. Dainius – Burtininkas”. Naujienos 1923 m. Aplankas.
46.        Apie B.Sruogos “Baisiąją naktį”. “Darbo visuomenė” 1936 m. Aplankas
47.        B. Sruoga “Pabėgėlis Kasmatė”. Laiškai iš Miuncheno. “Naujienos” Aplankas/
48.        B. Sruoga “Vokietijos galas”. “Naujienos” 1923 m. Aplankas
49.        B. Sruoga “Menas nepriklausomoje Lietuvoje”. “Naujienos” 1922 m. Aplankas
50.         B. Sruoga “Lietuva, lenkai ir Vilnius”. “Naujienos” 1921 m. Aplankas
51.        B. Sruoga “Laiškai iš Berlyno”.  1923 m. Aplankas
52.        B. Sruoga “Kaip žiūrėti meno veikalus”. “Naujienos” 1923 m. Aplankas
53.        B. Sruoga “Skersai Lietuvą…”. “Naujienos” 1922 m. Aplankas
54.        B. Sruoga “Oberammergan teatras”. “Naujienos” 1922 m. Aplankas
55.        B. Sruoga “Su durniu du turgu…”. “Naujienos” 1922 m. Aplankas
56.        B. Sruoga “Padegėlis Kasmatė”, “Popiežius ir Lietuva”. “Naujienos” 1925 m. Aplankas
57.        B. Sruoga “Erotinė lietuvių dainų simbolika”. “Naujienos” 1924 m. Aplankas
58.        B. Sruoga “Keturi frontai”. “Naujienos” 1922 m. Aplankas
59.        B. Sruoga “Jedinaja nedielimaja”. “Naujienos” 1922 m. Aplankas
60.        B. Sruoga “Oficialingoji Lietuva”. “Naujienos” 1922 m. Aplankas
61.        B. Sruoga “Darbininkų šventė Bavarijoje”. “Naujienos” 1923 m. Aplankas
62.        B. Sruoga “Dailė badaujančioje Vokietijoje”. “Naujienos” 1922 m. Aplankas
63.        Jurgio Blekaičio str. Iš “Aido” ir kt. Iškarpos, kopijos 1948 m. apie B. Sruogą. Psl. 1-116. Aplankas
64.        B. Sruoga “Apsiautalas” ir poezija. Psl. 1-93. Segtuvas.
65.        Iškarpos iš Lietuvos spaudos apie B. Sruogą. Aplankas
66.        Iš B. Sruogos archyvo medžiagą surinko dr. Vanda Daugirdaitė – Sruogienė: iš medžiagos biografijai, apie asmenį ir kūrybą iš JAV spaudos; apie asmenį ir kūrybą iš okupuotos Lietuvos, iš V .Sruogienės atsiminimų; iš 1972 m. minėjimo Čikagoje. Psl. 1-246. Segtuvas.
67.        Iškarpos iš spaudos. Laiškai V. Sruogienei 1952-1958 m. psl. 1-140. Segtuvas.
68.        Sem Benelli “Apsiautalas”. Psl. 1-138. Segtuvas.
69.        B .Sruoga “Milžino paunksnė” – scenarijus. 1958 m. Psl. 1-288. Segtuvas.

6 dėžė

1.        B. Sruoga vertimas: Sem Benelli “Apsiautalas”. Psl. 1-107. Segtuvas.
2.        B. Sruoga “Giesmė apie Gediminą”. Psl. 1-52. Vokas
3.        B. Sruoga “Apyauščio dalia” Psl. 1-136. Vokas
4.        Iškarpos iš spaudos: Balys Sruoga Miunchene, laiškai 1945, 1949; programos, bukletai 1972 m. Psl. 1-27. Vokas.
5.        B. Sruogos jaunystės laiškų nuorašai, gimimo liudijimo nuorašas. Psl. 1-17. Aplanaks.
6.        Aleksandras Montautas “Vladas Putvinskis- Putvis. Gyvenimas” (knyga ir recenzijos). Psl. 1-58. Aplankas
7.        Spauda paie B. Sruogą 1948-1950-1951; 1965-1967. Aplankas
8.        Spauda apie B. Sruogą 1987-1988. Aplankas
9.        Straipsnių kopijos, raštai apie B. Sruogą. Psl. 1-64. Aplankas
10.        V. Sruogienė. Straipsnių kopijos. Psl. 1-70. Aplankas.
11.        Žurnalai su straipniais apie B. ir V. Sruogas. 6 žurnalai