J. BIELSKIO FONDAS (4 psl.)

J. BIELSKIO FONDAS (4 psl.)

 

Dokumentai, susiję su J.J.Bielskio darbu ALT ir Lietuvos atstovybėje 1919-1923.

Laiškai
Kun. J.Vyšniausko J.J.Bielskui. Montreal. 1919, birž. 3 . 1 l.
Montreal, 1919, birž. 4. 1 l.
Montreal. 1919, birž. 21. 1 l.
A.M.Račkaus J.J.Bielskui. 1919, lapkr. 8. 1 l.
J.J.Bielskio telegrama. 1 l. anglų k.
J.J.Bielskio telegrama dėl Lietuvos derybų su Lenkija. 1 l. anglų k.
J.J.Bielskio telegrama persiųsta per Purickį. 1920, saus. 10 d. 1 l. liet. ir anglų k.
J.J.Bielskio telegrama persiųsta per Purickį. Saus. 27 d. 1 l. liet. ir anglų k.
J.J.Bielskio telegrama Urbanavičiui ir Mastauskui. 1 l. anglų k.
J.J.Bielskio telegrama Kemešiui. 1 l. anglų k.
J.J.Bielskio telegrama į Vašingtoną. 1 l. anglų k.
Purickio telegramos tekstas. 1 l.
Leidimas Bielskiams pirkti žemę Lietuvoje. 1920, kov. 5.  1 l.
Gartz telegrama J.J.Bielskui. 1926, liep. 4. 1 l.
J.J. Bielskio laiškas J.H.Finley (“N.Y.Times”) dėl lenkų “plebiscito” Vilniaus krašte.
1922, saus. 12. 1 l. anglų k.
J.J. Bielskio laiškas J.H.Finley (“N.Y.Times”) dėl lenkų “plebiscito” Vilniaus krašte.
1922, saus. 12. 1 l. anglų k.
J.J. Bielskio laiškas H.J. Wright (“The Globe”) dėl lenkų “plebiscito” Vilniaus krašte.
1922, saus. 12. 1 l. anglų k. (prierašas – “Toksai laiškas pasiųstas visiems New
York laikraščiams”).
J.J. Bielskio laiškas City Editors Associated Press dėl lenkų “plebiscito” Vilniaus
krašte. 1922, saus. 12. 1 l. anglų k.
J.J. Bielskio laiškas C.Mc D.Puckette (“N.Y. Evening Post” redaktoriui) dėl lenkų
“plebiscito” Vilniaus krašte. 1922, saus. 13. 1 l. anglų k.

Įvairūs oficialūs dokumentai, susiję su Lietuvos pripažinimu.
ALT laiškas JAV prez. V.Vilsonui tekstas. 1917, rugpj. 2 l anglų k.
To the president of the United States. (be datos, be parašo). 2 l.
Memorandum to the Department of State of the United States of America. 2 l.
ALT protestuoja prieš JAV laikraščiuose išspausdintą rugsėjo 12 d. telegramą iš
Amsterdamo, kur teigiama, kad iš Krokuvos pranešama, kad ten gautas memo, kur teigiama, kad Lietuva atsisako savo nepriklausomybės ir nori unijos. Melas, kurį platina kai kurie Lietuvoje gyvenantys lenkai.
Memorandum (dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo). 3 l. anglų k.
(ALT memo dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo?) to His Royal Highness,
Ferdinando di Savoja, Prince of Udine, Head of the Commission of the Italian Government to the United States. 2 l.; 2 egz.
(ALT memo dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo?) to the Right Honorable
Arthur James Balfour, Secretary of State for Foreign Affairs of the United Kingdom. 2 l.
(ALT memo dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo?) To Josep Jacques
Cesaire Joffre, Marshal of France. 3 l.
(ALT memo dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo?) His Excellence Mr. W.
Wilson, President of the United States of America. 5 l.
F.Warrick laiškas dėl memorandumo dėl Lietuvos. 1918, gruod. 1. 1 l. anglų k.
P.Klimas. Government’s note to the League of Nations, regarding elections in
Vilnius. 2 l.

 

MEDŽIAGA SPAUDAI

Lithuanian protest against Polish aggression (rezoliucija, priimta Čikagoje 1920,
spal. 31). 1 l.
Rezoliucija, priimta Wilkes-Barre. 1921, geg. 24. 1 l. anglų k.
Lithuanian friends in peace treaty. 2 l.
A cry of alarm. Declaration of the Lithuano Ukrainian league. 1 l.1919.
Du tekstai prancūzų k. 5 l.
Translation from “Lietuva” newspaper published in Kowno, Wednesday, Nov. 9, 1921. 2 l.
Representative of Lithuania. New York. The Jewish reply to Polish administration in
Vilna. Also declaration of Jewish faction of the constituent assembly at Kaunas. 2 l.
Žydų komitetų atstovų rezoliucija (1918?). anglų ir vok. K. 2 l.
MLT tarybos laiškas A.Smetonai. Tilžė. 1918, lapkr. 16. 1 l.
Tekstas anglų kalba apie M.Lietuvos lietuvius, 1918, gruod. 22. 1 l.
Articles Exported from Lithuania by the Germans during the occupation. 7 l.
ELTA. The financial situation in Lithuania. 1922, saus. 13. 2 l.
J.J.Hertmanavičius. Ekonominė politika Lietuvos. Chicago, 1920, rugpj. 20. 10 l.
The land of sorrow. 1 l.
Mitingo Niujorke 1921, lapkr. 13 d. protesto rezoliucija prieš lenkų žiaurumus
Vilniuje. 2 l. anglų k.
Lietuvos vyriausybės atsišaukimas: In this critical hour we are asking your aid and
assistance. Kaunas, 1919, saus 4. 4 l.
Resolutions of the White Russian national committee. 1 l.
Appeal of the National supreme council of Lithuania to the Knights of Lithuania. 2 l.
Peticija Tautų kongresui anglų (1 l.) ir prancūzų k. (2 l.)
Žinios iš Lietuvos. Lietuvių spaudos biuras pranešimas. Lietuvos kariuomenė
žengia pirmyn. 3 l.
Pranešimas spaudai apie taip vadinamą Vilniaus “plebiscitą”. 1 l. anglų k.
Relations between the Lithuanian and letts. 1 l.
Exclusive for Jewish newspapers. For publication on receipt. (apie Vilniaus žydus). 2 l.
Estų atstovo kalba kažkokiame bendrame baltų renginyje apie 1920 m. 4 l. anglų k.
Tekstai JAV spaudai apie Lietuvą (po 4 egz.):
Prohibition in Lithuania. Every Home Has its still and its prohibitionist.
Linguistic Lithuania. Old republic asks its freedom in eight languages.
Lithuania solves its servant problem.
Lithuania and Its Neighbors, The Letts.
The Laconic History of Napoleon.
Trade Guarantees for Lithuanian – American Commerce.
Dėl Vilniaus rinkimų (sąrašas institucijų, kurioms buvo pasiųsti laiškai ir pareiškimai). 1 l.
Your attention is called to the following editorial which appeared in The North
American”, Thursday, September 29, 1921. 1 l.

 

Dokumentai, susiję su J.J.Bielskaus darbu Lietuvos misijoje.

J.J.Bielskaus laiškas “Garso” redakcijai dėl Lietuvos laisvės paskolos. 1921, kov. 2. 1 l.
Perdavimo – perėmimo aktas. Piniginių pašalpos siuntimo skyriaus. 1921, birž. 18. 1 l. 2 egz.
Perdavimo – priėmimo aktas. Lietuvos laisvės paskolos skyrius. 1921, birž. 20. 3 l.; 4 egz.
Paskolos skyrius. 1 l.
Priėmimo – pervedimo aktas einamosios aukų sąskaitos – kasos. 1921, birž. 18. 1 l.
Pinigų siuntimo skyriaus prie Lietuvos atstovybės Amerikoje apyskaita nuo 1921 m.
vasario 15 d. iki 1921 m. birželio 18 d. 1 l.
Pranešimas Nr. Padėtis kai kurių pramonės ir prekybos šakų Suvienytose
Amerikos valstybėse. 16 l.
Užrašai, susiję su Lietuvos bonais. 1 l.

 

KITI DOKUMENTAI.

Sovietinio biuro Amerikoje techninis skyrius (aprašymas rusų k.). 2 l.
Laiškas romuviečiams. 2 l.
Įvairių dokumentų fragmentai. 6 l. anglų k.
J.J.Bielsko žemės Lietuvoje plano fotokopija. 1 l.