J. BIELSKIO FONDAS (6 psl.)

J. BIELSKIO FONDAS (6 psl.)

 

J.J.BIELSKAUS RAŠTAI. I.

The rights of smaller nations. Lithuania. A theme in the course of International Law
George Washington university by Julius J. Bielskis. December 17, 1917. 14 l.
Lietuvos nepriklausomybės sukaktį minint (1939). Ką rašė anglų laikraščiai ir
Lietuvos prieteliai. 8 l.
Rankraštiniai užrašai. 8 l.
J.Baltis (Bielskis). Gyvenimo lenktynėse. Novelės – apysakos. Dalis I. Laikas, vieta ir žmonės. Dalis II. Išvietintųjų nuotikiai. Dalis III. Gyvenimo staigmenos. Dalis IV.
Paskutinis susitikimas. Neištikima pagal Ella W.Wilcox eilėraštį). Kūčių vakaras.
Apysakėlė (prisiminimai iš Lietuvos okupacijos laikų). Nebaigtas sapnas (pagal E.
Kellogg “Spartacus to the Gladiators”). 88 l.; 2 egz.

J.J. BIELSKIO RAŠTAI. II.
Laikas, vieta ir žmogus. 11 l.
Išvietintųjų nuotikiai. 8 l.
Laikas, vieta ir žmogus. 8 l.
Išvietintųjų nuotikiai. 4 l.

J.J.BIELSKIO RAŠTAI. III.
The battle of Grunwald. A historical novel. Original written in Russian language by Ivan Khrushchev-Sokolnikov. English liberal translation by J.J.Bielskus. 180 l.
Bibliografinis sąrašas. Rankraštis. 5 l.
Išrašai iš M.Jučo “Žalgirio mūšis”. 9 l.
Laikraštis “Laisvoji Lietuva”, 1960, liep. 15.
Iškarpa iš “Darbininko”, 1960, bal. 1. “Pašnekesys su Lietuvos konsulu apie Žalgirio kautynes”.
J.J.Bielskio paskaita “Žalgirio mūšio pasėkos” bendruomenės namų salėje Los
Angeles, 1963, liep. 6. 8 l. su kvietimu į J.J.Bielskio verstos knygos “The battle of
Grunwald” “krikštynas” liepos 6. 7 val. Lietuvių namų salėje Santa Monicoje.
Užrašai knygos vertimui. 5 l.
Office des Editions Universitaires, Paris. Knygų katalogas. 3 l. Susirašinėjimas dėl knygos išleidimo:
J.J.Bielskio laiškas A.Ružancovui. 1959, rugp. 10. 1 l. su prisegtu A.Ružancovo atsakymu. 1959, rugpj. 20. 1 l.
J.J.Bielskio laiškas A. Simučiui. 1959, rugs. 7. 1 l.
J.J.Bielskio laiškas J.Kajeckui. 1959, rugs. 7. 1 l. Kitoje pusėje J.J.Bielskio laiškas J.Kajeckui. 1959, rugpj. 10.
J.Kajecko laiškas J.J.Bielskiui. 1959, rugs. 21. 1 l.
J.J.Bielskio laiškas J.Sužiedėliui. 1959, lapkr. 7. 1 l. Kitoje pusėje: J.J.Bielskio laiškas A.S.Bačkiui. 1959, lapkr. 7.
A.Ružancovo laiškas J.J.Bielskiui. 1959, rugs. 16. 1 l.
A.Simučio laiškas J.J.Bielskiui. 1959, rugs. 11. 1 l.
P.Daužvardžio laiškas J.J.Bielskiui. 1959, rugs. 28. 1 l.
S.Sužiedėlio laiškas J.J.Bielskiui. 1959, lapkr. 12. 1 l.
J.J.Bielskio laiškas L.Šimučiui. 1960, vas. 23. 2 l.; 2 egz.
L.Šimučio laiškas J.J.Bielskiui. 1960, kov. 4. 1 l. ir vokas.
Kongreso bibliotekos pranešimas, kad jie turi I.Chruščiovo – Sokolnikovo knygą (anglų k.). 1 l.; 2 egz.
S.Žymanto laiškas J.J.Bielskiui. 1960, kov. 8. 1 l.
J.J.Bielskio laiškas Jacques B. Polonski Fils. 1960, kov. 8. 1 l. anglų k.
J.J.Bielskio laiškas L.Kybort. 1960, kov. 13. 1 l. anglų k.
P.Grigaičio laiškas J.J.Bielskiui. 1960, kov. 16. 1 l.
J.J.Bielskio laiškas M.Vaidylai. 1960, bal. 10. 1 l.
J.J.Bielskio laiškas S.Sužiedėliui. 1960, birž. 6. 1 l.
S. Sužiedėlio laiškas J.J.Bielskiui. 1960, geg. 19. 1 l.
[S.Sužiedėlio?] istorinės pastabos. 2 l.
Tekstas: A brief historical sketch of Lithuania and Lithuanians. 6 l. (p. 167-172).
Vokas su J.J. Bielskio surinktomis iškarpomis iš spaudos apie Žalgirio mūšį.
Karys. 1960. Nr. 6. Birželis-liepa.
Mūsų vytis. 1960. Nr. 5.

Dr. J.J.Bielskio rankraščiai

Paskaita Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos surengtame Klaipėdos krašto atvadavimo 48 m. sukaktės minėjime, 1971, saus. 10  Los Angeles. 6 l.
Klaipėdos kraštas, jam prisijungus prie Lietuvos. 4 l.
Užrašai apie Klaipėdos kraštą. 6 l.
PLB Vokietijos krašto valdybos informacijos. 1961, saus. 20. Nr. 1.
PLB Vokietijos krašto valdybos informacijos. 1960, saus. 15. Nr. 18.
Kalba, pasakytą per radiją minint 30 m. sukaktį nuo Klaipėdos prijungimo. 1953, saus. 17. 2 l.
Lietuvos tyrimo instituto (A.Brako) laiškas. Niujorkas. 1958, lapkr. 12. 1 l.
Užrašai apie M.Lietuvos istoriją. 2 l.
Iškarpa iš “Tėvynės” (1971, saus. 15).
J.J.Bielskis. The progress in liberation activities. 3 l.
J.J.Bielskis. Commentary on Lithuanian customs. 2 l.; 2 egz. ir iškarpa “Kūčios”. 1 l.
J.J.Bielskis. Lithuania, today yesterday tomorrow.4 l.; 2 egz. ir teksto santrauka. 3 l.
J.J.Bielskis. Dviejų Lituanikų skridimas. 4 l.
J.J.Bielskis. Biurokratija ar tik paprastas nemandagumas? (Lietuvos valdininkijoje). 4 l.
J.J.Bielskio laiškas V. Hriskevičiui. 1952, bal. 8. 1 l.
Straipsnis “Nepaprastas lietuvis”. 2 l.
l.Valiuko laiškas J.J.Bielskiui. 1954, gruod. 6. 1 l.
J.J.Bielskio laiškas L.Valiukui. 1954, rugs. 11. 1 l.
L.Valiuko laiškas J.J.Bielskiui. 1954, gruod. 28. 1 l.
L.Valiuko laiškas J.J.Bielskiui. 1955, saus. 9. 1 l.
L.Valiuko laiškas J.J.Bielskiui. 1955, vas. 6. 1 l.
J.J.Bielskio laiškas “New York Tribun” su straipsniu “Some objection to a union between the two”. 2 l.; 3 egz. ir išspausdinto straipsnio iškarpa “Lithuania and Poland”.  1917, gruod. 20.
Ryšium su tuo, kad “praėjusį šeštadienį” (skaičiuojant atgal nuo 1917, gruod. 20) laikraštyje buvo Frank H.Simonds straipsnis apie paskutinius Vokietijos taikos siūlymus Rusijai, kur buvo minima ir Lietuva.
J.J.Bielskis . Historic twenty fifth anniversary. 2 l.
J.Kojelio laiškas J.J.Bielskiui. , 1955, gruod. 2 l. ir vokas.
B.Budriūno kalba per radiją apie J.J.Bielskį. 1955, gruod. 31. 3 l.
J.J.Bielskio 65 m. minėjimo komiteto pirmininko A.Dabšio kalba per radiją 1956, saus. 7. 3 l.
J.J.Bielskio tekstas apie lietuvių būriavimo pomėgį (1 l.) ir tekstas: The Hermes II, skippered by Lithuanian Yachtsman Bronius Rozinskas, docks in Los Angeles after an exciting crossing of the Atlantic ocean. 4 l. ir nuotrauka.
Krikščionių demokratų atsišaukimas “An appeal to the free world”. 1946, spal. 1.  3 l.
J.Baltis (J.J.Bielskis). Trumpos pastabos (apie 1948 m.). 2 l.
Rankraštis “Lietuvos atstovybė Amerikoje” 29 l.
J.J.Bielskis. Kaip iš tikro Lietuvos pripažinimas paskubintas (skyrius, nebaigtas). 2,5 l.

J.J. Bielskis. Prisiminimų medžiaga (pradžia ir medžiaga).

“Lietuvių dienų” pageidavimai dėl prisiminimų. 1 l.
L.Valiuko laiškas J.J.Bielskiui. 1954, liep. 8. 1 l.
A.Steponaičio laiškas J.J.Bielskiui. Rock Island. 1954, spal. 11. 2 l.
J.J.Bielskio laiškas A.Steponaičiui. 1954, spal. 4. 1 l.
J.Budrio laiškas J.J.Bielskiui. 1954, spal. 13. 1 l.
L.Valiuko laiškas J.J.Bielskiui. 1954, liep. 21. 1 l.
L.Valiuko laiškas J.J.Bielskiui. 1954, rugs. 4. 1 l.
Iškarpos (3) iš JAV lietuvių spaudos ir nuotrauka.
J.J.Bielskis. Atsiminimų bruožai (rankraštis). 6 l.
J.J.Bielskis. Atsiminimų bruožai. Iš Amerikos lietuvių veiklos Lietuvą laisvinant (mašinraštis su taisymais):
Vietoj įžangos. 6 l.
Organizuotos veiklos pradžia. 7 l.
Ir vėl bendros veiklos reikalu. 7 l.
Lietuvoje 1916 m. 9 l.
Iš Vilniaus išvažiuojant. 8 l.; 2 egz.
Lietuviai Pavergtų tautų sąjungos kongrese. 6 l.
Amerikos lietuvių veiklos pagyvėjimas. 6 l.
Kolonijose su prakalbomis. 7 l.
Su Smetona tarp karo belaisvių. 6 l.
J.J.Bielskis. Prisiminimai: pastangos ir priemonės pirmą atstovybę JAV sostinėje
steigiant. 6 l.(2 egz, antras – nepilnas).
“Kalifornijos lietuvių” redaktoriaus laiškas su klausimais J.J.Bielskiui (Los Angeles,
1949, spal. 13; 1 l.) su J.J.Bielskio atsakymais (4 l.).

J.J.Bielskio surinktos iškarpos iš periodinės spaudos.

Prez. A.Stulginskio raštas, kuriuos jis skiria J.J.Bielski konsulu Niujorke. 1924,
saus. 11. Originalas, prancūzų k.

Bielskių ir įvairių asmenų nuotraukos (yra J. Kaupo vestuvių nuotraukos).

J.J.Bielskio surinktos iškarpos iš spaudos sveikatos klausimais.

J.J.Bielskio giminių Lietuvoje nuotraukos.
J.J. ir O. Bielskių įvairūs apdovanojimai ir sveikinimo raštai.

J.J.Bielskio finansiniai dokumentai.

J.J.Bielskio giminių iš Lietuvos laiškai.

Dokumentai ir dokumentų, susijusių su Bielskių giminės istorija, kopijos.

J.J.Bielskio 65 m. jubiliejaus sveikinimų albumas.

J.J. ir O. Bielskių vestuvių nuotraukos ir A.Žmuidzinavičiaus pieštas O.Bielskienės
portretas.