J. SAKAS: LEIDĖJAS

JONAS SAKAS – SAKEVIČIUS

Reg. Nr. 13522

1.        Segtuvas, Psl.. 1-85                 „Aidai“ Vokietijoje 1947-1949. Susirašinėjimas su prenumeratoriais, kai leidėjai persikėlė į JAV (II byla)
2.        Segtuvas, Psl.. 1-191        „Aidai“ kultūros žurnalas, leistas Vokietijoje 1947-1949 m. J. Sakevičiaus-Sako (I byla)
USA okupacinės valdžios ledimas Vokietijoje; Organizaciniai susorašinėjimai; Redakcinis kolektyvas; Leidinio perdavimas J. Griniui, veikiau tėvams pranciškonams leisti 1947-1950 (perduotos bylos 1990 m.  – raštai)
3.        Albumas                Medžiaga J. Sako knygai „Kunigas Juozas Valokaitis“ 1985 m.
4.        Byla, Psl.. 1-133        Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybės žinių kopijos 1918-1939 m.Įvairus susirašinėjimas, sąskaitos, spaudos iškarpos
5.        Segtuvas                Susirašinėjimas Ūkio banko reikalais su Juozo Vailokaičio įpėdiniais (Aleksandra Vailokaitienė, Alteo Baker, Pr. Polteraitis ir kt.) 1985 m.
6.        Kun. J. Vailokaičio įnašas Nepriklausomos Lietuvos ūkiui
7.        Segtuvas                 Jono Sako knyga „Kunigas Juozas Vailokaitis“ 1988Kun. J. Vailokaičio straipsnių „Šaltinyje“ sąrašas  1906-1914 m. A, Dundzila „Lietuvos dirvonai“ – 1935 m. Lietuvos ūkio banko 1921 m. balansas
Marijampolės atsišaukimas į visuomenę 1910
Iškarpos iš spaudos
Trumpos biografinės žinios (J. Vailokaičio)
8.        Segtuvas                Susirašinėjimas „Lietuvos vyriausybės žinių“
perspausdinimo klausimu – pranešimai, paskaitos, straisniai – 1982m.
9.        Segtuvas                Jonas Sakas-Sakevičius „Kunigas JZUoas valokaiis“ –
galutinai paruošti straipsniai, 1984 m.
10.        Vokas                Iškarpos iš spaudos – komplektas M. Melnikas „Sibiro
sąvartynai“ – romanas 1983-1986 m.
1. kasetė        Ona Šukienė pasakoja, O. Butėnas klausinėja
2. kasetė        Ona Šukienė pasakoja
3. kasetė        Ona Šukienė pasakoja
4. kasetė        Ona Šukienė pasakoja
5. kasetė        Pas J. Vailokaitį – 1977 m.

11.        Įregistruotų draugijų kartoteka – 1-1366 + nauji nepanaudoti blankai