BRAZAITIS (Ambrazevičius) JUOZAS

Juozas Brazaitis (Ambrazevičius)
REG. NR. 14754

DĖŽĖ Nr. 123A

Vokas Nr. 1. FOTOGRAFIJOS: portretinės – 3 mažo, 14 vidutinio, 1 didelio formato; su rašytojais ir kt. – 10, karste – 2, kapas Putname – 2. Portretinės spausdintos (ant spaustuvinio popieriaus) – 4, viršelių ir nuotraukų kopijos (šviestos) – 7. 1 vokas – kopijos ant spec. popieriaus, panaudotos rengiant Raštų tomus.
BRAZAIČIO LAIŠKAI (ASMENINIAI), vokas Nr. 3
Juozo Brazaičio laiškai Vincui Ramonui:
(be datos) – rankraštis;
1947.12.4 – rankraštis;
1948.2.6 – rankraštis;
1951.11.21 – mašinraštis, 2 l.;
(be datos, 1967 FEB 2 – pašto antspaudas) – rankraštis.
Juozo Brazaičio laiškai Česlovui Grincevičiui: nuo 1952 m., 11 laiškų, 3 vokai, 2 atvirukai; šviesta kopija 1953.3.10 laiško, kurio ištrauka panaudota Raštų III tome.
Juozo Brazaičio laiškas Pranui Garšvai, 1969.11.15 – mašinraštis.
Juozo Brazaičio laiškas Benediktui [Babrauskui?], 196[?].1.[?]0 – rankraštis.
Juozo Brazaičio laiškas O. Saulaitienei, 1949.4.22 – mašinraštis.
Juozo Brazaičio laiškas A. Kalvaičiui, 1947.7.28 – mašinraštis.
Juozo Brazaičio laiškai St. Dauniui:
1958.1.10 – mašinraštis su autografu ir prierašu, 2 l.;
(be datos) – mašinraštis (ant firminio Į laisvę blanko).
Juozo Brazaičio laiškai L. Prapuoleniui:
1948.9.28 – mašinraštis su autografu;
1951.9.26 – mašinraštis su autografu, laiškas vokiečių kalba;
1962.9.10 – mašinraštis su autografu.
Juozo Brazaičio laiškas J. Končiui, 1953.8.12 – mašinraštis su autografu.
Juozo Brazaičio laiškas M. Borys, 1950.4.25 – mašinraštis.
Juozo Brazaičio laiškas M. Krikščiūnui [patvirtinimas apie M. Lemešytės-Dikinienės mokytojavimą Lietuvoje], 1949.1.20 – mašinraštis su autografu.
Juozo Brazaičio, A. Novickio, J. Šlepečio, Pr. Vainausko laiškas Kaziui Škirpai, 1968.6.20 – mašinraštis, 2 l.
Juozo Brazaičio laiškai Juozui Prunskiui:
1969.10.2 – rankraštis;
(pieštuku 1971 datuotas) sveikinimas – mašinraštis su autografu;
1972 Velykos – mašinraštis su autografu;
1972.5.1 – mašinraštis su J. B;
1973.11.23 – mašinraštis su J. B;
1963.11.26 Simo Sužiedėlio laiškas [Juozui Prunskiui?] su priedu: Juozo Brazaičio PRO MEMORIA Katalikų laikraščių bendradarbiavimo reikalu, 4 l., mašinraštis su taisymais.
Juozo Brazaičio laiškai Kazimierui Pakštui:
1951.[3.4] m. per Šv. Kazimierą – mašinraštis su autografu ir prierašu, 2 l.;
1951.11.7 – mašinraštis su autografu, laiško priedas – 1951.11.1 laiško Vaclovui Sidzikauskui nuorašas;
1952.3.4 – mašinraštis, 2 l., ir to paties laiško nuorašas;
1953.8.11 – mašinraštis su autografu;
1953.11.21 – mašinraštis su autografu ir to paties laiško nuorašas.
Juozo Brazaičio laiškai Stasiui Santvarui: maždaug nuo 1949 m., virš 30 laiškų (rankraščių ir mašinraščių šviestos kopijos).
LAIŠKAI BRAZAIČIUI
Česlovo Grincevičiaus laiškas Juozui Brazaičiui, 1969.12.19 – mašinraštis su autografu.
LAIŠKAI BRAZAIČIUI (oficialaus tipo, iš DP periodo segtuvo) [aprašyta pagal Valiušaičio skenuotų dokumentų eiliškumą], adresantai:
1949.8.2 – Lietuvių šalpos draugijos Prancūzijoje valdybos aplinkraštis; mašinraštis, 1 l.
1949.6.28 – kun. P. Ragažinskas; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1949.5.23 – Laura Andresco; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1949.6.19 – neįskaitomas adresantas [minima Vilniaus Akademijos įkūrimo sukaktis, prof. Biržiškos]; rankraštis, 1 l.
1949.6.4 – Jonas Lenktaitis (?); autografuotas mašinraštis, 2 l.
1949 – Petras P. Daužvardis, „The Americana Annual 1949“; mašinraštis, 2 l.
1949 – Stanley W. Page, „The Americana Annual 1949“; mašinraštis, 2 l.
1949 – „Lietuvos vykdomosios tarybos pirmininko V. Sidzikausko kalba, pasakyta Illinois lietuvių prekybos rūmų bankiete 1949 m. gegužės 15 d., Bismarck hotel, Chicagoje“; mašinraštis, 5 l.
1949.6 – „Appeal of the Baltic Women’s Council to the Women of the World“, Birute Novickiene, Mall Jurma, Tekla Erdmanis-Endzina; mašinraštis, 2 l.
1949.5.19 – neįskaitomas adresantas, išvykstantis į Sidney [minima knygos korektūros ir tiražas]; autografuotas rankraštis, 2 l.
1949.5.10 – neįskaitomas adresantas; autografuotas rankraštis, 2 l.
1949.5.8 – Bronius Kviklys; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1949.2.28 – H. E. M. Stone laiškas Tautkui; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1949.4.15 – Petras Daužvardis; autografuotas mašinraštis [vokas], 1 l.
1949.4.14 – Jonas Stankevičius; autografuotas rankraštis, 1 l.
1949.3.26 – Lietuvių inžinierių sąjunga užsienyje /LISU/ Informacinis biuletenis Nr. 3, Kempten; mašinraštis, 8 l.
1949.3.10 – K. Stein; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1949.1.15 – Lietuvos laisvės kovų dalyvių sąjungos / Rezistencinio jaunimo sąjūdžio veikimo gairės, Bonn; mašinraštis, 4 l.
1948 (gegužė) – „Sovietizuojama Lietuva“ / Straipsnio vertimas iš žymaus amerikiečių žurnalo PLAIN TALK; mašinraštis, 6 l.
1949.3.7 – Henrikas Ražinskas; autografuotas rankraštis, 1 l.
1949.3.1 – Adolfas Valeška; autografuotas rankraštis, 2 l.
1949.2.21 – kun. Jon. Petrėnas; autografuotas rankraštis, 2 l.
1949.2.19 – Jan R. Mackay (?); autografuotas rankraštis, 1 l.
1949.2.16 – Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas [kreipimasis „Lietuviai“]; mašinraštis, 2 l.
1949.1.28 – Vilius Pitkunigis [?]; autografuotas rankraštis, 1 l.
1949.1.30 – J. Dėd[…]; autografuotas rankraštis, 1 l.
1949.1.1¬0 – neįskaitomas adresantas [minima knygos spausdinimas]; autografuotas rankraštis, 1 l.
1949.1.6 – neįskaitomas adresantas [minima knygos spausdinimas]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.12.08 – United Natios, The Lithuanian Association inGreat Britain; mašinraštis, 1 l.
1948.9.07 – neįskaitomas adresantas; autografuotas mašinraštis, 2 l.
1948.9.3 – dr. S. A. Bačkis; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.8.19 – P. Žadeikis, autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.8.23 – neįskaitomas adresantas [ant „Lietuvių tremtinių bendruomenė“ blanko]; autografuotas rankraštis, 1 l.
1948.8.18 – Roberts Liepins [vokiečių kalba]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.8.2¬ – Vincentas Liulevičius; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.8.4 – B. Povilaitis; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.8.2 – Teofilius Kuklys; autografuotas rankraštis, 2 l.
1948.7.30 – Roberts Liepins [vokiečių kalba]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.7.24 – neįskaitomas adresantas; autografuotas rankraštis, 1 l.
1948.8.11 – Roberts Liepins [vokiečių kalba]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
[b. d.] – „Ponui Lietuviu Statistikos ir Informacijos Biuro Vedejui LUBECKE“ [dėl kratų 1947 gruodį]; mašinraštis, 5 l.
1948.7.23 – Bačkienė [LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJA PRANCŪZIJOJE]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.7.21 – P. Bancevičius; autografuotas rankraštis, 1 l.
1948.7.20 – Jonas Stonys; autografuotas rankraštis, 2 l.
1948.7.22 – [DIE TAT]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.7.16 – J. Vitėnas [Žiburiai]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.3.25 – „The Fight for an Independent Lithuania“; spaudinys, 2 l.
1948.6.30 – Arvo Kalbus [LIFE]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.7.15 – T. Vizgirda; autografuotas rankraštis, 2 l.
1948.6.21 – Bačkienė [LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJA PRANCŪZIJOJE]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.6.2 – [LIETUVOS TEISININKŲ / TREMTINIŲ DRAUGIJA / CENTRO VALDYBA]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.6.8 – Dobrovolskis; autografuotas rankraštis, 1 l.
1948.6.1 – [Lietuviu Tautines Bendruomenes Muncheno Apylinkes Komitetas]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.5.28 – [LIETUVIŲ TREMTINIŲ BENDRUOMENĖ]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.5.20 – Jonas Švedas ponui Tautkui; autografuotas rankraštis, 1 l.
1948.3.12 – „SUTARTIS“ [Tadas (Teodoras) Vizgirda ir Juozas Brazaitis]; mašinraštis, 1 l.
1948.5.21 – A. Novickis [LIETUVIU TREMTINIU TARNYBA]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.5.22 – V. Vaitiekūnas [?]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.4.28 – J. Vitėnas [Žiburiai]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.5.20 – neįskaitomas adresantas [AUFBAU]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.5.20 – neįskaitomas adresantas [AUFBAU]; autografuotas mašinraštis, 2 l.
1948.5.20 – Vizgirda [AUFBAU]; autografuotas rankraštis, 1 l.
1948.4.24 – neįskaitomas adresantas; autografuotas rankraštis, 2 l.
1948.4.14 – Krivickas, S. Bačkis; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.5.10 – „Pro memoria. / Lenkų Tautinės Šventės, gegužės mėn. 2 dieną, paminėjimas“; mašinraštis, 1 l.
1948.5.7 – „LIETUVIŲ SĄJUNGOS ŠVEICARIJOJE ĮSTEIGIMAS“; mašinraštis, 1 l.
1948.4.29 – Pr. Rudinskas, J. Juskevicius „APLINKRASTIS Nr. 1“ [KANADOS LIETUVIU CENTRO TARYBA]; autografuotas mašinraštis, 2 l.
1948. 4.30 – Leonas Gudas, A. F. Navikevičius „ATSISAUKIMAS“ [SPAUDOS BENDROVE „VILTIS“]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.5.12 – Jonas Stonys; autografuotas rankraštis, 1 l.
1948.2.26 – neįskaitomas adresantas [Bačkis?]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.3.8 – L. Balsys; mašinraštis, 1 l.
1948.3.18 – L. Balsys [BALTŲ CENTRINĖ TARYBA]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1947.11.1 – „Anti-Repatriation Activity“ [vieta parašui – Barnes]; mašinraštis, 1 l.
1948.2 – „Lithuanian resettled in 1941“; mašinraštis, 4 l.
1948.1.29 – „AIDE-MEMOIRE“; mašinraštis, 1 l.
1948.5.3 – J. Vasaitis [MINTIS]; autografuotas mašinraštis, 2 l.
1948.4.24 – Jonas Stonys; autografuotas rankraštis, 1 l.
1948.4.9 – neįskaitomas adresantas; autografuotas rankraštis, 1 l.
1948.4.15 – neįskaitomas adresantas; autografuotas rankraštis, 2 l.
1948.4.14–16 – Bronius Kviklys; autografuotas rankraštis, 2 l.
1948.4.15 – Bronius Kviklys; autografuotas rankraštis, 2 l.
1948.4.1 – V. Augustinas; autografuotas rankraštis, 1 l.
1948.3.29 – A. Gerutis; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.4.9 – Bronius Kviklys; autografuotas rankraštis, 2 l.
[b. d.] – „GENOCIDE / LITHUANIA’S […] TRAGEDY / Contents“ [K. Pelekis, žr. Kviklio laišką 1948.4.9]; mašinraštis, 3 l.
1948.3.9 – neįskaitomas adresantas [prel. Vincas Mincevičius? Žr. to paties adresanto laišką 1947.11.22]; autografuotas rankraštis, 2 l.
1948.2.11 – Skautin. V. Šimkus; autografuotas mašinraštis, 2 l.
[b. d.] – Lithuanian Jurists Displaced Persons „APPEAL TO THE JURISTS OF THE WORLD“; autografuotas mašinraštis, 2 l.
1948.1.27 – Donatas Jakavičius; autografuotas rankraštis, 2 l.
1948.1.6 – [Malakas?] LTB mattenbergo apylinkės komiteto pirmininkas „L. T. B. VYRIAUSIAJAM KOMITETUI. / Pranešimas“; autografuotas mašinraštis, 2 l.
[b. d.] – Aktivistų Frontas „KO JIE NORI?“; mašinraštis, 2 l.
1948.2.4 – V. Vizgirda [?]; autografuotas rankraštis, 2 l.
1948.1.26 – V. Bieliauskas [Breliauskas?] [Im Ausland]; autografuotas rankraštis, 2 l.
1948.2.8 – dr. J. Kaskelis, V. Bačinskas [LIETUVIŲ TREMTINIŲ APYLINKĖ KEMPTENE]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.2.12 – dr. J. Kaskelis, agr. V. Bačinskas [LIETUVIŲ TREMTINIŲ APYLINKĖ KEMPTENE]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
[b. d.] – „REZOLIUCIJA. / Lietuviu Tremtiniu Bendruomenes Vokietijoj, Kempteno Apylinkes 1948. I. 29 d.“; mašinraštis, 2 l.
1948.1.19 – Jonas Stonys; autografuotas rankraštis, 1 l.
1948.2.11 – A. Ružancovas [?]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.2.18 – J. Vitėnas [Žiburiai]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.17 – neįskaitomi adresantai [LIETUVIŲ KOMITETAS GROSS-HESEPE CAMP MEPPEN]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
[b. d.] – [Schmabilche Zeitung]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.1.10 – Bačkienė [LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJA PRANCŪZIJOJE]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.1.15 – „Pro Memoria“; mašinraštis, 2 l.
1948.2.3 – Arvo Kalbus [GEISLINGER (STEIGE)]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.1.12 – P. Gaučys [LIETUVIŲ TREMTINIŲ BENDRUOMENĖ]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1947.8.11 – „DRAUGIJŲ IR SĄJUNGŲ REGISTRACIJA“; mašinraštis, 1 l.
1948.1.24 – neįskaitomas adresantas [AUFBAU] [dėl Šapokos, Baltrušaičio ir Vizgirdos knygų leidimo]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.1.26 – Arvo Kalbus [GEISLINGER (STEIGE)]; autografuotas mašinraštis, 2 l.
[b. d.] – „Fragen“; mašinraštis, 1 l.
1948.1.21 – L. Balsys [BALTŲ CENTRINĖ TARYBA]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1948.1.20 – A. Klavsons [LATVIEŠU ZINAS]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1947.12.23 – A. Ladyga; autografuotas rankraštis, 2 l.
1947.12.18 – Vyt. Gurklys, J. Bacevičius [LIETUVIU KOMITETAS LANGWASSER]; autografuotas mašinraštis, 2 l.
1947.11.13 – Paršeliūnas [?] ir neįskaitomas adresantas [Regensburgo Lietuviu Tremtiniu Apygarda]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1947.12.8 – A. Merkelis; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1947.11.21 – Gudaitis [?] ir neįskaitomas adresantas [Regensburgo Lietuviu Tremtiniu Apygarda]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1947.11.22 – neįskaitomas adresantas [prel. Vincas Mincevičius?]; autografuotas rankraštis, 2 l.
1947.11.5 – K. Kaarik [The Baltic review]; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1947.9.2¬ – Jurgis Gimbutas; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1947.11.8 – neįskaitomas adresantas; autografuotas rankraštis, 2 l.
1947.9.18 – Kostas R. Jurgėla; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1947.11.8 – A. Merkelis; autografuotas mašinraštis, 2 l.
[b. d.] – „ENTENTE MONDIALE POUR LA PAIX / Congres de la Femme et la Paix / Resolutions finales“; mašinraštis, 2 l.
1947.10.6 – neįskaitomas adresantas; autografuotas rankraštis, 1 l.
1947.10.6 – neįskaitomas adresantas; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1947.10.4 – neįskaitomas adresantas; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1947.10.6 – „TARPTAUTINIO MOTERŲ KONGRESO ENTENTE MONDIALE POUR LA PAIX įvykusio Paryžiuje 1947 m. rugsėjo 28 d.–spalio 1 d. užkulisinės nuotaikos“; mašinraštis, 2 l.
1947 Vol. 1, No. 21 – „NEWSLETTER FROM BEHIND THE IRON CURTAIN“; mašinraštis, 6 l.
[b. d.] – „RIGHT HONORABLE / Mr. Harry S. Truman, THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA“; mašinraštis, 1 l.
[b. d.] – „Nuorašas / DIDZIAI GERBIAMAJAM JUNGTINIU AMERIKOS VALSTYBIU PREZIDENTUI PONUI HARRY S. TRUMANUI“; mašinraštis, 1 l.
1947.6.18 – „Grąžinimo akcija“; autografuotas mašinraštis, 2 l.
1947.6.10 – L. Dymša „PRO – MEMORIA“; mašinraštis, 4 l.
1947.6.24 – Aleksandras Laikunas; autografuotas mašinraštis, 2 l.
1946.12.15 – Liudas Dovydėnas; autografuotas rankraštis, 1 l.
1947.1.21 – kun. dr. V. Pavalkis „Italijos lietuvių emigracijos klausimas“; autografuotas mašinraštis, 3 l.
1947.1.10 – Jonas Balys; autografuotas mašinraštis, 1 l.
[b. d.] – ; mašinraštis, 1 l.
1947.6.24 – VYRIAUSIOJI BUSTINE EUROPOJE [Liečia: Cibilių sargų ir Industrinės Policijos naudojimas darbui“; mašinraštis, 1 l.
1947.1.3¬ – M. Krupavičius „Viso pasaulio lietuviams“; mašinraštis, 1 l.
1947.2.4 – „Petition concerning the announced UNRRA screc[k?]ing“ [numatomos vietos parašams: A. Kacens, K. Kalnins; prof. Woldemar Pats, Oskar Teeaar; prof. G. Galvanauskas; mašinraštis, 4 l.
1947.2.10 – „Report on the information meeting held in Detmold on the 17th january 1947“; mašinraštis, 2 l.
1945.8.1 – „Bade us farewell with cakes; received us with rifles / Letter of a Lithuanian escaped from slavery“; mašinraštis, 4 l.
[b. d.] – „Jo Šventybei Popiežiui Pijui XII“; mašinraštis, 1 l.
[b. d.] – „Tautų Laisvės Lygai Paryžiuje“; mašinraštis, 1 l.
1946.12.31 – Jonas Grigolaitis; autografuotas mašinraštis, 1 l.
1947.2.4 [gauna] – „Santrauka p. M. ….. padarytu pareiškimu Baltu karininkams ir Baltu Ryšiu Štabo Vadovybei šio men. 18 d. [M?]annheime Naefertalyje“; mašinraštis, 3 l.
1947.1.30 – „Viso pasaulio lietuviams“; mašinraštis, 2 l.
1947.1.30 – „Lietuvių, estų ir latvių veiklos programa ryšium su Maskvos konferencija“; mašinraštis, 3 l.
1947.1.30 [gauta] – B. Žukausk (?); autografuotas rankraštis, 12 l.
1946.12.21 – S. Baltūsis; autografuotas mašinraštis, 2 l.
1946.12.27 – „Ištrauka iš laiško VLIK-ui“, J. Talalas; mašinraštis
1947.1.13 [gauta] – „Kaledos Hanau Lietuviu Stovykloje“, B. Žukausk (?); mašinraštis
1946.12.17 – „Kol. Cooksedge pareiškė savo nuomonę apie gyvenimą Haunstetteno lageryje“; mašinraštis, 2 l.

KITI LAIŠKAI
Vlados Prosčiūnaitės (Brazaitienės) laiškas Santvarams[?], 1944.12.11, rankraštis, 4 l. (šviesta kopija).
SUSIRAŠINĖJIMAS BRAZAIČIO RAŠTŲ REIKALU
Pauliaus Jurkaus laiškai Česlovui Grincevičiui (Juozo Brazaičio Raštų reikalais):
1979.11.28 – mašinraštis;
1979.12.6 – mašinraštis su Brazaičio fotografijų aprašų priedu, 4 l.;
1979.12.17 – mašinraštis;
1980.1.18 – mašinraštis.
Broniaus Nemicko laiškai Česlovui Grincevičiui:
1986.1.26 – rankraštis;
1986.1.26 – rankraštis;
laiško priedas „Lietuvos Sukiliminę Vyriausybę Vokiečiams Likviduojant“ – rankraštis, 2 l.;
laiško priedas „LLV 1941.9.5 protokolas Nr. 35“ ir Ambrazevičiaus 1941.9.9 laiškas von Renteln, 6 l. (šviestos kopijos).
Antano Mažiulio laiškas/liudijimas (pavadinimu „Sovietinė cenzūra J. B. paruoštiems Maironio ir Donelaičio raštams“), 1979.12.2 – rankraštis, 4 l.
Antano Vaičiulaičio laiškai Česlovui Grincevičiui:
1979.11.2 – rankraštis ir vokas;
1979.12.14 – vokas;
1980.2.12 – rankraštis.
Juozo Girniaus laiškas J. Baužiui, 1979.11.28 – mašinraštis (šviesta kopija).
Juozo Girniaus laiškai Česlovui Grincevičiui:
1978.5.18 – mašinraštis su autografu ir prierašu;
1978.12.18 – mašinraštis su autografu;
1979.8.24 – mašinraštis su autografu;
1979.12.17 – mašinraštis su autografu ir prierašu;
1979.12.18 – mašinraštis su autografu ir voku;
1979.12.28 – mašinraštis su autografu.
Juozo Girniaus laiškas Aldonai Grincevičienei, 1979.8.24 – mašinraštis su autografu.
Bernardo Brazdžionio laiškai Česlovui Grincevičiui:
1979.8.6 – mašinraštis su autografu;
1980.1.17 – mašinraštis su autografu;
(be datos) – mašinraštis, 5 l.
Jurgio Blekaičio laiškai Česlovui Grincevičiui, 1980.2.25 – rankraštis.
Vytauto Vaitiekūno laiškai Česlovui Grincevičiui, 1979.12.27 – mašinraštis su autografu.
Jurgio Jankaus laiškai Česlovui Grincevičiui, 1980.3.4 – rankraštis.
Aniceto Šimučio laiškai Česlovui Grincevičiui, 1985.10.17 – mašinraštis su autografu ir voku.
Juozo Ardžio laiškas Alinai Skrupskelienei ir Česlovui Grincevičiui, 1980.10.21 – rankraštis.
Stasio Dargio laiškas Česlovui Grincevičiui, 1986.12.13 – mašinraštis (šviesta kopija).
V. E. Majausko laiškas Česlovui Grincevičiui, 1978.11.5 – rankraštis, 2 l.
Lietuvių fronto bičiulių tarybos/Algio Raulinaičio laiškas laiškas Česlovui Grincevičiui, 1978.12.2 – mašinraštis su autografu.
K. G. Ambrozaičio raštelis Česlovui Grincevičiui, be datos, rankraštis.
Alberto Avižos raštelis Aldonai Grincevičienei, 1975.12.22 – rankraštis.
Į laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti laiško/paramos prašymo forma ant firminio blanko, 1979 gruodis, nepasirašytas.
Juozo Baužio laiškai/kreipimaisi dėl akademijos profesoriui Juozui Brazaičiui minėti:
1975.9.6 – mašinraštis (šviesta kopija), nepasirašytas;
1975.9.15– mašinraštis (šviesta kopija);
1975.12.15– mašinraštis (šviesta kopija), priedas – akademijos finansinė apyskaita.
Vacio Prižginto laiško vokas Į laisvę fondui, 1980.9.24.

SPAUDINIAI:
Juozas Ambrazevičius, Literatūros teorija. Poetika: vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms, Scheinfeld’as: 1948, 80 p. Atspausta iš antro leidimo [vadovėlis] N. E. Sūduvis, Vienų vieni [knygos viršelio aplankas]

DĖŽĖ Nr. 123
2. RANKRAŠČIAI: „Dubysos[?] ir Valančiaus atokaitoje“ – nenustatyto rankraščio šviesta kopija (pirmasis lapas).
MAŠINRAŠČIAI:
„Lietuviai, sukilkime prieš tylą ir klastą“ – kreipimasis ir „Sąrašas adresų, kuriais prašoma rašyti“, 1951.12.18 d., 3 l, pasirašo: M. Krupavičius, prof. J. Brazaitis.
„Akademija tautos kryžkelėse“ su raudonais taisymais (korektūromis), 20 l. – galimai variantas, spausdintas Drauge 1973 m. rugsėjo 28 d.; pilnas originalus tekstas išspausdintas: Aidai, 1974 Nr. 2; Suvažiavimo darbai IX, 1982; Raštai IV.
„Altorių šešėly recenzija“ (su kelių spalvų taisymais; po tekstu pastabos: „Recenzija iš dienraščio Lietuvos aidas […]“), trys dalys, 7+9+12 l. (po antrą, Č. G. ir A. S. redaguotą (to paties mašinraščio ant tokio paties popieriaus) variantą yra medžiagos Raštams segtuve Nr. 2). Išspausdinta Raštų II tome.
„Maironis“ – 29 l., du to paties mašinraščio variantai su skirtingais Č. G. ir A. S. taisymais (t. p. skirtingi 21 lapo variantai). Išspausdinta Raštų II tome.
„Menininkų uždaviniai ir visuomenė“ – 6 l. su Č. G. ir A. S. taisymais (taisyta ant originalaus, archyvinio Brazaičio varianto?). Išspausdinta Raštų V tome.
„Čiurlionio ansamblis“ – proginės kalbos tekstas, 14 l., šviesta kopija su Brazaičio, Č. G. ir A. S. taisymais. Išspausdinta Raštų V tome.
„Prelatas Jonas Balkūnas“ – 8 l., šviesta kopija su Brazaičio, Č. G. ir A. S. taisymais. Išspausdinta Raštų V tome.
„Jonas Šlepetys“ – 9 l., šviesta kopija su Brazaičio, Č. G. ir A. S. taisymais. Išspausdinta Raštų V tome.
„Moteris lietuvių literatūroje“ – 4 l., šviesta kopija su Brazaičio, Č. G. ir A. S. taisymais. Išspaudinta Raštų V tome.
„Petras Rimša“ – 2 l., šviesta kopija su Brazaičio, Č. G. ir A. S. taisymais. Išspausdinta Raštų V tome.
„Stasys Šalkauskis“ – 15 l., mašinraštis su Č. G. ir A. S. taisymais. Išspausdinta Raštų V tome.
„Nauji kaimo žmonės. Paukštelio Kaimynai“ – recenzijos planas, 2 l., mašinraštis su Č. G. ir A. S. taisymais. Išspaudinta Raštų V tome.
„Iš Lietuvos vyrų eilės… Mykolas Krupavičius“ – 5 l., šviesta kopija su Brazaičio, Č. G. ir A. S. taisymais. Išspausdinta Raštų V tome.
„De la culture avhnt toutes choses… (Apie kultūros reikalą tremtyje)“ – 16 l., šviesta kopija su Brazaičio, Č. G. ir A. S. taisymais. Išspausdinta Raštų V tome.
„Etinio momento vaidmuo ne tik DP likimui“ – 4 l., šviesta kopija su Brazaičio, Č. G. ir A. S. taisymais. Išspausdinta Raštų V tome.
Mašinraštis be pavadinimo (Raštų V tome pavadintas „Kultūrinis tremtinių aktyvumas“) “ – 7 l., šviesta kopija su Brazaičio, Č. G. ir A. S. taisymais. Išspaudinta Raštų V tome.
„J‘accuse“ – 20 l., šviesta kopija su Brazaičio ir dar vieno, nenustatyto asmens pastabomis/patarimais, o taip pat Č. G. ir A. S. taisymais. Sutrumpintas tekstas išspausdintas Raštų VI tome.

3. BRAZAIČIO LAIŠKAI (OFICIALŪS)
Amerikos lietuvių fronto bičiulių valdyba – visoms LF Bičiulių Samburių valdyboms, 1953.11.11 – autografuotas mašinraštis.
Amerikos lietuvių fronto bičiulių valdyba – ALFB sambūrio valdybai Chicagoje, 1954.11.2 – mašinraštis su Brazaičio ir V. V. [Vytauto Vaitiekūno?] autografais.
Užsienio Reikalų Tarnybos Valdytojas – Bajorynui, 1950.4.26 – mašinraštis (nuorašas).
Lietuvių Fronto Bičiulių Tarybos pirmininko sveikinimas Kalėdų proga, be datos – spausdintas atvirukas su autografu.
Pro memoria prel. Balkūnui, Laučkai, Mažiuliui, Trimakui, Vainauskui, Vaitiekūnui, 1952.1.31 – [pieštuku] autografuotas mašinraštis, ir laiško priedas-prierašas [bet gali būti ir nuo kito laiško], kuriame minimi Naujienų bedradarbis, Škirpa, dr. Grigaitis.

IŠKARPOS IŠ SPAUDOS IR/AR ŠVIESTOS JŲ KOPIJOS:
Nr. 1 – apie Juozą Brazaitį (Ambrazevičių) –įvairūs paminėjimai spaudoje gyvam esant, jo knygų recenzijos (Dienovidis 1939 Nr. 2 apie Ambrazevičiaus Lietuvių rašytojai; Dienovidis 1939 Nr. 4 apie Ambrazevičiaus Literatūra II d. ir kt.). 1961.4.2 Darbininko redakcijos prierašas. 1980.2.16 Draugas su Brazaičio tekstu „Kristijono Donelaičio pėdomis“. Lietuvių dienos p. 15 su Brazaičio interviu ištrauka.
Nr. 2 – nekrologai ir užuojautos, iškilmingi minėjimai po mirties; žinutės ir komentarai apie leidžiamus Brazaičio Raštų tomus; lankstinukas (akademijos programa) „Prof. Juozas Brazaitis. 1975 lapkričio 30, Jaunimo centras, Chicago“ – 8 vnt. ir šviesta kopija su padėkos žodžiais Stasiui Santvarui už kalbėjimą Brazaičio minėjime. Akademijos Brazaičiui minėti eigos projektas. ELTA pranešimas apie Juozo Brazaičio mirtį (mašinraštis; Česlovo Grincevičiaus?).
Nr. 3 – Brazaičio publikuotų tekstų spaudos iškarpų kolekcija (su Česlovo Grincevičiaus ir Alinos Skrupskelienės taisymais ant viršaus), virš 150 l.

MEDŽIAGA RAŠTAMS, surinkta Česlovo Grincevičiaus ir Alinos Skrupskelienės:
Nr. 1 – medžiaga, panaudota I Raštų tome (Ambrazevičiaus Vaižgantas, apžvalgos ir kt. – šviestos kopijos su Č. G. ir A. S. taisymais; Č. G. ir A. S. „Pastabos“ I tomui).
Nr. 2 – medžiaga, panaudota II Raštų tome (šviestos kopijos su Č. G. ir A. S. taisymais; turinio projektai, citatų juodraščiai etc.).
Nr. 3 – medžiaga, panaudota III Raštų tome (Ambrazevičiaus recenzijos, apžvalgos, įvadai knygoms – šviestos kopijos su Č. G. ir A. S. taisymais; Č. G. ir A. S. „Pastabos“ III tomui, turinio projektai etc.).
Nr. 4 – medžiaga, panaudota VI Raštų tome (Ambrazevičiaus tekstai apie asmenybes, švietimo sistemos klausimų apžvalgos, įvadas ir pabaiga knygai apie Eretą – šviestos kopijos su Č. G. ir A. S. taisymais; Č. G. ir A. S. „Pastabos“ VI tomui, turinio projektai).
Nr. 5 – medžiaga, panaudota V Raštų tome (Ambrazevičiaus aprašymai iš kelionių, pasirodę tarpukario spaudoje – šviestos kopijos su Č. G. ir A. S. taisymais; turinio projektai (5 var.)).
Nr. 6 – medžiaga, panaudota VI Raštų tome (šviestos kopijos su Č. G. ir A. S. taisymai; Č. G. ir A. S. „Pastabos“ VI tomui; turinio projektas; „Straipsnių šaltiniai“ (2 var.)).
Nr. 7 – nepanaudota medžiaga. Nepanaudotos citatos (prierašai) prie Brazaičio fotografijų. Parengti, spaudai surinkti tekstai, kurių atsisakyta dėl nenustatytų priežasčių – 42 l. „Kodėl mes negrįžtam“ – trupanti iškarpa iš nenustatyto laikraščio, originalas ir šviesta kopija. 9 tekstai (šviestos, redaguotos kopijos), kurių nedėta į Raštus. Alinos Skrupskelienės išlaidų sąrašas popieriui ir kt., leidžiant Brazaičio Raštus, 4 l. Klausimynas (8 klausimai „apie J. Brazaitį kaip profesorių“), 2 l. – galimai Česlovo Grincevičiaus, naudotas renkant informaciją Raštams ir/ar straipsniams apie Brazaitį. Lapeliai su smulkiomis pastabomis.
Nr. 8 – Brazaičio Raštų I–V tomų vardyno (rodyklės) mašinraštis su klaidų atitaisymais, 70 l.; VI tomo vardyno (rodyklės) mašinraštis (2 var.); Raštų viršelio spaustuvinis projektas; Raštuose įsivėlusių klaidų atitaisymo juodraštis.