E. ir B. VITKAI

EDVARDO IR BALIO VITKŲ ARCHYVAS
Reg. Nr. 13523

1.        Department of the Army pagyrimo ir padėkos raštai  dėl gerai atliktų inžinerinių darbų E. Vitkui 1980 10 15; 1984 12 (įrėminti).
2.        Amerikos kariuomenės pažymėjimas, išd. E. Vitkui (Department of the Army Certificat of appreciation) 1987 m. (įrėmintas).
3.        20 metų tarnavimo JAV kariuomenėje pažymėjimas 1985 m sausio 4 d. (įrėmintas).
4.        Amerikos kariuomenės pažymėjimas išd. E. Vitkui (į pensiją išėjimo sertifikatas) 1987 m. birželio 26 d. (įrėmintas)
5.        Department of the Army pagyrimo ir padėkos raštas  E. Vitkui 1987 m.
6.        B. Vitkaus asmeninės nuotraukos: 7 fotoalbumo lapai 60 vnt. fotonuotraukų.
7.        B. Povilaitis “B. Vitkaus gyvenimo kelias” (rankraštis) – 22 psl. liet. k. mašinraštis.
8.        V. Knystauto, ŽŪ akademijos studento, sudarytas nuotraukų su Lietuvos vaizdais ir asmeninėmis nuotraukomis albumas (1936 m.), padovanotas John Degučiui
9.        Lietuvių katalikų religinės šalpos rėmėjų atžymėjimas B. Vitkui, amžinajam rėmėjui, paaukojusiam 100 dol Bažnyčiai pavergtoje Lietuvoje. 1975 11 30.

10.        Žymuo B. Vitkui 1968 m., išduotas Amerikos Lietuvių Tarybos 1968 m. vasario 16 d.
11.        “Kauno albomas” nuotraukos
12.        Du paveikslai (Odos darbai), skirti E. Vitkui
13.        Vytis, skirtas B. Vitkui
14.        Odinis albumas – dovana Vitkui švenčiant 66 metus su pobūvio dalyvių parašais. 1963 03 02.
15.        Įvairūs skautų ženklai, žiedai
16.        Sveikinimas B. Vitkui 66 metų proga su draugų parašais.

Edvardas Vitkus – architektas, baigė Ilinojaus universitetą, tarnavo kariumenėje.
Nevedęs. Gyveno Čikagos centre.  Mirė 2003 m.

Balys Vitkus, E. Vitkaus dėdė, priklausė “Kęstučio korporacijai”, frontininkams.