J. ŠVAGŽDYS: KUNIGAS

KUN. JONAS ŠVAGŽDYS
PAMOKSLAI

REG. NR. 13964

1 dėžė

1.        Pamokslai 1923-1947 m. Psl. 1-350. Vokas
2.        Įvairi dokumentacija: pranešimai, paskaitos, lietuvių ir anglų kalba. Psl. 1-233. Aplankas.
3.        Iškarpos iš spaudos, pranešimai, apskaitos lietuvių ir anglų kalbomis Lietuvos klausimais 1947-1948 m. Psl. 1-308. Vokas
4.        “Aidai” 1964 m. Krikščionies vaizdas. Antanas Maceina. Vokas.
5.         Pamokslai. Psl. 1-14. Vokas
6.        Iškarpos iš spaudos. Antisemitizmo propaganda. Vokas.
7.        “Are we Israelis still Jews? Jewish education Must Be Religious Education”. Iškarpos iš spaudos. Vokas
8.        Airių patriotizmas Amerikoje. Iškarpos iš spaudos. Vokas
9.        Lietuvių fondo įstatai. Psl. 1-7. Vokas
10.        JAV juodaodžiai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
11.        Tautybės klausimas – iškarpos iš spaudos 1949 m. Vokas
12.        Kalėdos, kūčis. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
13.        The Fruits of Modern Jewish Education. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
14.        Boriso Pasternako “Daktaras Živago”. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
15.        Iškarpos iš spaudos. Vokas.
16.        Pius XII. Iškarpos iš spaudos. 1958 m. Vokas.
17.        The Catholic Church Battles Its Old Gerard (Life). Iškarpos iš spaudos. Vokas.
18.        Smegenų tvarkymas (Behavior by Electronics). Iškarpos iš spaudos. Vokas.
19.        Nationalizm Enemy or Ally Single Loyalty Diverse Loyalties
20.        Marriage and Divorce. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
21.        Modernusis samdinys – savimyla. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
22.        Žemės drebėjimai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
23.        Vysk. Reinys. Iškarpos iš spaudos 1937 m. . Vokas.
24.        Prof. K. Pakšto kalba Marianapoly 1939 m. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
25.        Spiritual therapy – Modern medicine’s Newest Ally. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
26.        Felicija Lukoševičiūtė. LTSR 1962 m. , laiškai 1961-1962 m. Psl. 1-7. Vokas
27.        Vinoba Bhave  – Mahatmos K. Ghandi įpėdinis. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
28.        Kas skaitytina. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
29.        Įvairūs straipsniai žydų klausimu. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
30.        Apie žydus: Kodėl žydai blaivūs, žydų asimiliacija; Krymo karas; Tikyba Izraelyje. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
31.        Senatvė. Iškarpos iš spaudos 1954 m.. Vokas.
32.        Iškarpos iš spaudos 1957-1960 įvairiais klausimais. Vokas.
33.        Tėvas Lombardis, SJ ir abejonės. A. Maceinos vertimas. Iškarpos iš paudos. Vokas.
34.        Kardinolai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
35.        India. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
36.        Paskutinioji vakarienė. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
37.        Nukryžiuotasis. Mikelangelo. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
38.        Kristus Karalius. Iškarpos iš spaudos. Pamokslai. 1959. Psl. 1-12. Aplankas.
39.        Mikelangelo. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
40.        Įvaiorūs pamokslai 1952-1955 m. ir iškarpos iš spaudos. Psl. 1-79 m. Aplankas.
41.        Ekumeniškas susirinkimas. Šv. Kazimeiras. Utopija. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
42.        Charles Steimetz. Sibiro tremtinių maldos. Žydų pavardžių mainymas. Iškarpos iš spaudos. Atvirukai apie Lietuvą (Vokietija) – 13 vnt.
43.        Katalikų bažnyčios organizauotumas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
44.        Kai Romoje vyskupai suvažiavo į “mokyklą”. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
45.        Seneliaus namai (Catholic Digest, 1957). Vokas.
46.        Septynioasdešimt metų – 1950 m. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
47.        Seven Deadly Sins of the Time. Bish F. Sheen. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
48.        Petras – Uola. Prof. Osear Cullmann (liuterono) knygos. Peter paminėjimas. Tėvai pranciškonai Italijoje panaudoja rekorderį kovoje su komunistais. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
49.        Anglas Benediktinas Dom A. Graham prieš amerikietį trapistą Thomas Merton (Father Lonis). Iškarpos iš spaudos. Vokas.
50.        Senatvė. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
51.        Kiaulpienė. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
52.        The Education in America. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
53.        Language. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
54.        Bronio Švagždžio, Justino Švagždžio testamentai ri viena nuotrauka. 3 dokumentai. Vokas
55.        Vienuolės klausimas rekolekcijų vedėjui. Iš “Tėviškės žiburių”. Vokas
56.        Dievas sutemose. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
57.        The Pope and Papacy Now. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
58.        The Phenomenon of Chardinism (kun. Pierre Teilhard de Chardin, SJ). Iškarpos iš spaudos. Vokas.
59.        Alkoholizmas kaip liga. Dr. A. garūnas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
60.        Ateitis. Arnold J. Toyhbee Oxford. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
61.        Consilium Vaticanum II. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
62.        Socialism Communism is so enticing that it corrupts most of its victims, subjugates their consiences and perverts their convictions of all that is right, reasonable and true. Vokas
63.        Baskai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
64.        Milašiaus maldos dvasia ir Vakarainežinojo, ko jie nori. Paskaita prf. dr. Frans Gyphens Koenigsteine, Vokietija. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
65.        Pamokslai. Psl. 1-9. Vokas
66.        Lūno kvapai ir dezodorantai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
67.        Be manęs jūs nieko negalite padaryti. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
68.        Lietuvos nepriklausomybės šventei. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
69.        They’re Cultural but are they cultured? Iškarpos iš spaudos. Vokas.
70.        Mišrios vedybos. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
71.        If you are the first in the crash? Iškarpos iš spaudos. Vokas.
72.        Brooklyno “Vienybės” atsiliepimas į knygą “kun. Jonas nuo kryžiaus”. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
73.        Simonas antrasis iš Ulbėnų. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
74.        Antano Ramono atsakymas “Naujienoms” 1963 m. Vokas
75.        Teilhard de Chardin – Sex. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
76.        Senatoriaus Yurylo kalba Kanados senate. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
77.        Richard James Kardinolas Cushing. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
78.        Irlmeierio pranašystė. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
79.        Vatican II Re-educates the American Bishop. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
80.        “Visas pasaulis komunizmui” Iškarpos iš spaudos. Vokas.
81.        Selfishness. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
82.        J. Edgar Hoover ir komunizmas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
83.        Egzistencializmo santykis su katalikų religija. 1961 m. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
84.        Kun. Jonas Švagždys “Mintys” – kopija, pamokslas. Vokas
85.        Masonerija. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
86.        Melting Pot or Nation of Nations. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
87.        Arabų tauta ir Arabija. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
88.        Konfliktas protestantų su katalikais Amerikoje “Church and State”. Vokas. Nuostabūs grybai Meksikoje. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
89.        Gandhi vadovavimo paslaptis. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
90.        Rekolekcijos moterims. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
91.        Jėzuitai Amerikoje. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
92.        Pašaukimo klausimas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
93.        Izraelis ir arabai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
94.        Adomas Varnas – dailininkas. Vokas
95.        Iškarpos iš spaudos (pamokslai ir straipsniai) 1944 m. Vokas.
96.        Dievo pamėgimo tragika. “Draugas” 1964 m.
97.        Kun. Juozapas Matelius. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
98.        Šv. Jono nuo kryžiaus relikvijų dokumento kopija. Vokas
99.        Lietuvių kunigų čia gimusių ir ateivių santykiai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
100.        Rožanec a Kvestija Socyalna. Iškarpa knygos 1898 m. Vokas.
101.        The Silent voice. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
102.        Bedievybė. Šventasis. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
103.        Ateitininkai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
104.        Eucharistinis kongresas Pilote – Boston Traveler’yr. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
105.        Kan. Fabijonas kemėšis. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
106.        Petras sutraukė bažnyčios grandines. Francois Mauriac. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
107.        Esame triukšme paskendę. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
108.        Išauklėtas vyras ir moteris. Amerikiečiai Europos mokyklose. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
109.        The Boston Herald. Catholic Schools in Language Plan. 1959,. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
110.        Mintys gavėniai. Apsimarinimų esmė. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
111.        Liturgical reformation Karl Barth, protestant theologian. The Self Realization Fellowship. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
112.         Requiem aeternum.Iškarpos iš spaudos. Vokas.
113.         Skaistybė. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
114.         Paliudijimai. j. Švagždys – asmeniniai dokumentai. 4 vnt. Vokas.
115.        Asimiliacija. Amerikonizmas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
116.        Joga Swami Santanada. Michigano universitetas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
117.         Tauta ir tautybė. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
118.        Grybai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
119.         Elektronika. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
120.         Kun. dr. Hans Kung Aggiornamento. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
121.        Prof. Simas Sužiedėlis. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
122.        Naujos rūšies skraidymo mašinos. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
123.        Kalėdinis vyskupų V. Brizgio ir P. Brazio laiškas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
124.        Lietuvaičių mokytojų vienuolynai. Vysk. V ,.Brizgys. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
125.        Neapolio lapai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
126.        Skaičius 7. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
127.        Sunkiausias žmogus ir aukščiausias žmogus. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
128.        Senio pavargimas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
129.        Paskutinioji prof. K. Pakšto kalba ateitininkų kongrese Chicagoje. 1960 m. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
130.        Pažink save. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
131.        De unitate Christianorum. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
132.        Karolis Rahner, SJ. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
133.        Rizika. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
134.        Religijos viršūnė moksleivio gyvenime. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
135.        Juozo Ereto – nei prakeikimas, nei kriminalas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
136.        Is God leaving the Campus? Iškarpos iš spaudos. Vokas.
137.        Dr. Jnas Adomavičius “Pajėgumo ugdymui laikytis sveikatos”. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
138.        Piramidės ir sfinksas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
139.        Biografon. J. Švagždžio 70 m. sukakties proga – biografija.
140.        Tikėjiams ir tautybė. S. Sužiedėlis. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
141.        Kanados mokyklų problema. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
142.        How to live without Laxatves. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
143.        Dr. Jan Reisser, juristo ir filosofo, pasakyta klaba 1960 m. Rio Jneire Baltijos tautų gedulo dienos minėjimo proga “Širdies kalba”. Vokas
144.        Tyrų dvasia gavėnioje. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
145.        Prezidentui Kennedy. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
146.        Didžiai civilizuotas barbaras. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
147.        Intelektualai ir komunizmas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
148.        Vienuolynai garsinasi. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
149.        Modernieji fizikai apie preligiją. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
150.        Vyskupai, kelbonai ir asistentai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
151.        Naujas kalendorius. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
152.        Vysk. Taof. Matulionis. Gabrielė Mitsral, Hen Li Yank (lietuviškas kinietis). Iškarpos iš spaudos. Vokas.
153.        Crosses in Lithuanian. The Oldest living language. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
154.        Kalba nušviečia tautų giminystę. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
155.        Mandagumo mokykla. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
156.        Toji pat grėsmė – ir lietuvis tautai ir lietuviams. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
157.         Dievas sutemose. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
158.        Kunigai  – bichiatrai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
159.        Šiluva. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
160.        Radastynas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
161.        Caveant Patres. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
162.        Teologijos terminai – “Gloisolalia pas protestantus. Vedę katalikų kunigai. Kun. Beck su šeima. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
163.        Trijų sukaktuvių užkulisiai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
164.        Padre Pio Stigma. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
165.        Pijus XII ir Jonas XXIII – skirtingi popiežiai Jonai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
166.        Grįžimo Lietuvon klausimai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
167.        Vyskupai su mediniais kryžiais. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
168.        Apie Pasternaką JAV ir Vatikano radijio. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
169.        Šulnys. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
170.        Sūris. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
171.        Seneliams prieglaudos. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
172.        Rūkymo pasekmės. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
173.        Šventas Raštas. Bahai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
174.        Revoliucijos 9politinė, ekonominė). Iškarpos iš spaudos. Vokas.
175.        Taip rašo žydai apie lietuvius. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
176.        VelykosLietuvoje. Josvainiai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
177.        Taikos pr oblema. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
178.        Sex. Alcohol. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
179.        Kunigystės 50 m. jubiliejus. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
180.        Žmogaus smegenys. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
181.        “Draugas” 50 m. jubiliejaus proga. K. L. Mockus. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
182.        Skausmas + “reverend”. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
183.        Arkivyskupas R. J. Cuching kalba italams. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
184.         Minios žmogus ir patriotizmo rūšys ir tautinė gyvybė. Iškarpos iš spaudos. Vokas
185.        Kodėl taip jaunimas išaukštų gyvenimo standartų taip moraliai žemai nusmukęs ir Europoje. Vokas
186.        Kardinolas Spelman. Ateistė Madalyn Murray. Vokas
187.        Parapija kaip atrama. Spauda. Vokas
188.        Pranašai ir žydas teologas Heshel. Spauda. Vokas
189.        Protestantizmas ieško gyvenimo tako. Spauda. Vokas
190.        Senatvė. Spauda. Vokas
191.        Šiluva. Spauda. Vokas
192.        Drabužių mados. Spauda. Vokas
193.        The Bible Led them to Treasure. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
194.         Ikonos (rusiškai). Iškarpos iš spaudos. Vokas.
195.        English language. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
196.          Kalba ir sąmoningumas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
197.        Karai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
198.        Pasaulio kalbos. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
199.         Baimė. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
200.        Kristus ir paklydėliai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
201.        Antikomunistinis judėjimas. Ekstremistai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
202.        Florida šiandien. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
203.         Vėlinių legenda. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
204.        Jonas XXIII ir jo mirtis. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
205.        Jerusalem. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
206.         Jaunimas ieško savo ateities. S. Sužiedėlis. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
207.         Hypochondria. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
208.        Spices. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
209.        The Rise and Fall of Heaven. Eschatologist Brandon. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
210.        Emotional Energy. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
211.         Baskai kovoje su ispanais. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
212.         Kardinolas Cuching 1963. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
213.         Baltija ir Juodoji jūra. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
214.         Mykolo Biržiškos religija. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
215.        Beprotybė. Schizofrenija. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
216.         Lunatikai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
217.         Bedieviškas kūnas – katalikai. Dievotas grūdas – protestantai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
218.        Badaujantieji ir persivalgę. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
219.        Immortality. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
220.        Išradimai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
221.          Naujausios šalių užkariavimo priemonės. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
222.         Neužgesinkime dvasios. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
223.        Amerikos užsienio politika. Carlos Ramulo. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
224.        Prel. Pranas Jūras. Maištaujantis jaunimas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
225.        Per gamtos mokslus į krikščionybę kun. P. Teilhard de Chardin, S. J. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
226.         How to Get Real Pleasure from Music. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
227.        Vatikano Santarybos problemos. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
228.         Lietuvos turtas. Antano Ramūno paskaita Otavoje. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
229.        Cape Cod National Seashore. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
230.         Tikyba ir psichiatrija sutinka. Meilė ir neapykanta. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
231.        Amerikoniškas monolingvizmas. NY Times 1957. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
232.        Fertility Tests Are Churche Approved? Gimdymų kontrolė. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
233.         Tarptautinė kalba. International Language. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
234.         Mother Marie – Cecile. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
235.        Motina pas gyvulius. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
236.         Motinos Dienai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
237.        Iš mergaitės dienoraščio –  laiškai lietuviams. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
238.        Japonų vaikai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
239.        The Melting Pot in the Boiling Pot. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
240.         Marijonai Argentinoje. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
241.         Jėzuitas tėvas Rahner. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
242.         Parapsichologija ir Tėvai ir vaikai. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
243.         Richard Cuhing – kardinolas. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
244.         Pierre Teilhard de Charden. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
245.        Social Security (pensininkai). Iškarpos iš spaudos. Vokas.
246.        16 vasario gimnazijos loterijos bilietai. 1965 m. auka. 19 bilietų. Vokas
247.        Pasenęs tautos vadas Mozė. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
248.         Yankes Have Lot to Learn About.  Latin American Neighbors. Hospitals Advise Spritual Counsel on Birth Control. Vokas
249.        Getsemani, kentucky pas trapistus. Vokas
250.        American Naivate. Vokas
251.         Vėžys. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
252.        Dėkingumo vertė. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
253.         Antgamtinio gyvenimo prasmė ir jo viršūnė. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
254.         Kun. Grauslio rekolekcijos. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
255.         Ar gerai miegi? Iškarpos iš spaudos. Vokas.
256.         Pagundos spaudoje. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
257.         Stalinas – Chruščiovas Formosus – Steponas VII. Iškarpos iš spaudos. Vokas.
258.         Auksinio jubiliejaus paminėjimas “Darbininke”. Iškarpos iš spaudos. Vokas.

2 dėžė

1.        Iškarpos iš spaudos. Vokas
2.        Laiškai 1935-1965. Vokas
3.        Pamokslai anglų k. Psl. 1-58. Sąsiuvinis.
4.        Pamokslai ir konferencijos. Psl. 1-70. Sąsiuvinis.
5.        Pamokslai 1938-1943. Psl. 1-129. Sąsiuvinis.
6.        Laiškai. Telegramos. Sveikinimo atvirutės. Susirašinėjimas (70 vnt.). Užrašų knygutės 1933 m. 2 vnt. Vokas.