Bielskio kalbos (5 psl.)

J. BIELSKIO FONDAS (5 psl.) Bielskio kalbos

“Žodis”, tartas Lietuvių fondo vajaus proga, spalio 30, 1971, Long Beach. 3 l.
[Kalba lituanistinės mokyklos mokslo metu baigimo proga]. 1 l.
Kalba sveikinant J.Balčiūną-Švaistą 70 m. proga. 1961, bal. 15. 2 l.
Kalba atidarant A.Rūkštelės parodą ir medžiaga jai. 1956, geg. 25. 9 l.
[Kalba Vaitiekų vedybų 25 m. proga]. 1 l.
Kalba, pasakyta Klaipėdos atvadavimo minėjime, 1966, saus. 16. Los Angeles. 5 l.
Kalba, pasakyta minint paties J.J.Bielskio 65 m., 1956, saus. 8. 2 l.
Sveikinimo žodis Lietuvos vyčių seime, 1965, birž. 8. 2l .2 egz.
Remarks at the Baltic States Freedom Rally, June 13, 1965. 2 l.
Kalba Tautinės šventės minėjime. 1965, rugs. 12. 2 l.
Kalba Lietuvos kariuomenės šventės minėjime 1964, lapkr. 29. 3 l.
Kalba Vasario 16 d. minėjime, 1965, vas. 13. Anglų k., 3 l.
Remarks during the Lithuanian flag raising ceremonies at the Los Angeles City
Hall, February 13, 1965. 3 l.; 2 egz.
Kalba Vasario 16 minėjime, 1965, vas. 14. 2 l.; 2 egz.
Speech at the Veterans Memorial auditorium, September 13, 1964. 5 l.; 3 egz.
[Kalba apie VLIKo veiklą]. 2 l.; 2 egz.
Sveikinimo žodis, tartas Jaunimo šventės proga. 1966, birž. 5. 1 l.; 2 egz.
[Kalba apie A.Smetoną]. 3 l.
Kalba anglų k., pasakyta 1967, bal. 23. 2 l.
Remarks during the Lithuanian flag raising ceremonies at the Los Angeles City
Hall, February 16, 1967. 4 l.
Kalba Kariuomenės šventės minėjime 1966, lapkr. 13. 2 l.; 2 egz.
Kalba minint Tautinės sąjungos Los Angeles skyriaus 15 m.  1 l.
Kalba Jaunimo šventėje (be metų). 1 l.
Kalba Vasario 16 minėjime, 1969, vas. 16. 2 l.; 2 egz.
Remarks raising the Lithuanian flag at the Los Angeles City Hall, February 14, 1969. 2 l.
Kalba savaitgalio politinių studijų sueigoje, 1969, saus. 25-26. 3 l. su iškarpa iš laikraščio. 2 egz.
Tekstas anglų k.  1 l.
Remarks during the Lithuanian flag raising ceremonies at the Los Angeles City Hall, February 16, 1966. 2 l.; 2 egz.
Penki klausimai J.J.Bielskiui jo diplomatinės veiklos 50 m. proga ir jo atsakymai. 7 l.
Tekstas: Commemoration and readness for action”. 4  l.
[Kalba Vasario 16 d. anglų k.]. 4 l.; 2 egz.
Tekstas apie konsularinę tarnybą. 6 l.
Remarks at the Rev. M.Preikšaitis 30th anniversary of Pashed. 1967, rugs. 27. 1 l.
Naujų metų sveikinimo žodis, tartas per radio, 1966, gruod. 31. 2 l.; 2 egz.
Remarks at a Rally of the Baltic States people, June 11, 1967. Los Angeles. 4 l.
Sveikinimas “Lietuvių dienų” leidėjams. 1 l.
Kalba apie Vasario 16 gimnaziją. 1 l; 2 egz.
[Kalba Vasario 16 proga?].5 l.
Kalba Vasario 16 proga. 1948, vas. 15. 3 l.
Kalba, transliuota į Lietuvą per “Amerikos balsą” 1953, vas. 16. 2 l.
Kalba per radiją minint Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 30 m. 1953, saus. 17. 2 l. ir J.Budrio laiškas. 1953, saus. 22. 1 l.
Kalba Naujų metų sutiktuvėse. 1956, gruod. 31. 2 l.; 2 egz. Ir iškarpa iš laikraščio.
An address, delivered at the National convention of the Knights of Lithuania at Los
Angeles, August 10, 1957. 6 l.; 2  egz. ir iškarpa iš “Santaros”.
From the address, delivered at a mass meeting of Lithuania, Latvia and Estonian organization, June 18, 1955. 6 l.
Kalba per radiją 1956, geg. 20. 4 l.; 2 egz.
Kalba per radiją Vasario 16 proga. 1955, vas. 12. 3 l.
From the speech, observing Febr. 16th 1955. 3 l.
Kalba per KOWL radiją Santa Monicoje. 1953, vas. 14. 2 l.
An outline speech delivered during the “Lithuania Parish Day”, Sept. 7, 1958. 1 l.
Kalba minint Kariuomenės dieną. 1961, lapkr. 26. 2 l.
Kalba Vasario 16 proga. 1952, vas. 16. 2 l.
Kalba pradedant radijo pusvalandį. 1952, geg. 24. 2 l., 2 egz. ir P.Žadeikių
telegrama bei “Draugo” korespondento straipsnio mašinraščiu (1 l.).
Kalba, pasakyta minint A.Smetonos mirties 10 m. per radiją. 1954, saus. 14. 2 l.; 2 egz.
Kalba Vasario 16 proga. 1950 m. 2 l.
From the speech, delivered at a gathering of the Knights of Lithuania. February 1; 1954. 6 l.
[Kalba Vasario 16 proga 1955 m. anglų k.] 3 l.
[Kalba baltų grupių vadovų susitikime] June, 1955. 6 l. anglų k.
Kalba, atrodo, diplomatinio darbo 25 m. proga anglų k. 1 l.
Kalba J.J.Bielskio 65 m. proga. 1956, saus. 8. 3 l.
Užrašai kalbai. 2 l.
Klaba, pasakyta “International airport” atidaryme. 1949, spal. 11. 3 l. anglų k.
Užrašai kalbai. 8 l.
Kalba sutinkant Naujus metus. 1961, gruod. 31. 1 l.
Sveikinimas Naujų metų proga per radiją. 1961, gruod. 26. 1 l.
Kalba Los Angeles lietuvių J.J.Bielskui surengtame pagerbime. 1938, birž. 15. 5 l.
“Margučio” telegrama J.J.Bielskiui. 1938, vas. 20. 1 l.
Kalba Vasario 16 proga. 1938, vas. 20. 1 l.
Kalba, pasakyta “Lietuvių dienoje”, 1962, rugs. 9. 1 l.
Kalba, pasakyta M.Biržiškos laidotuvėse. 1962, rugs. 28. 2 l.; 2 egz.
Kalba Vasario 16 proga. 1963, vas. 16. 2 l.; 2 egz.
Kalba Kariuomenės dienos proga. 2 l.
Kalba Neo – lituanams. 2 l.
Kalba Kariuomenės dienos proga. 1 l.; 2 egz.
Kalba Vasario 16 proga. 1947. 4 l.
Kalba Kariuomenės dienos proga. 1964, lapkr. 29. 3 l.
Kalba “Baisiojo birželio” minėjime. 1964, birž. 28. 2 l.
Kalba minint Tautinės sąjungos Los Angeles 15 m. 1964, spal. 17. 1 l.
Kalba minint A.Smetonos žūties 20 m. 1964, liep. 12. 3 l.
Kalba “Baisiojo birželio” minėjime. 1964, birž. 28. 2 l. anglų k.
Kalba pagerbiant senatorių P.Liascomb. 1964, vas. 15. 3 l. anglų k.
Kalba Vasario 16 proga. 1964, vas. 22. 5 l.
Kalba VLIKo 20 minėjime. 1963, gruod. 8. 3 l.
Kalba Kariuomenės dienos proga. 1963. 1 l.
Kalba VLIKo 20 minėjime. 1963, gruod. 8. 2l.
Kalba M.Biržiškos mirties sukakties minėjime. 1963, rugs. 29. 1 l.
Kalba Tautinių namų atidaryme. 1963, lapkr. 9. 1 l.
Iš paskaitos 1863-1864 m. sukilimo minėjime. 1963, kov. 23. 12 l.
Kalba pradedant “Lithuanian credit union”per radiją. 1962, birž. 30. 2 l.
Kalba “Jaunimo šventėje”, 1962, birž. 3. 1 l.
Kalba “Kražių skerdynes minint”. 1963, kov. 23. 6 l.
Kalba minint A.Smetonos žūties metines. 1962, saus. 13. 10 l.
From the speech at the observance of the “Terrible June 14-15th” twentieth anniversary, June 11, 1961. 2 l.
Kalba Los Angeles skautų Tėvų komiteto pobūvyje. 1961, saus. 28. 1 l.
Kalba sveikinant J.Švaistą 70 m. proga. 1961, bal. 15. 2 l.
From the speech at the observance of the “Terrible June 14-15th” twentieth anniversary, June 11, 1961. 2 l.
Kalba Latvijos nepriklausomybės 16 proga. 1961, lapkr. 18. 4 l.
Paskaita LF bičiuliams. 1961, lapkr. 11. 15 l.
Kalba per radiją vas. 18 d., 1961. 2 l.
Kalba Vasario 16 proga. 1961, vas. 18. 5 l.
Kalba Vasario 16 proga. 1960, vas. 14. 5. L.
Kalba Latvijos nepriklausomybės 16 proga. 1960, lapkr. 12. 3 l.
Kalba Vasario 16 proga. 1960, vas. 13. 4 l.
Kalba Naujų metų proga. 1958, gruod. 31. 2 l.
Paskaita “Lietuvos kariuomenė ir Amerikos lietuviai”. 1958, lapkr. 30. 8 l.
Address at the VAVALVADE OF CULTURE program, March 19, 1958. 4 l.
Tekstas apie J.J.Bielski anglų k. 1 l.
Kalba per radiją “Lituanus” vajaus proga. 1957, birž. 1. 1 l.
Kalba per radiją minint radijo valandėlės penkių metų sukaktį. 1957, geg. 25. 1 l.
Kalba minint perversmo 30 m. 1957, saus. 6. 4 l.
Kalbos užrašai. 3 l.
From speech “A glimpse at Lithuania”. 1957, vas. 27. 3 l.
Programa: Cavalcade of culture. Culture of Lithuania. 1 l.
Kalba Vasario 16 proga. 1957, vas. 16. 5 l.
Kalba Naujų metų proga per radiją. 1972, saus. 1 d. 2 l.

 

 

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.