J. VAIŠNYS: KUNIGAS, JĖZUITAS

J. VAIŠNIO, SJ, ARCHYVAS
REG. NR. 13608

1 DĖŽĖ
1.        Ses. I.Marijošiūtės, ses. O. Mikailaitės ir kun. A. Saulaičio, SJ., parengti pratimai, santraukos, ir apmąstymo lapeliai, skirti lituanistinių mokyklų, stovyklų, suaugusiųjų būrelių apmąstymams. Išleista 50 kopijų, neįrišta. 292 psl.
2.        “Laiškų lietuviams” konkurso rašinių originalai. 1976 m.
3.        1996 m. “Laiškų lietuviams” konkurso rašinių vokeliai.
4.        1993 – 1994 m. “Laiškų lietuviams” konkurso rašinių nuostatai, dokumentai.
5.        J. M. Venckaus SJ., dienoraštis. 1977 – 1979
6.        Laiškai kun. J. Vaišniui iš įvairių įstaigų, asmenų JAV ir Lietuvos. (3 vokai)
7.        “Laiškų lietuviams” rašinių konkurso susirašinėjimas.
8.        Lietuvių kultūrinės radijo programos “Aušra” garso įrašai (5 kasetės)
9.        Izraelis: Masada miesto, Jeruzalės, Judėjos,  nuotraukos (19 vnt.)
10.        šeimos fotografija
11.        J. Vaišnio studijų užrašai: instrukcijos (liet.k. 3 sąs.), psichologija ir kosmologija, religijos užrašai (lotynų k. )
12.        P. Skardžiaus “Rašybinio lietuvių kalbos žodyno” rankraščio kopija, IX Lituanistikos seminaro vadovas 1982 m.
13.        R. Grigaliūno fondo konkursiniai rašiniai. JAV LB Švietimo taryba. 1997 m.
14.        “Kalbos patarimai” – “Laiškų lietuviams” kalbos skyrelio medžiaga 1970 – 1976
15.        Jėzuitų raštai ir kiti religiniai dokumentai
16.        Jaunimo centro finansiniai dokumentai, susirinkimų protokolai, B. Krištanavičiaus fondo reikalai.
17.        VI mokslo ir kūrybos simpoziumo reikalų raštai, susirašinėjimas, blankų pavyzdžiai
18.        Įvairios laikraščių iškarpos, susijusios su Lietuvos katalikų bažnyčios ir Lietuvos laisvės problemomis.
19.        Lietuvių skautų sąjungos dokumentai, susirašinėjimas
20.        Motekaičio ir E. Blandytės koncerto nuotraukos iš “Laiškų lietuviams” šventės (6 vnt.).
21.        Įvairūs pamąstymai, užrašai, posakiai religinėmis temomis.
22.        Įvairūs eilėraščiai, laikraščių iškarpos, dainų žodžiai.

2 DĖŽĖ

1.        “Laiškų Lietuviams” konkurso nepremijuotų rašinių rankraščiai: suaugusiųjų grupė, jaunimo grupė ir kt…
2.        Skautų draugovių įsakymų, blankų, anketų pavyzdžiai, darbotvarkės, anketų lapai.
3.        LSS Seserijos vaivadijos nuostatai, vokų pavyzdžiai, susirašinėjimas
4.        Paskaita apie šv. Kazimierą, giesmės “Šventasis Kazimieras” žodžiai ir natos, kiti pamąstymai apie religiją, narystės žymuo kun. J. Vaišniui, išduotas 1984 03 19.
5.        Clevelando Neringos tunto 1972 m. stovyklos programos
6.        1993 – 1994 m. “Laiškų Lietuviams” konkurso vokeliai
7.        1996 m. “Laiškų Lietuviams” konkurso vokeliai
8.        1992 m. “Laiškų Lietuviams” konkurso vokeliai
9.         “Laiškų Lietuviams” konkurso premijuotų rašinių vokeliai
10.        1994 – 1995 m. “Laiškų Lietuviams” konkurso vokeliai
11.        Rinkinėlis stovyklai – maldos, duonos laužymo apeigos ir kt.
12.        Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ryšių centro paramos prašymas Lietuvių fondui, seminarų komisijos protokolas ir kt.
13.        Kalbos patarimai. Atspaudas iš “Laiškų lietuviams” 1978 m.
14.        Lituanistikos instituto prezidiumo pranešimai, narių adresai, statutas, bendrieji nuostatai
15.        Laiškai “laiškų Lietuviams” redaktoriui J,. Vaišniui, literatūriniai straipsniai, įvairūs dokumentai.
16.        1976  m. “Laiškų Lietuviams” konkurso vertinimai, rašiniai, 1977 m. vertinimo komisijos protokolas
17.        L. Zarembos laiškai J. Beleckui, 1981 – 1982 m.,  vysk. Borevičiui, rezidencijų viršininkams, J. Vaišnio laiškas Beleckui 1981 m., laiškas J. Vaišniui.
18.        Šv. Kazimiero 500 m. mirties sukakčiai surengto skautų konkurso taisyklės, sukakties minėjimo komiteto pirmininko V. Volerto laiškas J. Vaišniui, R. Vito parengta PLI anketa; A. Gečio kreipimasis į visuomenę dėl 9-tųjų lituanistikos kursų Vilniuje; įvairūs religinės, moralinės tematikos rašiniai.
19.        Įvairios nuotraukos iš kelionių, kun. A. Grauslio fotografija.
20.        Pastabos dėl “Laiškų Lietuviams” rašinių konkurso dalyvių rašinių, komisijos nutarimas, laiškai J. Vaišniui – žurnalo redaktoriui, koncerto pragrama.
21.        “Laiškai Lietuviams” žurnalo meninių užsklandų maketai.
22.        “Laiškai Lietuviams” metinės vakarienės meninės dalies ir vakarienės nuotraukos.
23.        Laiškai J. Vaišniui iš artimųjų iš Lietuvos, iš Jėzuitų ordino, įvairiais dalykiniais klausimais, laiškai dėl “Laiškų Lietuviams” reikalų ir kt. (1 vokas)
24.        Lituanistikos instituto prezidiumo pranešimai, narių adresai, leidinių sąrašas, Lituanistikos instituto pirmininko J. Gimbuto laiškas J. Vaišniui.

3 DĖŽĖ

1.        Žurnalo “Laiškai Lietuviams” iliustracijos, viršelių maketai.
2.        Sveikinimas J. Vaišniui gimtadienio proga 1962 11 01; skautų patyrimo laipsnių egzaminų lapai, kiti skautų dokumentai.
3.        Raštai religiniais klausimais (anglų, italų k.), kova prieš supasaulėjimą (konferencijos santraukėlė), lietuvių kalbos kirčiavimo pratimų lapai.
4.        P. Gasparonio skulptūrų fotonuotraukos (9 vnt.), kun. K. Geškio SJ, atsisveikinimo ME koplyčioje foto negatyvai 1976 11 14. Dail. A. Zubas nuotrauka, laikraščio iškarpa, lankstinukas; laiškai (neaiškus adresatas ir autorius, 1976 m.), pamąstymai religinėmis temomis, V. Vakarytės, A. Vitkausko, J. Vaišnio laiškas B. Brazdžioniui 1975 04 18, narystės liudijimas, išd. J. Vaišniui, Lietuvių studijų Kent universitete programa; Jaunimo centro tarybos susirinkimo protokolas 1980 05 22; JC sąmata1980 – 1981.
5.        Religinių programų tekstai įvairiose radijo programose 1972 m. J. Venckaus laiškas J. Vaišniui 1976 m., Dauginčio, J. Vaičeliūno, A. Tamošaičio str.
6.        Įvairūs laiškai J. Vaišniui, K. Donelaičio mokyklos mokinių straipsniai, poetės J. Narūnės nuotraukos ir eilėraščiai. R. Arbaitės dailės darbų nuotraukos.
7.        įvairūs pamąstymai religiniais klausimais, straipsniai, laikraščių iškarpos.
8.        Įvairūs skautų dokumentai, protokolai, statutai, anketos, straipsniai, stovyklų programos.
9.        J. Venckaus kalbų įvairioms radijo programoms tekstai
10.        pedagoginio lituanistikos instituto Lietuvių literatūros dėstymo metodinės pastabos. Sud. A. Dundulis. 1973.
11.        Laiškai J. Vaišniui ir “Laiškai lietuviams” 1953-1961 m.
12.        J.Žvirblis “Lietuviškoji šventų mišių eiga”. 1969 (rankraštis).
13.        Dokumentai Čiurlionio galerijos Globos komiteto reikalu: laiškas J. Daužvardienei, pareiškimas spaudai, galerijos įsteigimo aktas.
14.        Įvairūs: Dr. J. Puzino “Mūsų jaunimas Lietuvos laisvės sutemų laikais” (Straipsnis, spausdintas 1965 “Dirvos”  Nr. 129-132); Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos biuletenis 1981, stovyklos programa, anketa ir anketos suvestinė.  Dr. J. Grinius “Lietuvių kultūrinio veikimo gairės” 1962. Marijampolės rygiškių Jono gimnazijos leidinio planas. II mokslo ir kūrybos simpoziumo pranešimų tekstai, įvairios programos, įvairūs adresų sąrašai, jaunimo rašinių konkurso ir premijų teikimo taisyklės.
15.        Lietuvybės studijų instituto, globojamo Loyolos universiteto kolegijos pranešimai (1953 – 1954 m.) (P. Maldeikis, kun. A. Juška, V. Jakubėnas, S. Rauckinas, B. Jameikienė, J. Daužvardienė, kun. dr. J. Prunskis, S. Sužiedėlis, J. Vaišnys, SJ, P. Mačiulis.
16.        Lietuvių skautų stovyklos 1967 m. dokumentai: apyskaita, pirmininko pranešimas ir kt.
17.        Įvairūs raštai religiniais klausimais.
18.        Lietuvių foto archyvo apyskaita 1972 11 14 prof. A.Salio apžvalginio filmo išleidimui.
19.        “Laiškų lietuviams” rašinių konkurso vokeliai.
20.        A.Kezio ir kun. J. Borevičiaus susirašinėjimas filmų iš okupuotos Lietuvos demonstravimo klausimais. B. Krištanavičiaus, A. Grauslio, I. Rubin straipsniai. J. Vaišnio kreipimasis į Vankuverio lietuvius, KLB Britų Kolumbijos skyriaus valdybos kreipimasis. JAV LB Švietimo tarybos sąrašas. Kanados lietuvių bendruomenės lituanistinių mokyklų programa.