J. RAČKAUSKAS: PROFESORIUS, LTSC PIRMININKAS

JONO A. RAČKAUSKO FONDAS
Reg. Nr. 13247

D.  1

B. 1
Asmens dokumentai (3 vokai) ir kt.

1 vokas

1.        John A. Račkauskas, Passport No G 525197
2.        Ramune Juozevicius, Passport No F 773661
3.        J. A. Račkausko registracijos sertifikatas (Selective Service System
Registration Sertificate).
4.        Neww 1991 Voter`s Verification Card.
5.        J. A. Račkausko  portretinės nuotraukos (4×5 cm) 3 vnt.
6.        Ramune Juozevicius portretinė nuotrauka (4×5 cm) 1 vnt.

2 vokas

7.        John Antony Rackauskas, Passport  No 020120377, išduotas 1982,
vasario men.
2
8.        Ramune Maria Rackauskas, Passport No 020120378, išduotas 1982,
vasario 2.

3 vokas

9.        Jonas Juozevičius, Passport No E 650056.
10.        Janina Rackauskas, Passport No C 1933818.
11.        John A. Rackauskas, Passport No 022352413.
12.        John A. Rackauskas. Lithuanian Federal Credit Union. VISA
463028000982.
13.        Gimimo akto įrašas Nr. 13, padarytas 1942 m. vasario 13 d.: Vardas
Jonas, Pavardė Račkauskas, Gimimo vieta Švėkšna,<…>.
14.        John Anthony Račkauskas, Lietuvos Respublikos paso, išduoto Šlutėje,
1993 11 23, Nr. LD 482281, asm. kodas 34201201815, (pagr.) lapo kopija (2 egz.)

B. 2

1.        Jono Račkausko Scheinfeld’e pradžios mokyklos I skyriaus baigimo
pažymėjimas, išduotas 1949 m. kovo 10 d.
2.        Scheinfeldo pradinės mokyklos (Vokietija, JAV zona) išduotas 1949 m.
balandžio 27 d. Sertifikatas, kuriame pažymima, kad Račkauskas Jonas, gimęs
1942-I- 20 baigė pirmą klasę.
Ir kiti šio pobūdžio dokumentai.
B. 3

Biografiniai duomenys apie Joną A. Račkauską. Curriculum vitae ir kt.

B. 4
Įstaigų, organizacijų, bendradarbių, draugų, giminių sveikinimo adresai, raštai,
laiškai prof. dr. Jonui Račkauskui 50-ojo gimtadienio proga.

B. 5

Apdovanojimai

1. Lietuvos Respublikos Prezidento Dekretas Dėl apdovanojimo Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio ordinu ir ordino medaliu:
1.        Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už nuopelnus
Lietuvai , jos ūkiui, kultūrai , mokslui ir švietimui  a p d o v a n o j u Didžiojo
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu ir ordino medaliu šiuos Lietuvos
Respublikos ir užsienio valstybių piliečius: <…>
4-ojo laipsnio ordinu
Joną Račkauską – Čikagos universiteto profesorių, Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro prezidentą (JAV) [kopija] (1996-02-09).

2. Vilniaus pedagoginio universiteto Senato ir Rektorato pranešimas apie Garbės
daktaro vardo suteikimą (1995-06-21).
B. 6
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įstaigų, organizacijų bei privačių asmenų
padėkos.

B. 7
Bendradarbių bei visuomenės veikėjų priekaištai LR Prezidentūrai dėl įvykusio
nesusipratimo apdovanojant prof. dr. Joną Račkauską tik IV laipsnio ordinu ir
prašymas šią klaidą ištaisyti.

B. 8
Prof. dr. Jono Račkausko pranešimai, kalbos, sveikinimai.

B. 9
Kvietimai į iškilmingus susitikimus, mokslines konferencijas, pasitarimus, taip pat jų
darbotvarkės.

B. 10
Įvairūs pažymėjimai

D. 2.

Susirašinėjimas su LR Prezidentūra, įvairiomis įstaigomis, organizacijomis,
švietimo
ir mokslo darbuotojais bei privačiais asmenimis

B. Nr.
1.        Raštai Lietuvos Respublikos Prezidentui:
a)        dėl Prezidento A. Stulginskio įamžinimo (1993-02-18);
b)         sveikinimas ir linkėjimai sėkmės darbuose išrinkus Prezidentu.
2.        Susirašinėjimas su Lietuvos Respublikos Ambasada Vašingtone.
3.        Susirašinėjimas su Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministerija.
4.        Susirašinėjimas su Vilniaus pedagoginiu universitetu.
5.        Susirašinėjimas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo darbuotojais.
6.        Susirašinėjimas su Lietuvos Katalikų mokslo akademija.
7.        Susirašinėjimas su Lietuvos Respublikos bibliotekų darbuotojais.
8.        Susirašinėjimas su redakcijų darbuotojais.
9.        Susirašinėjimas su įvairių įstaigų, organizacijų darbuotojais ir privačiais
asmenimis.
10.        Vilniaus universiteto prof. Aleksandro Šidlausko laiškai.
11.        Susirašinėjimas su žurnalistu Henriku Paulausku.
12.        Susirašinėjimas su giminėmis ir artimaisiais iš Lietuvos.

D. 3

Jono Račkausko publikuoti straipsniai
ir publikacijos apie jį,
B. Nr.
1. Jono Račkausko straipsniai ir publikuoti pranešimai (1960 – 2003).
2. Publikacijos apie Joną Račkauską (1960 m.).
3.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1962 m.).
4. Publikacijos apie Joną Račkauską (1967 m.).
5. Publikacijos apie Joną Račkauską (1972 m.).
6. Publikacijos apie Joną Račkauską (1982 m.).
7. Publikacijos apie Joną Račkauską (1983 m.).
8. Publikacijos apie Joną Račkauską (1984 m.).
9.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1985 m.).
10.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1987 m.).
11.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1988 m.).
12.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1989 m.).
13.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1990 m.).
14.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1991 m.).
15.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1992 m.).
16.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1993 m.).
17.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1994 m.).
18.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1995 m.).
19.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1996 m.).
20.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1997 m.).
21.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1998 m.).
22.        Publikacijos apie Joną Račkauską (1999 m.).
23.        Publikacijos apie Joną Račkauską (2000 m.).
24.        Publikacijos apie Joną Račkauską (2001 m.).
25.        Publikacijos apie Joną Račkauską (2002 m.).
26.        Publikacijos apie Joną Račkauską (2003 m.).

D. 4

Sveikinimo atvirukai, adresuoti Jonui Račkauskui (įvairių metų)

D. 5

Prof. dr, Jono Račkausko mokslinių darbų,
redaguotų bei sudarytų leidinių
s ą r a š a s

1.        Aktyviųjų ateitininkų abėcėlė/ Red. J.A. Račkauskas, MAS. Chicago, 1963.
2.        Aleksandras Stulginskis: [Minėjimo programa], 1980.
3.        Aleksandras Marčiulionis (1911-1988), Eleonora Marčiulionienė (1912-
2001): Meno paroda: [Katalogas]. /Parodos rengimo komisijos pirm – prof. dr. J.
Račkauskas. Chicago, 2002.
4. Amerikos lietuvių XIII kongresas 1995-1999 //Bendraaut. J. A. Račkauskas.
Čikaga, 1999.
5. 80 metų Vasario 16-ajai. Chicago,1998.
6. Račkauskas, J.A. Lietuvos ir Lenkijos edukacinė komisija ir jos įtaka kitų kraštų
švietimo sistemoms.  1971.
7. Račkauskas, J. Nurodymai parapijų mokykloms -1774 m.
8. Račkauskas, J. Pirmoji valstybinė švietimo sistema Europoje: [Mašinraštis].
9. Mano žodyno pratimai. / Red. J. Račkauskas. Chicago.
10. Račkauskas, J. A. Developmentalreading: [Report].
11.Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 82 metų minėjimas / Amerikos lietuvių
Čikagos taryba – 2000 m. Čikaga, 1982.
12.Office of Research Report/ Issued by J. A. Rackauskas, Directorof Research.
Chicago, 1985.
13.        The Illinos Council on Training Central Coalition Fall Conference
“Seeking
Compassion,Understanding, Responsibility, Education, Sensitivity” October 4,5, &
6 Camp on lake Bloomington, 1994.
14.        The Illinois Council on Training Statewide Conference “Empo werment:
Personal & Profesonal Issues” May 6,7, and 8, 1996.
15.        General not for Profit Corporation Act. Effective January 1, 1994, as
Amended up to and including the 81 st General Assembly.
16.        Šidlauskas, A., Račkauskas, J. A. The Education of Lay Teachers in
Lithuania Under The Educational Commission of Poland and Lithuania (1773-
1774). Paedagogica Historica, XIV, 2 , p. 434-457. (3 egz.).
17.        Statewide Training Needs Assesment Report 1994 / Prepared by J.A.
Rackauskas, Ph.D. <…>. Illinois Council on Training Springfield / Chicago, Illinos,
1994.
18.        Statewide  Training Needs Assesment Report 1996 / Prepared by J.A.
Rackauskas, Ph.D. <…>. Illinois Council on Training Springfield / Chicago, Illinos,
1996.
19.        Evaluation Report. Chicago State University DCFS Contract / Illinois
Council on Training Caregivers Thriving in the Midst of Change 1995 Fall
Conference Evaluation Breakdown .October 23 and 24, 1995.   (3 egz.).
20.        Evalution Report. Chicago State University DCFS Contract /  llinos
Council
on Training. Seeking Compassion,Understanding, Responsibility, Education,
Sensitivity” 1994.Fall Conference Evaluation Breakdown, October 4,5, and 6,
1994.        (3 egz.).
21.        Evalution Report. Chicago State University DCFS Contract /  llinos
Council
on Training.Actions for Success With Children and Families 1993 Spring
Conference Evaluation Breakdown June 1, 1993.
22.        llinos Council on Training. Statewide Training Needs Assessment Report
1995 / Prepared by J. A. Rackauskas, Ph.D. Chicago State University <…>, 1995.

B. 1
Prof. dr. Jono Račkausko buvusio mokslinio darbo vadovo prof. dr. Antano
Paplausko-Ramūno (1910- 1974 m.) nekrologai.

Dėžė 6

Įrėminti diplomai, pažymėjimai, garbės ženklai.

Dėžė 7

Įrėminti diplomai, pažymėjimai, garbės ženklai.

Dėžė 8
Mokslo darbai, universiteto ir pedagogikos dokumentai
1.        1970 m. paskaita L.K.M.A. VIII suvažiavime Toronto, Kanada: “Lietuvos ir
Lenkijos Edukacinė komisija ir jos įtaka į kitų kraštų švietimo sistemas” J. A.
Račkauskas ir Comparative Education Center, University of Ottawa; su reziume
anglų kalba “The Educational Comission of Lithuania and Poland and its Influence
on the Educational Systems of Other Countries; trys susiję 1971 m. laiškai nuo
Lietuvių katalikų mokslo akademijos Romoje – vienas parašytas LKMA pirmininko
kun. Prof. dr. A. Liuima; antras ir trečias – LKMA sekretoriaus kun. R. Krasausko;
mašinraščiai’
2.        “Pirmoji valstybinė švietimo sistema Europoje.  Valstybinė edukacinė
komisija Lenkijoje ir Didž. Lietuvos kunigaikštijoje (1773-1794),” J. A. Račkauskas;
mašinraštis;
3.        Jono A. Račkausko magistro darbas: “Historical Analysis of the
Development of Lithuanian Education from the 12th century to 1940.  A thesis
presented to The Faculty of the Graduate Schol Administration, De Paul
University, in partial fulfillment of the Requirements for the degree Master of Arts,
by John Anthony Rackauskas, September, 1967”; mašinraštis;
4.        „Žmogaus likimas Jurgio Baltušaičio poezijoje“ parašė Jonas A.
Račkauskas, 1961 m., Pedagoginis lituanistikos institutas – 2 egzemploriai,
mašinraščiai; Pedagoginis lituanistikos institutas, Diplominis darbas: „Žmogaus ir
visatos problemos Jurgio Baltušaičio poezijoje“, parašė J. A. Račkauskas, 1968
m.; mašinraščio kopija;
5.        Sudarytas leidinys apie ateitininkus, Jono Račkausko, 60.III.30; mašinraštis
ir rankraščio bei mašinraščio kopija;
6.        (Bloga) kopija (dalis – nukirsta iš porą pusių) straipsnių „Garbės doktoratas
prof. J. R…“ ir „Milžinas iš Žemaitijos“, Menas Literatūra 2004 birželio 5 d.;
pokalbio su „Šviesos“ redakcija ir doc. Jonu Dautaru nuorašas „Žvilgsnis į Čikagą“
apie J. Dautaro knygą Prof. dr. Jonas Račkauskas: pedagoginė, mokslinė ir
visuomeninė veikla (2004 m.); mašinraščiai;
7.        Certificate of Membership, Association for Supervision and Curriculum
Development, įteikta Jonui Račkauskui 1989 m. balandžio 15 d.; Chicago State
University „Master in Science in Education Degree with a Specialization in
Elementary Education“ lapinukas; Pat. D. ir Pat H. Padėkos atvirutė J. Račkauskui;
Jono Račkausko laiškas Chicago State universiteto dr. Barbarai J. Farnandis apie
išėjimą į pensiją 1998 m. pabaigoje kartu su „Yearlong Faculty Work Assignment
1998-1999“; mašinraščiai;
8.        Straipsnio atspauda „Maria Theresa‘s Atempt to Educate an Empire“,
George M. O‘Brien, Duluth (Minnesota), žurnale Paedagogica Historica X, 3, 1970
m.; laiškas Jonui Račkauskui nuo straipsnio autoriaus; mašinraščiai;
9.        Korespondencija, juodraščiai, kiti dokumentai susiję su J. Dainausko ir J.
Račkausko straipsniu „Lithuanian Historiography“, įteiktas enciklopedijai Making
History: A Global Encyclopedia of Historical Writing (formerly Encyclopedia of
Historiography); mašinraščiai, rankraščiai;
10.        Biografijos duomenys, biografiniai aprašymai Mokslo ir enciklopedijų
leidybai šių asmenų: Račkauskas, Jonas Antanas; Novickas, Henrikas; Rita
Račkauskas; Novickas, Algis; mašinraščiai, rankraščiai;
11.        University of Ottawa: dokumentai susiję su Jono A. Račkausko studijomis
ir pedagogikos doktoratu (1977 m.): diplomos kopijos, laiškai, egzaminų
informacija, registracijos, dalyvavimas kongrese, universiteto asmens kortelė,
kvitai, kursų nuorašos (transcripts), universiteto brošiūras ir kiti;
12.        Referatai, straipsnis, raštelis Tėčiui, ataskaitos susiję su J. Račkausku
tyrimo ir moksliniu darbu: „Cook County Office of Economic Opportunity – Office of
Research Report: Small Municipal Areas Survey.  Issued by: John A. Rackauskas,
Director of Research, Nov. 4, 1965“; „Evaluation Team Report St. Leo School
April, 1969“ (John A. Rackauskas – Instructor in Education, Chicago State
College); „Slaptosios mokyklos Lietuvoje 19 a. antrojoje pusėje“ (1969); „Primary
Education in Lithuania XIX C.“; „Background of Education in Lithuania“; „Part II.
Chapter III – Russification and Orthodoxy: Education between 1864-1904“
„Russification and Orthodoxy in Lithuanian Education between 1864 and 1904“ –
1969 m. referatas, t.p. pažymėtas „paper presented at 2nd Baltic Studies
Conference“; „Lietuvių rusinimas per pradžios mokyklas“ (1937); rankraštis,
mašinraščiai;
13.        Byla „Commemorative Conference on the Establishment of the
Educational Commission in Krakow, Poland“: leidinukas (įvairūs aukštesniųjų
technikos mokyklų nuostatai), korespondencija su Lenkija, programa, adresai,
kelionės mokesčių kvitai; mašinraščiai, rankraščiai;
14.        Susirašinėjimas su kolega prof. A. Šidlausku 1969-1972 apie literatūrą, ;
laiškų tarpe Vilniaus universiteto bibliotekos vokų, siuntinio kvitas; rankraščiai,
mašinraščiai;
15.        Byla „Educational Commission Vat Archv POLONIA 241+313”:  1969 m.
laiškas (su voku) nuo Mons. Paolo Jatulis, iš Vatikano archyvo atšviesti raštai
susiję su mokslu 1773 m. ir kt., rankraštis ir atšviesti rankraščiai;

16.        Kelionių dokumentai (Montego Bay,; Negril, Jamaica), Dariaus
Gudavičiaus, McDonald‘s restorano Marketingo koordinatoriaus Lietuvoje biznio
(vizitinė) kortelė; Lietuvos žemėlapis;
17.        Keturi kvietimai: 1.) LR Prezidentas Algirdas Brazauskas kviečia š Vasario
16-tos paminėjimą 1996 m. vasario 16 d. Lietuvos operos ir baleto teatre; 2) 90th
birthday of Dr. Milda Budrys sausio 14, 2006 m.;  3) (metai?) birželio 23 d. į
Beverly Shores; 4) Amerikos lietuvių taryba minint savo 90-ties metų Jubiliejų
kviečia į XIV Amerikos Lietuvių Kongresą spalio 21-23, 2005;
18.        „Prof. dr. Jonui Račkauskui – 50 metų“ sveikinimų albumas;

19.        Kariuomenės dokumentai A, B, C): 1966-1977 personalo sąrašai, kvitai –
atlygio ir kt., security clearance certifikatas, Personal Qualifications Statement,
orders for annual training, asmens kortelės nuotraukų, CV, laiškai,
rekomendacijos, C) turi ir gimimo liudijimą, darbo De Paul universiteto akademijoje
dokumentų, gydytojo certifikatą (showing freedom from all venereal diseases), CV
ir rekomendacijos laiškus; D) (tušti) vokai ir lapai su antrašte „Department of the
Army“ ir „121st Military Intelligence Detachment“ Chicago; E) JAV kariuomenės
kapitono laipsnio suteikimo dokumentas 1973.XI.20;

20.        ĮVAIRŪS: Vilnius, LITH October 1972 J. A. Račkauskas – užrašų
sąsiuvinėlis; dvi kortelės „EX LIBRIS vilniaus universiteto biblioteka 1570-1970…
400 metų sukakties proga“; geltona kortelė su užrašu rusų k.; „News from the
office of the Governor“ su nuotrauka, kurioje sėdi kartu gubernatorius Jim Edgar ir
Prezidentas Valdas Adamkus; straipsnis „Užjūrio lietuvių opera“ – apačioje
minimas Jonas Račkauskas, kuris priėmė padėkos raštus; knygos ar atspaudo (?)
pirmo puslapio kopija „The History of Education in Europe“, kurią red. T. G. Cook;
„Menu for January 29, 1999 Dinner for Irene and Ernestine, Beverly Shores,
Indiana; p. Ramunės Račkauskienės stojančios į darbo (Title I Position, Cook
County Schools, 1975 m.) anketa;
21.         2 disketės: Dr. Jonas Dautaras (autorius), Prof. dr. Jonas Račkauskas:
pedagoginė, mokslinė ir visuomeninė veikla (knyga); atšviestos ir originalios
nuotraukos iš knygos, nuotraukų kandidatai knygai, t.p. keletą nuotraukų iš
parodos “Čikagos valstybinio universiteto profesoriaus, Vilniaus pedagoginio
universiteto Garbės daktaro Jono Račkausko gyvenimo ir veiklos Jubiliejinė paroda
“; Jono Antano Račkausko MCMXCV garbės daktaro (Pedagoginio universiteto
Vilniuje) pažymėjimo kopijos; straipsnis „Prof. Jonui Račkauskui garbės doktoratas
“ laikraštyje Draugas 1995 m. birželio 24 d.;
22.        „J. Rackauskas, PH.D.“ plakatas; „J. A. Račkauskas, PhD Rektorius“
plakatas; Medinė dėžutė su Jono Račkausko 201 kabineto raktais; „Zig Zag“
rūšies cigarečių popieriais, mediniu margučiu, kitų šalių monetomis; „Chicago
State University“ metalinis dekoratyvinis trikampis; prespapjė „Chicago State
University Responsibility“; pavardė „Rackauskas“ užsiuvimui ant kariuomenės
uniformos; garbės lentelė „Chicago State University Responsibility Presented to
John A Rackauskas in Recognition of Twenty-Five Years of Service May, 1993“;
bizniso/ vizitinės kortelės „John A. Rackauskas, Ph.D., Litt.D., Professor of Early
Childhood and Elementary Education, Chicago State University“; vizitinės kortelės
„Lithuanian Research and Studies Center J.A. Rackauskas, Ph.D., Litt. D.
President“, asmens kortelė J. Račkauskas, PhD. TARYBA, X Mokslo ir kūrybos
simpoziumas 1997 m., Čikaga; asmens kortelė VI-sis Mokslo ir kūrybos
sipmoziumas 1989 m. lapkričio 23-26 d. – Račkauskas Jonas, Mokslinės
programos dalyvis;
23.        Universiteto (?) baigimo kepurė, kutas „Charter Fellow AAFP (American
Academy of Family Physicians“;
24.        „Memo from Dr. John A. Rackauskas“ – 3 lapai; „Kviestų, atsakusių ir ne
atsakusių sąrašai August 6, 1966“ dalyvaujančių rankraštinė knygutė su
pažymėtais adresais ir dolerių dovanų sumomis, knygutės pabaigoje – Augustino
Idzelio 1966 m. laiško vokas siųstas „Mr. And Mrs. J. Račkauskas Jr.; užrašų
knygutė su pabirais adresais, vizitinėmis kortelėmis; plunksnakotis „Lithuanian R &
S Center, Chicago, IL; “Dievo tarnas Arkivyskupas Jurgis Matulaitis-Matulevičius
1871-1927… Sutinku paremti arkiv. Jurgio beatifikacijos bylą“;
25.        “MAJ RACKAUSKAS” plakatas;

Dėžė 9
1.        A, B, C, D, E, F.  „Filatelija“ – pašto ženklų kolekcija; voke D yra
memorialinis ‚Postal Commemorative‘ „Folk Heroes: Paul Bunyan“; F) albumas
„Pirmoji diena“; gyvūnai 22 c.; US 1952, 1956-1958, 1963, 1964, 1966;
2.        Jono Račkausko Lietuvos respublikos paso (1993-2013 m.) puslapių
kopija; „Draugystės“ viešbučio svečio kortelė ir pusryčių kvitai; kortelė „Transportą
finansavo JAV LB „Dovana Lietuvai“ fondas“;
3.        Straipsnių kopijos ir juodraščiai: juodraštis „Objektyvi tiesa apie mokyklų
praeitį“ (apie J. Račkausko knygą Švietimo reforma Lenkijoje ir Lietuvoje XVIII a.)
parašė Kęstutis Pečkus, Ph.D.; „Žemaitis iš Čikagos“ parašė Danguolė
Bičkauskienė, 1992 gėgužės 7, Lietuvos aidas; „Demokratija ir bendradarbiavimas
“ parašė Algimantas Žižiūnas, Lietuvos aidas 1993 spalio 1 d.; „Skirmantė
Jakštaitė… Lietuvos ambasada Vašingtone į LTSC atsiuntė 74 dėžes…“ Draugas
vasario 1, 1994; Profesorius Jonas Račkauskas Lietuvoje“ Verdainė 1994 m.
balandis Nr. 3(9); „Žalių kortelių loterija“ parašė Birutė Jasaitienė (Draugas? 1994
m.?); „Atvira idėjoms ir iniciatyvoms“ parašė dr. Giedrė Kvieskienė, Gimtasis
kraštas, kovo 30-balandžio 6 d [1994?]; 1994 kovo mėn. juodraštinis straipsnio
variantas, „Prof. dr. Jonas Račkauskas per aštuonias dienas Lietuvoje ir
Vokietijoje kovo mėnesio pradžioje smarkiai paspartino savo vadovaujamo LTSC
bendrus veiklos projektus  su Europos mokslo ir kultūros įstaigomis…“ parašė
Arūnas Zailskas;
4.        Rašomasis popierius su spausdinta antrašte „Dr. John A. Rackauskas, 24
East Atwater Avenue, P.O. Box 143, Beverly Shores, Indiana 46301, tel (219) 874-
4002, fax (219) 874-5007;
5.        Du pagyrimo ir padėkos lapai Jonui Račkauskui: 1) JAV LB Vidurio Vakarų
Apygardos Chicaga 1988 m. gėgužės mėn. 15 d. ir 2) JAV LB Švietimo taryba,
Daiva Navickienė, pirm. 2008 m. gėgužė;
LAIŠKAI:
6.        Laiškai, atvirutės – sveikinimai:  Viktoras Laurinaitis 1999, Jadv. Paukštienė
1990, Laikraščio „Lietuvos teisė“ redakcija 1992, Dalia ir Kazys Bobeliai 1994,
Dalius 1998, Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 2000, Bill ir Hillary Rodham Clinton
2000, Marytė ir Kazys 2001, Savas takas ir Ko 2001, Regina Kvošytė (?) 1995,
Michael Biggins (?) ir Jake White 2005; Šaulių universiteto dekanas B.
Maskuliūnas 2005 ir Šaulių universiteto studijų prorektorius Juozas Pabrėža 2008,
Signatarų namai 2006, Jūratė Remeikienė 2005 ir 2006, dr. Juozas Skirius 2005,
Lietuvos medicinos bibliotekos direktorė Salvinija Kocienė 2008, Jaunimo Centro
Taryba ir Valdyba (Vaclovas Momkus, Tarybos pirmininkas ir Milda Šatienė
Valdybos pirmininkė) 2008, Vilniaus Pedagoginio universiteto Rektorius Prof. Dr.
Hab. Algirdas Gaižutis 2008, Romas Petrauskas 2009, Janina ir Antanas 2009,
Edmundas Jasiūnas, Vyr. redaktorius „Lietuvių balsas“, ir kiti; rankraščiai,
mašinraščiai;
7.        Laiškai, atvirutės – padėkos: Užsienio lietuvių krikščionių demokratų
sąjunga Čikagos skyriaus valdybos iždininkas Petras I. Jokulba (metai nežinomi);
„Justitia“ leidėjas Remigijus Jokubauskas (metai nežinomi); H. Clarke de Rivas
(metai nežinomi); Aldona („Račkauskai“) 2008; rankraščiai, mašinraščiai;
8.        Laiškai, atvirutės – kvietimai: Aštuntojo lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumo Organizacinio komiteto pirmininkas Albinas Karnius 1993; Baltųjų
rūmų Bill Clinton 1995; JAV Ambasadorius ir p. Pauline Barnes Basora 1995;
„Varpo“ redaktorius Antanas Kučys 1996; „Lietuvių balso“ redaktorius Vytautas
Radžius 2002; Vilniaus Pedagoginio universiteto Rektorius Algirdas Gaižutis 2005;
Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos Arvydas Vanagunas (nežinomi metai); Vilniaus
pedagoginio universiteto rektorius A. Gaižutis 2006 m.;
9.        Asmeniniai laiškai, atvirutės: Jono A. Račkausko tėvams rašytos atvirutės
1952-1960; Jono A. Račkausko sesers Janinos Račkauskaitės-Racevičienės
atvirutės (1957-1959); Jono A. Račkausko porą rašytų, bet neišsiųstų atviručių (c.
195x m.?) Jonui A. Račkauskui rašė: Alicija Rugytė 1969, J. Jakštas 1975,
Algirdas Šidlauskas 1975, Kazys Ambrozaitis 1993, Ed Tarryd (?) iš Santa Monica
College 1994, Birutė Šaulytė-Čečkienė 1994 (atvirutėjė yra nuotrauka su Alicijos
Rugytės portretu), Rūta Bielskis Hagmann 2005, Steve / Stivinas Vangsnesas
1995, Giedrė Miglienė (?) 2005, Regina 2005, Aldona Račkauskaitė 2008, 2009,
Janina Černiauskienė 2009; rankraščiai;
10.        Laiškai (Konsulatas, LR Užsienio reikalų ministras, LR Kultūros ir Švietimo
Ministras, LR Ambasadorius, U.S. Senate) ir straipsniai apie konsulatą.  Laiškai –
Paul Simon, U.S. Senator 1991, Darius Kuolys, LR Kultūros ir Švietimo Ministras
1992, Garbės konsulas Kęstutis Lynikas Australijoje 1994, LR Užsienio reikalų
minstras A. Saudargas 1998, Ambasadorius Stasys Sakalauskas Vašingtone
1998, Jono Račkausko laiškas LR Prezidentui Valdui Adamkui 1998, Generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius su ponia Loreta Daunoravičiene, LR
Prezidento pavaduotojas užsienio politikos klausimais Egidijus Meiliūnas 1998,
Konsulė Natalija Bacevičienė New Yorke 2000; straipsniai – „Dėl ir apie
reprezentaciją“ Draugas 1998.3.20; „Apie Konsulato planus, darbus, lūkesčius.
Giedrius Apuokas – Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje“ Draugas
1998.3.24; „Area Lithuanians back job consulate. But plan comes with controversy
“ Daily Southtown April 4, 1998; „Vyriausybė valstybės lėšų perteklių atiduoda JAV
“ Lietuvos rytas 1998.4.16; „Seniau ir dabar“ Dirva 1998.10.7;
11.        Korespondencija mokslo, oficialiais reikalais: WTTW Chicago John D.
Callaway 1990, Mgsr. Casimir Toliusis 1991, Egidijus Mažintas 1991, US
Department of Justice Immigration and Naturalization Service (Certificate of
Eligibility for Nonimmigrant Student) 1993, Debra Doherty 1994, J. Račkausko
laiškas C-SPAN 1994, J. Račkausko laiškas JAV LB XIII Tarybos Prezidiumo
pirmininkui Vytautui Kamantui 1994, Daiva Meilienė 1994, J. Račkausko 1994
laiškas Stasiui Bariui, Danutei Bindokienei, Jonui Dainauskui, dr. Violetai
Kelertienei, dr. Tomui Remeikiui, Živilei Gimbutaitei apie M. Gimbutienės Lietuvos
mitologija ir Lietuvos proistorė; J. A. Navikevičius, direktorius Poetės Marijos
Aukštaitės tyrimo fundacijos 1995, Jono Račkausko laiškas Judy Krohn 1995, J.
Račkausko laiškas Dr. Zigmui Brinkiui, JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos
prezidiumo pirmininkui 1995, Marilyn Yanich Gaetani 1995, Dr. Evonne F. Blakey,
Mrs. Nijolė Mackevičius 1995, Rasa Razgaitienė 1995, Dalia Bobelienė 1999,
Jesse White 2002 ir 2006 (re: Armwrestling Federation of Chicago, Inc.), Richard
Andrisiunas, Franchise Investment Group, Organizer;
12.        Korespondencija su Prel. Jonu A Kučingiu 1996 m.; mašinraščiai,
rankraštis;
13.        Korespondencija su World Council of Comparative Education Societies
1975 m.; mašinraščiai;
14.        Korespondencija su University of Pennsylvania, Philadelphia ir V. Maciūnu
1971, 1973 m.; mašinraščiai, rankraštis;
15.        Korespondencija su Prof. Jonu Laužiku (Pedagogikos mokslo daktaru)
1971-1974; mašinraščiai;
16.        Korespondencija su History of Education Society 1975: Richard Szreter
1975, Prof. Allen A. Sinel 1971, Mrs. B. J. Starkey 1975, George m. O‘Brien 1975,
Dr. Robert L. McCaul 1975, E.J.T. Brennan 1975; mašinraščiai;

17.        Illinois Ethnic Coalition Diversity News Service Data Base Questionnaire;
Lithuanian-American Community of the USA, Inc. Midwest Region – JAV Lietuvių
bendruomenės XIII-sios Tarybos kandidato sutikimo ir siūlymo raštas 1991 m.; JAV
Lietuvių bendruomenės XIV-sios Tarybos kandidato sutikimo ir siūlymo raštas
1994 m.; mašinraščiai, rankraščiai;
18.        Laikraščių ir knygos straipsniai apie Joną Račkauską ir Ireną
Račkauskienę, J. Račkausko interviu nuotraukos: „Šiltos šypsenos milžinas.
Lietuvoje viešėjo dr. Jonas Račkauskas iš Čikagos“ nežinomas šaltinis, straipsnį
parašė Zita Žemaitytė, 1992 kovo 26-31; „Jonui Račkauskui – garbės daktaro
vardas“ Mokslo Lietuva 2004.6.3.; Dr. John Rackauskas‘s appearance on the
television program The MacNeal / Lehrer News Hour Feb. 16, 1990 (nuotraukos);
„Dr. J. Račkauskas – Savitvarda ir ištvermė pasisekimo laidas“, „Atogrąžų smėlyje
keliautojų tyko klastingi vabzdžiai“ Lietuvos rytas, spalio 14 d. (metai?); „Pataikiusi
į dešimtuką“  Prie kavos puodelio skyrius ? laikraštyje, metai?, nuotrauka, kurioje
prof. dr. Jonas Račkauskas priima dr. Jono Valaičio įteiktą knygą, Dirva
2002.11.12.; trumpas Jono Antano Račkausko biografinis aprašymas M. Budrio
knygai 2002 m.; mašinraščiai;
19.        Jono A. Račkausko asmeniniai dokumentai – originalai lietuvių k. su
certifikuotais vertimais į anglų k.: Jono (1903 m.) Račkausko (Antano ir Monikos
Toliušytės Račkauskų sūnus) gimimo, Pranciškaus ir Aleksandros (nee
Mickevičiūtė) Račkauskų sūnus pakrikštytas Adomas 1875 m., tų pačių tėvų kitas
sūnus pakrikštytas Antanas 1873 m.;  Cook County Certificate of Marriage
(originalas ar certified copy) John E. Flavin ir Irene M. Conti 1992; Sutuoktuvių
liudijimas (originalas) Algis Žičius ir Marija Račkauskaitė 1967 Kaune; Gimimo
liudijimas (originalas ir kopija) Marija Račkauskaitė 1940; Cook County Certificate
of Marriage (originalas ar certified copy) Patrick W. Conti ir Irene Weston 1982;
certified copy (2) Marriage License Lee Weston ir Irene Rackauskas 1955;
Ilinojaus valstybės Medical Certificate of Death Jonas Rackauskas (1903-1979);
Mirties certifikatas (originalas su certifikuotu vertimu į anglų k.) Antanas
Račkauskas 1937; (gimimo) krikšto (originalas ir anglų k. certifikuotas vertimas) –
Antano ir Monikos (nee Toliušytės) Račkauskų duktė Teklė 1897; J. Račkausko –
aiko „žalia korta“ 1949 m. (jis – 7 m.); J. Račkausko gimimo certif./ pažymėjimas – 2
kop.; IR KITI DOKUMENTAI naudoti KNYGELEI: Vital Statistics Documents
Submitted in Support of the John A. Rackauskas Affidavit of Heirship, S. Paul
Zumbakis;
20.        Nr. 19 kai kurių dokumentų kopijos, kartu su Jono A. Račkausko (1993-
2013) ir jo duktės Ritos Račkauskaitės (1997-2017) Lietuvos paso pirmų puslapių
kopijomis, kvitais, Vytauto J. Bieliausko, PhD, ABPP adresu, telefono ir fakso
numeriais; Janina Marija Račkauskas Certificate of Naturalization 1956 –
originalus dokumentas; Jono A. Račkausko notarizuotas ir Konsulato Čikagoje
antspauduotas įgaliojimas Ritai Račkauskaitei jo vardu atstovauti ir tvarkyti jam
priklausantį butą bei žemės sklypą Vilniuje 2003 (3 kopijos) su žemės sklypo
dokumentais;
21.        Joint Baltic American National Committee, Inc.: 2006 m. birželio mėn. 2 d.
– lapinukas „45th year anniversary reception“ ir įvertinimo (appreciation)
certifikatas J. Račkauskui; JBANC Chronicle August 2006 number 32; laiškas dr.
JR‘ui nuo JBANC direktoriaus Karl Altau;

Dėžė 10
1.        Knygelės susiję su mokslu, kurių J.A. Račkauskas yra autorius ar
bendraautorius: Cook County Office of Economic Opportunity Office of Research
Report, Small Municipal Areas Survey, issued by John a. Rackauskas, Director of
Research, issued on Nov 4-1965; Cook County Office of Economic Opportunity,
Inc. Springboard to Community Action, J. A. Rackauskas – W. D. Faughnan,
Morkunas Printing Company, 1968; Reading through Motivation, Innovation, and
Creativity. Summer reading project funded under Title 1 of PL 89-10, Donald G.
Hon, Project Coordinator.  Prepared by Charlotte A. Barr and John A.
Rackauskas, Chicago State College.  August, 1968, South Stickney School
District 111, Cook County, Illinois; Cook County Office of Economic Opportunity,
Inc. Family File Folder Instructions, Developed for use in MIS Reporting by
Technical Services Division, January, 1968, prepared by: Faughnan—
Rackauskas (3 egzemploriai); Evaluation Team Report St. Leo‘s Elementary
School, Chicago, Illinois 60626. John A. Rackauskas, Instructor in Education,
Chicago State College – 1 iš 6 žmonių „Evaluation Team“, t.p. ataskaitą redagavo,
kartu su Dr. M. Waheed Fakhri, May, 1969; programėlė Chicago State University
Division of Education New Horizons in Education, Continuing Education Center,
Feb. 29, 1972. John A. Rackauskas – 1 iš 9 žmonių „Arrangement Committee for
the Meeting“ (3 egzemploriai); mašinraščiai;
2.        Atspauda: Pradinis švietimas Lietuvoje iki trečiojo padalinimo (1795 m.).
Primary Education in Lithuania up to the Period of the Third Partition of 1795, J. A.
Račkauskas, Chicago State University, reprinted from Lietuvių tautos praeitis –
Lithuanian Historical Review, Volume III, Book 1(9), 1971; kopija atspaudos nuo
pusl. 81(19) (VIII. Edukacinės Komisijos švietimo reforma naujų idėjų įtakoje.) iki
pusl. 134(72) (iki galo), kita kopija atspaudo puslapių 97(35)-132(70);
3.        Lithuanian Educational Council of U.S.A., Inc., Subsidiary of the Lithuanian-
American Community of the U.S.A., Inc.  Cultural Pluralism through Etnic Values
Clarification: A Training Model.  Final Report & Evaluation, prepared by Vytenis
Damusis, Ph.D. (Purdue university, Calumet) and John A. Rackauskas, Ph.D.
(Chicago State University).  U.S. Department of Education Grant Number
GOO7904184, Bruno P. Juodelis, Project Director, 30 January 1981. Submitted to
Lawrence E. Koziarz, Director, Ethnic Heritage Studies Program, Bureau of School
Improvement, U.S. Department of Education, Washington, D.C.;
4.        Besoins et Caracteristiques des Eleves du Cycle Intermediaire (ages de 12
a 16 ans). Recapitulation generale des publications de 1930-1974 et
recommandations pedagogiques, Lionel Desjarlais, Chercheur principal, John A.
Rackauskas, Agent de recherches, Co-auters Floyd Smith, Vytenis B. Damusis,
Jerry Wermuth, Don Stuss. Ce projet fut subventionne sous contrat par le
mimistere de l‘Education, Ontario 1975;
5.        Papkė „Photographs – Educational Commission“: nuotraukos ir negatyvai
„Educational Commission“; Lietuvių tautos praeitis – Lithuanian Historical Review
Tomas III, Knyga 1(9), 1971, Jonas Dainauskas, redaktorius, J. A. Račkauskas,
vice-redaktorious [žr. #2]; Lituanus, Vol. 14, No. 4, Winter 1968 – su Jono A.
Račkausko straipsniu „The First National System of Education in Europe – the
Commission for National Education of the Kingdom of Poland and the Grand
Duchy of Lithuania (1773-1794), p.5-53 (ir kt. dalinį egz.); atspaudas: Msgr. Dr.
Jonas Bičiūnas, Vilniaus akademijos reikšmė katalikų bažnyčiai ir Vakarų kultūrai
Lietuvoje: III. Pirmosios jėzuitų kolegijos įsteigimas Lietuvoje – Vilniuje (1570),
Roma 1968; programa II Tarptautinė mokslinė konferencija Švietimo reforma ir
mokytojų rengimas. International Conference Educational Reform and Reacher
Training. Spalio 4-5 d., 1995, Vilnius. October 4-5, 1995, Vilnius – Račkauskas,
Jonas – Organicacinio komiteto narys; atspauda „The Education of Lay Teachers
in Lithuania under the Educational Commission of Poland and Lithuania (1773-
1794), by A. Šidlauskas, Vilnius (Lithuania, S.S.R.) and J. A. Račkauskas,
Chicago and Ottawa, Paedagogica Historica XIV, 2, 1974, p. 434-457; atspauda
„Education for nation-saving: Poland between the partitions“, R. Szreter –
Reprinted from History of Education Society „The History of Education in Europe“,
edited for the Society by T. G. Cook, p.53-66; atspauda „Europe‘s First Ministry of
Education and the Problem of the Supply of Teachers“, R. Szreter, School of
Education, University of Birmingham, British Journal of Educational Studies, Vol.
XXII No 2 June 1974, p.182-190; atspauda „Lietuviškos S. B. Chilinskio biblijos
spausdinimo aplinkybės“, I. Lukšaitė, Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, A
serija, 1(35) t. (1971), p. 87-109; atspauda „Lietuvos ir Lenkijos Edukacinė
Komisija ir jos įtaka kitų kraštų švietimo sistemoms. The Educational Commission
of Poland and Lithuania and its Influence on the Educational Systems of Other
Countries“, J. A. Račkauskas, Chicago State University and Comparative
Education Centre, The University of Ottawa, Printed from Actes du Huitieme
Congres de l‘Academie Lituanienne Catholique des Sciences volume VIII (1974),
p. 399-422, Roma 1974 (2 egzemploriai); pabiri puslapiai iliustracijų, lentelių,
žemėlapių; pabiri puslapiai iš darbo „Educational Reform in Eighteenth Century
Poland and Lithuania. The Commission for National Education of Poland and
Lithuania (1773-1794): A Historical Study of Some Aspects of its Educational
Reforms in Lithuania“, J. A. Rackauskas, Lithuanian Historical Society, Inc., 1977
– Library of Congress Catalogue Number 77-76159, dedikacija, Table X, A Word
of Thanks, Introduction;
6.        Mėlyname įrišime: Jono A. Račkausko DAKTARO DISERTACIJA: „The
Commission for National Education of Poland and Lithuania (1773-1794): A
Historical Study of Some Aspects of its Educational Reforms“, University of
Ottawa, Chicago, Illinois, 1977;
7.        Lituanus laiškai (J. A. Račkauskas, Chicago State University – Managing
Editor): Memorandum re: Book Reviews and Publication Announcements, porą
informacijos puslapių apie Lituanus; padėka autoriui, rankraščio priėmimas, printer
‘s proof;
8.        Žurnalas ir atsiliepimas: Pedagogika / Pedagogics, Eina nuo 1962 m. /
Published since 1962, Nr. 36, Vilnius VPU leidykla, 1998 / Vilnius VPU Publishers,
1998; prof. dr. J. Račkauskas (Čikagos universitetas) – redakcinėje kolegijoje;
Atsiliepimas apie Romo Prakapo socialinių mokslų (edukologija) daktaro
disertacijos santrauką, 2002 06 10, mašinraštis;
9.        Trys audiokasetės: 1. Virgilijus Noreika (opera arias, autografuotas
1996.04.18), 2. lengva muzika (italo (?) dainininko ir anglų k.); 3. „Master tape
1/20/97“ – interviu su Prof. J. Račkausku, perimant (1996 m. lapkričio 2 d.)
Amerikos lietuvių tarybos (ALT) pirmininko pareigas;
10.        Vaza „Staropolski Honey drink (vyno produktas iš medaus, vaisių sulčių ir
kt.)“;
11.        2 medaliai, 1 pasiekimo apdovanojimas, servetėlė: Medalis „United States
of America Meritorious Service“, Medalis United States of America „This we‘ll
defend 1775 For Military Achievement“, apdovanojimas „For Outstanding
Achievement U.S. Army Reserve“ Presented by The Chicago Tribune to SP5 John
A. Rackauskas 121 MIDET 1969, servetėlė „Seal of the President of the United
States“;
12.        Metalinis kabantis menas „PERU“;
13.        Lietuvos medalis „1918.II.16“: apdovanojimas Lietuvos d. kun-ščio
Gedimino IV laipsnio ordinu;
14.        Vizitinės kortelės, telefono numerių ir adresų knygelė, užrašai.  Vizitinės
kortelės: H. Paulauskas, Eugenijus Skrupskelis, J. A. Rackauskas, Arvydas
Jokubauskas, Tadas Augulis, Valentinas Šapalas, Vytautas Jasulaitis, Prof. dr.
hab. Jurgis Vanagas, Juozas Paliakas, Gottfried Albrecht, Darius Kuolys, Dr.
Algirdas Tupčiauskas, Dr. Alfonsas Eidintas, Raimondas Šeštakauskas, prokurorė
Milašienė, Eglė Juodvalkė, Dr. Vitolis E. Vengris, Aurelija M. Balašaitienė,
Lukšienė, Daniel and Sharon Larson, Corie (Kornelija) Elliott, Eugenijus Šaltis,
Balys Raugas, Vytautas V. Statulevičius, Dr. Victor Stanculescu, Virginijus
Kasperavičius, United Lithuanian Relief Fund of America – Mrs. Mary P. Rudis,
President, George Augius, Ph.D., Ruta K. Stropus, Lithuanian Evangelical
Lutheran Church in Diaspora – the Rev. Hans G. Dumpys, Bishop, Laima Kaselis;
15.        Pusdėžutėje medinė Balzeko muziejaus „moneta“ – vienoje pusėje
„Balzekas Museum or Lithuanian Culture 15th Anniversary 1966-1981 Chicago;
kitoje pusėje „10 ducat gold coin of the Grand Duchy of Lithuania“;
16.        FINANSAI – įvairūs dokumentai, IL drivers license, library card: John A.
Rackauskas kreditinės kortelės (1977?-1990, 24 vienetai), Ilinojaus valstybės
vairuotojo leidimas 12-19-77 iki 01-20-81, Čikagos bibliotekos kortelė galioja iki
1978 09 01;

Dėžė 11
1.        Apdovanojimas: „Padėka Prof. Dr. Jonui Račkauskui už Lituanistikos
Tyrimo ir Studijų Centro įsteigimą ir 25 metų vadovavimą. Dėkojame už širdingą ir
kūrybingą darbą. –JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros Taryba, Dalė Lukienė,
pirmininkė.  2008 m. gėgužės 9 d.“;
2.        Odinis aplankalas su Lietuvos vyčiu, kortelė viduje „With the compliments
of the Embassy of Lithuania, 2622 16th Street, N.W., Washington, D.C. 20009;
3.        Jono Antano Račkausko įrėmintas portretas;
4.        Įrėminta nuotrauka: Jonas Račkauskas su Ramune Račkuskiene ir kita
moterimi prie palmės ant pležo;
5.        Įrėminta Jono Račkausko nuotrauka, fone jūra apsuptamiestu ar miestais
(Graikijoje? Italijoje?);
6.        Įrėminta Jono Račkausko portretas – jaunas vyras;
7.        Medinė meniška padėkos lentelė „Prisiminimui Mielam PLI Rektoriui Dr. J.
Račkauskui – Nuo 1982-83 metų trečio Kurso, 1984.1.28“;
8.        Nuotraukos kompaktiniame diske: Prof. J. Račkausko „inauguracija“ 2004
05 26 – Garbės daktaro įteikimas Pedagoginiame universitete Lietuvoje;
9.        Mažas nuotraukų albumas, fotografas – Antanas Sutkus, ~1993 m.: Prof.
Jonas Račkauskas savo kabinete LTSC, PLI ir namie (?), baliuje, su Vytautu
Kernagiu ir Vida Gintiliene, Tomu ir Skirmante Miglinais ir kitais; prie įžymių steikų
ir kt. [žr. ir nr. 20];
10.        Nuotraukos, 10 vnt., spalv.: 1996 m. Apdovanojimo Lietuvos d. kun-ščio
Gedimino IV laipsnio ordinu įteikimas (žr. Dėžė 10, failą nr. 13), fotografas –
Antanas Sutkus. Nuotraukose – Jonas Račkauskas, Rita Račkauskaitė, Dalius
Dunčia, Giedrė Kvieskienė, šeimininkė rusė, kuri prižiūrėjo butą, Jonė
Landsbergienė, Silvija Vėlavičienė; Vilniuje;
11.        Nuotraukos, 10 vnt., spalv.: 1996 m. Apdovanojimo Lietuvos d. kun-ščio
Gedimino IV laipsnio ordinu įteikimas (žr. Dėžė 10, failą nr. 13), fotografas –
Antanas Sutkus. Nuotraukose – Jonas Račkauskas, Rita Račkauskaitė, Dalius
Dunčia, Giedrė Kvieskienė, šeimininkė rusė „baba“, kuri prižiūrėjo butą, Lietuvos
enciklopedijos redaktorė Jonė Landsbergienė, Mažvydo bibliotekos Lituanicos
skyriaus vedėja Silvija Vėlavičienė, Lietuvos Kultūros ministras Dainius Trinkūnas
ir jo žmona; Prof. Jono Račkausko bute Vilniuje;
12.        Nuotraukos, 10 vnt., spalv.: 1996 m. Apdovanojimo Lietuvos d. kun-ščio
Gedimino IV laipsnio ordinu įteikimas (žr. Dėžė 10, failą nr. 13 ir šios dėžės nr. 2),
fotografas – Antanas Sutkus. Nuotraukose – Jonas Račkauskas, Prezidentas
Algirdas Brazauskas, Rita Račkauskaitė, Dalius Dunčia ir kiti;
13.        Nuotraukos, 12 vnt., spalv.: 1996 m. Apdovanojimo Lietuvos d. kun-ščio
Gedimino IV laipsnio ordinu įteikimas (žr. Dėžė 10, failą nr. 13 ir šios dėžės nr. 2),
fotografas – Antanas Sutkus. Nuotraukose – Jonas Račkauskas, Prezidentas
Algirdas Brazauskas, Rita Račkauskaitė, Dalius Dunčia, LR Švietimo viceministras,
Giedrė Kvieskienė ir kiti;
14.        Nuotraukos, 24 vnt., spalv.: 1996 m. Apdovanojimo Lietuvos d. kun-ščio
Gedimino IV laipsnio ordinu įteikimas (žr. Dėžė 10, failą nr. 13 ir šios dėžės nr. 2),
fotografas – Antanas Sutkus. Nuotraukose – Jonas Račkauskas, Rita
Račkauskaitė, Dalius Dunčia, Giedrė Kvieskienė, šeimininkė rusė „baba“, kuri
prižiūrėjo butą, Lietuvos enciklopedijos redaktorė Jonė Landsbergienė, Mažvydo
bibliotekos Lituanicos skyriaus vedėja Silvija Vėlavičienė, Lietuvos Kultūros
ministras Dainius Trinkūnas ir jo žmona; Prezidentas Algirdas Brazauskas, Dalia
Noreiktaitė, Tėvas Stanislovas ir kiti;
15.        42 nuotraukų: 40 Jono Račkausko nuotraukos savo kabinete LTSC‘e apie
1990 m., namuose – 2; fotografas – Antanas Sutkus;
16.        Nuotraukos, spalv. 12 vnt.: Šiaulių universiteto profesorė Regina Kvašytė,
Jonas Račkauskas, Vytis Čiubrinskas, Irena Račkauskaitė?, Aušra Spitrienė, Irena
Mikuličienė, Ramunė Račkauskienė, katinas „Blusius“, Jurgis Daugvila (medžio
drožėjas/ skulptorius), Gediminas Balukas, Vanda Balukienė, Henrikas Naviskas,
Ričardas Spitrys, Tomas Kirvaitis, prof. Jonas Dautaras, Skirmantė Miglinienė,
Antanas Paužuolis, Arūnas Bieliauskas ir kiti;
17.        Nuotraukos, 8 vnt.: Jonas Račkauskas (2), Ramunė Račkauskienė (?)
(5),
kun. Vytautas Bagdanavičius (1);
18.        Nuotraukos, 5 vnt.: Prof. Jonas Račkauskas – LTSC kabinete 1992 m. (1)
ir jaunas (nežinomų metų Prof. Jonas Račkauskas, galbūt Chicago State
universitete, su pradinės mokyklos dėstytoja ar studente (1), t.p. Jaunimo Centro
kavinėje (2) ir su studentu (gimine?) (įrėminta);
19.        Nuotraukos, 17 vnt.: Prof. Jonas Račkauskas ir kiti vakarieniauja
namuose. ~1990 m. Nuotraukose vakarieniauja: Jonas Račkauskas, Skirmantė
Jakštaitė-Miglinienė, Jonas Tamulaitis, 3 nežinomos moterys, 1 nežinomas vyras;
Prof. Jono Račkausko LTSC kabinete: Skirmantė Jakštaitė-Miglinienė, dr. Milda
Budrienė ir dr. Arvydas Vanagūnas; fotografas – Antanas Sutkus;
20.        Nuotraukos, 41 vnt.: Pas Prof. Joną Račkauską ir Ramunę Račkauskienę
(Stulginskaitę), apie 1990 m. – Jonas Račkauskas, Ramunė Račkauskienė, Vida
Gilvydienė, Jaunutis Gilvydis, Vytautas Kernagis, Skirmantė Miglinienė-Jakštaitė,
Tomas Miglinas, Ada Sutkuvienė, p.Kernagienė, Vytautas Kernagis ir kt. [žr. ir nr.
9]; Pranas Sutkus ir Ada Sutkuvienė; fotografas – Antanas Sutkus;
21.        Negatyvai, įvairūs;
22.        [žr. ir nr. 11-14] Nuotraukų albumas: apdovanojimo Lietuvos d. kun-ščio
Gedimino IV laipsnio ordinu įteikimas;
23.        Nuotraukų albumas sudarytas Zigmo Degučio, dr. Mildos Budrienės
knygos, „Lietuvos gydytojai ir mokslininkai“ išl. 2002 m. pristatymas; nuotraukose
– Prof. dr. Jonas Račkauskas, dr. Marija Kriaučiūnienė, Tomas Miglinas, dr.
Robertas Vitas, Danutė Petrulytė, Skirmantė Miglinienė, dr. Milda Budrienė, dr.
Augusta Šaulienė, Marytė Ambrozaitienė, Petras Petrutis, Aušra Spitrienė, Daina
Paulauskienė, Viktoras Paulauskas, dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Vaclovas Šaulys,
dr. Jonas Valaitis, prof. Gražina Budrytė, dr. Arvydas Vanagūnas, Ričardas
Spitrys, p. Vanagūnienė (?);
24.        Nuotraukų albumas, Prof. Jonas Račkauskas Lietuvoje su įvairiais
politikais, akademikais, apie 1996 m.; nuotraukose – Prof. Jonas A. Račkauskas,
Prezidentas Algirdas Brazauskas, gydytojas Vytenis Andriukaitis (Seimo narys –
socialdemokratas), Virgilijus Čepaitis (Signotaras, buv. A T deputatas), Egidijus
Bičkauskas (Seimo tarybos pirmininko pavaduotojas), Zita Šličyte (Konservatorių
partijos narė, Seimo deputatė), Arvydas Šaltenis (Lietuvos Aido vyr. redaktorius),
Stasys Kašauskas (rašytojas, signataras, buvęs TSRS liaudies deputatas
„Atgimimo“ red., naujo žurnalo „Lithuanija“ vyr. redaktorius), dr. Mykolas Pronckus
(Seimo deputatas, Agrarinio komiteto pirmininkas), dr. Giedrė Kv. (?), dr. Jūratė
Mažulytė, Rasa Baukuvienė, Kazimieras Pulmonas, dr. Algimantas Ąžubalis…, dr.
Susan Anderson, dr. Kęstutis Pečkus, prof. Vaidas Matonis, Stasys Urbonas;
fotografas [jo vizitinė kortelė] Martynas Vidzbelis;
25.        Nuotraukos, 16 vnt.: 97 02 16  Jonas Račkauskas, Aušrys Matonis,
Danutė Petrulytė ir ?; Vasario 16 minėjimas – Jonas Račkauskas, kanklininkė
Kimtytė, Variakojienė, Jonas Dainauskas, konsulas Apuoka, ALT, Oželienė ir kiti;
26.        2001 m. gėgužės 26 d. laiškas profesoriui Jonui Račkauskui nuo V.
Kernagio; 10 „Kernagio“ nuotraukos;
27.        Velykiniai sveikinimai su nuotraukomis (32 vnt.) nuo Laimos Geležiūtės iš
Kauno, 2001 04 03 ir Jono Daniūno iš Kauno 2001 04 10, prie kalakuto ir kumpio
ir šventinio stalo su Rita Račkauskaite-Bieliauskiene, Skirmante Migliniene, Tomu
Miglinu, Artūru Bieliausku, Viktoru Paulausku, kun. Rimantu Gudeliu, Laima
Geležiūte (?) ir Jonu Daniūnu (?) ir kitais namuose;
28.        Nuotraukos, įvairios, 15 vnt. iš viso: 1) 6 vnt., Lietuvos prezidentų
statulos: Antanas Smetona (2), Aleksandras Stulginskis (2), Kazys Grinius (2); 2)
su atvirute, 1 vnt.: Irena Kuilienė – ąžuolėlis ir lentelė knygnešio Jono Rugio
atminimui, 1990 m., Oškabaliuose; 3) katinas, (1 vnt.); 4) troliai parodoje (4) –
Jono Tamulaičio nufotografuoti; „Judge  Tony Rackauskas District Attorney“
iškaba (2); prof. Jono Račkausko studentai?;
29.        Joninių nuotraukos, 79 vnt.: Joninės 1997 m. (6 vnt.) – Jonas
Račkauskas, A. Jurkutė, R. Spitrys, T. Miglinas, Vl. Nikonis, S. Miglinienė, J.
Dautaras, D. Petrulytė, A. Augustaitis, Artūras; Joninės 2000 m. (29 vnt.) Jono
Račkausko namuose; kartu švenčia Jonas Dautaras, Vasilijus L., Dalius Dunčia,
Regina Kvaršytė, Artūras Bieliauskas, Aušra Spitrienė, p. Navickienė, Skirmantė
Miglinienė ir kiti; Joninės 2001 m. (5 vnt.) – su Jonu Dautaru, Kristina Lapienyte,
Danute Petrulyte, dr. Kazys Ambrozaitis, Ričardas Anrišiūnas ir kt.; Joninės 2002
m. (8 vnt.) – su Jonu Dautaru, Tomu Miglinu, Danute Petrulyte, dr. Kaziu
Ambrozaičiu, Petru Petručiu, Milda Šatiene, Ričardu Andrišiūnu, Aušrele Spitriene
ir kitais; Joninės 2003 m. (20 vnt.) su Rita Račkauskaite, Danute Petrulyte,
Kristina Lapienyte, Skirmante Migliniene, Jonu Dautaru, A. Spitriene, R. Spitriu ir
kitais; Joninės 2004 m. (17 vnt.) – su Jonu Dautaru, Skirmante ir Tomu Miglinais,
Danute Petrulyte, Kristina Lapienyte ir kitais;
30.        Nuotraukos, 9 vnt.: Garbės daktaro vardo suteikimo iškilmės 1995 m.
Vilniaus Pedagoginis universitetas; dr. Jonas Račkauskas su Prezidentu A.
Brazausku ir kitais;
31.        Nuotraukos, įvairios, 9 vnt.: Jonas Račkauskas vienas ar kartu su operos
dainininku Virgilijumi Noreika, Kernagiais, Rita Račkauskaite; fotografai – Jonas
Tamulaitis ir kt.;
32.        Nuotraukos, 3 vnt.: Jonas Račkauskas VU bibliotekoje 1991 m. kartu su A.
Čapliku (2) ir istoriku Vytautu Bogušiu (1);
33.        Nuotraukos, įvairios, 7 vnt.: nuotraukose Jonas Račkauskas ir 1) tautinių
mažumų ir išeivijos departamento gen. direktorius dr. Remigijus Motuzas bei JAV
LB LR Seimo komisijos pirmininkė Liuda Rugenienė, 2001 m., foto Zigmo Degučio;
2) JAV ambasadorius Nicholas A. Rey ir dr. Jonas Valaitis, nuotr. Zigmo Degučio;
3) vilnietis mokslo istorikas Algirdas Tupžiauskas; 4) L. Narbutis; 5) LR Prezidentu
Valdu Adamkumi ir sale kt. žmonių, jų tarpe tėvas Vaišnys, 1998 01 24; 6) ?,
Petras Buchas, J.R., Emanuelis Zingeris (LT), ?;
34.        Nuotraukos, 8 vnt. ir negatyvai: pležas, laivai, Ramunė Račkauskienė;
35.        Nuotrakos, 2 vnt.: 1) Vienatomės Lietuvos istorijos rengėjų ir leidėjų
posėdžio dalyviai Vilniuje. Iš kairės: ?, dr. Robertas vitas, dr. Jonas Račkauskas,
?, Anušauskas, ?, dr. Eidintas; 2) Jonas Račkauskas ir ??; LTSC kabinete;
36.        Kvietimas ir dvi nuotraukos: Kvietimas į Juliaus Pakalko 85-erių metų
gimtadienio šventę 2000 07 09, Hickory Hills, IL; nuotraukos – dalyviai su Juliumi ir
Prane Pakalkais ir Stalas 3, prie kurio sėdėjo Jonas Račkauskas;
37.        Nuotrauka: Jonas Paronis, Jonas Račkauskas, Arūnas Zailskas;
nuotrauka Kazio Motekaičio;
38.        Nuotraukos, įvairios, 8 vnt.: Jonas Račkauskas, Jonas Račkauskas ir
Tomas Kirvaitis, Regina Kvašytė, Skirmantė Miglinienė, Arūnas Zailskas, Danutė
Petrulytė ir kiti;
39.        Nuotraukos, 2 vnt.: Jaunimo Centro 40 metų sukaktuvės?;
40.        Nuotraukos, 27 vnt.: Prof. dr. Jonas Račkauskas Šiaulių universitete
garbės daktaro suteikime, Šiauliuose – Stasys Tuminas, Pabrėža, kun. Rimantas
Gudelis, Kernagis, Kl. Gudelio dvaras, Panevėžyje pas merą (?), Birutė Kvasytė ir
kiti – Henriko Paulausko (12) foto; su Jonu Dautaru ir Vilniaus pedagoginio
universiteto Pedagogikos ir psichologijos fakulteto prodekane doc. Dr. Dalia
Survaite – R. Kvaršytės nuotrauka (1); LTSC – kartu sėdi Jonas Dautaras, kun.
Antanas Gražulis, V. Momkus, Milda Šatienė ir kiti – Jono Tamulaičio foto (2)
41.        Nuotraukos, įvairios, 16 vnt.: Jonas Račkauskas ir doc. Dr. Jonas
Dautaras, dr. Petras Kisielis, doc. Dr. Daiva Kšanienė; dr. Milda Budrienė, Danutė
ir Juozas (Jaunimo centro sargai), Virginija Paplauskienė, Petras Petrutis; tėv. A.
Kezys, tėv. Vaišnys, V. Momkus, S. Miglinienė, Kleiza, Račkauskienė, R.
Račkauskienė, Vida Gilvydienė, Jaunutis Gilvydis, Rita Račkauskaitė, Dalius
Dunča, Prof. sachiko Hatenaka iš Japonijos Chubu universiteto; Dr. G. Balukas,
Dr. K. Ambrozaitis, Jonas Račkauskas, Narutis, Bronius Juodelis, Liudas Šlenys;
1998 m. parodos atidarymas, Jonas Variakojis;
42.        Profesorius Jonas Račkauskas – portretinės nuotraukos (33 vnt.) –
fotografai: Antanas Sutkus, Jonas Tamulaitis, Henrikas Paulauskas, Zigmas
Degutis ir kiti; 198X, 1990, 1993, 1996, 1997, 1998, 2003; savo kabinete LTSC,
1990III.28 „Chicago Tonight“ TV debatai Lietuvos reikalu, Joninių Jonas, Jaunimo
centre, po Gedimino IV laipsnio ordino medalio apdovanojimo, „Pirmasis
pasaulietis, Jaunimo centro Tarybos pirmininkas (1980-1988),
43.        Nuotraukos – 8 vnt., Jonas Račkauskas;
44.        Nuotraukos „Beverly Shores“ – 24 vnt., Padėkos diena ir kt. švenčių metu
namuose; kartu švenčia Vytis Čubrinskas, Tomas Miglinas, Skirmantė Miglinienė,
Alida Vitaitė, tėvas Saulaitis, Virginija Paplauskienė, Dainius Dunčia, dr. Ramunė
Račkauskienė, Jonas Tamulaitis, Sigitas Gudis ir kiti;
45.        Nuotraukos – 23 vnt., su konsulu, Lietuvos ambasadoje Vašingtone; kartu
su Jonu Račkausku – konsulas Giedrius Apuokas, Aldona Krištolaitytė, Ričardas
Spitrys, Aldona Spitrienė, Danutė Petrulytė, Vytautas Landsbergis, kun. Gudelis ir
kiti;
46.        Medaliai, 7 vnt., Chicago State University – Inauguration 1983 m.;
Commencement 1984 (2 vnt.), 1985, 1986 (2 vnt.), 1987;
47.        Tarptautinės konferencijos identifikacijos kortelė „John Rackauskas,
Chicago State University, United States of America, Participant“;
48.        Laiškai, atvirutės.

Dėžė 12
1.        Nuotraukos, 7 vnt. ir laiškas: 6 nuotraukos su universiteto kolegomis, 1 J.
Račkausko prie upės nežinome mieste; laiškas nuo Uniwersytet Jagiellonski 1973
m. Jonui A. Račkauskui, Assistant Professor of Education Chicago State
University; mašinraštis;
2.        Nuotraukos, 6 vnt. ir pažymėjimas: 2 didelės prof. dr. Jono Račkausko
portretinės nuotraukos (1 iš jų 1/67 „Prof. dr. Jonas Račkauskas, Pedagoginio
lituanistikos universiteto lektorius“, 4 kariuomenės nuotraukos 1969 m. birželio 1
d.; pažymėjimas, kad Jonas Račkauskas, gimęs 6-30-1968 (prof. Jono Račkausko
sūnus) lankė  A.L. Montessori d-jos vaikų namus Čikagoje nuo 9-8-71 iki 6-6-73;
3.        1 nuotrauka, jauno universiteto amžiaus studento Jono Račkausko;
4.        Jono Račkausko National Geographic Society narystės lapas, 1972 m.
sausio 1 d.;
5.        Prof. J. Račkauskas ir vyskupas-kardinolas  naujas arkivyskupas dr.
Audrius J. Bačkis Vatikane: A.) Atvirutė „Jo Šventenybės Popiežiaus Jono-
Pauliaus II įšventinimas vyskupo prelato Audrio Juozaus Bačkio“ 1988 m. spalio 4
d.; 2 tušti vokai; 3 Vatikano kvitai ‚5.10.88‘ dėl nuotraukų; 1 ‚urgent‘ servizio
fotografico L‘Osservatore Romano Citta del Vaticano vokas adresuotas J. A.
Rackanskas… Oak Lawn.., 6 mažesnio formato ir 7 didelio formato nuotraukos,
foto Arturo Mari – vienoje didelio formato nuotraukoje J. Račkauskas sveikinasi su
popiežiumi Jonu Pauliumi II; B.) L. K. Mokslo akademijos banketo meniu Arkiv. Dr.
Audriui J. Bačkiui pagerbti (4  vnt.), Roma, Holiday Inn, 1988 m. spalio 5 d.; 8
banketo didelio formato nuotraukos; Jono Račkausko išrašyti pristatymai,
sveikinimai – rankraštis, 8 puslapiai; 2 kitų užrašų puslapiai;
6.        Zino Kazėno (Zika Photography & Advertising Studio, Vilnius, Lithuania)
siųstos nuotraukos (8 vnt.) ir du 1997.09.14 laiškai ‚Prof. Dr. J. Račkauskas.
Lithuanian American Council, Inc.‘,  mašinraščiai; 4 iš 8 nuotraukų – portretinės, 1
namuose, 1 prie stalo kalbantis telefonu, 1 Romoje su kardinolu ir kt., 1 su sūnumi
ir kitu prie Lietuvos istorijos plakatų/ parodos;
7.        Nuotrauka ir programa „Second World Congress of Comparative Education
Societies, Geneva, 28 June – 2 July 1974;
8.        Nuotraukos iš Kolumbijos, 14 vnt. – vienoje nuotraukoje: „Prof. dr. Jonas
Račkauskas, Pedagoginio lituanistikos instituto rektorius, įteikia lietuvišką
koplytėlę mons. Eugenio Restrepo Uribe, Universidad Pontificia Bolivariana
rektoriui, Medelline, Kolumbijoje.  Su šiuo universitetu, PLI pasirašė lituanistinio
ugdymo Kolumbijoje sutartį.“;
9.        Nuotraukos, 36 vnt., dauguma jų yra Jono Dautaro knygoje Prof. dr. Jonas
A. Račkauskas – pedagoginė, mokslinė ir visuomeninė veikla; nuotraukose –
Jonas Račkauskas, Sen. Bob Dole, Č. Grincevičius, dr. A. Razma, LR prezidentas
V. Adamkus, Lietuvos valstybinio archyvo direktorius dr. Gediminas Ilgūnas,
Lietuvos muzikos akademijos rektorius J. Antanavičius, V. Lansbergis, LR
prezidentas A. Brazauskas, Jonas Dainauskas, Stasė Petersonienė, dr. K.
Ambrosaitis, VPU prorektorė doc. Dr. Marija Bakauskaitė, dr. Robertas Vitas, VPU
doc. Giedrė Kvieskienė, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto direktorius prof.
L. Sauka, VPU Pedagogikos katedros docentas dr. K. Pečkus, Lietuvos disidentas
B. Gajauskas, P. Vaicekauskas, PLI direktorė S. Petersonienė, PLI lektorius
istorikas J. Dainauskas, inž. Vytautas Šliūpas, VPU studentai ir dėstytojai, Regina
Švabauskaitė, Dalia Pečiulienė, Skirmantė Miglinienė, mons. Eugenio Restrepo
Uribe, kardinolas Audrius Bačkis, sūnus Jonas Račkauskas, Lietuvos etnografijos
muziejaus direktorius Eugenijus Skrupskelis, dail. Eleonora Marčiulionienė, V.
Bulavas, A. Čaplika, Pasaulio lietuvių archyvo bendradarbis Liudas Kairys,
kandidatuojantis į Respublikos prezidento postą artūras Paulauskas, Šv. tėvas
Jonas Paulius II, Rita Račkauskaitė, D. Petriulytė, c.1978-2000 m.;
10.        Nuotraukos, 9 vnt. 1 darželio diploma: nuotraukose – Ramona M.
Juszencius-Račkauskienė ir J. Račkauskas; Ramona M. Juszencius Immaculate
Conception kindergarten / darželio diploma 1950 m. birželio 12 d.;
11.        Nuotraukos, 2 vnt.: Jono ir Ramonos vestuvinė nuotrauka ir šeimos
nuotrauka 1984 m. vasaris;
12.        Viena prof. dr. Jono Račkausko portretinė nuotrauka ir negatyvai; A.
sutkaus foto;
13.        Nuotraukos, 5 vnt.: J. Račkauskas ir A. Sutkus 2001 m.; H. Ir E.
Paulauskai 2002 m., Rita Račkauskaitė prie A. Stulginskio paminklo, Prezidentas
A. Brazauskas ir Rita Račkauskaitė prezidentūroje, 1996 m.;
14.        Nuotraukos, įvairios, 29 vnt. ir lankstinukas: Jonas Račkauskas JAV
kariuomenėje ir portretinės nuotraukos (A. Sutkaus), Rita Račkauskaitė, kun. , S.
Petersonienė, Plioplytė, ; dalis nuotraukų – Zgmo Degučio; lankstinukas
„International Trade Center at NORBIC Illinois Departement of Commerce &
Community Affairs – International Business Division, US Postal Service, LOT
Polish Airlines, Ameritech Present: His Excellency President Valdas Adamkus of
Lithuania. The Baltic Rim: Sea of Dreams. Tuesday, October 20, 1998…“;
15.        Nuotraukos (27 vnt.), užrašai, lankstusis diskelis voke „Prof. J.
Račkauskui teko bendrauti su įvairiais rango žmonėmis: politikais, menininkais ir t.
t.: vokas II Pasaulio dienos 1-15-83 meno sekcija – 15 nuotraukų; nuotraukos,
kurių į leidinį galbūt nereikėtų dėti“, 12 vnt.; „nuotraukos ir dokumentai atrinkti
skanavimui –J. Daut.“, 5 vnt.; „p. Skirmantei lankstusis diskelis „kn.: Jonas
Račkauskas – pedagoginė, mokslinė ir ir visuomeninė veikla“;
16.        Nuotraukų ir sveikinimų sudaryta knyga: Prof. dr. Jonui Račkauskaui 50
metų.  Chicago, 1.20.1992;
17.        Jono Dautaro knyga: Prof. dr. Jonas A. Račkauskas – pedagoginė,
mokslinė ir visuomeninė veikla, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003
m.;
18.        John A Rackauskas notaro pažymėjimas, galiojantis nuo 2009 m. vasario
5 d. iki 2013 m. vasario 5 d.; vokas ir kvitas nuo Cook County Clerk;
19.        Jono A. Račkausko 1993 m. darbo kalendorius;
20.        Laiškas-prašymas remti, 2 lankstinukai, projektas „Vaikų laikinosios
globos namai „Atsigręžk į vaikus“; kreiptąsi į prof. J. Račkauską kaip Amerikos
lietuvių bendruomenės tarybos pirmininku; 1998, 1999 m.; mašinraščiai;
21.        Ritos Račkauskaitės, gyvenančios ir dirbančios „McDonald‘s Lithuania“
restorane Vilniuje korespondencija – faksai, el-paštas, oro paštas – savo tėvui
Jonui A. Račkauskui 1995-1997; korespondencijoje yra Ritos persiųstas 1997 m.
faksas Jonui Račkauskui nuo D. Dunčios, t.p. skridimo kelionės užrašai ir
laikraščio straipsniai apie McDonald‘s (1997, Chicago Tribune) nuo tėvo dukrai;
laiškas nuo Ritos (McDonald‘s, UAB MCDonald‘s Restaurants; Pylimo g. 12, 2001
Vilnius, Lietuva) dr. J.A. Račkauskui LTSC‘e – su vaistų informacijos lapeliais,
Ritos vizitinėmis kortelėmis (Marketingo vadybininkė / LSM Coordinator) (6  vnt.),
išspausdintu laišku „About Baba“ ir atšviestu straipsniu iš Lietuvos ryto „Katės
Lietuvoje veisia tik mėgėjai“; mašinraščiai
22.        1. Chicago State University Board of Governors Universities, dr. John a.
Rackauskas, Early Childhood / Elementary Education, Chicago ,IL 60628-1598 –
vokas; 2. spausdintas blankas – Chicago State University Board of Governors
Universities, 9501 S. King Drive, Chiacgo, Illinois 60628-1598, Department of
REEL-B, Education Building / 318, 312 / 995-2089, apačioje – „Programs:
Reading, Elementary Education, Early Childhood Education, Library Science /
Communications Media, Bilingual Education (3 lapai); mašinraščiai;
23.        Išspausdinta geneologijos paieška internete Ancestry.com „Rackauskas“
(6 pusl.); mašinraštis;
24.        Lietuvių dienos 1987 m. rugsėjo mėn.: dr. Jonas A. Račkauskas
nuotraukoje pusl. 8 (Lietuvių fondo 1984 m. taryboje) ir pusl. 9 (1987 m. LF
Taryba būstinėje);
25.        ALTo nuotraukos – 1996-1999 – 237 vnt., laiškas ir informacija: 1.
Nuotraukose – Jonas Račkauskas, ALTo pirmininkas,; Jonas Račkauskas,
Ramunė Račkauskienė, V. Landsbergis,  Vengianskis, Algirdas Rimas, Henrikas
Paulauskas, Aldona Krištolaitytė, Skirmantė Miglinienė, Stasė Petersonienė,
Vytautas Radžius; Gen. konsulas Giedrius Apuokas, JAV LB pirmininkė R.
Narušienė, p. Narutis, dr. A. Eidintas, K. Oksas, S. Balzekas, dr. Jonas Valaitis,
Algis Regis, Teodoras Blinstrubas, LTSC Tarybos pirm. V. Bieliauskas, Petras
Buchas, Sen. Bob Dole, Edvardas Tuskenis ir daug kitų (foto Zigmo Degučio,
Vytauto Jasinevičiaus, G. R. Giedraitytės, Kasniūno ir kt.), negatyvai; 2. laiškas
Prof. dr. Jono Račkausko, ALT Valdybos pirmininko, 1997 m. sausio 13 d.,
Chicagos lietuvių tarybos sausio 13 dienos minėjimo dalyviams; 3. Politinė ALTO
veiklos apžvalga; mašinraščiai;
26.        Nuotraukos, 4 vnt.: šv. kalėdų sveikinimo nuotrauka nuo Eidintų šeimos
1996 m., pažįstamos „Mill Creek Park by my apartment, Nov. 1995“, baliuje
nežinomų metų, su A. Sutku ir dvejomis daktarėmis profesorėmis – foto Algimanto
Žižiūno;
27.        Nuotrauka, jaunas profesorius Jonas Račkauskas „Careers in dentistry
apply inside“;
28.        Nuotraukos, įvairios – 7 vnt., 1 negatyvas: Prof. dr. Jonas Račkauskas,
Congressman Banjamin Gilman, former Congressman Gerald B. H. Solomon, dr.
Juozas Rakštas, dr. Augustinas Idzelis, Ingrida Bublienė, kun. Leonas Zaremba, S.
J., Marytė Utz, dr. Robertas Vitas, dr. William Urban ir kiti;
29.        Nuotraukos, susijusios su J. Dautaro knygos apie J. Račkauską išleidimu
– 8 vnt.; Jonas Račkauskas, Jonas Dautaras, Henrikas Paulauskas, Giedrė
Kvieskienė, V. Kernagis ir kiti;
30.        Nuotraukos, 24 vnt. ir negatyvai; nuotraukose Jonas Račkauskas, Živilė
Gimbutaitė ir kiti; viena nuotrauka su užrašu „nori siųsti 21 + 50 boxes of books to
Vilkaviškis + 4 computers with printers. 616-267-5957“;
31.        Nuotraukos, 3 vnt., Jono Tamulaičio photo: Foto parodos atidarymas
1988 m. spalio 21 d., kalba Budrio vardo Lietvių foto archyvo tarybos pirm. dr. M.
Budrienė Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje;
32.        Nuotraukos, 16 vnt.: Jonas Račkauskas Kauno karo muziejuje pas
direktorių, skyr. dir. Morkūnas, Jurevičius;
33.        Nuotraukos, 25 vnt.: dešrų fabrikas (Švėkšnoje??), sūnaus Jono
Račkausko baigtuvių ceremonijos ir kt., 1993 m.;
34.        Nuotrauos, 37 vnt.: J.R., Rita Račkauskaitė, su šeima Lietuvoje, su
japonais (?) restorane, su ponia žiūri literatūrą National Library of Medicine
Catalogue, Health Education Resource Catalogue, IREX; J.R. gauna Old Style
alaus dovanų Lietuvoje; su Skirmante ir ambasadoriumi A. Eidintu, Arūnas
Zailskas, Jonas Dautaras, J. R. Su kariuomenės uniforma ir kt.; ~1992 m.;
35.        Nuotraukos, 2 vnt.: Fumio Uda ir lietuvis studentas, 1989 m.;
36.        Buto Lietuvoje nuotraukos, 62 vnt. – kambariai, baldai, indai, paveikslai,
lentynos, vaizdas pro langą ir t.t.;
37.        Pabiri užrašai, kun. teol. lic. Vaclovo Aliulio (Lietuvos vyskupijų Liturginės
komisijos pirmininkasvizitinė kortelė; rankraščiai, mašinraštis;
38.        Dvi filmų juostos dėžutėse „The University of Chicago, The Joseph
Regenstein Library, Department of Photoduplication“; viena juostos dėžutė
pažymėta „Šidlauskas, Algirdas, Švietimas Lietuvoje XVIII a. paskutiniame
ketvirtyje. Ginta 1962 m. LTSR MA Istorijos institute. J.A. Rackauskas“;
39.        Senų nuotraukų albumas, Jono Račkausko šeimos, pastebėti metai 1918-
1934, keletas asmenų – krikšto tėvas 1918, Vaitelytė, Janka Grigorytė, 1934,
Janina Plater 1922, 1924 Raseiniai, panelei Rugytei Švėkšnoj, ir kt.;
40.        Atvirutės Jonui A. Račkauskui ir jo šeimai ir Jono A. Račkausko jo šeimai
1953-1961 m.; adresuotos J.A.R., Mr. and Mrs. Račkauskas, Irenai, Nina, Mr. J.
Rugis, Janinai, Dr. Aldona Ratelius (194X m.), Marytei nuo Petro 1949;
41.        Užrašai apie „Atlantic Cable“; 15 atviručių-pranešimų nuo Čikagos
viešosios bibliotekos ar Dept. Of Agriculture, 1955-1958; viena „Chicago Chest X-
ray Survey Report 1957 m. ir keletas pabirų užrašų; rankraštis, mašinraščiai;
42.        Nuotraukos, 1956-1958 m., dauguma be užrašų, tačiau nuotraukos
bendrai susijusios su St. Rita High School ir jose daug sporto – krepšinio,
amerikietiško futbolo, t.p. minima Mendel, Loyola, P. Bodigar ir kt.; iš viso 170 vnt.

Atskiroje dėžėje:
1) Jono Antano Račkausko garbės daktaro diplomos kopijos, 2 vnt., Vilniaus
pedagoginis universitetas, Ano Domini MCMXCV – 1995 m.; 2) Jono Antano
Račkausko tėvo Jono Račkausko, studijavęs filosofiją, pedagogiką ir sociologiją
diplomas, išduotas Kauno universiteto, 1929 m. birželio mėn. 15 d.

Dideliame voke, atskirai:
13 didelių nuotraukų, fotografas – Antanas Sutkus (Vilnius, tel. D. 613893, n.
231303), ~1993 m.: Prof. Jonas Račkauskas savo kabinete LTSC, PLI, su Vytautu
Kernagiu ir Vida Gintiliene ir prie įžymių steikų;

Dėžė 13
1.        Adresų ir telefono numerių knygyutė;
2.        1994 m. appointment book/ pasimatymų kalendorius;
3.        Straipsnis „Alfonso Eidinto ‚Aleksandras Stulginskis‘“, Jonas Dainauskas,
1994.02.12, Draugas – 3 kopijos;
4.        Joint Baltic American National Committee, Inc.  – Conference on Baltic
Security and U.S. Policy in the Region ir Board of Directors Meeting, March 7-9,
1997, Washington, DC;
5.        Dienotvarkės, protokolai, pranešimai, atsiliepimai, pan. – Lietuva ir išeivija“
1997 m., L.A.; Dainava 1997 m.;  1999 m. pasitarimas su D. Kuodyte J.C.; ALT
2000 m. ir kt.; atsiliepimai dr. Marijonos Barkauskaitės habilitacinio darbo
„Paauglių tarpusavio santykių sociopedagoginė dinamika“, Povilo Lasinsko
„Istorijos mokslas Vytauto Didžiojo universitete 1922-1940 metais“;
6.        „Ambrozaitis/ Žumbakis“: 1941 metų Projektas; nuotraukos su popiežiumi
Jonu Pauliumi II iš spaudos, 1988 m., Gerojo Ganytojo Globos namai, kt.;
7.        Democracy Project 1991-1994 m.;
8.        Kvietimai – tarp jų yra Chicago State University kvietimas „Retirement and
Recognition Dinner, 2000.06.22;
9.        Oficialūs dokumentai: ALRKF 1996; LR Prezidento dekretas dėl
apdovanojimo DLK Gedimino ordinu ir ordino medaliu (faksas), 1996.02.09;
Pinigų pervedimo (Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos) dokumentacija
1994.03.03; JAR LR paso pusl. kopija 1993-2013 m.; Pažymėjimas Lietuvos
Partizanų Globos fondo kasininkui 11/30, Čikaga; Vladislavo Domarko, LR
Švietimo ir mokslo ministro įgaliojimas 1995.10.10;
10.        Korespondencija, įvairi, 1986-2007 (šiame faile Janinos Racevičius
laiškas su pabėgimo iš Lietuvos 1944 m. aprašymu ir Ciocės nuotrauka); 1966 m.
laiškas A. Šimutis (Consulate General of Lithuania, NY) <-> JAR, The White
House; Sliupas; Jonas Daniūnas;
11.        Įvairūs – A. Sutkaus foto J. Račkausko; Rita Rackauskas itinerary Vilnius
– Amsterdam – Chicago, Chicago – Amsterdam – Vilnius 1996;
12.        Straipsniai, spauda, rašiniai: JAR reziumė; „Prof. dr. Jonas Račkauskas,
Čikagos universiteto ordinarinis profesorius (gimęs 1942 m. šilutės rajone
Švėkšnoje)“; Vytautas Skuodis Lietuvių fondo valdybai apie JAR ir LTSC knygų
siuntą 1992.09.02; „Lithuania and the United States: The Establishment of State
Relations – Foreword“ by JAR, 1985; „M. A. Bareikaitės Remienės autobiografija“
2002; „Docentas Jonas Dautaras ir jo knygos“ VPU laikraštėlis 2002; „Valstybės
žinios“ 1994.09.21; naujas ALTo pirmininkas – aprašymai anglų ir lietuvių k.; kt.
LTSC, A. Zailsko straipsniai apie LTSC ir JAR; kalba „Valstybės reikšmė tautos
istorijai“ 1993; „Foreword“ apie St. Casimir Lithuanian cemetery (trūksta
puslapis?), parašė JAR; Draugas 1997.04.22 ALT‘o valdybos pirmininkas;
„Dirbame Lietuvai ir demokratijai“ Dirva, 1996.12.3; „ Kovo 11 d. minėjime…“
Darbininkas 1997.4.11; padėkos JAR‘ui knygų pratarmėse (V. Bagdanavičiaus
Laumių praeitis Lietuvoje, Prano Dom. Girdžiaus Tos pačios motinos sūnūs,
Alfonso Eidinto Aleksandras Stulginskis) ir kiti straipsniai, nuotraukos iš laikraščių;
13.        JAR štampas/ antspaudas.