DARGIŲ ŠEIMOS

DARGIŲ ARCHYVAS
REG. NR. 13604

 

1 DĖŽĖ

1.        JAV LB Centrinės ap. kartoteka ir mokesčio kortelės
2.        JAV LB Centrinės ap. kvitų šaknelės
3.        A. Dargio rankraštis apie J. Biliūną, straipsniai skelbti “Drauge”
4.        Laiškai Dargiui iš JAV Senatorių, ALT 1991 m. suvažiavimo rezoliucijos, G. Lazausko laiškas G. Bush; 1990 metinės konferencijos rezoliucijos, K. Steponavičiaus laiškai P. Šukiui 1992; V. Landsbergio laiškas sen. Moynihan, laikraščių iškarpos
5.        Įvairūs atsišaukimai dėl Lietuvos laisvės anglų, lietuvių k.
6.        PLGS ir ALGS suvažiavimo dokumentai: 1973 lankstinukai, programos, kvietimai, protokolai.
7.        1944 m. dokumentų kopijos:
a)        Tėvynės apsaugos štabo biuletenis Nr. 4
b)        1944; Tėvynės apsaugos dalių kūrimo istorija 1944,
c)        narių sąrašai,
d)         įsakymas Sedai ginti,
e)        vokiečių administracijos raštas Tėvynės apsaugos štabui 1944 09 28
f)        leidimas Ančiuliui ir Kasperavičiui keliauti per Pievėnus, Darbužiškius ir kt. į Sedą (2 vnt.) vok. k.
g)        Už ką (apie bolševizmo esmę), informaciją paruošė Gediminas Galvanauskas,
h)        Tėvynės apsaugos rinktinės kapitono slapta informacija apie priešbolševikinę propagandą ir lietuvių savanorių verbavimą (2 vnt.)
i)        Raštas vokiečių kalba apie Tėvynės apsaugos rinktinės org.
j)        kpt. Jatulio įsakymas dėl tilto sargybos 1944 08 16
k)        Lietuvos karinių dalių inspekcijos štabo pažymėjimo pvz. 1944 09
l)        įvairūs dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis
8.        M. Šimkaus laiškas Jonikui ir laikraščio “Lietuwiszkasis Balsas” 18871, 9 – 10 ir kt. nr. kopijos
9.        Vysk. Karevičiaus fotografija – dovana Lietuvos laisvės paskolos rėmėjui (fot. Zinkus) (apie 1921 – 1922 m.), įvairios informacijos Lietuvos laisvės klausimais 1988, 1968, 1979, 1972m.
10.        Rankraščiai, spausdinti “Naujienose” apie M. Krupavičių, autorius nenurodomas.
11.        Informacija Lietuvių tautinių kapinių sklypų savininkams 1975 m.
12.        Vaizdajuostė “XII-tasis Amerikos lietuvių kongresas.
13.        Laikraščių iškarpos apie J. Puziną, ateitininkų sąjungos tarybos sąrašas 84 m.
14.        Laikraščių iškarpos, įv. knygų iškarpos, programos
15.        Laikraščių iškarpos, elektroniniai laiškai L. Dargiui, renginių programos, elektroninis informacijos biuletenis ir kt. 1991 – 1993
16.        VLIK Seimo 1986 11 7-9 dokumentai: V. Jokūbaičio, vicepirmininko, pranešimas, informacinė anketa išeivijos lietuviams, informaciniai lankstinukai, veiklos programa konferencijos metu, Tautos fondo tarybos pranešimas ir kt.
17.        J. Kaminsko, Br. Nemicko, Stepo ? laiškai prof. J. Puzinui, raštai ALTui dėl Kersteno komiteto darbo.
18.        Lietuvos laisvės lygos ir Sąjungos “Jaunoji Lietuva” atsišaukimas į Lietuvos žmones atiduoti karinius bilietus ir netarnauti Sovietų armijoje; Plakatas, reikalaujantis išvesti sovietinę armiją iš Lietuvos.
19.        1987 m. aukų Tautos fondui sąrašas; 1986 m. aukų Tautos fondui sąrašas; Dr. K. Bobelio, VLIKo pirmininko, pranešimas 1983 m. VLIKo Seime.
20.        Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 58-63 Seimų leidinėliai (1974 – 1989 m.)
21.        II Mokslo ir kūrybos simpoziumo dokumentai:
a)        II Mokslo ir kūrybos simpoziumas. Leidinys. 1973 m.
b)        Technikos žodis. 1970 Nr. 1 – 2
c)        II Mokslo ir kūrybos simpoziumo technikinio organizacinio komiteto posėdžių protokolai (4 vnt.)
d)        P. Vardžio, P. Jucaičio laiškai dėl MKS.
e)        II Mokslo ir kūrybos simpoziumo finansiniai dokumentai: išlaidų sąmata, sąskaitos
f)        II Mokslo ir kūrybos simpoziumo dalyvių sąrašai ir registracijos mokestis (2 vnt.)
g)        prof. V. Jakubėno koncerto dalyvių sąrašai
h)        II Mokslo ir kūrybos simpoziumo banketo dalyvių sąrašai ir aukos (2 vnt.)
i)        II Mokslo ir kūrybos simpoziumo banketo dalyvių susodinimo schemos
j)        II Mokslo ir kūrybos simpoziumo aprašymai spaudoje
k)        II Mokslo ir kūrybos simpoziumo lankstinukų, kvietimų, blankų, laiškų, kreipimųsi pavyzdžiai
l)        II Mokslo ir kūrybos simpoziumo paskaitų santraukos. Leidinys.
m)        II Mokslo ir kūrybos simpoziumo dokumentas.
n)        Mokslo ir kūrybos simpoziumo 400 m. aukštojo mokslo LIetuvoje sukakčiai prisiminti leidinys. 1969

 

2 DĖŽĖ

1.        Laikraščių iškarpos kultūrinėmis temomis
2.        Įvairių renginių programos, kvietimai ir pan.
3.        Illinois Lietuvių gydytojų draugijos pagalbinio moterų vieneto užrašai išsiųsti raštai, laiškai, finansiniai atsiskaitymai – 1957 – 1965 m.
4.        Įvairūs Illinois Lietuvių gydytojų draugijos pagalbinio moterų vieneto užrašai – turto apskaita, pareigybinės instrukcijos, stipendijų fondo dokumentai, programos, dokumentai, Tax return kopijos ir kt. 1971 – 1976 m.
5.        Illinois Lietuvių gydytojų draugijos pagalbinio moterų vieneto 1978 – 1979 m. veiklos metų dokumentai: susirašinėjimas, užuojautos, nuotraukos, finansiniai dokumentai ir kt.
6.        Illinois Lietuvių gydytojų draugijos pagalbinio moterų vieneto 1975 m. veiklos metų dokumentai: susirašinėjimas, užuojautos, nuotraukos, finansiniai dokumentai ir kt.
7.        Illinois Lietuvių gydytojų draugijos pagalbinio moterų vieneto 1977 – 1978 m. veiklos metų dokumentai: susirašinėjimas, užuojautos, nuotraukos, finansiniai dokumentai ir kt.
8.        Įvairūs Illinois Lietuvių gydytojų draugijos pagalbinio moterų vieneto užrašai – turto apskaita, pareigybinės instrukcijos, stipendijų fondo dokumentai, programos, dokumentai, Tax return kopijos ir kt. 1970 m.
9.        Daktarų sąrašai 1965 – 1973 ir nario mokesčio mokėjimas.
10.        Žurnalo “Medicina” dok.: susirašinėjimas, finansiniai dokumentai, prenumeratos klausimai. 1970 – 1973 m.
11.        Illinois Lietuvių gydytojų draugijos pagalbinio moterų vieneto sąrašas, statutas, Illinois Lietuvių gydytojų draugijos narių sąrašas, 1973 m. suvažiavimo programa, Illinois Lietuvių gydytojų draugijos pagalbinio moterų vieneto atsiradimo istorija, studentų fondas, iškarpos iš laikraščių; G. Gudauskienės laiškas Valei 1971 m., nuotraukos iš miuziklo “rytoj mano vestuvės” ir kt.
12.        Simbolinis Illinois Lietuvių gydytojų draugijos pagalbinio moterų vieneto pirmininkės plaktukas.
13.        Illinois Lietuvių gydytojų draugijos pagalbinis moterų vienetas – 1966 m. knygelė.
14.        Illinois Lietuvių gydytojų draugijos pagalbinio moterų vieneto nuotraukos, “Lituanus” diplomas LGD pagalbiniam moterų vienetui už auką žurnalui 1958 m. Vasario 16 gimnazijos pajamų kvitas – auka
15.        Illinois Lietuvių gydytojų draugijos pagalbinio moterų vieneto korespondencijos nuorašai 1964 – 1965 m.
16.        J. Daužvardienės laiškas Westchester miestelio IL, merei dėl lietuvių dalyvavimo miestelio šventėje 1976 m. , G. Gudauskienės laiškas Dargienei ir finansiniai dokumentai, įvairios renginių programos, laikraščių iškarpos.